Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-02-20

Sammanträde 2013-02-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Teatersalongen, Folkets Hus, Gustavsberg

2 Svar på interpellation om Värmdövallen (V)

3 Svar på interpellation om Värmdövallen (V)

4 Svar på interpellation om Gurraberg (S)

5 Val av ersättare i finansieringsnämnden för äldreomsorg (M)

6 Val av ersättare i regionala skärgårdsrådet (S)

7 Val av ersättare i utbildningsstyrelsen (M)

11 Redovisning av nämndernas konkurrensplaner och revidering av policy för konkurrensprövning

13 Svar på motion om samarbete med konsthallen vid Hålludden (S)

14 Svar på motion om tillståndsplikt för att borra brunn (V)

15 Svar på motion om införande av ungdomslöner (C)

16 Svar på motion om samarbete med Expo (SD)

17 Svar på motion om återinrättande av tjänst som stadsarkitekt i Värmdö kommun (S)

18 Svar på motion Låt barn och ungdomar klättra - bygg klättersvampar vid skatebanan (S)

19 Svar på motion om avskaffande av de osäkra anställningarna (V)

20 Svar på motion om krisledningsplan och risk- och sårbarhetsanalys (C)

21 Svar på motion om kommunala återvinningsstationer (S)

22 Svar på om framtidskommission om skolan (C)

23 Svar på motion - Unga i Värmdö behöver någonstans att bo (S)

24 Svar på motion - Gör Skevikstrands busshållplats trafiksäker (V)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (170 kb)

§29 Svar på frågor

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Frågorna 1 – 4 är besvarade.
 2. Frågorna 5 – 7 besvaras inte då tiden för besvarande av frågor inte medgett detta.

  Ärendebeskrivning

  Följande frågor har inlämnats till dagens sammanträde:

  1. Fråga om ambulanshelikoptern – Hans Lindqvist (C) till samhällsplaneringsnämndens ordförande Peter Frej (M) (dnr 13KS/0126).

  2. Fråga om avfallshämtning – Jan-Olof Landqvist (S) till samhällsplaneringsnämndens ordförande Peter Frej (M).

  3. Fråga om reklamskyltar på fastigheter – Jan-Olof Landqvist (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Sneibjerg (FP).

  4. Fråga om kraschar i kommunens ärendehanteringssystem – Nils-Erik Särnbrink (S) till kommunstyrelsens Monica Pettersson (M).

  5. Fråga om ombyggnad av lokaler vid Viks skola – Ann-Kristin Särnbrink (S) till utbildningsstyrelsens ordförande Max Ljungberg (MP).

  6. Fråga om kyrkans nya roll ska vara att agera socialtjänst – Nils-Erik Särnbrink (S) till socialnämndens ordförande Stefan Dozzi (KD).

  7. Fråga om syfte med resan till Cannes – Annika Andersson Ribbing (S) till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M).

  ____________

§30 Svar på interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Följande interpellationer är besvarade:

 1. Interpellation om Värmdövallen – Mats Skoglund (V) till kommunsty­relsens ordförande Monica Pettersson (M) (dnr 13KS/0116).
 2. Interpellation om Värmdövallen – Mats Skoglund (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Sneibjerg (FP) (dnr 13KS/0116).
 3. Interpellation om Gurraberg – Pär Simon Margulies (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Sneibjerg (FP) (dnr 13KS/0119).

  ____________

   

§31 Anmälan om politisk sekreterare (M)

Dnr 13KS/0026

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Moderaterna har anmält politiska sekreterare för perioden januari – februari 2013.

Vid dagens sammanträde anmäls att Lars Melin ska vara politisk sekreterare (98 %) för moderaterna för perioden den 1 – 31 mars 2013.

Handlingar i ärendet

Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-12, § 219

Sändlista

Personalkontor

L Melin

Kommuntorget/Troman

Valpärm

Webmaster

____________

§32 Framställan av interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Följande interpellationer framställs och besvaras vid kommande samman­träde:

 1. Interpellation om Skurubron – Hans Lindqvist (C) till kommunsty­relsens ordförande Monica Pettersson (M) (dnr 13KS/0128).
 2. Interpellation om hästar – Johny Tedenfors och Krister Nilsson (S) till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande Erik Petters­son (M).
 3. Interpellation om felmärkta produkter – Johny Tedenfors och Krister Nilsson (S) till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande Erik Pettersson (M).

  ____________

§33 Anmälan av motioner

Kommunfullmäktiges beslut

Följande motioner anmäls och remitteras till kommunstyrelsen för beredning:

1. Motion om Kyrkskolan – Henrik Paulsen (C) (dnr 13KS/0123).

2. Motion om att öka andelen män i förskolorna – Mats Skoglund (V)

3. Motion om att lösa trafikkaoset i Mölnvik – Lennart Karlsson (S).

4. Motion om bostäder till kvinnor som är utsatta för våld och hot i nära relationer – Mats Skoglund (V).

Sändlista

KLG

__________

§34 Ang medlemsavgift Samordningsförbundet i Värmdö - Värmsam

Dnr 12KS/0518

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Socialnämndens hemställan om att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2008, § 200, om att ”förbundsordning för finansi­ellt samordningsförbund i Värmdö kommun finansieras inom ramen för socialkontorets budget”, avslås.
 2. Socialnämndens budgetram för 2013 utökas med 350 tkr, motsva­rande höjt bidrag till Samordningsförbundet, att finansieras genom disposition ur volymreserven.
 3. Merkostnaden 2012, som uppstått p.g.a. finansiering av höjd med­lemsavgift till Samordningsförbundet, får täckas i bokslut.

  Ärendebeskrivning

  Socialnämnden har hemställt om att kommunfullmäktiges beslut år 2008, ang. finansiering av Samordningsförbundet inom socialkontorets budget, upphävs. Nämnden anser vidare att underskottet 2012, som uppstått via finansiering av medlemsavgiften till Samordningsförbundet, bör revideras. Vidare föreslås att för medlemsavgiften anslås 850 tkr år 2013 inom ramen för kommunens centrala budget.

  Förvaltningen förordar att principen om förbundets finansiering, beslutad 2008, ligger fast tills vidare, att socialnämndens budgetram år 2013 tillförs 350 tkr, motsvarande höjning av medlemsavgift, samt att underskottet för år 2012 får täckas i bokslut.

  Handlingar i ärendet

  Kommunstyrelsens beslut 2013-02-06, § 19

  Ang medlemsavgift Samordningsförbundet i Värmdö – Värmsam, KLK 2012-11-21

  Socialnämndens beslut 2012-10-16, § 96

  Reservationer och protokollsanteckningar

  Stefan Dozzi (KD), Elisabeth Dingertz (M) och Käte Fransson (S) deltar inte i överläggningar och beslut i detta ärende p.g.a. jäv.


  Sändlista

  Socialnämnd

  Ekonomiavdelning

  ____________

§35 Redovisning av nämndernas konkurrensplaner och reviderad policy för konkurrensprövning

Dnr 13KS/0085

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Redovisningen godkänns.
 2. Reviderad policy för konkurrensprövning i Värmdö kommun god­känns.

  Ärendebeskrivning

  Enligt policy för konkurrensprövning ska alla nämnder årligen beskriva de delar av sina tjänster, ansvarsområden och verksamheter som ska konkur­rensprövas. Krisledningsnämnden, utbildningsstyrelsen, valnämnden, vård- och omsorgsstyrelsen samt överförmyndarnämnden har inte upprättat några konkurrensplaner. Samhällsplaneringsnämnden och bygg-, miljö- och hälso­skyddsnämnden har i respektive plan bedömt att konkurrensprövning inte är aktuellt. I konkurrensplanen för resterande nämnder har bl.a. interna service­funktioner, nattpatrull, nyetablering av förskolor, arbetsmarknadsinsatser samt Gustavsbergsteatern angivits som möjliga för konkurrensprövning.

  Kommunens policy för konkurrensprövning föreslås revideras så att det framgår att krisledningsnämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden, vård- och omsorgsstyrelsen samt utbildningsstyrelsen inte behöver inte be­höver upprätta konkurrensplaner.

  Handlingar i ärendet

  Kommunstyrelsens beslut 2013-02-06, § 22

  Redovisning av nämndernas konkurrensplaner och reviderad policy för konkurrensprövning, KLK 2013-01-15

  Policy för konkurrensprövning i Värmdö kommun, reviderad 2012-12-12

  Reservationer och protokollsanteckningar

  S-gruppen anmäler att gruppen inte deltar i kommunstyrelsens beslut och lämnar följande protokollsanteckning:

  ”Den socialdemokratiska gruppen konstaterar att det fokus på konkurrens­utsättning och privatisering av verksamheter som den politiska majoriteten driver inte är vår linje. För oss är inte privatisering ett självändamål. Om vi styrt kommunen hade ett tydligare fokus legat på att säkerställa en god kva­litet i verksamheterna. Vi hade också fokuserat mer på samverkan med den sociala ekonomin i kommunen och alternativa driftsformer med dessa aktö­rer.”

  MP-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

  ”Miljöpartiet har i samband med beslut om konkurrensplaner i olika nämn­der valt att inte delta i alla beslut, vilket inte framgår av underlaget i redo­vis­ningen. Vi önskar påpeka detta och hänvisar i frågan till tidigare ställ­nings­tagande i nämnderna.

  När det gäller revideringen av policyn tycker Miljöpartiet att det är bra be­slut, som vi ställer oss bakom. Samtidigt kan vi konstatera att ingen konkur­rensplan ger någon som helst indikation på hur kvaliteten i verksamheterna påverkas av ökad konkurrens. Ännu mindre lyckas de fastställa att kvali­teten ökar genom ökad konkurrens.

  Med tanke på redovisningen av beslutade konkurrensplaner ställer vi oss i Miljöpartiet frågan om det inte skulle övervägas om fler nämnder skulle undantas från behovet att utforma konkurrensplaner.”

  Mats Skoglund (V) anmäler att han inte deltar i kommunfullmäktiges beslut.

  Sändlista

  KLG

  Författningshandbok

  Krisledningsnämnd

  Valnämnd

  Överförmyndarnämnd

  Vård- och omsorgsstyrelse

  Utbildningsstyrelse

  ____________

§36 Rapport om ej verkställda beslut tredje kvartalet 2012

Dnr 12KS/0249

Kommunfullmäktiges beslut

Rapporten godkänns.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden och finansieringsnämnden för äldreomsorg har redovisat ej verkställda beslut för tredje kvartalet 2012.

Finansieringsnämnden för äldreomsorg hade två ej verkställda beslut om dagverksamhet tredje kvartalet 2012. Besluten verkställdes 17 respektive 20 dagar efter tremånadersgränsen.

Socialnämnden redovisade sju ej verkställda beslut tredje kvartalet. Fem av dessa avsåg enheten funktionshinder och två avsåg individ- och familje­omsorgen. I protokollet från socialnämnden framgår vilken typ av insatser de ej verkställda besluten gällde.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2013-02-06, § 26

Rapport om ej verkställda beslut tredje kvartalet 2012, KLK 2012-12-18

Sändlista

Socialnämnd

Finansieringsnämnd för äldreomsorg

____________

§37 Svar på motion om konsthallen på Hålludden

Dnr 11KS/0417

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag, genom Gustavsbergsutskottet, att genom kontakter och samtal söka etablera ett konkret samarbete kring sådana gemensamma publikdragande åtgärder som bör komma att gynna bägge parter.
 2. Motionen är därmed besvarad.

  Ärendebeskrivning

  Annika Andersson Ribbing m.fl. (S) har i en motion föreslagit insatser för att knyta samman den nyöppnade konsthallen Artipelag med Gustavsbergs hamn. Motionärerna vill se en rad specificerade åtgärder.

  I motionssvaret framförs att ett samarbete mellan kommunen och konsthal­len kan bli aktuellt efter eventuella förslag och önskemål från Artipelag.

  Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen avslås.

  Handlingar i ärendet

  Kommunstyrelsens beslut 2012-09-12, § 171

  Svar på motion (S) om Konsthallen i Hålludden, KLK 2012-08-22

  Yrkanden

  Jan-Olof Landqvist (S), Mats Skoglund (V), Annika Andersson Ribbing (S), Henrik Paulsen (C), Hans Lindqvist (C) och Per Vegelow (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  1. Kommunstyrelsen får i uppdrag, genom Gustavsbergsutskottet, att genom kontakter och samtal söka etablera ett konkret samarbete kring sådana gemensamma publikdragande åtgärder som bör komma att gynna bägge parter.
  2. Motionen är därmed besvarad.

   Peter Frej (M) och Camilla Lien (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens för­slag att motionen avslås.


   Propositioner

   Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens eller enligt yrkandet från Landqvist m.fl. och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

   Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

   ”Den som biträder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som biträder yrkandet från Landqvist m.fl. röstar nej.”

   Kommunfullmäktige beslutar med 24 nej-röster mot 22 ja-röster enligt yr­kandet från Landqvist m.fl. (voteringslista 1).

   Sändlista

   KLG

   KSGU

   ____________


   Voteringslista nr. 1

   Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 20 februari 2013 klockan 20:12:07.

   13. Motion om samarbete med konsthallen vid Hålludden

   Ledamöter

   Parti

   Krets

   Ersättare

   Ja

   Nej

   Avst

   Frånv

   Lars-Erik Alversjö

   (M)

   Alla

   X

   Monica Pettersson

   (M)

   Alla

   Viveca Melander Jonsson

   X

   Göran Jansson

   (M)

   Alla

   Sven-Gunnar Haglind

   X

   Peter Frej

   (M)

   Alla

   X

   Marie Bladholm

   (M)

   Alla

   X

   Camilla Lien

   (M)

   Alla

   X

   Elisabeth Dingertz

   (M)

   Alla

   X

   Johan Hedberg

   (M)

   Alla

   Peter Wetterstrand

   X

   Affi Stork

   (M)

   Alla

   X

   Hans-Ove Görtz

   (M)

   Alla

   X

   Malin Bellander

   (M)

   Alla

   X

   Deshira Flankör

   (M)

   Alla

   X

   Lars Melin

   (M)

   Alla

   X

   Erik Pettersson

   (M)

   Alla

   X

   Mickael Sjökvist

   (M)

   Alla

   Johan Peters

   X

   Cecilia Lindberg

   (M)

   Alla

   X

   Ann Fylkner

   (M)

   Alla

   X

   Nasim Mir

   (M)

   Alla

   X

   Björn Ulfvin

   (M)

   Alla

   X

   Ann-Kristin Särnbrink

   (S)

   1:a

   X

   Annika Andersson Ribbing

   (S)

   1:a

   X

   Jösta Claeson

   (S)

   1:a

   X

   Andrine Winther

   (S)

   1:a

   Jan-Olof Landqvist

   X

   Krister Nilsson

   (S)

   1:a

   Lennart Karlsson

   X

   Käte Fransson

   (S)

   1:a

   X

   Nils-Erik Särnbrink

   (S)

   1:a

   X

   Börge Hellström

   (S)

   1:a

   Björn Fredblad

   X

   Jakob Fritzell

   (S)

   1:a

   Johnny Tedenfors

   X

   Ninni Påhlman

   (S)

   1:a

   X

   Simon Margulies

   (S)

   1:a

   X

   Disa Påhlman

   (S)

   1:a

   Kalle Lindqvist

   X

   Christer Hedberg

   (S)

   1:a

   X

   Aurora Gullberg

   (S)

   2:a

   X

   Charlie Hansson

   (S)

   2:a

   X

   Anders Bergman

   (FP)

   Alla

   Johan Edholm

   X

   Fredrik Sneibjerg

   (FP)

   Alla

   X

   Britt Lindmark

   (FP)

   Alla

   X

   Olle Markstedt

   (FP)

   Alla

   X

   Henrik Paulsen

   (C)

   Alla

   X

   Hans Lindqvist

   (C)

   Alla

   X

   Ina Ununger

   (C)

   Alla

   X

   Mats Skoglund

   (V)

   Alla

   X

   Vakant

   (MP)

   Alla

   Anneli Rönnblom

   X

   Max Ljungberg

   (MP)

   Alla

   X

   Malin Åberg Aas

   (MP)

   Alla

   X

   Ola Mattsson

   (MP)

   Alla

   X

   Marina Hardenbildt

   (MP)

   Alla

   X

   Stefan Dozzi

   (KD)

   1:a

   X

   Clarence Örhammar

   (KD)

   2:a

   X

   Rosana Asplund

   (SD)

   Alla

   X

   Per Vegelow

   (SD)

   Alla

   X

   SUMMA:

   22

   24

   1

   4

§38 Svar på motion om tillståndsplikt för att borra brunn (V)

Dnr 05KS/0174

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Helena Valentin m.fl. (V) har i en motion föreslagit att tillståndsplikt införs för att borra brunn i Värmdö.

Motionen föreslås avslås m.h.t. kommunens ställningstaganden, i de frågor som motionen berör, i kommunens VA-policy samt översiktsplan 2012 – 2030. Tillståndsplikt råder i sju områden i kommunen.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2012-10-10, § 208

Svar på motion (V) om tillståndsplikt för att borra brunn, KLK 2012-07-25

Reservationer och protokollsanteckningar

MP-gruppen anmäler att gruppen inte deltar i kommunfullmäktiges beslut.

Sändlista

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

____________

§39 Svar på motion om införande av ungdomslöner (C)

Dnr 12KS/0077

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Hans Lindqvist m.fl. (C) har i en motion föreslagit att kommunen ska pröva en modell med ungdomslöner där ungdomar upp till 25 år ska erbjudas ar­bete inom kommunen för minst 75 % av lägstalönen.

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har i ett senare träffat avtal med Kommunal träffat en principöverenskommelse om två nya anställningsfor­mer, yrkesintroduktion och arbetslivsintroduktion. Dessa nya anställnings­former möjliggör anställning av ungdomar till lägre löner än lägstalönerna och ska kombineras med utbildning och handledning. Med anledning av denna överenskommelse bortfaller eventuellt behov av att på kommunal nivå försöka uppnå särskilda ungdomsavtal.

Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen avslås.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2012-10-10, § 209

Svar på motion (C) angående införande av ungdomslöner, KLK 2012-07-10

Yrkanden

Hans Lindqvist (C) yrkar att kommunen ska pröva en modell med ungdoms­löner där ungdomar upp till 25 år kan erbjudas arbete inom kommunen för minst 75 % av lägstalönen.

Peter Frej (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen av­slås.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag eller enligt Lindqvists yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som biträder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som biträder Lindqvists yrkande röstar nej.”

Kommunfullmäktige beslutar med 29 ja-röster mot 6 nej-röster enligt kom­munstyrelsens förslag (voteringslista 2).

Reservationer och protokollsanteckningar

C-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sändlista

Personalavdelning

____________


Voteringslista nr. 2

Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 20 februari 2013 klockan 20:24:34.

15. Motion om ungdomslöner

Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Lars-Erik Alversjö

(M)

Alla

X

Monica Pettersson

(M)

Alla

Viveca Melander Jonsson

X

Göran Jansson

(M)

Alla

Sven-Gunnar Haglind

X

Peter Frej

(M)

Alla

X

Marie Bladholm

(M)

Alla

X

Camilla Lien

(M)

Alla

X

Elisabeth Dingertz

(M)

Alla

X

Johan Hedberg

(M)

Alla

Peter Wetterstrand

X

Affi Stork

(M)

Alla

X

Hans-Ove Görtz

(M)

Alla

X

Malin Bellander

(M)

Alla

X

Deshira Flankör

(M)

Alla

X

Lars Melin

(M)

Alla

X

Erik Pettersson

(M)

Alla

X

Mickael Sjökvist

(M)

Alla

Johan Peters

X

Cecilia Lindberg

(M)

Alla

X

Ann Fylkner

(M)

Alla

X

Nasim Mir

(M)

Alla

X

Björn Ulfvin

(M)

Alla

X

Ann-Kristin Särnbrink

(S)

1:a

X

Annika Andersson Ribbing

(S)

1:a

X

Jösta Claeson

(S)

1:a

X

Andrine Winther

(S)

1:a

Jan-Olof Landqvist

X

Krister Nilsson

(S)

1:a

Lennart Karlsson

X

Käte Fransson

(S)

1:a

X

Nils-Erik Särnbrink

(S)

1:a

X

Börge Hellström

(S)

1:a

Björn Fredblad

X

Jakob Fritzell

(S)

1:a

Johnny Tedenfors

X

Ninni Påhlman

(S)

1:a

X

Simon Margulies

(S)

1:a

X

Disa Påhlman

(S)

1:a

Kalle Lindqvist

X

Christer Hedberg

(S)

1:a

X

Aurora Gullberg

(S)

2:a

X

Charlie Hansson

(S)

2:a

X

Anders Bergman

(FP)

Alla

Johan Edholm

X

Fredrik Sneibjerg

(FP)

Alla

X

Britt Lindmark

(FP)

Alla

X

Olle Markstedt

(FP)

Alla

X

Henrik Paulsen

(C)

Alla

X

Hans Lindqvist

(C)

Alla

X

Ina Ununger

(C)

Alla

X

Mats Skoglund

(V)

Alla

X

Vakant

(MP)

Alla

Anneli Rönnblom

X

Max Ljungberg

(MP)

Alla

X

Malin Åberg Aas

(MP)

Alla

X

Ola Mattsson

(MP)

Alla

X

Marina Hardenbildt

(MP)

Alla

X

Stefan Dozzi

(KD)

1:a

X

Clarence Örhammar

(KD)

2:a

X

Rosana Asplund

(SD)

Alla

X

Per Vegelow

(SD)

Alla

X

SUMMA:

29

6

12

4

§40 Svar på motion (SD) om samarbete med Expo

Dnr 12KS/0142

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Per Vegelow (SD) har i en motion föreslagit

att kommunfullmäktige beslutar att Värmdö kommun omgående avslutar nuvarande samarbete med organisationen Expo,

att kommunfullmäktige beslutar att Värmdö kommun upphör med framtida samarbete med Expo.

Förvaltningen framhåller att stiftelsen Expo verkar för ett samhälle som präglas av tolerans och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen avslås.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-14, § 233

Svar på motion (SD) om samarbete med Expo, KLK 2012-09-10

Motion, 2012-03-18

Yrkanden

Stefan Dozzi (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen avslås.

Per Vegelow (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag eller enligt Vegelows yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som biträder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som biträder Vegelows yrkande röstar nej.”

Kommunfullmäktige beslutar med 46 ja-röster mot 1 nej-röst enligt kom­munstyrelsens förslag (voteringslista 3).

Sändlista

KLG

____________


Voteringslista nr. 3

Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 20 februari 2013 klockan 20:43:18.

16. Motion om samarbete med Expo

Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Lars-Erik Alversjö

(M)

Alla

X

Monica Pettersson

(M)

Alla

Viveca Melander Jonsson

X

Göran Jansson

(M)

Alla

Sven-Gunnar Haglind

X

Peter Frej

(M)

Alla

X

Marie Bladholm

(M)

Alla

X

Camilla Lien

(M)

Alla

X

Elisabeth Dingertz

(M)

Alla

X

Johan Hedberg

(M)

Alla

Peter Wetterstrand

X

Affi Stork

(M)

Alla

X

Hans-Ove Görtz

(M)

Alla

X

Malin Bellander

(M)

Alla

X

Deshira Flankör

(M)

Alla

X

Lars Melin

(M)

Alla

X

Erik Pettersson

(M)

Alla

X

Mickael Sjökvist

(M)

Alla

Johan Peters

X

Cecilia Lindberg

(M)

Alla

X

Ann Fylkner

(M)

Alla

X

Nasim Mir

(M)

Alla

X

Björn Ulfvin

(M)

Alla

X

Ann-Kristin Särnbrink

(S)

1:a

X

Annika Andersson Ribbing

(S)

1:a

X

Jösta Claeson

(S)

1:a

X

Andrine Winther

(S)

1:a

Jan-Olof Landqvist

X

Krister Nilsson

(S)

1:a

Lennart Karlsson

X

Käte Fransson

(S)

1:a

X

Nils-Erik Särnbrink

(S)

1:a

X

Börge Hellström

(S)

1:a

Björn Fredblad

X

Jakob Fritzell

(S)

1:a

Johnny Tedenfors

X

Ninni Påhlman

(S)

1:a

X

Simon Margulies

(S)

1:a

X

Disa Påhlman

(S)

1:a

Kalle Lindqvist

X

Christer Hedberg

(S)

1:a

X

Aurora Gullberg

(S)

2:a

X

Charlie Hansson

(S)

2:a

X

Anders Bergman

(FP)

Alla

Johan Edholm

X

Fredrik Sneibjerg

(FP)

Alla

X

Britt Lindmark

(FP)

Alla

X

Olle Markstedt

(FP)

Alla

X

Henrik Paulsen

(C)

Alla

X

Hans Lindqvist

(C)

Alla

X

Ina Ununger

(C)

Alla

X

Mats Skoglund

(V)

Alla

X

Vakant

(MP)

Alla

Anneli Rönnblom

X

Max Ljungberg

(MP)

Alla

X

Malin Åberg Aas

(MP)

Alla

X

Ola Mattsson

(MP)

Alla

X

Marina Hardenbildt

(MP)

Alla

X

Stefan Dozzi

(KD)

1:a

X

Clarence Örhammar

(KD)

2:a

X

Rosana Asplund

(SD)

Alla

X

Per Vegelow

(SD)

Alla

X

SUMMA:

46

1

0

4

§41 Svar på motion (S) om återinrättande av tjänst som stadsarkitekt i Värmdö kommun

Dnr 12KS/0295

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Jan-Olof Landqvist och Annika Andersson Ribbing (S) har i en motion före­slagit

att kommunfullmäktige beslutar att omgående inrätta en stadsar­ki­tekttjänst i Värmdö kommun.

I motionssvaret framhålls att det för närvarande inte finns någon anledning att förändra den organisation som arbetar med kommunens samhällsplane­rings- och byggnadsfrågor. Införandet av en självständig stadsarkitekt, en­ligt motionärernas förslag, skulle riskera att ta udden av det politiska ansva­ret för planeringen och därmed försämra politikernas möjligheter att styra den fysiska samhällsutvecklingen.

Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen avslås.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-14, § 234

Svar på motion (S) om återinrättande av tjänst som stadsarkitekt i Värmdö kommun, KLK 2012-08-29

Motion, 2012-06-12

Yrkanden

Jan-Olof Landqvist (S), Annika Andersson Ribbing (S), Henrik Paulsen (C) och Mats Skoglund (V) yrkar bifall till motionen.

Peter Frej (M) och Olle Markstedt (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen avslås.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag eller enligt yrkandet från Landqvist m.fl. och finner att kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som biträder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som biträder yrkandet från Landqvist m.fl. röstar nej.”

Kommunfullmäktige beslutar med 24 ja-röster mot 18 nej-röster enligt kommunstyrelsens förslag (voteringslista 4).

Sändlista

KLG

____________


 

Voteringslista nr. 4

Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 20 februari 2013 klockan 21:25:57.

17. Motion om stadsarkitekt

Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Lars-Erik Alversjö

(M)

Alla

X

Monica Pettersson

(M)

Alla

Viveca Melander Jonsson

X

Göran Jansson

(M)

Alla

Sven-Gunnar Haglind

X

Peter Frej

(M)

Alla

X

Marie Bladholm

(M)

Alla

X

Camilla Lien

(M)

Alla

X

Elisabeth Dingertz

(M)

Alla

X

Johan Hedberg

(M)

Alla

Peter Wetterstrand

X

Affi Stork

(M)

Alla

X

Hans-Ove Görtz

(M)

Alla

X

Malin Bellander

(M)

Alla

X

Deshira Flankör

(M)

Alla

X

Lars Melin

(M)

Alla

X

Erik Pettersson

(M)

Alla

X

Mickael Sjökvist

(M)

Alla

Johan Peters

X

Cecilia Lindberg

(M)

Alla

X

Ann Fylkner

(M)

Alla

X

Nasim Mir

(M)

Alla

X

Björn Ulfvin

(M)

Alla

X

Ann-Kristin Särnbrink

(S)

1:a

X

Annika Andersson Ribbing

(S)

1:a

X

Jösta Claeson

(S)

1:a

X

Andrine Winther

(S)

1:a

Jan-Olof Landqvist

X

Krister Nilsson

(S)

1:a

Lennart Karlsson

X

Käte Fransson

(S)

1:a

X

Nils-Erik Särnbrink

(S)

1:a

X

Börge Hellström

(S)

1:a

Björn Fredblad

X

Jakob Fritzell

(S)

1:a

Johnny Tedenfors

X

Ninni Påhlman

(S)

1:a

X

Simon Margulies

(S)

1:a

X

Disa Påhlman

(S)

1:a

Kalle Lindqvist

X

Christer Hedberg

(S)

1:a

X

Aurora Gullberg

(S)

2:a

X

Charlie Hansson

(S)

2:a

X

Anders Bergman

(FP)

Alla

Johan Edholm

X

Fredrik Sneibjerg

(FP)

Alla

X

Britt Lindmark

(FP)

Alla

X

Olle Markstedt

(FP)

Alla

X

Henrik Paulsen

(C)

Alla

X

Hans Lindqvist

(C)

Alla

X

Ina Ununger

(C)

Alla

X

Mats Skoglund

(V)

Alla

X

Vakant

(MP)

Alla

Anneli Rönnblom

X

Max Ljungberg

(MP)

Alla

X

Malin Åberg Aas

(MP)

Alla

X

Ola Mattsson

(MP)

Alla

X

Marina Hardenbildt

(MP)

Alla

X

Stefan Dozzi

(KD)

1:a

X

Clarence Örhammar

(KD)

2:a

X

Rosana Asplund

(SD)

Alla

X

Per Vegelow

(SD)

Alla

X

SUMMA:

24

18

4

5

§42 Svar på motion (S) Låt barn och ungdomar klättra – bygg klättersvampar vid skatebanan

Dnr 12KS/0285

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras.

Ärendebeskrivning

Annika Andersson Ribbing m.fl. (S) har i en motion föreslagit

att det vid platsen kring skatebanan etableras möjligheter att träna klättring, förslagsvis genom att s.k. ”klättersvampar” uppförs,

att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att överväga ytterli­gare komplement till anläggningen.

Kultur och fritidsnämnden har föreslagit att motionens att-sats 1 avslås och att att-sats 2 bifalles.

Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen i sin helhet avslås.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-14, § 239

Svar på motion (S) låt barn och ungdomar klättra - bygg klättersvamp vid skatebanan, KLK 2012-10-15

Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2012-09-25, § 42

Motion, 2012-05-22

Yrkanden

Fredrik Sneibjerg (FP) och Annika Andersson Ribbing (S) yrkar att ärendet återremitteras.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras vid dagens sam­manträde eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras.


 

Sändlista

KLG

____________

§43 Bordläggningar

Kommunfullmäktiges beslut

Följande ärenden bordläggs:

 1. Val av ersättare i finansieringsnämnden för äldreomsorg (M)
 2. Val av ersättare i regionala skärgårdsrådet (S)
 3. Val av ersättare i utbildningsstyrelsen (M)
 4. Svar på motion om avskaffande av de osäkra anställningarna (V)
 5. Svar på motion om krisledningsplan och risk- och säkerhetsanalys (C)
 6. Svar på motion om kommunala återvinningsstationer (S)
 7. Svar på motion om framtidskommission om skolan (C)
 8. Svar på motion – Unga i Värmdö behöver någonstans att bo (S)
 9. Svar på motion – Gör Skeviksstrands busshållplats trafiksäker (V)

  ____________