Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2012-03-27

Sammanträde 2012-03-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

1 Mötets öppnande och upprop

3 Justeringens tid och plats

4 Fastställande av dagordning

5 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut.

6 Införande av Ipads för SPN

7 Inventering av fladdermöss 2012 (10STN/0204)

8 Anläggande av GC-väg till Hålludden (07STN/0205)

9 Belysning av gång- och cykelväg mellan Torsby bäckväg och Torsby källväg (11SPN/0056)

10 Verksamhetsberättelse 2011-12-31 för SPN (11SPN/0029)

11 Återta ansökan om upphävande av tillstånd för Tjustviks ARV (12SPN/0057)

12 Yttrande till justitieombudsmannen angående jäv (12SPN/0055)

13 Planbesked, planändring för Ösby 1:229 (11SPN/0360)

14 Planbesked, planändring del av Tjustvik 1:10 (11SPN/0410)

15 Detaljplan för Brunn centrum, del av Brunn 1:1 m.fl. - godkännande av samrådsredogörelse

16 Kontoret informerar

§32 Delgivningar och delegationsbeslut

§33 Inventering av fladdermöss 2012

§34 Anläggande av GC-väg till Hålludden

§35 Belysning av gång- och cykelväg mellan Torsby bäckväg och Torsby källväg

§36 Verksamhetsberättelse 2011-12-31 för SPN

§37 Återta ansökan om upphävande av tillstånd för Tjustviks ARV

§38 Yttrande till justitieombudsmannen (JO) angående jäv

§39 Planbesked, planändring för Ösby 1:229

§40 Planbesked, planändring del av Tjustvik 1:10

§41 Detaljplan för Brunn centrum del av Brunn 1:1 mfl.

§42 Kontoret informerar