Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för utbildning > Sammanträde 2013-05-22

Sammanträde 2013-05-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden, kommunhuset

4 Anmälan av föregående sammantädesprotokoll

5 Överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan

6 Överenskommelse om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus

7 Förskola i Charlottendal

8 Förskola i Fabriksstaden

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (127 kb)

§84 Finansieringsnämnden för utbildning föregående protokoll

Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Nämndens föregående protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

________Dnr 13FNU/0051

§85 Överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan

Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Ärendet utgår.

Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.

________Dnr 13FNU/0056

§86 Överenskommelse om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus

Finansieringsnämnden för utbildning beslut

 1. Värmdö kommun tecknar överenskommelse med Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om kostnadsdelning för särskild undervisning på sjukhus.
 2. Värmdö kommuns kostnad för särskild undervisning på sjukhus ska belasta finansieringsnämnden för utbildning.

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen

  Bakgrund

  Elever som inte kan delta i vanligt skolarbete på grund av sjukdom eller liknande skäl ska erbjudas särskild undervisning på sjukhus eller motsvarande institution.

  Specialpedagogiska myndigheten, SPSM, har regeringens uppdrag att varje år fördela statsbidrag för sjukhusundervisning. Bidraget avser lönekostnader för lärartjänster och täcker inte kommunernas hela kostnad för särskild undervisning på sjukhus. Länets tre sjukhuskommuner hanterar den resterande kostnaden olika. KSL har därför tagit fram ett förslag på överenskommelse mellan länets kommuner om kostnadsdelning för särskild undervisning på sjukhus. Värmdö kommun föreslås teckna föreslagen överenskommelse.

  Handlingar i ärendet

  Tjänsteskrivelse 2013-04-18

  Förslag på överenskommelse mellan länets kommuner om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus

  Sändlista

  Kommunstyrelsen

  Akten

  _____

  Dnr 13FNU/0026

§87 Förskola i Fabriksstaden

Finansieringsnämnden för utbildning beslut

 1. Ställer sig bakom kommunstyrelsens fastighetsutskotts förslag att en inbjudan till markanvisning för drift och byggnation av förskola i Fabriksstaden med plats för cirka 100 barn.
 2. Den nya förskolan förutsätts bli föremål för neutral konkurrensutsättning.

  Beslutsnivå

  Finansieringsnämnden för utbildning.

  Ärendebeskrivning

  Kommunstyrelsens fastighetsutskott har beslutat uppdra till förvaltningen att utarbeta en inbjudan till markanvisning för drift och byggnation av en förskola i Fabriksstaden under förutsättning att finansieringsnämnden för utbildning så beslutar. Förslaget bedöms vara positivt för medborgarna. Det innebär att en förskola kommer att finnas i närområdet för de boende. Avsikten är att förskolan i Fabriksstaden ska drivas i enskild regi vilket är i linje med finansieringsnämnden för utbildnings plan för alternativa driftsformer/konkurrensutsättning. Finansieringsnämnden för utbildning föreslås ställa sig bakom kommunstyrelsens fastighetsutskotts förslag att en inbjudan till markanvisning för drift och byggnation av förskola i Fabriksstaden med plats för cirka 100 barn. Den nya förskolan förutsetts bli föremål för neutral konkurrensutsättning.

  Handlingar i ärendet

  Tjänsteskrivelse 2012-03-04

§88 Förskola i Charlottendal

Finansieringsnämnden för utbildning beslut

 1. Föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt Värmdö Bostäder AB att i samband med uppdraget att producera bostäder i Charlottendal också inrymma en förskola med plats för 60 – 80 förskolebarn.
 2. De nya förskolelokalerna föreslås erbjudas utbildningsstyrelsen/proVarmdo.

  Beslutsnivå

  Finansieringsnämnden för utbildning

  Ärendebeskrivning

  I samband med att Värmdö Bostäder påbörjat planering för bostäder i Charlottendal har frågan om förskola i Charlottendal åter aktualiserats. Det skulle med fördel kunna inrymmas en förskola i ett av de planerade flerbostadshusen. Förskolan ska ge plats åt 60 – 80 förskolebarn. Verksamheten föreslås drivas i kommunens egen regi. En befintlig förskola, inom utbildningsstyrelsen/proVarmdos ansvarsområde, skulle kunna flyttas till nya förskolelokaler i Charlottendal.

  Handlingar i ärendet

  Tjänsteskrivelse 2013-05-14

  Yrkanden

  S-gruppen tilläggsyrkar ”att en fullstor förskola med kapacitet för 100 barn ska etableras i Charlottendal. Förskoletomten bör vara 5000 kvm varav byggytan bör vara 1000-1200 kvm.

  Cecilia Lindberg (M) yrkar ”bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag på S-gruppens tilläggsförslag.”

  Proposition

  Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut eller avslår densamma. Ordföranden finner att nämnden bifaller förslaget.

  Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar i enlighet med S-gruppens tilläggsyrkande eller avslår densamma.

  Ordföranden finner att nämnden avslår yrkandet.

  Votering begärs.

  Följande voteringsordning läses upp och godkänns:

  Den som avslår S-gruppens tilläggsyrkande röstar ja, den som bifaller S-gruppens tilläggsyrkande röstar nej.

  Nämnden beslutar med 6 ja röster mot 3 nej röster.

  (voteringslista 2)

  Voteringslista 2 vid finansieringsnämnden för utbildning sammanträde 2013-05-22

  Ledamöter

Ja

Nej

Avstår

Marie Bladholm (M)

X

Allan Sooman (FP)

X

Karin Aaseby (S)

X

Mats Benjaminsson (FP)

X

Ulrik Lindgren (KD)

X

Siv Strömbäck (MP)

X

Ann-Kristin Särnbrink (S)

X

Tjänstgörande ersättare

Cecilia Lindberg (M)

X

Mikael Lindström (S)

X

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot besluten och lämnar följande skriftliga reservation:

”Förskola i Charlottendal är en fråga som vi har drivit sedan 2006 och 2008 beslutades att förskolan skulle byggas och att olika aktörer skulle bjudas in för att stå för driften av förskolan som skulle rymma 100 förskolebarn. Frågan om driften drogs i långbänk. 2009 fattades beslut om att Carpe Vitam, Lemshagas ägare, skulle stå för driften. I mars 2012 återtogs uppdraget om förskola i Charlottendal till förmån för en förskola i Fabriksstaden, trots protester från oss i oppositionen. Löften till de som köpt hus i Charlottendal hade utfärdats och skulle infiras enligt vår åsikt.

Under hösten 2012 och våren 2013 har frågan om förskola i Charlottendal åter aktualiserats, sedan majoriteren föreslagit att 140 ungdomsbostäder ska byggas på det område som avsatts för förskola. Efter en opinionsstorm från de boende i området som lovats en förskola, har majoriteten ändrat sin inställning i frågan och föreslår därför en mindre förskola som ska ligga i samma huskropp som hyreshusen. I stället för att inrymma 100 barn, föreslår man i stället 60-80 barn på en yta på 600-700 kvm. I stället för att hålla ingångna beslut till Carpe Vitam, har man valt att låta erbjudandet gå till Pro-Varmdö som ska flytta en befintlig förskoleverksamhet till Chalottendal.

Vi yrkade på att en fullstor förskola med kapacitet för 100 barn skulle etableras i Charlottendal. Där förskoletomten borde vara 5000 kvm, varav byggytan borde vara 1000-1200 kvm, men yrkandet avslogs.

Vi tycker vidare att det är beklagligt att kommunen inte håller ingångna överenskommelser med Carpe Vitam och uppenbarligen inte heller har fört några samtal med dem om det nu fattade beslutet. Vi kan dessutom tycka det vara besynnerligt att flytta en befintlig verksamhet när det är Charlottendalföräldrarna som behöver plats för sina barn i förskolan och vi tycker att det är beklagligt att inte planerna för en utomhusmiljö finns med i beslutsunderlaget.”

Sändlista

KS

Akten

________Dnr 13FNU/0055

§89 Finansieringsnämnden för utbildnings budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2013

Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos per mars 2013 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.

Ärendebeskrivning

Prognosen för helåret 2013 för nämnden totalt visar ett överskott på 8,2 mnkr. Prognosavvikelserna består av ett överskott på 12 mnkr för barnomsorg och förskola, ett överskott på 0,1 mnkr för grundskola och särskola samt ett underskott på -3,9 mnkr för gymnasie-, vuxenutbildning och SFI. Budgetavvikelserna i prognosen förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2013-04-14

Budgetuppföljning 1 per mars 2013

Yrkanden

S-gruppen yrkar ”att kommunen aktivt verkar för att en uppräkning av elevpengen till gymnasiet inom KSLs samverkansavtal så att den skrivs upp motsvarande de löneökningar som skett under 2012 och 2013.”

Ulrik Lindgren (KD) yrkar ”bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag på S-gruppens tilläggsförslag.”

Proposition

Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut eller avslår densamma. Ordföranden finner att nämnden bifaller förslaget.

Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar i enlighet med S-gruppens tilläggsyrkande eller avslår densamma.

Ordföranden finner att nämnden avslår yrkandet.

Votering begärs.

Följande voteringsordning läses upp och godkänns:

Den som avslår S-gruppens tilläggsförslag röstar ja, den som bifaller S-gruppens tilläggsförslag röstar nej.

Nämnden beslutar med 6 ja röster mot 3 nej röster.

(voteringslista 3)

Voteringslista 3 vid finansieringsnämnden för utbildning sammanträde 2013-05-22

Ledamöter

Ja

Nej

Avstår

Marie Bladholm (M)

X

Allan Sooman (FP)

X

Karin Aaseby (S)

X

Mats Benjaminsson (FP)

X

Ulrik Lindgren (KD)

X

Siv Strömbäck (MP)

X

Ann-Kristin Särnbrink (S)

X

Tjänstgörande ersättare

Cecilia Lindberg (M)

X

Mikael Lindström (S)

X

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi ser en strukturell underbudgetering av verksamheterna, där den alltför låga skolpengen till förskola och grundskola skapar negativa effekter för barnens lärande och skolgång. (Se tex kundundersökningarna i Våga visa 2013)

Den låga programpengen har också fått till konsekvens att skolorna inte klarar av att stötta de elever som har särskilda behov och som inte kvalificerar till tilläggsbelopp. Artiklarna i NVP den 21 maj 2013 vittnar om det! Förskolor och skolor undviker i stor utsträckning att ringa in vikarier då ordinarie personal är sjuk. Detta konstanta överutnyttjande av verksamhetens mänskliga resurser skapar i och för sig en kortsiktig ekonomisk effektivitet, men gräver ur den långsiktiga resursen, personalen, på ett oacceptabelt sätt.

När det gäller gymnasieskolans elevpeng så har den inte skrivits upp med de löneökningnarna som vi har sett under 2012. Skolpengen till gymnasiet har skrivits upp med 1,5% och lönerna har stigit med 4,2 %. Vi menar att det vore rimligt att kompensera de ökade lönekostnaderna som verksamheterna fått med de nya löneavtalet i första hand. Det minsta vi kan göra är att verka för att en uppräkning av elevpengen till gymnasiet inom KSLs samverkansavtal så att den skrivs upp motsvarande de löneökningar som skett under 2012 och 2013.

Verksamheternas underskott handlar alltså delvis om politikens ovilja att förse verksamheterna med rätt resurser.”

Sändlista

Ekonomiavdelningen

AktenDnr 13FNU/0009

§90 Kontoret informerar

§91 Delgivningar

Delgivningar

Delgivningar maj 2013

Datum

Inkommen från

Ärende

Dnr

13-03-25

Skolinspektionen

Betygsätt för Hermods AB

11FNU/0245

13-02-20

Kf

Redovisning av nämndernas konkurrensplaner och reviderad policy för konkurrens-prövning

13KS/0085

13-03-07

13-04-03

13-04-22

Fria förskolor

Kundvals- och finansieringsavd

Fria förskolor

Skrivelse till kundvals- och finansieringsavd

Svar om föreläggande på Ängsblommans förskola

Skrivelse till kundvals- och finansieringsavd

13FNU/0004

13-02-24

Personal på Kvarnbergsskolan

Skrivelse gällande situationen på skolan

13FNU/0050

13-02-14

Kommunförbundet Sth län (KSL)

Undertecknat avtal om gemensam utvärdering av kvaliteten i Sth läns vuxen-utbildning

12FNU/0103

13-04-17

Personal på Kvarnbergsskolan

Ett framtida folk- och skol-bibliotek till Kvarnbergs-skolan (Gustavsbergsskolan)

13US/0125

13-04-20

Kommunförbundet Sth län (KSL)

Information; Gemensamt programpris inom gymnasie-skolan – översyn av den gemensamma prislistan

12FNU/0144

2013-05-16

MBL-protokoll: förhandling angående förskola i Fabriksstaden


2013-05-16

MBL-protokoll: förhandling om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus

2013-05-16

MBL-protokoll: förhandling angående förskola i Charlottendal

2013-05-16

MBL-protokoll: förhandling om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan

2013-05-16

Yrkanden från Lärarförbundet: gemensamma tilläggsbelopp

§92 Anmälan av delegationsbeslut

Redovisning av delegationsbeslut maj 2013

Dnr.

Del. Nr

Delegation

Delegat

Beslut, datum

13FNU/15

1.19

Internt avtal gällande vuxenutbildningskanli

Ordf. Marie Bladholms

2013-

13FNU/16

1.19

Internt avtal gällande svenska för invandrare

Ordf. Marie Bladholm

2013-

13FNU/17

1.19

Internt avtal gällande särskild undervisning för vuxna

Ordf. Marie Bladholm

2013-

13FN/58

1.9

Extra ansökan om statsbidrag för yrkesvux 2013

Ordf. Marie Bladholm

2013-04-24

13FNU/0013-0014, 0018-0020, 0022, 0024, 0027-0040, 0042-0044

1.10

Yttranden till Skolinspektionen över ansökningar till Skolinspektionen om etablering av fristående gymnasie- och särgymnasieskolor

CH1A Monica Fransson

2013-04-23

11FNU/187

4.13

Beslut om godkännande av åtgärder för fristående anordnare (Fsk Lär)

CH2 Catharina Lebel

2013-04-17

11FNU/187

4.13

Beslut om godkännande av åtgärder för fristående anordnare (Fsk Grindstugan)

CH2 Catharina Lebel

2013-04-17Dnr 13FNU/0009

§93 Övriga frågor

Koalitionen och oppositionen skickar med några frågor till förvaltningen rörande tilläggsbeloppen:

- Vilka elever blir beviljade tilläggsbelopp? Vilka kriterier gäller? Vilket stöd får de?

- Vilka elever blir inte beviljade tilläggsbelopp? Vilka kriterier gäller? Vilket stöd får de?

- Vilka problem ser skolorna med det rådande systemet?

- Vilka lösningar ser skolorna på problemen?

Oppositionen frågar vilka åtgärder som ska göras för SVA-pengens fördelning:

Ordföranden svarar att frågan kommer att ses över i samband med budget 2014.