Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-05-29

Sammanträde 2013-05-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Teatersalongen, Folkets Hus, Gustavsberg

3 Svar på interpellation om ansvaret för SFI-undervisning (S)

4 Svar på interpellation om kollektivtrafik till Hålludden - Artipelag (S)

5 Svar på interpellation om etablering av friskola (V)

6 Svar på interpellation om infartsparkeringsplatser (V)

7 Svar på interpellation om trafikproppar (C)

8 Svar på interpellation om värmdöelevernas behörighet till gymnasiet (C)

9 Svar på interpellation om differentierad skolpeng (V)

10 Val av ersättare i valnämnden och i kommunfullmäktiges valberedning (SD)

11 Befrielse från uppdrag som vice ordförande i valnämnden samt nyval (S)

12 Befrielse från uppdrag som ersättare i Samordningsförbundet i Värmdö samt nyval (S)

13 Befrielse från uppdrag som ersättare i valnämnden samt nyval (V)

14 Befrielse från uppdrag ersättare i valnämnden samt nyval (S)

15 Befrielse från uppdrag som ledamot i socialnämnden samt nyval (S)

16 Framställan av interpellationer

20 Förslag till resultatbalansering från 2012 till 2013

21 Förslag till reviderad investeringsbudget samt överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013

22 Instruktion till kommunens ombud vid de kommunala bolagens årsstämmor

24 Antagande av detaljplan för del av Siggesta 1:6

25 Revidering av ägardirektiv för Värmdö Hamnar Ab

26 Revidering av ägardirektiv för Gustavsbergsbadet AB

27 Revidering av ägardirektiv för Värmdö Bostäder AB avseende bland annat projektet "Bostad först"

28 Policy för kommunens borgen till föreningar och föreningsägda bolag

30 Förslag om allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktigesammanträden

31 Redovisning av kommunala arbetsmarknadsåtgärder för dem som står långt från arbetsmarknaden

32 Undervisning i keramik/formgivning på kulturskolan

33 Svar på motion - Gör Skeviksstrands busshållplats trafiksäker (V)

34 Svar på motion - Bygg bra och prisvärda hyresrätter (V)

36 Svar på motion om profilering av Gustavsberg genom det keramiska arvet (V)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (171 kb)

§86 Ny ledamot i kommunfullmäktige

Dnr 13KS/0043

Kommunfullmäktiges beslut

Länsstyrelsens beslut noteras.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har utsett Thorulf Empfevik till ny ledamot i kommunfull­mäktige för sverigedemokraterna efter Rosana Asplund.

Handlingar i ärendet

Länsstyrelsens beslut 2013-04-24

Sändlista

Valpärm

Kommuntorget/troman

Personalavdelningen

____________

§87 Svar på frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Frågorna är besvarade

Ärendebeskrivning

Följande frågor har inlämnats till dagens sammanträde:

 1. Fråga om återbetalning av AFA-medel – Annika Andersson Ribbing (S) till kommunalrådet Anders Bergman (FP).
 2. Fråga om trädfällning på Mariagatan/Kvarnberget – Andrine Winther (S) till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Erik Pettersson (M).
 3. Fråga om lekplats i Gustavsbergs centrum – Andrine Winther (S) till samhällsplaneringsnämndens ordförande Peter Frej (M).
 4. Fråga om droganvändning i kommunen – Hans Lindqvist (C) till so­cialnämndens ordförande Stefan Dozzi (KD).

  Berörda ordföranden besvarar frågorna.

  ____________


   

§88 Svar på interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Följande interpellationer är besvarade:Dnr 13KS/0229

Dnr 13KS/0294

Dnr 13KS/0226

1. Interpellation om ansvaret för SFI-undervisning – Ann-Kristin Särnbrink (S) till finansieringsnämnden för utbildnings ordförande Marie Bladholm (M).

2. Interpellation om kollektivtrafik till Håll­udden – Annika Andersson Ribbing (S) till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M).

3. Interpellation om etablering av friskola – Mats Skoglund (V) till finansierings­nämnden för utbildnings ordförande Ma­rie Bladholm (M).

Ärendebeskrivning

Berörda ordföranden besvarar interpellationer.

____________

§89 Val av ersättare i valnämnden och i kommunfullmäktiges valberedning (SD)

Kommunfullmäktiges beslut

Thorulf Empfevik väljs till ny ersättare i valnämnden och till ny er­sättare i kommunfullmäktiges valberedning för sverigedemokrater­na.

Ärendebeskrivning

Rosana Asplund (SD) har tidigare befriats från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och flyttat från kommunen. Asplund har också varit ersättare i valnämnden och i kommunfullmäktiges valberedning.

Handlingar i ärendet

Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-27, § 50

Sändlista

Valnämnden

T Empfevik

Valpärm

Kommuntorget/Troman

Personalavdelningen

_____________
 

§90 Befrielse från uppdrag som vice ordförande i valnämnden samt nyval (M)

Dnr 13KS/0223

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Sandro Wennberg befrias från uppdraget.
 2. Val av ny vice ordförande bordläggs.

  Ärendebeskrivning

  Sandro Wennberg (S) har begärt befrielse från uppdraget som vice ordfö­rande i valnämnden.

  Handlingar i ärendet

  Avsägelse, 2013-05-03

  Sändlista

  Valnämnden

  S Wennberg

  Valpärm

  Kommuntorget/Troman

  Personalavdelningen

  ____________


   

§91 Befrielse från uppdrag som ersättare i Samordningsförbundet i Värmdö samt nyval (S)

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Käte Fransson befrias från uppdraget.
 2. Karin Åseby väljs till ny ersättare för socialdemokraterna i Samord­ningsförbundet.

  Ärendebeskrivning

  Käte Fransson (S) har begärt befrielse från uppdraget som ersättare i Sam­ordningsförbundet i Värmdö.

  Handlingar i ärendet

  Avsägelse, 2013-05-07

  Sändlista

  Samordningsförbundet

  K Fransson

  K Åseby

  Valpärm

  Kommuntorget/Troman

  Personalavdelningen

  ____________
   

§92 Befrielse från uppdrag som ersättare i valnämnden samt nyval (V)

Dnr 13KS/0223

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Ellen Brink befrias från uppdraget.
 2. Val av ny ersättare bordläggs.

  Ärendebeskrivning

  Ellen Brink (V) har begärt befrielse från uppdraget som ersättare i valnämn­den.

  Handlingar i ärendet

  Avsägelse, 2013-05-09

  Sändlista

  Valnämnden

  E Brink

  Valpärm

  Kommuntorget/Troman

  Personalavdelningen

  ____________
   

§93 Befrielse från uppdrag som ersättare i valnämnden samt nyval (S)

Dnr 13KS/0223

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Elin Lindberg befrias från uppdraget.
 2. Val av ny ersättare bordläggs.

  Ärendebeskrivning

  Elin Lindberg (S) har begärt befrielse från uppdraget som ersättare i val­nämnden.

  Handlingar i ärendet

  Avsägelse, 2013-05-08

  Sändlista

  Valnämnden

  E Lindberg

  Valpärm

  Kommuntorget/Troman

  Personalavdelningen

  ____________


   

§94 Befrielse från uppdrag som ledamot i socialnämnden samt nyval (S)

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Aurora Gullberg befrias från uppdraget.
 2. Val av ny ledamot bordläggs.

  Ärendebeskrivning

  Aurora Gullberg (S) har begärt befrielse från uppdraget som ledamot i soci­alnämnden.

  Handlingar i ärendet

  Avsägelse, 2013-05-15

  Sändlista

  Socialnämnden

  A Gullberg

  Valpärm

  Kommuntorget/Troman

  Personalavdelningen

  ____________
   

§95 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (M)

Dnr 13KS/0043

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Göran Jansson befrias från uppdraget.
 2. Kommunen hemställer hos länsstyrelsen om att ny ledamot utses.

  Ärendebeskrivning

  Göran Jansson (M) har begärt befrielse från uppdraget som ledamot i kom­munfullmäktige.

  Handlingar i ärendet

  Avsägelse, 2013-05-23

  Sändlista

  G Jansson

  Valpärm

  Kommuntorget/Troman

  Personalavdelningen

  ____________
   

§96 Befrielse från uppdrag som ledamot i finansieringsnämnden för utbildning samt nyval (M)

Dnr 13KS/0096

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Johan Hedberg befrias från uppdraget.
 2. Val av ny ledamot bordläggs.

  Ärendebeskrivning

  Johan Hedberg (M) har begärt befrielse från uppdraget som ledamot i finan­sieringsnämnden för utbildning.

  Handlingar i ärendet

  Avsägelse, 2013-05-28

  Sändlista

  Finansieringsnämnden för utbildning

  J Hedberg

  Valpärm

  Kommuntorget/Troman

  Personalavdelningen

  ____________

§97 Framställan av interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationerna får framställas och besvaras vid kommande sam­manträde.

Ärendebeskrivning

Följande interpellationer har inlämnats till dagens sammanträde:

 1. Interpellation om CAS- och BAS-utbildningen – Jakob Fritzell (S) och Nils-Erik Särnbrink (S) till socialnämndens ordförande Stefan Dozzi (KD).
 2. Interpellation om kommunens perspektiv på företagare – Annika Andersson Ribbing (S) och Christer Hedberg (S) till kommunalrådet Anders Bergman (FP).
 3. Interpellation om riktlinjer för modersmålsundervisning – Mats Skoglund (V) till utbildningsstyrelsens ordförande Max Ljungberg (MP).
 4. Interpellation om lärarnas arbetsuppgifter – Mats Skoglund (V) till utbildningsstyrelsens ordförande Max Ljungberg (MP).

  Handlingar i ärendet

  Interpellationer

  Sändlista

  Berörda ordföranden

  ____________

§98 Anmälan av motioner

Kommunfullmäktiges beslut

Motionerna remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Följande motioner har inlämnats till dagens sammanträde:Dnr 13KS/0310

 1. Motion om körkortsutbildning i skolan – Hans Lindqvist (C).
 2. Motion om att skapa fler arbetsplatser i kommu­nen – Hans Lindqvist (C).
 3. Motion om barnperspektivet i tjänsteskrivelser – Annika Andersson Ribbing m.fl. (S).
 4. Motion om att låta Värmdö bli ett ”Fair Trade City” – Annika Andersson Ribbing m.fl. (S)

  Handlingar i ärendet

  Motioner

  Sändlista

  KLG

  ____________


   

§99 Årsredovisning 2012 för kommunen och koncernen

Kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisningen återremitteras för att omarbetas så att felaktiga uppgifter korrigeras, angiven måluppfyllelse omarbetas och reviso­rernas iakttagelser inarbetas vid revideringen. Årsredovisningen till kommunstyrelsen ska också omfatta uppdraget att utarbeta en sam­manfattande, kommunövergripande analys av måluppfyllelsen (mi­noritetsåterremiss).

Ärendebeskrivning

I årsredovisningen redovisas för kommunen ett positivt resultat för 2012 med + 81 mnkr. Det är en markant förbättring jämfört med 2011 och 42 mnkr bättre än budgeterat. Emellertid förklaras det starka resultatet till stor del av engångseffekter, allra främst återbetalning av premier från AFA För­säkring AB, 28 mnkr, och reavinster vid fastighetsförsäljning, 13 mnkr. Det föreligger även vissa engångskostnader, sammantaget ligger det underlig­gande resultatet strax under den finansiella målsättningen om + 40 mnkr.

Nämnderna redovisar ett underskott jämfört med budget, - 29 mnkr. Största underskotten visar utbildningsstyrelsen och vård- och omsorgsstyrelsen. Samtidigt kan noteras att vissa underskott minskat jämfört med tidigare år, exempelvis har socialnämndens underskott halverats jämfört med 2011, även hemtjänstens underskott har blivit väsentligt lägre.

Investeringarna har varit omfattande, sammanlagt 398 mnkr, en ökning med 43 mnkr jämfört med 2011. I detta ingår 149 mnkr avseende köp av fastig­heter i Gustavsbergs hamn, VA-investeringarna står för 152 mnkr. Kommu­nens lån hos kreditinstitut har ökat med nästan 180 mnkr till 1480 mnkr.

Kommunstyrelsen har föreslagit att årsredovisningen godkänns och balans- och resultaträkningen fastställs.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-10, § 57

Årsredovisning 2012 för kommunen och koncernen, KLK 2013-03-14


Yrkanden

Monica Pettersson (M), Anders Bergman (FP) och Stefan Dozzi (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Henrik Paulsen (-) och Annika Andersson Ribbing (S) yrkar att ärendet åter­remitteras för att omarbetas så att felaktiga uppgifter korrigeras, angiven måluppfyllelse omarbetas och revisorernas iakttagelser inarbetas vid revide­ringen. Årsredovisningen till kommunstyrelsen ska också omfatta uppdraget att utarbeta en sammanfattande, kommunövergripande analys av måluppfyl­lelsen (minoritetsåterremiss).

Ola Mattsson (MP) och Monica Pettersson (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras vid dagens sam­manträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som biträder att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som biträder återremissyrkandet röstar nej.”

Kommunfullmäktige beslutar med 21 ja-röster mot 30 nej-röster att återre­mittera ärendet (minoritetsåterremiss), (protokollsbilaga 1).

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”XXX”

Sändlista

KS

____________


Voteringslista nr. 1

Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 29 maj 2013 klockan 21:40:25.

1Årsredovisning för 2012

Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Lars-Erik Alversjö

(M)

Alla

X

Monica Pettersson

(M)

Alla

X

Göran Jansson

(M)

Alla

Sven-Gunnar Haglind

X

Peter Frej

(M)

Alla

X

Marie Bladholm

(M)

Alla

X

Camilla Lien

(M)

Alla

X

Elisabeth Dingertz

(M)

Alla

X

Johan Hedberg

(M)

Alla

Peter Wetterstrand

X

Affi Stork

(M)

Alla

X

Hans-Ove Görtz

(M)

Alla

X

Malin Bellander

(M)

Alla

X

Deshira Flankör

(M)

Alla

X

Lars Melin

(M)

Alla

X

Erik Pettersson

(M)

Alla

X

Mickael Sjökvist

(M)

Alla

Johan Peters

X

Cecilia Lindberg

(M)

Alla

X

Ann Fylkner

(M)

Alla

X

Nasim Mir

(M)

Alla

X

Björn Ulfvin

(M)

Alla

X

Ann-Kristin Särnbrink

(S)

1:a

X

Annika Andersson Ribbing

(S)

1:a

X

Jösta Claeson

(S)

1:a

X

Andrine Winther

(S)

1:a

X

Krister Nilsson

(S)

1:a

X

Käte Fransson

(S)

1:a

X

Nils-Erik Särnbrink

(S)

1:a

X

Börge Hellström

(S)

1:a

X

Jakob Fritzell

(S)

1:a

X

Ninni Påhlman

(S)

1:a

X

Simon Margulies

(S)

1:a

X

Disa Påhlman

(S)

1:a

Lennart Karlsson

X

Christer Hedberg

(S)

1:a

Björn Fredblad

X

Aurora Gullberg

(S)

2:a

X

Charlie Hansson

(S)

2:a

Kalle Lindqvist

X

Anders Bergman

(FP)

Alla

X

Fredrik Sneibjerg

(FP)

Alla

X

Britt Lindmark

(FP)

Alla

X

Olle Markstedt

(FP)

Alla

X

Henrik Paulsen

(-)

Alla

X

Hans Lindqvist

(C)

Alla

X

Ina Ununger

(C)

Alla

Lars Alenfalk

X

Mats Skoglund

(V)

Alla

X

Filip Joelsson

(MP)

Alla

X

Max Ljungberg

(MP)

Alla

X

Malin Åberg Aas

(MP)

Alla

X

Ola Mattsson

(MP)

Alla

X

Marina Hardenbildt

(MP)

Alla

X

Stefan Dozzi

(KD)

1:a

X

Clarence Örhammar

(KD)

2:a

X

Thorulf Empfevik

(SD)

Alla

X

Per Vegelow

(SD)

Alla

X

SUMMA:

30

21

0

0
 

§100 Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder för 2012 års verksamhet

Dnr 13KS/0258

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Vård- och omsorgsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verk­samhet.
 2. Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot utbildningsstyrelsen för 2012 års verksamhet.
 3. Utbildningsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.
 4. Frågan om anmärkning mot och ansvarsfrihet för för kommunstyrel­sen för 2012 års verksamhet återremitteras för komplettering i enlig­het med yrkandet från Margulies och Paulsen minoritetsåterremiss):

  5. Övriga nämnder/styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.

  Ärendebeskrivning

  Värmdö kommuns revisorer framför i revisionsberättelsen bl. a. följande:

  ”Vi riktar kritik mot vård- och omsorgsstyrelsen samt de enskilda förtroen­devalda i densamma för verksamhetsåret 2012.

  Vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen och utbildningsstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i i dessa organ för verksamhetsåret 2012.

  Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnder/styrelser och förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

  Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2012 godkänns. Den är upprättat i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redo­visningssed.”

  Vård- och omsorgsstyrelsen, utbildningsstyrelsen och kommunstyrelsen har yttrat sig över revisorernas kritik.

  Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslagit att kom­munfullmäktige riktar anmärkning mot utbildningsstyrelsen och kommun­styrelsen.

  Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen samt övriga nämnder/styrelser och förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.


  Handlingar i ärendet

  Revisionsberättelse för år 2012, Värmdö kommuns revisorer 2013-04-15

  Vård- och omsorgsstyrelsens beslut, 2013-05-02, § 23

  Utbildningsstyrelsens beslut 2013-05-13, § 41

  Kommunstyrelsens beslut 2013-05-14, § 106

  Kommunfullmäktiges presidiums förslag avseende revisionsberättelse 2012 för:

  - Vård- och omsorgsstyrelsen, 2013-05-21

  - Utbildningsstyrelsen, 2013-05-21

  - Kommunstyrelsen, 2013-05-21

  - Samtliga nämnder utom vård- och omsorgsstyrelsen, utbild­ningsstyrelsen och kommunstyrelsen, 2013-05-17

  Yrkanden

  Simon Margulies (S) och Henrik Paulsen (-) yrkar att frågan om anmärkning mot och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen återremitteras för följande kom­plettering:

  1. Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen återremitteras till revisorerna samt till kommunstyrelsen. Dessutom ska var och en av kommunalråden Anders Bergman, Monica Pettersson och före detta kommunalrådet Lars-Erik Alversjö avge yttranden över hanteringen och frågeställningen kring Värmdövallen AB.

  2. Yttrandena från revisorerna och kommunstyrelsen samt kommunalråden/f.d. kommunalrådet ska klargöra hanteringen och turerna kring Värmdövallen med avseende på:

  - Hur såg upprinnelsen till de två borgensbesluten ut?

  - Hur kommer det sig att det första borgensbeslutet, som en del i beslutet om budget för år 2011, inte följdes upp av ett detaljärende?

  - Hur kommer det sig att kommunen inte tog pant/säkerhet i samband med att den första borgensförbindelsen tecknades?

  - Hur såg den fortlöpande dialogen mellan kommunen – föreningen (Värmdö IF) och kommunen – bolaget (Värmdövallen) ut under projektets gång (epost, möten, minnesanteckningar och protokoll)?

  - På vilket sätt säkerställde kommunen sina ekonomiska intressen?

  1. När fick kommunen (tjänstemän och ledande politiker) kännedom om fördyringar i projektet?

  2. Efterfrågade man någon gång under processen sådan information? Vad fick man isåfall för svar?

  3. Revisorerna har gjort en granskning som utgått från att kommunen inte haft någon information/insyn i projektet. Nu har det framkommit att kommunen hållits kontinuerligt uppdaterad och varit djupt involverad i arbetet.

  Revisorerna ska därför skriftligt redogöra för:

  - Hur kommer det sig att revisorerna givits felaktiga uppgifter kring kommunens inblandning?

  - Hur kommer det sig att viktiginformation inte dokumenterats och tillgängliggjorts?

  - Kommunstyrelsens ansvar för bristande styrning, ledning och uppföljning av verksamheten med hänsyn till att kommunen har haft tillgång till kontinuerlig information under anläggnings uppförande

  - I ett särskilt yttrande om kommunstyrelsens ansvar för kommunstyrelsens bristande styrning, ledning och uppföljning av verksamheten med hänsyn tagen till att kommunen haft tillgång till kontinuerlig information under anläggningens uppförande.

  Deshira Flankör (M) yrkar att frågan om anmärkning mot och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen behandlas vid dagens sammanträde.

  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om vård- och omsorgsstyrelsen och förtroendevalda i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet och finner att ansvarsfrihet beviljas.

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige riktar anmärkning mot utbildningsstyrelsen och förtroendevalda i styrelsen för 2012 års verksamhet och finner att kommunfullmäktige riktar anmärkning.

  Ordföranden ställer proposition om utbildningsstyrelsen och förtroendevalda i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet och finner att ansvarsfrihet beviljas.

  Ordföranden ställer proposition om frågan om anmärkning mot och ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet avseende kommunstyrelsen ska behandlas vid dagens sammanträde eller bordläggas och finner att frågan ska behandlas vid dagens sammanträde.

  Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  ”Den som biträder att ärendet avgörs vid dagens sammanträde röstar ja, den som biträder återremissyrkandet röstar nej.”

  Kommunfullmäktige beslutar med 15 nej-röster mot 19 ja-röster att ärendet ska återremitteras (minoritetsåterremiss), (voteringslista 2).

  Ordföranden ställer proposition om samtliga övriga nämnder/styrelser och förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet och finner att ansvarsfrihet beviljas.

  Reservationer och protokollsanteckningar

  Det antecknas till protokollet att ledamöter och ersättare i kommunens nämnder/styrelser under 2012 inte deltar i beslutet om den egna nämndens verksamhet p.g.a. jäv.

  Sändlista

  Kommunstyrelsen

  KLG

  Värmdö kommuns revisorer

  ____________


  Voteringslista nr. 2

  Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 30 maj 2013 klockan 00:03:09.

  Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet

  Ledamöter

  Parti

  Krets

  Ersättare

  Ja

  Nej

  Avst

  Frånv

  Lars-Erik Alversjö

  (M)

  Alla

  Ulf Ekberg

  X

  Monica Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Göran Jansson

  (M)

  Alla

  Sven-Gunnar Haglind

  X

  Peter Frej

  (M)

  Alla

  X

  Marie Bladholm

  (M)

  Alla

  X

  Camilla Lien

  (M)

  Alla

  X

  Elisabeth Dingertz

  (M)

  Alla

  X

  Johan Hedberg

  (M)

  Alla

  X

  Affi Stork

  (M)

  Alla

  X

  Hans-Ove Görtz

  (M)

  Alla

  X

  Malin Bellander

  (M)

  Alla

  X

  Deshira Flankör

  (M)

  Alla

  X

  Lars Melin

  (M)

  Alla

  X

  Erik Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Mickael Sjökvist

  (M)

  Alla

  Johan Peters

  X

  Cecilia Lindberg

  (M)

  Alla

  X

  Ann Fylkner

  (M)

  Alla

  X

  Nasim Mir

  (M)

  Alla

  X

  Björn Ulfvin

  (M)

  Alla

  X

  Ann-Kristin Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Annika Andersson Ribbing

  (S)

  1:a

  Leif Sundh

  X

  Jösta Claeson

  (S)

  1:a

  X

  Andrine Winther

  (S)

  1:a

  Thérése Falk

  X

  Krister Nilsson

  (S)

  1:a

  X

  Käte Fransson

  (S)

  1:a

  X

  Nils-Erik Särnbrink

  (S)

  1:a

  Johnny Tedenfors

  X

  Börge Hellström

  (S)

  1:a

  X

  Jakob Fritzell

  (S)

  1:a

  X

  Ninni Påhlman

  (S)

  1:a

  X

  Simon Margulies

  (S)

  1:a

  X

  Disa Påhlman

  (S)

  1:a

  Lennart Karlsson

  X

  Christer Hedberg

  (S)

  1:a

  Björn Fredblad

  X

  Aurora Gullberg

  (S)

  2:a

  X

  Charlie Hansson

  (S)

  2:a

  X

  Anders Bergman

  (FP)

  Alla

  Johan Edholm

  X

  Fredrik Sneibjerg

  (FP)

  Alla

  X

  Britt Lindmark

  (FP)

  Alla

  X

  Olle Markstedt

  (FP)

  Alla

  X

  Henrik Paulsen

  (-)

  Alla

  X

  Hans Lindqvist

  (C)

  Alla

  X

  Ina Ununger

  (C)

  Alla

  Lars Alenfalk

  X

  Mats Skoglund

  (V)

  Alla

  X

  Filip Joelsson

  (MP)

  Alla

  Anneli Rönnblom

  X

  Max Ljungberg

  (MP)

  Alla

  X

  Malin Åberg Aas

  (MP)

  Alla

  X

  Ola Mattsson

  (MP)

  Alla

  X

  Marina Hardenbildt

  (MP)

  Alla

  X

  Stefan Dozzi

  (KD)

  1:a

  X

  Clarence Örhammar

  (KD)

  2:a

  X

  Thorulf Empfevik

  (SD)

  Alla

  X

  Per Vegelow

  (SD)

  Alla

  X

  SUMMA:

  19

  15

  0

  17


   

§101 Bordläggningar

Kommunfullmäktiges beslut

Följande ärenden bordläggs:

- Svar på interpellation om infartsparkeringsplatser (V)

- Svar på interpellation om trafikproppar (C)

- Svar på interpellation om värmdöelevernas behörighet till gymnasiet (C)

- Svar på interpellation om differentierad skolpeng (V)

- Förslag till resultatbalansering från 2012 till 2013

- Förslag till reviderad investeringsbudget samt överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013

- Instruktion till kommunens ombud vid de kommunala bola­gens årsstämmor

- Exploateringsavtal Siggesta 1:6

- Antagande av detaljplan för Siggesta 1:6

- Revidering av ägardirektiv för Värmdö Hamnar AB

- Revidering av ägardirektiv för Gustavsbergsbadet AB

- Revidering av ägardirektiv för Värmdö Bostäder AB avse­ende bland annat projektet ”Bostad först”

- Policy för kommunens borgen till föreningar och förenings­ägda bolag

- Vindkraftpolicy

- Förslag om allmänhetens frågestund vid kommunfullmäkti­gesammanträden

- Redovisning av kommunala arbetsmarknadsåtgärder för dem som står långt från arbetsmarknaden

- Undervisning i keramik/formgivning på kulturskolan

- Svar på motion – Gör Skeviksstrands busshållplats trafiksä­ker (V)

- Svar på motion – Bygg bra och prisvärda hyresrätter (V)

- Svar på motion om kvinnliga gatunamn (V)

- Svar på motion om profilering av Gustavsberg genom det ke­ramiska arvet (V)

Sändlista

KF

____________