Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för utbildning > Sammanträde 2013-06-13

Sammanträde 2013-06-13

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kommunhuset Skogsbo

4 Anmälan av föregående sammanträdes-protokoll

5 Uppföljning av den kommunala vuxenutbildningen utifrån de nya förutsättningarna

8 Mobila förskolor i Värmdö kommun

9 Införande av utmärkelse till pedagoger i Värmdö kommun

10 Svar på motion (S) om medborgargaranti och beredskap för friskolors etablering i Värmdö kommun

12 Rapport om tillsyn av fristående förskolor i Värmdö kommun 2011-2012

13 Överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan

14 Kontoret informerar

- Tilläggsbelopp
Monica Fransson
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§94 Finansieringsnämnden för utbildning föregående protokoll

Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Nämndens föregående protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

________


 

§95 Uppföljning av den kommunala vuxenutbildningen utifrån de nya förutsättningarna

Dnr 13FNU/0076

Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Godkänner uppföljning av den kommunala vuxenutbildningen.

Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.

Ärendebeskrivning

Finansieringsnämnden för utbildning har beslutat att en uppföljning av den kommunala vuxenutbildningen utifrån de nya förutsättningarna ska genomföras.

Antalet Värmdöelever vid vuxenutbildning har ökat. Skälet till detta kan vara det ökade utbudet av kurser, möjligheten att geografiskt välja studieplats samt att det finns fler studieperioder att välja mellan. Det försämrade arbetsmarknadsläget kan också vara en orsak.

Såväl nationellt som i Värmdö ses en trend där elever inom vuxenutbildningen i större utsträckning går över till att välja mer praktiska utbildningar och inte väljer teoretiska kurser i samma utsträckning som tidigare.

Antalet Värmdöelever som studerar inom vuxenutbildningen har ökat sedan vårterminen 2012, andelen som väljer att studera vid CAS har dock minskat.

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-05-31

Yrkanden

Siv Strömbäck (MP) och Mikael Lindström (S) yrkar att ärendet ska återremitteras.

Proposition

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.

Votering begärs.

Följande voteringsordning läses upp och godkänns:

Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den som vill att ärendet återremitteras röstar nej.

Nämnden beslutar med 5 ja röster mot 4 nej röster.

(voteringslista 1)

Voteringslista 1 vid finansieringsnämnden för utbildning sammanträde 2013-06-13

Ledamöter

Ja

Nej

Avstår

Marie Bladholm (M)

X

Allan Sooman (FP)

X

Karin Aaseby (S)

X

Mats Benjaminsson (FP)

X

Siv Strömbäck (MP)

X

Ann-Kristin Särnbrink (S)

X

Tjänstgörande ersättare

Iréne Ulfvin (M)

X

Cecilia Lindberg (M)

X

Mikael Lindström (S)

X

Reservationer och protokollsanteckningar

Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning:

”MP anser att tjänsteskrivelsen som är en uppföljning av den kommunala vuxenutbildningen är otydlig och blandar fakta och analys på ett osammanhängande sätt. Uppföljningen borde ha presenterats i en rapport med ett mer överskådligt material. Detta är att ses som ett tjänsteutlåtande där kontorets bedömning saknar konsekvensanalys utifrån medborgarperspektivet d.v.s. hur påverkas vuxenstuderandes möjligheter att läsa in grundvux och gymnasievux av att CAS slutar erbjuda vissa kurser?”

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Sedan 1 juli 2012 har Värmdö kommun ingått ett samarbete kring vuxenutbildningen med sju andra kommuner i länet (Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nykvarn, Salem och Södertälje) och tillsammans med dem upphandlat 24 utbildningsanordnare. Den kommunala anordnaren CAS är med på samma villkor som övriga utbildningsanordnare.

Avtalet skrevs under utan att någon ordentlig konsekvensanalys gjorts för hur det skulle påverka situationen för vår kommunala utbildningsanordnare, CAS. Avtalet skrevs också under av tjänsktemän utan att politiska beslut hade fattats i ärendet, faktum som socialdemokraterna tydligt invänt mot tidigare.

Nu är det tydligt vilka konsekvenserna blivit i realiteten: Antalet elever vid CAS har mellan våren 2012 och våren 2013 minskat från 480 till 399 personer, vilket motsvarar en minskning på 17%. Ytterligare 16 elever har påbörjat sommarstudier på CAS och då blir minskningen 13,5%. Andelen vuxenstuderande i Värmdö som väljer CAS har minskat från 89% till 72% enligt uppföljningen med diarienummer 13FN/0076.

Resultatet för CAS är att teoretiska kurser, som de högre kurserna i matematik, engelska, svenska, svenska som andraspråk, historia, samhällskunskap, psykologi, religion, grundläggande utbildning i matematik och samhällskunskap, läggs ned.

I den uppföljning som genomförts (Diarienummer 13FN/0076) har inte en tillräckligt omfattande konsekvensstudie presenterats. Vi menar att det visst finns fler ekonomiska konsekvenser samt konsekvenser för medborgarna som inte tagits med i uppföljningen.

Ekonomiska konsekvenser

På grund av det minskande elevantalet samt att kursefterfrågan förändrats har CAS tvingats till uppsägningar. Uppsägningen av behörig personal har vad vi vet lett till att två behöriga lärare har sagts upp och CAS måste betala lön i sex månader, respektive 1 år för de båda. Detta borde innebära en kostnad kring minst 700 000 kr för kommunen utifrån de 70-80% tjänster de haft.

Konsekvenser för medborgarna

Vi ser att de nya förutsättningarna haft tydliga konsekvenser för medborgarna förutom de positiva effekterna som ni belyser, vilket vi också tycker skulle varit med i tjänsteskrivelsen.

*Inga gymnasiekurser på hemmaplan för mindre mobilia grupper

Konsekvenserna för de medborgare i kommunen som skulle vilja läsa grundutbildingarna från gymnasiet på hemmaplan har inte längre den möjligheten då kurserna inte längre erbjuds. Detta drabbar personer som av olika anledningar inte vill eller kan åka längre sträckor med buss eller bil.

*Antagningarna mindre flexibla för medborgarna

Det gemensamma avtalet gör också att tidsfönstren för antagningarna har blivit mindre flexibla. Tidigare kunde medborgarna ansöka till utbildningsanordnarna fram till kursstart , men nu ligger sista ansökningsdag till bland annat CAS för hösten den 9 juni för period 4 med kursstart 5 augusti. Missar eleven det sista ansökningsdatumet kan man tidigast börja studera den 15 oktober. Vi menar att detta hårt knutna system missgynnar de medborgare som under sommaren kommer på att de vill börja studera.

Vi ser att CAS roll som vuxenutbildingsanordndare i kommunen är hotad och menar att CAS har en mycket viktigt funktion för att få de som står längst från arbetsmarknaden att få jobb.”

Sändlista

Akten

________ 

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§96 Yttrande över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget 2014

Dnr 13FNU/0073

Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget noteras och överlämnas nu för fortsatt politisk beredning inför beslut i KS och KF.

Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.

Ärendebeskrivning

Nämnden ska sätta mål och genom systematisk uppföljning tillse att medborgarna får god kvalitet inom utbildningsområdet. Verksamheterna inom området är många; förskola och annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt svenska för invandrare (SFI). Nämnden är finansieringsnämnd, ansvarar för kundval, ansvarar för vissa myndighetsbeslut och svarar i begränsad utsträckning för utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i kommunen. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn av förskoleverksamhet, skolpliktsbevakning samt fullgör kommunens uppgifter rörande skolskjutsar enligt skollagen.

· Nämnden erhåller volymkompensation 2014 med 13,7 mnkr avseende flera grundskoleelever. Samtidigt sjunker volymkompensationen med -10,8 mnkr beroende på minskat antal barn i förskola och med -4,9 mnkr beroende på minskade årskullar i gymnasiet.

· Peng beloppen, liksom nämndens budget i övrigt, räknas upp med en

sammanvägd faktor om 2 procent avseende löner och inflation. 2014

års peng belopp återfinns i peng bilagan (bilaga 7).

· Uppräkningen av grundskolepengen, ca 7 mnkr, används emellertid till att göra en socioekonomiskt differentierad skolpeng, varför grundbeloppet i skolpengen inte räknas upp 2104. Differentieringen avser att stärka möjligheterna för att alla elever ska bli godkända. Modellen innebär att skolor med många barn som har lågutbildade föräldrar och/eller många barn som har utländsk bakgrund får en större resurstilldelning jämfört med skolor som har färre barn i dessa kategorier.

Dessa faktorer har enligt forskning stor betydelse för elevernas skolresultat. Modellen som föreslås är samma som i utredningen Differentierat bidrag för obligatorisk grundskola baserat på socioekonomiska faktorer från 2012.

· Lokalersättningsdelen av grundskolepengen delas åter upp på grundskola och fritidshem, för att bättre följa lagens krav på att varje verksamhet ska bära sina egna kostnader. Dessutom differentieras lokalpengen inom grundskolan så att de yngre årskurserna får en lägre ersättning och de äldre årskurserna en högre.

Sammanlagt blir då lokalersättningen för yngre elever som även har fritidshem i nivå med lokalersättningen för äldre elever.

· Programpengen för gymnasieskolan anpassas till den av Kommunförbundet Stockholms läns framtagna gemensamma prislistan för länet. Denna läggs in i peng bilagan (bilaga 7) så snart den finns tillgänglig.

· För vuxenutbildningen finns en gemensam prislista för 18 av länets kommuner. Prislistan anger ersättning per poäng beroende på typ av utbildning och betyg. Denna inarbetas i peng bilagan (bilaga 7) så snart indexuppräkningen har presenterats. Ersättningen ska täcka utbildningsanordnares samtliga kostnader.

· Nämnden får 1 mnkr i ramhöjning för att finansiera kostnader i samband med tryggande av tillgången av barnomsorgsplatser i kommunen, med hänvisning till det ärende som behandlats i kommunstyrelsen 2013-05-15.

· Nämnden har 2014 fortsatt tillfälliga medel om 0,3 mnkr för matematiksatsning och 0,25 mnkr för satsning på skolbibliotek. Dessutom finns 1 mnkr kvar som ramhöjning sedan 2013 avseende satsningen på kompetens- och behörighetsutbildning för lärare. Samtliga dessa poster finns inarbetade i skolpengen.

· Regeringen har infört ett system för karriärtjänster för lärare, avseende bl. a förstelärare. Den extra kostnaden finansieras genom ett riktat statsbidrag direkt till skolornas huvudmän och tas därför inte upp i nämndens budgetram.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2013-06-03

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2014 Ramar för 2015-2016 – Förslag 2013-05-27, inkl. taxor och avgifter
Bilaga 9 Porslinsfabriken

Yrkanden

Allan Sooman (FP) och Marie Bladholm (M) yrkar ”att förslag till drift- och investeringsbudget noteras och överlämnas nu för fortsatt politisk beredning inför beslut i KS och KF.”

Proposition

Ordföranden ställer proposition om nämnden bifaller Soomans m.fl. yrkande eller avslår densamma och finner att nämnden bifaller förslaget.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Majoriteten lovade under 2012 en bättre hantering av budgeten, men trots löftet gavs inget utrymme för samtal samt uppföljande frågor till förvaltningen. Skriftligt svar från förvaltningen har dock skett, men vi anser att såväl majoritet som opposition hade haft en givande diskussion om förvaltningens förslag inför partiernas egna budgetarbete. Vi efterlyser ytterligare förbättringar i detta avseende till nästa år 2014.”

Sändlista

Kommunstyrelsen

Akten 

§97 Redovisning av utvecklingen av antalet externplacerade grundskole- och gymnasieelever

Dnr 13FNU/0074

Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Godkänner redovisningen.

Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning

Ärendebeskrivning

Nämnden har önskat en redovisning av kommunens externplacerade grundskole- och gymnasieelever.

Majoriteten av Värmdös elever, 99,5 %, får sin skolgång inom ordinarie skolverksamhet.

Skillnaden av externplacerade elever inom perioden 2009 – 2013 är en tusendel av det totala antalet elever. Detta gör det inte möjligt att göra en analys av trender och tendenser gällande förändring av antal externplacerade elever.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2013-05-22

Externplacerade grundskoleelever 2009-2013

Externplacerade gymnasieelever 2009-2013

Skola eleven var placerad i före externplaceringen, grundskoleelever

Yrkanden

Siv Strömbäck (MP) yrkar ”att nämnden godkänner redovisningen, och inte rapporten”.

Proposition

Ordföranden ställer proposition om nämnder bifaller eller avslår Strömbäcks yrkande och finner att det bifalles.

Sändlista

Akten

________ 

§98 Mobila förskolor i Värmdö kommun

Dnr 13FNU/0049

Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Uppdraget att överväga lämpligheten att införa mobila förskolor i kommunen är utfört.

Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning

Ärendebeskrivning

En mobil förskola är vanligen en verksamhet som bedrivs med hjälp av en specialutrustad buss. Tanken med mobila förskolor är att barnen ska komma ut i naturen, uppleva olika miljöer, grundlägga ett aktivt friluftsliv och förståelse för djur och natur. Samtidigt är en mobil förskola en flexibel lösning på akuta behov av förskoleplatser som gör det möjligt för kommunen att undvika investeringar i lokaler när det långsiktiga förskolebehovet är osäkert.

I Värmdö kommun är det idag överkapacitet på förskolorna i alla kommundelar. Förskolorna i kommunen är i allmänhet belägna i naturnära miljöer och barnen har möjlighet att vistas ute stora delar av dagen. Därför finns det inget behov av att starta en mobil förskola i Värmdö kommun i dagsläget.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2013-03-19

Sändlista

Akten

________ 

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§99 Införande av utmärkelse till pedagoger i Värmdö kommun

Dnr 13FNU/0072

Finansieringsnämnden för utbildning beslut

1. Utmärkelse till pedagoger i Värmdö kommun införs enligt förslag.

2. Juryn ska bestå av majoritet och opposition från FNU presidium samt en referensgrupp bestående sakkunskap inom utbildningssektorn.

3. Utmärkelsen årets pedagog ska följas upp och utvärderas.

Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning

Ärendebeskrivning

Värmdö kommun har inte tidigare haft någon utmärkelse för att lyfta fram pedagoger som goda förebilder. I de kommuner som vi har varit i kontakt med delas motsvarande utmärkelser ut under liknande former. I dessa kommuner har utmärkelser delats ut i syfte att visa uppskattning av lärarens arbete och uppmuntra och stimulera till pedagogisk utveckling genom att utmärkelsen utdelats som resestipendium eller att prissumman används för vidareutbildning inom yrkesområdet.

Utmärkelsen ”Årets pedagog” i Värmdö kommun föreslås delas ut i fyra kategorier: Förskola, Förskoleklass – årskurs 3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Prissumman föreslås fördelas lika över samtliga fyra kategorier samt tillfalla den person som utses till vinnare av utmärkelsen.

Vem som helst har möjlighet att nominera. Den som nomineras ska vara behörig lärare inom förskolan eller grundskolan (inklusive fritidshem). Nominering till årets pedagog görs via formulär på Värmdö kommuns hemsida eller via blankett som kan hämtas och inlämnas på Kommuntorget. Nomineringen ska motiveras. Nomineringar som ej är motiverade eller där den nominerade inte är behörig lärare kommer inte att beaktas.

De nominerade kommer att bedömas utefter följande kriterier:

Läraren i förskolan eller skolan är engagerad.

Läraren inspirerar till lärande genom att väcka barnens och elevernas nyfikenhet.

Läraren bidrar till att utveckla den pedagogiska verksamheten.

Finansieringsnämnden för utbildning föreslås utse en jury bestående av minst tre ledamöter från nämnden. Juryn utser de fyra pedagoger som erhåller utmärkelsen Årets pedagog. Förvaltningen bereder ärendet inför juryns bedömning.

Årets pedagog kan i likhet med stipendier och utmärkelser utdelas vid kommunens nationaldagsfirande. I år är det dock inte möjligt. Därför föreslås att utmärkelserna i stället delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2013.

Då det är första gången årets pedagoger utses är det viktigt att följa upp och utvärdera ur perspektiven målgrupp, kriterier och processens upplägg.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2013-05-21.

Yrkanden

Koalitionen yrkar att ” juryn ska bestå av majoritet och opposition från FNU presidium samt en referensgrupp bestående sakkunskap inom utbildningssektorn.”

Proposition

Ordföranden ställer proposition om nämnden bifaller eller avslår koalitionens yrkande och finner att det bifalles.

Sändlista

Akten

Kommunikationsavdelningen

________Dnr 13FNU/0069

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§100 Svar på motion (S) om medborgargaranti och beredskap för friskolors etablering i Värmdö kommun

Dnr 13FNU/0069

Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Avslår motionen.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Annika Andersson Ribbing m.fl. (S) har föreslagit att kommunen tar fram ett system för kvalitetsgranskning av fristående skolhuvudmän, ett system för fondering av riskpremier från fristående aktörer och att en etableringsfond med kommunala medel införs där fristående aktörer kan ansöka om lånefinansiering för att hantera sina riskpremier.

Motionen avslås med hänvisning till att det är Skolinspektionen som bedömer den sökande huvudmannens ekonomiska förutsättningar, pedagogiska kompetens och kvalitet på utbildningen. Kommunen har möjlighet att yttra sig över ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för den kommunala skolverksamheten. Eftersom kommunernas verksamheter bekostas av skatter och avgifter, inte av bidrag från enskilda företag, är det inte möjligt för kommunen att begära att fristående aktörer ska fondera riskpremier som ska falla ut till kommunen vid upphörande av aktörernas verksamheter. Kommunen kan vidare inte ge stöd till enskilda företag vilket innebär att kommunen inte kan ha en etableringsfond med kommunala medel där fristående aktörer kan ansöka om lånefinansiering.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2013-05-07

Motion om medborgaranti och beredskap för friskolors etablering i Värmdö kommun

Yrkanden

Allan Sooman (FP) och Marie Bladholm (M) yrkar avslag till motionen.

Mikael Lindström (S) och Karin Aaseby (S) yrkar bifall till motionen.

Proposition

Ordföranden ställer proposition om nämnder bifaller eller avslår motionen och finner att den avslås.

Votering begärs.

Följande voteringsordning läses upp och godkänns:

Den som avslår motionen röstar ja, den som bifaller motionen röstar nej.

Nämnden beslutar med 6 ja röster mot 3 nej röster.

(voteringslista 2)

Voteringslista 2 vid finansieringsnämnden för utbildning sammanträde 2013-06-13

Ledamöter

Ja

Nej

Avstår

Marie Bladholm (M)

X

Allan Sooman (FP)

X

Karin Aaseby (S)

X

Mats Benjaminsson (FP)

X

Siv Strömbäck (MP)

X

Ann-Kristin Särnbrink (S)

X

Tjänstgörande ersättare

Iréne Ulfvin (M)

X

Cecilia Lindberg (M)

X

Mikael Lindström (S)

X

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:

” Om en friskola lägger ner, måste kommunen erbjuda eleverna skolgång. Därför kräver Socialdemokraterna i Värmdö skydd för medborgarnas skattepengar. För att komma ifråga för etablering, bör friskolor uppfylla vissa krav för ekonomi, kvalitet och kommunal hållbarhet samt fondera en riskpremie för eventuell nedläggning.

Ingen kommun får själv besluta om vilken aktör som ska beviljas tillstånd att bedriva skola i en kommun. Det gör staten. Kommuner får bara yttra sig om man anser att verksamheten påverkar kommunen negativt. Kommuner är skyldiga enligt lag att erbjuda sina invånare skola. En privat huvudman, friskola, behöver inte ta konsekvenserna av en nedläggning, konkurs eller flytt. Det måste kommunen göra och hantera i sin budget, utan ersättning från friskolorna.

Om en huvudman för en friskola misslyckas och har oturen att få lägga ner verksamheten, är det inte rimligt att elever hos andra friskolor eller de kommunala skolorna betalar priset för det i form av mindre ekonomiska resurser. Vi socialdemokrater har inget emot privata utförare av vissa kommunalt finansierade tjänster. Vi har förståelse för behovet av överskott när det investeras i skolverksamheten.

Men vi har inte råd att vara oansvariga med skattemedel. Vi har inte råd att inte effektivt utnyttja varje tillgänglig krona för en bättre framtid.

För att skydda medborgarnas skattepengar från ekonomiskt oseriösa aktörer, bristfällig kvalitet och risk för överetablering i kommuner, föreslår vi i motionen granskning av friskolornas huvudmän före yttrande till Skolverket om ansökan. Motsvarande metodik används i dag vid offentlig upphandling av kommunal service. Vi menar att ett sådant system även borde kunna tillämpas på samhällstjänsten skolan.

Kraven bör utformas utifrån följande kriterier:

Ekonomi. Här bedöms till exempel bolagets soliditet, likviditet, skuldsättning, resultat, historik, ekonomisk brottslighet, ägandeförhållanden, skattebetalningshistorik, budget för kommande treårsperiod.

Kvalitet. Här bedöms förslagsvis lärartäthet, lärarbehörighet, resultat på nationella prov, föräldranöjdhet, omfattning av elevhälsoteam, arbete med elever i behov av särskilt stöd, omfattning av studie- och yrkesvägledning.

Kommunal hållbarhet. Här bedöms profil på skolan i förhållande till befintliga, antal redan etablerade skolor, geografisk placering, upptagningsområde, befolkningsprognoser, med mera.

Vi ser behovet av att garantera alla elevers rätt till en god utbildning oavsett huvudman. Vi tror att alla parter tjänar på en högre grad av kvalitetsgranskning, men de som tjänar mest på det är eleverna.

Ansvaret för den riskpremie kommunen måste betala för att hålla friskolor, borde logiskt hänskjutas till den som vill bedriva sådan verksamhet. Därför föreslår vi socialdemokrater i motionern ett system för fondering av riskpremier från fristående aktörer som faller ut till kommunen om verksamheten upphör. Liknande system används på andra håll när aktörer måste ta ansvar för verksamhetens eventuella framtida samhällskonsekvenser.

För att inte utestänga nystartade verksamheter som kan bidra positivt till kommunens skolutbud, vill vi hävdar att förslaget strider mot lagen undrar vi mot vilken lag. Vi menar att vi tar ansvar för kommuninvånarnas skattepengar och kvalitetssäkring av utbildningen. VI vill också att kommunen inrättar en etableringsfond med kommunala medel där nystartade, fristående ej koncernknutna aktörer kan ansöka om lånefinansiering för att hantera sina riskpremier i ett startskede.

Detta är ett enkelt och kvalitetssäkert sätt att ge medborgarna bättre valuta för sina skattepengar. Det ökar transparensen i beslutsfattandet och minskar risken för kostsamma räddningsaktioner, menar vi socialdemokrater.


När majoriteten hävdar att vi bryter mot lagen med denna motion undrar vi vilken? Vi menar att motionen enbart stärker kvalitetsgranskningen samt värnar skattebetalarnas pengar.”

Sändlista

KF

________ 

§101 Programutbud om gymnasiet

Dnr 13FNU/0075

Finansieringsnämnden för utbildning beslut

1. I reglementet för finansieringsnämnden för utbildning förtydligas att nämnden fastställer gymnasieskolornas programutbud.

2. Uppdrar till förvaltningen att komplettera med en undersökning av behoven av nytt programutbud för Värmdö kommuns gymnasieskolor.

Beslutsnivå

Punkt 1 kommunfullmäktige.

Punkt 2 finansieringsnämnden för utbildning.

Ärendebeskrivning

I Stockholms län finns sedan 2008 ett samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i länet som bland annat innebär att planeringen av programutbud ska diskuteras inom ramen för samverkan i regionen. Det är rimligt att en sådan diskussion förs och att beställarnämnden, finansieringsnämnden för utbildning, därefter fastställer vilket programutbud som kommunens gymnasieskolor ska ha. Detta bör framgå av nämndens reglemente. Beslut om programinriktningar kvarstår inom utbildningsstyrelsens område.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2013-06-03

Samverkansavtal

Programutbud med inriktningar vid Värmdö kommuns gymnasier 2013

Yrkanden

Allan Sooman (FP) yrkar att beslutspunkt 2 ändras till att ”FNU uppdrar till förvaltningen att komplettera med en undersökning av behoven av nytt programutbud för Värmdö kommun skolor.”

Proposition

Ordföranden ställer proposition om nämnden bifaller eller avslår Soomans yrkande och finner att det bifalles.

Sändlista

KS

________ 

§102 Rapport om tillsyn av fristående förskolor i Värmdö kommun 2011-2012

Dnr 13FNU/0071

Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Godkänner rapporten.

Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.

Ärendebeskrivning

Kundvals- och finansieringsavdelningen genomför tillsyn över fristående förskolor och pedagogisk omsorg enligt kommunens tillsynsplan. I tillsynen ingår bland annat tillsynsbesök på respektive enhet. Efter tillsynsbesöket skrivs en rapport om vad som framkommit vid besöket. Rapporten omfattar även eventuella utvecklingsområden, anmärkningar eller förelägganden.

Rapporten syftar inte till att ge en fullständig beskrivning av verksamheten. Med anledning av att tillsynsbesöken genomförts för första gången i Värmdö kommun har tyngdpunkten legat på hur väl verksamheten uppfyller bestämmelser i skollagen och annan lagstiftning. I den mer begränsade kvalitetsgranskningen av verksamheten har fokus legat på leken och jämställdhet.

Värmdö kommun har genomfört tillsyn i samtliga fristående förskolor under 2011 och 2012. Varje tillsynsbesök utmynnar i en rapport som bland annat omfattar en sammanfattning av verksamheten samt eventuella utvecklingsområden och anmärkningar.

De utvecklingsområden och anmärkningar som flertalet förskolor fått berör jämställdhet, lek, systematiskt kvalitetsarbete, plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan och dokumentation.

Rapporten omfattar en beskrivning av innehållet i utvecklingsområden och anmärkningar, liksom goda exempel, från samtliga beslutade tillsynsrapporter.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2013-05-22

Rapport om tillsyn av fristående förskolor i Värmdö kommun 2011-2012

Sändlista

Akten

________


 

§103 Överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan

Dnr 13FNU/0051

Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Ärendet utgår från dagens sammanträde för att tas upp på septembermötet.

Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.

________ 

§104 Kontoret informerar

Dnr 13FNU/0009

- Tilläggsbelopp i Värmdö kommun

- Fortbildningsinsatser utifrån BIBASS

- Uppföljning av nämndens satsningar som ligger i budget 2013(skolpengen), proVs skolor och fristående skolor

- Uppföljning av nämndens satsning i budget 2012 att ”verka för att höja ambitionen avseende simkunskap och simförmåga utöver grundskolans krav.”

§105 Delgivningar

Datum

Inkommen från

Ärende

Dnr

13-03-07

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Skrivelse till FSO Fria förskolor om Klargörande angående föräldramedverkan

13FNU/0004

§106 Anmälan av delegationsbeslut

Redovisning av delegationsbeslut juni 2013

Dnr.

Del. Nr

Delegation

Delegat

Beslut, datum

11FNU/187

4.13

Beslut om åtgärder

CH2 Catharina Lebel

2013-04-24