Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-01-25

Sammanträde 2012-01-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gustavsbergsteatern

1 Ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige

2 Svar på frågor

-3. Svar på interpellation om näringslivsklimatet i Värmdö (V) Bil 6

4 Svar på interpellation om akut behov av gruppbostad för personer med funktionsnedsättning (S)

5 Svar på interpellation om ansvaret för ekonomin och styrningen av kommunen (S)

6 Svar på interpellation om kommunens bemötande av företagare (C)

7 Svar på interpellation om tunnelbana, Österled, mm (C)

8 Svar på interpellation om utbyggnaden av Skurubron (C)

9 Svar på interpellation om matavfall till biogas (C)

10 Svar på interpellation om uppföljning av friskolor, äldreboenden, mm (C)

11 Svar på interpellation om bostadsbyggandet i Värmdö (V)

12 Svar på interpellation om vårdföretag av samma typ som Carema (S)

13 Svar på interpellation om kapaciteten på Skärgårdsvägen genom Hemmesta (S)

14 Val av ersättare i utbildningsstyrelsen (S)

15 Val av ledamot i vård- och omsorgsstyrelsen (S)

16 Val av ersättare i Mälardalsrådet (S)

17 Befrielse från uppdrag som ordförande i vård- och omsorgsstyrelsen samt nyval (M)

18 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (S)

19 Framställan av interpellationer

-20. Anmälan av motioner -21. Förlängt lån till Stiftelsen Vasakungarnas Djurhamn Bil 38

22 Strategi för minskad klimatpåverkan från fastigheternas energianvändning

23 Försäljning av tomträtter på öar samt svar på motion om avgifter för tomträtt

24 Utvärdering av införande av valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS

25 Uppföljning av strategi för boendeplanering

26 Rapport om beslut som inte verkställts inom tre månader

27 Svar på motion om felanmälningsfunktion (S)

28 Svar på motion om att utveckla parkeringen i Gustavsbergs centrum (S)

29 Svar på motion om webbsända kommunfullmäktigesammanträden (SD)

30 Svar på motion om belysningsprogram (S)

31 Svar på motion om inrättande av kriskommission för byggande av hyresrätter (S)

32 Svar på motion om lokalernas standard för verksamheten för psykiskt funktionshindrade (S)

33 Svar på motion om handlingsplan mot barnfattigdom (S)

34 Svar på motion om ett energieffektivt Värmdö med kooperativ vindkraft (C)

35 Svar på motion om ökad andel kollektivtrafikresenärer (C)

36 Svar på motion "Stärk fullmäktige genom ökad digitalisering" (S)

§1 Ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige

§2 Fråga om öppenhet och transparens vid möten i samhällsplaneringsnämnden

§3 Svar på fråga om ersättningar från överförmyndarnämnden

§4 Svar på fråga om partiavdrag på arvoden

§5 Svar på fråga om lekplats vid Västerviken i Mörtnäs

§6 Svar på fråga om förutsättningar för långsiktigt hållbar verksamhet vid Siggesta

§7 Svar på fråga om barnvänlig miljö när lekplatser planeras

§8 Svar på fråga om miljökonsekvensbeskrivning av trafikfrågorna i Gustavsberg

§9 Svar på fråga om sekretess vid kommunstyrelsemötena endast gäller oppositionen

§10 Svar på fråga om detaljplan för Pilhamn 1:507

§12 Svar på interpellation om akut behov av gruppbostad för personer med funktionsnedsättning

§13 Svar på interpellation om ansvaret för ekonomi och styrning av kommunen

§14 Svar på interpellation om tunnelbana och Österled mm

§15 Svar på interpellation om utbyggnaden av Skurubron

§16 Svar på interpellation om matavfall till biogas för bättre miljö

§17 Befrielse från uppdrag som ordförande i vård- och omsorgsstyrelsen samt nyval

§18 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

§19 Befrielse från uppdrag som ledamot i socialnämnden samt nyval

§20 Framställan av interpellationer

§21 Anmälan av motioner

§22 Förlängt lån till Stiftelsen Vasakungarnas Djurhamn

§23 Strategi för minskad klimatpåverkan samt rapport om energianvändning i kommunens lokaler

§25 Utvärdering av införande av valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS

§26 Uppföljning av strategi för boendeplanering

§27 Rapport om beslut som inte verkställts inom tre månader ­ kvartal 3 2011