Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-01-28

Sammanträde 2015-01-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdag den 5 februari kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

4 Ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktigeFrågor, interpellationer, nya motioner
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Svar på interpellation om förbifart Ekedal (MP)

7 Svar på interpellation om bostadsförsörjning (V)

8 Svar på interpellation om bostäder för flyktingmottagande (V)

9 Svar på interpellation om aktivitetsansvar för unga (S)

10 Svar på interpellation om "Baltic Sea Institute" (S)

12 Nya motioner

13 Revidering av bolagsordning för Värmdö Hamnar AB

14 Budget för överförmyndarnämnden - minoritetsåterremiss

15 Avgift för borgerlig vigsel - återremiss

16 Utbetalning av kommunalt partistöd 2015

17 Taxor och sotningsfrister för Storstockholms Brandförsvar

18 Reviderad överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

19 Extra bolagsstämma med Kommunhuset i Värmdö AB

20 Ändrad sammansättning av styrelsen i Kommunhuset i Värmdö AB

21 Val av ersättare i utbildningsnämnden (MP)

22 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (FP)

23 Val av ersättare i valnämnden (FP)

24 Val av styrelse i Kommunhuset i Värmdö AB

25 Val av styrelseledamot i Värmdö Hamnar AB (C)

26 Val av revisorer (S M)

27 Val av lekmannarevisorer i kommunens bolag

28 Anmälan av politisk sekreterare (FP)

29 Val av ersättare till Kommunförbundet Stockholms län

30 Val av ersättare i Vårljus (MP)

31 Val av styrelse i Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde

32 Val av revisor i Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde

33 Val av styrelseledamot i Värmdö Norraskärgårds bygdegårdsförening

34 Val av revisor i Värmdö Norra skärgårds bygdegårdsförening

35 Val av ombud enligt begravningsförordningen

36 Val av medlare inom bygg- miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde

37 Val av styrelseledamot i Samordningsförbundet för rehabilitering i Värmdö

38 Val av revisor i Samordningsförbundet för rehabilitering i Värmdö

39 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen (3 för tätortsförhållanden samt 2 för jordbruks- och skogsbruksfrågor)

40 Val av ersättare i direktionen för Storstockholms Brandförsvar (S)

41 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (M)

42 Befrielse från uppdrag som ersättare i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt nyval (S)

43 Svar på motion (-) om stöd till familjer avseende aktiviteter som kommunen anordnar utanför den normala skolgången.

44 Svar på motion (MP) om mobilitet för minskad trängsel m.m.

45 Svar på motion (MP) om att värna om kommunala skattemedel.

46 Svar på motion (MP) om kunskapslyft genom utveckling av individuella utvecklingsplaner.

47 Svar på motion (MP) om kulturskola och Gustavsbergs keramiska kultur.

48 Svar på motion (MP) om dynamisk samåkning.

50 Svar på motion om satsning på särbegåvade barn i förskola och skola (S)

51 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen