Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott > Sammanträde 2013-05-08

Sammanträde 2013-05-08

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kanholmsfjärden, kommunhuset

1 Kvarnbergsterrassen - redovisning av fortsatt arbete med trafiklösningar

KSGU
Moa Öhman
Bengt Ahlqvist
Axel Sirén

2 Extra sammanträde.

3 Ändring av beräkning av parkeringsnorm för framtidens Gustavsberg.

4 Strandvik - redovisning av fortsatt arbete

5 Godkännande av belysningsprogram för centrala Gustavsberg

6 Markundersökningar - redovisning av fortsatt arbete

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (133 kb)

§34 Kvarnbergsterrassen – redovisning av fortsatt arbete med trafiklösningar

Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskotts beslut

Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott tackar för redovisningen

Ärendebeskrivning

På uppdrag av Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott (2013-02-07 § 31) utreder förvaltningen trafiklösningarna vid Kvarnbergsterrassen och centrum. Förvaltningen redogör för det fortsatta arbetet. Förvaltningen har valt att utreda trafiken vid kvarnbergsterrassen ur ett helhetsperspektiv och inkludera frågor kring handel, bebyggelse och helhetsutformning av området, i arbetet.

Trafik

På uppdrag av projektet framtidens Gustavsberg, och i samråd med projektets projektledning, har arkitektfirman Ahlqvist & Almqvists utvecklat åtta olika alternativa trafiklösningar för kvarnbergsterrassen och centrum, och sedan förordat två av dessa alternativ. I uppdraget har ingått att ta ett helhetsgrepp på området vad gäller trafik, bebyggelse, tillgänglighet och parkutformning.

Alternativ 1

Etapp 1, på kort sikt

Gustavsbergsvägen dras närmare Kvarnberget. Den nya vägdragningen möjliggör för en 30 % ökning (jämfört med masterplanen) av stadsparken nedanför kyrkan. På parksidan anläggs en trädallé. På Kvarnberget byggs lätt terrasserade punkthus i 6 våningar med sammanlagt ca 140-150 lägenheter. I parkens nordvästra hörn mot centrum byggs senior- eller omsorgsboende. Skärgårdsvägen får två korsningar, en söder om runda huset och en norr om runda huset. Stombussarna stannar på varsin sida om runda huset. Vägen bakom kyrkan, mellan Gamla Skärgårdsvägen och Gustavsbergsvägen hålls öppen.

Etapp 2, på längre sikt

Som alternativ 1 men en ny väg dras genom nuvarande centrum, parallellt med Blekängsvägen. Den nya vägen ansluts till korsningen norr om runda huset och går genom centrum, över parkeringen bort till Aspviksvägen. Vägen syftar främst till att avlasta blekängsvägen när nya bostäder byggs i centrum.

Alternativ 2

Som alternativ 1 men vägen bakom kyrkan, mellan Gamla Skärgårdsvägen och Gustavsbergsvägen stängs. Likt alternativ 1 innefattar alternativ 2, två etapper.

Handel

På uppdrag av förvaltningen tog Nordplan AB fram en utredning år 2009 kring handel i Gustavsbergs centrum och Hamnen. En av slutsatserna var att kommersiell handel inte kan överleva i centrum och Hamnen parallellt.

Nordplan redogör för hur handeln i Värmdö utvecklats sedan 2009. Deras bedömning är att slutsatsen från den tidigare utredningen har förstärkts - centrala Gustavsberg kan endast ha ett centrum.

Förvaltningen ämnar arbeta vidare med trafiklösningarna med föredraget material som inriktning och redovisa det fortsatta arbetet för Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott.

Handlingar i ärendet

Rapport: Hela Gustavsberg, Handelsutredning Fas 2, Rapport 18 maj 2009, Nordplan

Skisser trafik Kvarnbergsterrassen, Ahlqvist och Almqvist, 2013-04-23

Sändlista

V3D3 Dnr 11KS/0058

 

§35 Extra sammanträde 2013

Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskotts beslut

Utöver tidigare beslutade sammanträdestider för 2013 sammanträder Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott 13 juni kl. 09.00-11.00.


Dnr 13KS/0287

§36 Ändring av beräkning av parkeringsnorm för framtidens Gustavsberg

Ändring av beräkning av parkeringsnorm för framtidens Gustavsberg

Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskotts beslut

Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott föreslår för Kommunfullmäktige att parkeringsnormen för framtidens Gustavsberg ändras från 0,8 parkeringsplatser per lägenhet till 8 st. parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea.

Ärendebeskrivning

Det finns två sätt att ange parkeringstal i en parkeringsnorm för boendeparkering. Det ena är att ange antal parkeringsplatser per 1000 kvm bruttoarea, BTA. Det andra är ett fast parkeringstal per lägenhet. Värmdö kommun använder sig av båda metoderna.

Kommunfullmäktige beslutade i och med den fördjupade viljeinriktningen för planeringen av centrala Gustavsberg om en norm på 0,8 parkeringsplatser per lägenhet. Byggherrar i centrala Gustavsberg förbinder sig till en parkeringsnorm på 0,8 parkeringsplatser per lägenhet genom exploateringsavtal.

Förvaltningen föreslår att beräkningsmetoden för parkering ändras från att baseras på lägenhet till att baseras på kvm BTA, och att parkeringsnormen fastställs till 8 st. parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea.

Föreslagen räkningsmetod innebär ingen märkvärd färändring i det sammanlagda antalet parkeringsplaser framtidens gustavsberg planeras att få. Den föreslagna beräkningsmetoden innebär dock att projekt med små lägenheter bygger färre parkeringsplatser och projekt med större lägenheter får bygga fler parkeringsplatser.

Propositioner

Ordförande ställer proposition om Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag och finner att Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott beslutar enligt förslaget.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Ändring av beräkning av parkeringsnorm för framtidens Gustavsberg, 2013-03-25

Sändlista

KF

Dnr 11KS/0339

§37 Strandvik – redovisning av fortsatt arbete

Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskotts beslut

Förvaltningens redovisade bebyggelseförslag för Strandvik ligger till grund för det fortsatta arbetet med detaljplan för Strandvik.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redogör muntligen för ett omarbetat bebyggelseförslag för Strandvik.

År 2008 godkände Kommunstyrelsen ett Start-PM för att detaljplanelägga området kring villa Strandvik och skogsområdet ut till Kallsongberget.

Mellan den 10 juli och den 17 september 2012 var förslaget till detaljplan för Strandvik ute på samråd.

Länsstyrelsens yttrande angående planen inkom till kommunen i december 2012. Länsstyrelsen inkom med synpunkter på bebyggelsen (främst kring exploateringsgrad och placering utifrån påverkan på riksintresse för naturmiljö), bullernivåer samt hälsa och säkerhet. Länsstyrelsens synpunkter krävde att planen omarbetades till viss del.

Under våren 2013 har förvaltningen fört en dialog med JM om hur bebyggelseförslaget kan omarbetas i syfte att tillvarata Länsstyrelsen synpunkter. JM återkom med ett nytt bebyggelseförslag i februari 2013 där bland annat exploateringsgraden minskat till ca 50 lägenheter. Förvaltningen bedömer att förslaget kräver omarbetning.

Förvaltningen redogör för av förvaltningen framtagna övergripande skisser på hur bebyggelseförslaget kan omarbetas för att tillmötesgå Länsstyrelsens synpunkter. Förslaget är framtaget av planarkitekt i samråd med kommunens antikvarie.

Förvaltningens bebyggelseförslag för Strandvik

 • De fyra planerade stadsvillorna ersätts av två huslängor, en på vardera sidan av villa Strandvik.
 • Rött tegel föreslås för fasader.
 • Sammanlagt består de två längorna av 48 lägenheter.
 • Mot Gamla Skärgårdsvägen är bostadshusen två våningar och mot viken tre våningar.
 • Lägenheter på nedre plan mot viken får trädgårdslängor.
 • Den tidigare föreslagna angöringen kan till stor del behållas.

  Förvaltningen ämnar föra dialog med Länsstyrelsen och med JM om det omarbetade bebyggelseförslaget. Förvaltningen föreslår att det redovisade bebyggelseförslaget för Strandvik ligger grund för vidare arbete med detaljplanen för Strandvik. Nästa steg blir sedan att JMs arkitekter tar över arbetet med att rita husen vilket kommer att innebära vissa förändringar i förslaget.

  Förvaltningens målsättning är att visa förslaget i sin helhet vid nästa sammanträde med Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott som äger rum 13 juni 2013. Detaljplanen för Strandvik planeras sedan att ställas ut under sommaren 2013.

  Propositioner

  Ordförande ställer proposition om Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott beslutar enligt förvaltningens beslut och finner att Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott beslutar enligt förslaget.

  Sändlista

  V3D3 Dnr 11KS/0339


  Dnr 13KS/0288

§38 Godkännande av belysningsprogram för centrala Gustavsberg

Godkännande av belysningsprogram för centrala Gustavsberg

Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskotts beslut

 1. Belysningsprogram för centrala Gustavsberg godkänns.

 1. I fortsatt arbete med belysningsprogram för Värmdö kommun stryks ”i möjligaste mån” från målet ”Utrustning med miljöskadliga ämnen ska undvikas i möjligaste mån”.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår att Belysningsprogram för centrala Gustavsbergs godkänns.

Den 23 maj 2012 gav kommunfullmäktige i uppdrag att utarbeta ett belysningsprogram för centrala Gustavsberg. Ett utkast presenterades för kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott under hösten 2012.

Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott har den 14 november 2012 beslutat om att använda armaturfamiljen Icon, eller likvärdig för Gustavsbergs allé.

Parallellt med att belysningsprogrammet för centrala Gustavsberg har tagits fram har även arbetet med ett belysningsprogram för Värmdö påbörjats. I det kommunövergripande programmet behandlas mål och övergripande principer för belysningen i kommunen.

Förvaltningen föreslår att belysningsprogrammet för Värmdö har följande mål med belysningen:

 • Belysning ska bidra till en arkitektonisk helhet och överensstämma med miljöns karaktär och skala
 • Belysningen ska skapa säkerhet och trygghet samt bidra till att tillgängligheten ökar för alla invånare
 • Belysningen ska bidra till att stärka Värmdö kommuns varumärke
 • Belysningsanläggningarnas livscykelkostnad ska utvärderas och beaktas för långsiktigt ekonomiska lösningar
 • Ökad energieffektivitet ska eftersträvas
 • Utrustning med miljöskadliga ämnen ska undvikas i möjligaste mån.

  Belysningsprogrammet för Värmdö kommer att vara färdigt för beredning till sommaren 2013 och föreslås antas av kommunfullmäktige.

  Belysningsprogrammet för centrala Gustavsberg är avsett som en bilaga till belysningsprogrammet för Värmdö. Belysningsprogrammet ska layoutas i enlighet med kommunens grafiska profil efter godkännande i utskottet.

  I belysningsprogrammet för centrala Gustavsberg konkretiseras övergripande principer för kommunens belysning. Programmet syftar till att tydliggöra kommunens intentioner med belysningen för centrala Gustavsberg och ska användas i planerings- och exploateringsarbetet för området. Programmet innehåller bland annat bestämmelser kring armaturval, stolpmodeller, färgsättning och principer för effektbelysning.

  Ärendet har beretts i samråd med ljusdesigner, tjänstemän som företräder fackområden landskapsarkitektur, kulturmiljö, ekologi och drift.

  Handlingar i ärendet

  Tjänsteskrivelse Godkännande av belysningsprogram för centrala Gustavsberg, 2013-03-25

  Exploateringsprojekt: Centrala Gustavsberg, Bilaga 1, Värmdö kommuns belysningsprogram, 2013-04-24

  Yrkanden

  S- gruppen yrkar att orden ”i möjligaste mån” stryks från målet ”Utrustning

  med miljöskadliga ämnen ska undvikas i möjligaste mån”.

  Propositioner

  Ordförande ställer proposition om Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag med tilläggsyrkande av S-gruppen.

  Ordförande finner att Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag med tilläggsyrkande av S-gruppen.

  Sändlista

  V3D3 Dnr 13KS/0288


  Dnr 12KS/0403

§39 Markundersökningar – redovisning av fortsatt arbete

Markundersökningar – redovisning av fortsatt arbete

Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskotts beslut

Kommunstyrelsens gustavsbersutskott tackar för redovisningen

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redogör muntligen för fortgående miljötekniska undersökningar i Gustavsberg.

Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott beslutade den 12 juni 2012 att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en miljöteknisk undersökning i Gustavsberg och återkomma med förslag till åtgärdsmål. Tyréns fick den 29 juni 2012 i uppdrag att utföra utredningen. Tyréns har inkommit med ett rapportutkast.

Tyréns utredning följer Naturvårdsverkets riktlinjer för utredningsprocess för förorenad mark, där utredningen är en stegvis process där föregående aktivitet ger underlag för nästa steg. Processen innehåller återkopplingar och ofta pågår flera moment mer eller mindre parallellt. Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott antog 2012-09-26 § 22 övergripande åtgärdsmålför föroreningar i mark och vatten i centrala Gustavsberg.

Tyréns undersökningar visar bland annat på höga halter av metaller i mark vid Strandvik och vid Ösby träsk och i vattnet i Farstaviken.

I rapportutkasten föreslår Tyréns ett antal åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen innefattar bland annat övertäckning av vissa områden i samband med nybyggnation, kompletterande grundvattenprovtagningar, vidare utredning av vattenstatus i farstaviken om badvattenkvalité vill uppnås och omhändertagande av schaktmassor vid idrottsplatsen.

I Tyréns uppdrag ingår även att sätta samman en användarvänlig handbok med platsspecifik information. Handboken ska ge svar på vilka kompletterande undersökningar som bedöms nödvändiga för ett specifikt område innan byggantion, samt hur föroreningar på platsen ska hanteras.

Den slutgiltiga rapporten väntas färdig hösten 2013. Tyréns bjuds in att redogöra för rapportens slutsatser för kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott i samband med detta.

Sändlista

V3D3 Dnr 12KS/0403