Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-10-23

Sammanträde 2013-10-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gustavsbergsteatern

2 Svar på interpellation om planeringen av industri- och företagsområdet i Älvsby (C)

3 Svar på interpellation om situationen på Ekvallen (S)

4 Svar på interpellation om riktlinjer för synpunktshanteringen (S)

5 Svar på interpellation om avloppsbräddningar (S)

6 Svar på interpellation om hundrastgård (S)

7 Svar på interpellation om ökad droganvändning i kommunen (C)

8 Val av ledamot i finansieringsnämnden för utbildning (M) - Ärendet utgår

10 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (KD)

11 Framställan av interpellationer

16 Ändring av beslut i kommunfullmäktiges budget 2013 om medel till socialnämnden för yrkesvägledning

31 Svar på motion om profilering av Gustavsberg genom det keramiska arvet (V)

32 Svar på motion om kvinnliga gatunamn (V)

34 Svar på motion (S) om att tillsätta en granskningskommission för Värmdövallen

§159 Svar på interpellationer

§160 Val av revisor (S)

§161 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (KD)

§162 Befrielse från uppdrag som ersättare i finansieringsnämnden för utbildning (S)

§163 Framställan av interpellationer

§164 Anmälan av motioner

§165 Delårsbokslut och budgetuppföljning 2 (Bup 2) för kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige

§166 Folkinitiativet ­ Folkomröstning om ny skolorganisation

§167 Borgen för bostadsfastigheter i västra Mörtnäs

§168 Ändring av beslut i kommunfullmäktiges budget 2013 om medel till socialnämnden för yrkesvägledning

§169 Sammanträdestider för 2014

§170 Arvoden till röstmottagare vid 2014 års val

§171 Avtal med Stockholms bostadsförmedling AB om förmedling av lägenheter i Värmdö kommun

§172 Avtal om blockuthyrning av lägenheter på Sandfältet

§173 Tomträttsavtal Mörtnäs 1:745

§174 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö

§175 Ändring av parkeringsnorm för framtidens Gustavsberg

§176 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1-2

§177 Strategisk oljeskyddsplan för Värmdö kommun

§178 Policy och riktlinjer för risk- och säkerhetsarbetet i Värmdö kommun

§179 Ägardirektiv för Värmdö Bostäder AB ­ rättelse av beslut

§180 Revidering av bygg- ,miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente

§181 Balanslista motioner oktober 2013

§182 Svar på motion ­ Bygg bra och prisvärda hyresrätter (V)

§183 Svar på motion om profilering av Gustavsberg genom det keramiska arvet (V)