Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsstyrelsen > Sammanträde 2013-05-13

Sammanträde 2013-05-13

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kanholmsfjärden, kommunhuset
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (255 kb)

§41 Revisionsberättelse för 2012

Utbildningsstyrelsens beslut

Antar yttrandet med oppositionens tilläggsförslag som sista stycke och tillsänder detta till kommunfullmäktige.

Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Revisorerna har i sin revisionsberättelse riktat anmärkning mot utbildningsstyrelsen. Styrelsen anses brista i styrning, ledning och kontroll av verksamheten i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer på grund av uppvisade budgetunderskott för 2012.

Utbildningsstyrelsen och proVarmdo har följt verksamheternas ekonomiska situation och dess utveckling kontinuerligt under året. I samband med redovisning av budgetuppföljningar har tilläggsbeslut fattats av utbildningsstyrelsen som ålagt de resultatenheter som uppvisar budgetunderskott att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-05-03

Revisorerna i Värmdö kommun - Revisionsberättelse för år 2012

Utbildningsstyrelsens yttrande till revisorerna

Yrkanden

S-gruppen yrkar att sista stycket i yttrandet får följande tillägg:

”Valet av styrsystem har skapat delar av de problem som revisiorerna uppmärksammat. Det behöver ses över.”

Proposition

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen bifaller yrkandet.

Reservationer och protokollsanteckningar

Koalitionen lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi i Värmdökoalitionen är väldigt glada att Utbildningsstyrelsen enigt antog ett yttrande när det gäller kommunrevisionens förslag om anmärkning angående 2012 års bokslut.

Förslaget till anmärkning är riktad till oss alla, och är en uppmaning att alla ledamöter och ersättare i styrelsen tar sitt ansvar och arbetar för att ge de verksamheter vi ansvarar för bästa möjliga förutsättningar för att leverera högsta möjliga måluppfyllelse med en budget i balans.

Vi har i stor enighet tidigare pekat på vikten av att alla våra verksamheter vidtar åtgärder när de ställs inför budgetmässiga utmaningar, och också gemensamt efterfrågat dessa. Vi har i kommunen ett budgetsystem där underskott och överskott upp till 5 procent tas med till kommande år. Det är en möjlighet för verksamheterna att långsiktig anpassa sig och planera sin ekonomi. Med vetskap om att budgetunderskott ska betalas av i framtiden och att det då kan påverka verksamheternas utvecklingsmöjligheter negativt. Därför är vikten av en budget i balans väldigt central i en långsiktig skolutveckling. Oavsett styrsystem eller nämnd/styrelseorganisation.

Vi ser även inom den styrande majoriteten behov av att se över och anpassa vårt styrsystem, vilket kan handla om allt från mindre justeringar i reglementen och riktlinjer till att inför nästa mandatperiod anta bästa, möjliga nämndorganisation.

Inom Värmdökoalitionen är vi beredda att se över och vända på alla stenar som kan leda till att göra Värmdö till en ännu bättre skolkommun. Det är glädjande att oppositionen i Utbildningsstyrelsen gemensamt med oss ställer sig bakom det arbetet.”

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Valet av styrsystem har skapat delar av de problem som revisiorerna uppmärksammat. Det behöver ses över.”

Den socialdemokratiska gruppen ser allvarligt på revisorernas hårda kritik i revisonsberättelsen för 2012. Vi delar oron över att det totala underskottet har ökat under 2012.

Vi menar att en delförklaring till underskotten står att finna i styrproblemet mellan beställar- och utförarorganisationen. Vi ser hur systemet där skolans verksamhet styrs från tre olika nämnder (US, FNU och KS) leder till en minskad grad av effektiv styrning såväl när det gäller ekonomi som när det gäller verksamhetsledning och planering. I stället för att den politiska organisationen och förvaltningen är inriktad på att stötta verksamheterna och barnen, uppstår en intressekonflikt mellan US - FNU - KS. Finansieringen av skolan går via finansieringsnämnden för utbildning, som också ansvarar för särskilt stöd samt skolskjutsar, och ansvaret för den kommunala skolan ligger på Utbildningsstyrelsen. KS ansvarar för personal och lokaler. Detta tredelade ansvar skapar en ineffektivitet och otydlighet som drabbar verksamheterna.

Under året har vi kunnat konstatera att skolor med elever som av olika anledningar behöver mer resurskrävande undervisning inte har tilldelats de resurser som de behövt. Fördelningen av stödpengar står inte i relation till de verkliga behoven på skolorna. Det finns ett systematiskt avslagssystem på kundvals- och finansieringsavdelningen där skolorna systematiskt tilldelas max 1/3 av det stöd som efterfrågas, dessutom utan några djupare motiveringar. Eftersom skolorna måste ge det stödet som eleverna har rätt till enligt skollagen, drabbas därför verksamheten av ett underskott då stödet till eleverna ändå måste ges enligt åtgärdsplan som skrivs innan frågan om extra resurspengar efterfrågas och behandlas.

Systemproblemet med uppdelningen mellan stöd och finansiering å ena sidan inom KOF och produktionen inom PRO-V, å andra sidan är ohållbar. Den enes överskott blir en återspegling av de andras underskott. Vi ser att genom ett avskaffande av den nuvarande beställar- utförarorganisationen kan vi skapa en organisation som har förutsättningar för en verksamhet med hög måluppfyllelse och ekonomi i balans.

En annan delförklaring till underskotten är den permanenta underbudgetering vi ser sker med den alltför låga skolpengen till förskolan, grundskolan samt den otillräckliga uppskrivningen av skolpengen inom KSLs samverkansavtal för gymnasiet. Skolpengen i Värmdö kommun ligger under såväl länssnittet som rikssnittet för såväl förskola som grundskola, och skolpengen för gymnasiet har inte skrivits upp i relation till löneökningarna. Vi ser även ett stort problem med underbudgeteringen av Kulturskolans verksamhet. Ett annat grundläggande problem ligger i de strategiska prioriteringarna som gjorts, där omorganisationen av grundskolan varit den viktigaste politiska prioriteringen för koalitionen, snarare än att öka attraktionskraften för Värmdö skolor så att elevströmmarna från Värmdö minskar. Omorganisationen har inte ökat intäkterna till skolan eller minskat kostnaderna, snarare har det fått en motsatt effekt.

Vi ser att det enda sättet att utveckla US verksamheter kvalitativ och i balans med budget är att:

1. Skapa en enhetlig förvaltningsmodell, med en politisk nämnd och en förvaltning som ansvarar för utveckling, finansiering och uppföljning av skolorna i Värmdö.

2. Ge eleverna de stödersättningar som motsvarar de behov som finns.

3. Arbeta långsiktigt strategiskt med tydliga visioner och mål för verksamheterna så att rätt aktiviteter prioriteras.

4. Öka skolpengen till förskola och grundskola samt skriva upp ersättningen till Kulturskolan samt verka för att skriva upp skolpengen till gymnsieskolan inom KSL”

Sändlista

KFDnr 13US/0098

§42 Övriga frågor

Christer Hedberg (S) frågar om namnbytet på Kvarnbergsskolan. Är det rektorsområdet eller själva byggnaden som bytt namn? Produktionschefen svarar att det är skolenheten som fått ett nytt namn.