Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-03-25

Sammanträde 2010-03-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Slakthusplan 4, Gotland

Öppen frågestund
Torsdag den18 mars kl. 18.30
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Läs mer... Slakthusplan 4, Gotland
Ingång från baksidan, Palmfeltsvägen 19 C

Allmänheten är välkomna att ställa frågor och diskutera med nämndens politiker

1 Godkännande av dagordning, val av justerare och dag för justering

Medborgarförslag

2 Parkleken i Rågdalen - svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

3 Återremitterat ärende:

Kvalitetsgarantier 2010 (verksamheternas garantier finns i pärm vid sammanträdet)
Dnr 016-2010-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Månadsrapport för februari 2010

5 Ändrad limit för förskottskassa

6 Uppföljning av villkor om meddelarfrihet för anställda i privat drivna verksamheter - svar på skrivelse

7 Svar på skrivelse om arbetet med omplaceringar

8 Sänkt timberäkning av insatser inom hemtjänsten - svar på skrivelse

9 Verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen, vård- och omsorgsboendena Högdalens Äldreboende, Årstabergshemmet, Oasen och Rågsveds servicehus samt hemtjänstenheterna Enskededalen, Gullmarsplan, och Årsta.

10 Tillsyn av egna utförarverksamheter inom avdelningen stöd och service till personer med funktionsnedsättning

11 Förändrad verksamhet i samband med organisationsöversyn, Poppelgården 2

12 Vårdnadsbidrag - svar på skrivelse

14 Stadsdelsdirektörens information

15 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.
B. Anmälan av tjänstemannabeslut
C. Pensionärsrådets sammanträde 2010-02-05
D. Handikapprådets protokoll (dukas)
E. Förvaltningsgruppens protokoll 2010-02-16
F. Balanslista över medborgarförslag (se pärm)
G. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag till förvaltningen

Remissärenden

16 Samråd om program för Årstafältet, Årsta 1:1 i stadsdelen Östberga, Dp 2007-08046-53

17 Motion om införande av dubbdäcksförbud - svar till kommunstyrelsen (omedelbar justering)

18 Motion om utlysning av en belysningstävling för Stockholms stadshus- svar till kommunstyrelsen

19 Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg - svar till kommunstyrelsen

20 Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd - svar till kommunstyrelsen (omedelbar justering)

21 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa - svar till kommunstyrelsen (omedelbar justering)

22 Ansökan om serveringstillstånd, Restaurang Wendela - svar till socialtjänstförvaltningen

23 Ansökan om serveringstillstånd, Gamla Enskede Bageri - svar till socialtjänstförvaltningen

Slutet sammanträde

24 Upphandling av nattpatrull inom hemtjänsten i ordinärt boende inom Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Södermalms stadsdelsområden - förfrågningsunderlag (omedelbar justering)

25 Upphandling avseende driften av konsumentvägledning i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning (omedelbar justering)

26 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB (omedelbar justering)

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

30 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

31 Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 18 februari, 24 februari, 3 mars

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Godkännande av dagordning, val av justerare och dag för justering

Den utsända dagordningen godkändes. Ordföranden Andreas Sturesson och vice ordföranden Magnus Dannqvist utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att justering sker onsdag den 7 april 2010.

Protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 11 februari anmäldes justerat den 17 februari 2010.

Protokollet läggs till handlingarna.

§2 Parkleken i Rågdalen – svar på medborgarförslag

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Ninnie Åkesson m.fl.

Ärendet

Till nämnden har medborgarförslag inkommit från Ninnie Åkesson m.fl. som handlar om parkleken Rågdalen. Förslagsställarna önskar utökat öppethållande samt tillgång till lekmaterial och toaletter även då parkleken är obemannad. Förvaltningen föreslår att några brukare som ofta besöker parken på förmiddagar tilldelas nycklar för att på så sätt ha tillgång till lekutrustning och toaletter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 mars 2010.

Dnr 26-2010-1.2.4.

Beslutsgång

Ordföranden ställde först fråga om återremiss mot avgörande idag och fann att nämnden beslutat avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del: (s), (v), (mp)

Därefter på bifall eller avslag till förvaltningens förvaltningens

förslag och fann att nämnden beslutet enligt förvaltningens förslag.

I denna del deltar inte (s), (mp), (v).

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) yrkade återremiss av ärendet.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”att återremittera ärendet samt att anföra: Stadsdelsnämnden har inte att besluta om och i kring stadsdelens entreprenörers inventarier och utrustning och tillgången till dessa utom avtalet. Då det underhand framgått att entreprenören inte blivit tillfrågad i detta ärende bör ärendet återremitteras för kontakt med entreprenören i frågan innan svar till förslagsställaren kan ges.

§3 Återremitterat ärende: Kvalitetsgarantier 2010

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Stadsdelsnämnden fastställer kvalitetsgarantier för enheter vid Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Ärendet

En del i stadens integrerade ledningssystem (ILS) är så kallade kvalitetsgarantier. Kvalitetsgarantierna ska med utgångspunkt i tilldelade resurser tydligt beskriva enheternas åtaganden riktade till brukarna. Garantierna tas fram i samverkan med medarbetarna, utifrån synpunkter från brukarna. Stadsdelsnämnden återremitterade ärendet vid sammanträde den 11 februari för komplettering.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett nytt tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2010.

Dnr 016-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v)

”Flera år i rad har nämnden efterlyst bättre beslutsunderlag för att bedöma likvärdighet och uppfyllande av lagliga krav i kvalitetsgarantierna. Trots vissa klarlägganden saknar vi fortfarande en bedömning av kvalitetsnivån och en språklig översyn. Många av garantierna förskolan undantagen innehåller snarare mindre än mer än vad som stadgas i lagstiftning. Vi efterlyser synpunkter från brukarna om värdet av kvalitetsgarantierna i nuvarande utformning.

Av kvalitetsgarantierna kan man utläsa att genusperspektivet inte är en prioriterad fråga. Inte ens alla förskolor tar upp jämställdhet och inom fritiden är det endast träffpunkterna som skriver om jämställdhet. Vi anser att nämnden måste ge förutsättningar för verksamheterna att erbjuda utbildning och handledning i genusfrågor så att flickor och pojkar kan tillförsäkras likvärdiga fritidsmöjligheter. Pojkar som grupp måste uppmärksammas på ett medvetet sätt och få möjlighet att reflektera över jämställdhet och relationer”

§4 Månadsrapport för februari 2010

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport

Ärendet

Förvaltningen redovisar en prognos per den 28 februari 2010 som visar ett överskott med 6,3 miljoner kronor före resultatöverföring. Underskott beräknas främst inom individ- och familj. Överskott redovisas inom förskola och fritid.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2010.

Dnr 40-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v)
”Stadsdelsförvaltningen redovisar en prognos om ett underskott med 11,3 miljoner kronor för årets två första månader vilket finansieras med medel från fritid & kultur och förskola. Detta gör att budget och resultat balanserar, vilket sker på bekostnad av minskade resurser till barn och ungdomar i förhållande till budgettilldelningen från stadshuset.

Trots att storleken på barngrupperna ser ut att ligga på en jämn nivå över tid kan man ändå konstatera att gruppstorleken för 4-5 åringar ökar och att antalet barn per anställd ökar. Våra farhågor inför det nya resursfördelningssystemet för personer med funktionsnedsättning kvarstår med en stor osäkerhet i ersättningsfrågan när det gäller privata entreprenörer. Underskottet inom individ- & familjeomsorgen måste följas noggrant. Vi ser med oro på kommande besparingsåtgärder inom verksamheten och vill påminna om att förvaltningen budgeterat med överskott och att detta bör användas till att säkra insatser till denna utsatta grupp.

Att äldreomsorgen nu har balans i budget är ett resultat av majoritetens neddragningar på insatser hos brukarna.

Två månader är en kort tid för att göra djupare analyser av ett budgetutfall. Vi kan dock konstatera att med de avvikelser som prognostiseras i denna rapport är utfallet och trenden oroande för stadsdelens invånare.”

§5 Ändrad limit för förskottskassa

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Nämnden godkänner att limiten för Enskede-Årsta-Vantörs förskottskassor minskar från 800000 kr till 400000.

2. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om att limiten för förskottskassor minskar från 800000 kr till 400000 kr.

Ärendet

För att säkerställa förvaltningens förmåga att göra kontanta utbetalningar avseende förskottskassor föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om att limiten för förskottskassor sätt till 400000 kr vilket är en minskning från tidigare limit om 800000 kr.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2010.

Dnr 84-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Uppföljning av villkor om meddelarfrihet för anställda i privat drivna verksamheter – svar på skrivelse

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Stadsdelsnämnden godkänner beredningen av skrivelsen.

Ärendet

Nämnden hade efter skrivelse från (s), (v), (mp) uppdragit åt förvaltningens att bereda skrivelse om uppföljning av villkor om meddelarfrihet för anställda i privat drivna verksamheter. Förvaltningen anser det viktigt att upphandlade entreprenörer fullgör sina åtaganden vad gäller information till sina anställda om meddelarfriheten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2010.

Dnr 009-2010-1.1

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Jonas Eklund (mp, Rosa Lundmark (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”Stadsdelsnämnden bifaller skrivelsens förslag att göra en systematisk uppföljning av meddelarfrihetsvillkoren i de entreprenadavtal som förvaltas av nämnden. Stadsdelsförvaltningens ges i uppdrag att utarbeta en modell för uppföljningen.

Stadsdelsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att stadens standardiserade upphandlingsvillkor revideras för att undanröja varje tvivel om att staden inom ramen för sin avtalsuppföljning har rätt att begära redovisning – även skriftlig sådan – av hur de särskilda villkoren om meddelarfrihet m.m. uppfylls av varje leverantör.

Därutöver anförs följande:

Vi vill inledningsvis notera att det – förutom i de privat drivna verksamheter som anges i tjänsteutlåtandet – finns ett meddelarfrihetsvillkor även i avtalet om drift av Enskede Nya servicehus. Villkoret infördes i förfrågningsunderlaget på förslag av den rödgröna oppositionen.

Att varje entreprenör i samband med den vanliga avtalsuppföljningen muntligt får svara ja eller nej på frågan om berörd personal har informerats om den meddelarfrihet som ska råda i verksamheten är självklart en början till att följa upp entreprenörens meddelarfrihetsåtaganden. Lika självklart är detta inte en tillräcklig uppföljning. Stadsdelsnämnden och staden bör utarbeta en modell för grundligare uppföljning av meddelarfriheten, inte minst när det kommer signaler om ”lågt i tak” i verksamheter som drivs på entreprenad.

Vi menar att den beskrivning av juridiska hinder för en verklig uppföljnig som ges i tjänsteutlåtandet är synnerligen överdriven. Det ligger i sakens natur att den som har beställt drift av en verksamhet kan begära att entreprenören på lämpligt sätt redovisar hur entreprenören uppfyller sina påtaganden i fråga om verksamheten. Kommunallagen ställer dessutom krav på kommunen att i sina entreprenadavtal tillförsäkra sig möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten (3 kap 19 §) liksom att beakta intresset av att genom avtalet tillförsäkras information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn (3 kap 19 a §). Av förarbetena till den senare bestämmelsen framgår att det som åsyftas är en möjlighet för kommunen att – eventuellt på förfrågan från allmänheten – begära ut uppgifter om entreprenörens verksamhet, samt att det kan förekomma att uppgifter som kommunen får ta del av ska sekretessbeläggas av hänsyn till entreprenörens affärsintresse och inte kan lämnas ut till allmänheten.

Stadens entreprenadavtal innehåller regelmässigt klausuler som framhåller vikten av lojalt och förtroendefullt samarbete och ett löpande informationsutbyte mellan parterna i fråga om verksamheten. Dessa bestämmelser måste naturligtvis läsas mot bakgrund av kommunallagens bestämmelser om insyn i kommunala entreprenader. Om någon entreprenör skulle vägra att svara på enklare skriftliga frågor om hur den uttryckligen reglerar beställarens rätt till skriftliga svar på frågor om just denna aspekt av den utförda tjänsten, skulle den därför mycket väl kunna bedömas som ett avtalsbrott.

För övrigt framstår det som helt verklighetsfrämmande att den ena parten i något långvarigt avtalsförhållande, som förutsätter lojalitet och ömsesidigt förtroende, skulle vägra att svara på den motpartens förfrågningar om hur åtagandena enligt avtalet uppfylls. Vid stadsdelsnämndens förmöte inför nämndsammanträdet har förvaltningens tjänstemän på oppositionens fråga mycket riktigt förklarat att de inte förväntar sig att entreprenörer skulle invända mot att svara på denna typ av frågor från stadens sida.

Det är nödvändigt att stadsdelsnämnden för uppföljningen av meddelarfriheten kan få del av eventuella företagsinterna bestämmelser om sekretess (utöver vad som följer av offentlighets- och sekretesslagen) som en entreprenör ålägger sina anställda att följa, eftersom sådana bestämmelser typiskt sett kan komma i konflikt med den meddelarfrihet som de anställda i verksamheten ska ha enligt entreprenörens åtagande i avtalet med staden. Så skulle t.ex. vara fallet med den ”Information om lojalitet och meddelarfrihet” som enligt uppgift i tidningen Sjukhusläkaren nr 6/2008 tillämpas av Attendo Care AB. I denna ”information” anges bl.a. att de anställdas meddelarfrihet gäller endast under förutsättning att de synpunkter som framförs är ”sanningsenliga” och ”i syfte att få till en förbättring” – två påtagligt subjektiva inskränkningar som inte går ihop med stadens meddelarfrihetsklausul. (På Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds uppdrag driver Attendo Care AB flera korttidshem för personer med funktionsnedsättning.) Utan att få information om vilka interna sekretessbestämmelser av denna typ som entreprenörerna tillämpar kan staden alltså inte bedöma om meddelarfrihetsåtagandet följs.

Som sagt håller vi inte med om att staden skulle vara förhindrad att följa upp entreprenörernas meddelarfrihetsåtaganden. Det finns ändå anledning för kommunstyrelsen att se över formuleringarna av de särskilda villkor som staden använder i sina upphandlingar, eftersom de uppenbarligen lämnar utrymme för att hävda att staden inte har rätt till en effektiv uppföljning av entreprenörernas åtaganden. Inte minst ur ett konkurrensperspektiv vore det olämpligt om staden ställde krav på sina entreprenörer på ett sådant sätt att staden sedan inte anser sig ha rätt att följa upp kraven, eftersom det skulle missgynna seriösa anbudsgivare som tar sina åtaganden på allvar.”

§7 Svar på skrivelse om arbetet med omplaceringar

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Stadsdelsnämnden godkänner beredningen av skrivelsen och lägger ärendet till handlingarna

Ärendet

Nämnden hade efter skrivelse från (s), (v), (mp) uppdragit åt förvaltningen att bereda skrivelse om arbetet med omplaceringar i samband med konkurrensutsättning av verksamheter och att personal i samband med det väljer att stanna i Stockholms stad.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2010.

Dnr 400-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Sänkt timberäkning av insatser inom hemtjänsten – svar på skrivelse

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för komplettering av uppgifter.

Ärendet

Nämnden hade efter skrivelse från (s), (v), (mp) uppdragit åt förvaltningen att bereda skrivelse om sänkt timberäkning av insatser inom hemtjänsten. I skrivelsen efterfrågas en redovisning av några frågeställningar kring tidsberäkningen av insatser inom hemtjänsten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 februari 2010.

Dnr 8-2010-1.1.

Yrkande

Ordföranden Andreas Sturesson (kd) yrkade med biträde av en enig nämnd återremiss av ärendet för kompletterande uppgifter.

§9 Verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen, vård- och omsorgsboendena Högdalens Äldreboende, Årstabergshemmet, Oasen och Rågsveds servicehus samt hemtjänstenheterna Enskededalen, Gullmarsplan, och Årsta.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns

Ärendet

Förvaltningen redovisar verksamhetsuppföljningar för omsorgsboendena Högdalens Äldreboende, Årstabergshemmet, Oasen och Rågsveds servicehus samt hemtjänstenheterna Enskededalen, Gullmarsplan, och Årsta. Samtliga uppföljningar är dokumenterade i mall framtagen från Äldreförvaltningen. Resultat av uppföljningarna kan läsas i ”Jämför service” på stadens hemsida.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2010.

Dnr 95-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp)

”Verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen har visat på brister i dokumentationen. Mot bakgrund av detta gav stadsdelsnämndens politiska majoritet under 2009 förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för hur dokumentationen kunde förbättras. De insatserna och projekt som blev följden av denna börjar nu ge resultat och det är med tillfredsställelse som vi kan konstatera att dokumentationen förbättrats.”

§10 Tillsyn av egna utförarverksamheter inom avdelningen stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande om tillsyn av egna utförarverksamheter

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningein att utreda frågan om att ersätta ej fullvärdiga lägenheter i gruppbostäder med lägenheter i nyproducerade gruppbostäder

Ärendet

Verksamheterna som bedrivs inom avdelningen stöd och service till personer med funktionsnedsättning bedöms vara av god kvalitet och uppfyller de lagar, förordningar och riktlinjer som anges för respektive verksamhet. Vid tillsynen framkom vissa förbättringsområden, framförallt när det gäller introduktion av ny personal, tillgänglighet för personal till skriftliga styrdokument, dokumentation i det databaserade systemet ”parasol” samt beställningar på insatser enligt LSS.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2010.

Dnr 66-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Förändrad verksamhet i samband med organisationsöversyn, Poppelgården 2

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner i enlighet med tjänsteutlåtandet förändrad verksamhet på Poppelgården 2, från och med den 1:a maj 2010.

Ärendet

Assistansenheten är en utförarverksamhet som drivs inom avdelningens egna regi och består av Poppelgårdens assistens 1, och 2, Svedmyra assistans, Vantör assistans, Kontaktverksamheten och boendestöd. Förvaltningen föreslår en förändring av verksamheten på så sätt att basbemanningen på Poppelgården 2, som utför hemtjänst enligt socialtjänstlagen åt 13 brukare. De brukare som i dagsläget har hemtjänst från poppelgården 2 kan istället välja privata brukare eller närliggande kommunal utförare, Enskededalens hemtjänst.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2009.

Dnr 110-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Ordföranden ställde först fråga om återremiss mot avgörande idag och fann att nämnden beslutat avgöra ärendet idag. Därefter fråga om bifall eller avslag till förvaltningens förslag och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) yrkade i första hand återremiss av ärendet och i andra hand avslag till förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen andersson, Lenanrt Pöppel, Sonja Mogert alla (s), Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”1. Nämnden återremitterar ärendet för utredning av alternativ till en nedläggning av basbemanningen samt för komplettering med synpunkter från handikapprådet.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

En nedläggning av basbemanningen innebär enligt det lokala handikapprådet att brukarna inte kan leva ett liv som andra, utan tvingas till sänggång och socialt liv på fasta tider. Brukare kan ”tvingas” ha blöjor på grund av långa väntetider för hjälp till toalettbesök, vilket inte är acceptabelt.

Den föreslagna förändringen i verksamheten framstår som mycket ingripande för de brukare som berörs, och ärendet bör återremitteras för att utreda alternativ till nedläggning. Möjligheten för basbemanningen att även ge service till andra hemtjänstmottagare i området bör des över.

Lokala handikapprådet uppger att rådet inte har fått delta i beredningen av ärendet, vilket innebär att deras synpunkter inte har kunnat beaktas när förvaltningen utformade sitt förslag till beslut.. Enligt instruktionen för handikapprådet ska rådet ”ges möjlighet att delta under beredningens av ärenden som rör funktionshindrade”. Det är särskilt viktigt att komma in tidigt i beslutsprocessen i ärenden som har stor betydelse för brukarna. Även detta är ett skäl till återremiss.”

§12 Vårdnadsbidrag – svar på skrivelse

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelse

Ärendet

Nämnden hade efter skrivelse från (s), (v), (mp) uppdragit åt förvaltningen att bereda skrivelse med frågor om uppgifter beträffande sökta vårdnadsbidrag. Förvaltningen redovisar nyttjandet av vårdnadsbidrag utefter åtta frågeställningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2010.

Dnr 290-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten
Rosa Lundmark (v)

”Det är glädjande att relativt få har ansökt om vårdnadsbidrag i stadsdelen. Av statistiken som förvaltningen redovisar framgår att endast 9,5 % av beviljade vårdnadsbidrag tas ut av män. Detta visar på den kvinnofälla som vårdnadsbidraget är.

Förvaltningen kan inte redogöra för hur många som har övergått från försörjningsstöd till vårdnadsbidrag i stadsdelen och ej heller hur kösituationen har påverkats. Det vore därför intressant att se en djupare studie i staden om hur konjunktur och tillgången på förskoleplatser i de enskilda fallen har påverkat antalet vårdnadsbidragstagare.”

§13 Gemensamma upphandlingar avseende ledarutvecklingstjänster – deltagande samt vidaredelegation av beslutanderätt

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Nämnden beslutar att delta i följande gemensamma upphandlingar: Urval och rekrytering av chefer till högre befattningar, Utvecklingsverktyg enligt 360° metoden, Coachning/handledning av chefer och ledningsgrupper samt Utveckling av grupp och ledare (UGL) och The human element (THE)

2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att besluta i frågor avseende de fyra gemensamma upphandlingarna.

3. Nämnden överlåter åt stadsdelsdirektören att i sin tur vidaredelegera beslutanderätten till stadsdirektören Stockholms stad i de fyra gemensamma upphandlingarna.

4. Paragrafen justeras omedelbart.


Ärendet

Kommunstyrelsen, stadsledningskontoret har inbjudit till gemensamma upphandlingar avseende ledarutvecklingstjänster . Förvaltningen köper ledarutvecklingstjänster i olika utsträckning och har behov av förnyade ramavtal och föreslår därför att nämnden godkänner deltagande i dessa gemensamma upphandlingar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2010.

Dnr 2.2.1-132/2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Nämndens frågor

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelser och återkomma till nämnden

1.Skrivelse om medarbetarundersökningen

Rosa Lundmark (v) Magnus Dannqvist (s)Jonas Eklund (mp)

”Från tid till annan får förtroendevalda politiker signaler om att arbetsmiljön inte fungerar som den ska på olika verksamheter. Ett verktyg för att fånga upp brister i arbetsmiljön är de medarbetarundersökningar som staden genomför. Det är viktigt för nämnden att ha kunskap om vilka enheter som har de största problemen, och insatser för att ta itu med problemen. Vi önskar därför ta del av det sammanfattande resultatet för förvaltningens alla enheter.

Om det finns andra viktiga aspekter på frågan vill vi gärna att även dessa berörs i svaret.”

2. Skrivelse om läkarinsatser på servicehus och vård- och omsorgsboenden

Rosa Lundmark (v) Magnus Dannqvist (s) Jonas Eklund (mp)

”För att de äldre som bor på servicehus eller i vård- och omsorgsboende ska ha en trygg och säker vård och omsorg krävs att det vid behov finns möjlighet till snabba läkarinsatser och läkarkonsultation. Vi har emellertid fått signaler om att läkarinsatserna på åtminstone två av servicehusen inte fungerar fullt ut, och önskar därför en redogörelse från förvaltningen.

På Enskededalens servicehus har kritiken handlat om att läkarna inte infann sig när man lovat och att det var dålig kontinuitet. Detta framfördes på ett anhörigmöte i höstas. På Rågsveds servicehus har kritiken handlat om att läkarna inte var tillgängliga så mycket som avtalet föreskrev, att bara akuta situationer prioriterats och att uppföljningen inte var tillräcklig.

Våra frågor är bland annat

  • hur avtalen om läkarinsatser ser ut för de servicehus och vård- och omsorgsboenden som finansieras av stadsdelsnämnden
  • omfattningen av läkarinsatserna
  • hur vårdgivarna uppfyller avtalen
  • om det finns geriatriker hos de vårdgivare som nämnden har avtal med
  • hur många avvikelser som har noterats under förra året när det gäller läkarinsatser
  • vilka möjligheter som finnas att byta vårdgivare.

Om det finns andra viktiga aspekter på frågan vill vi gärna att även dessa berörs i svaret.”

3. Skrivelse om chefer på enheterna

Rosa Lundmark (v) Magnus Dannqvist (s) Jonas Eklund (mp)

”Vi önskar en redogörelse för hur många av förvaltningens enheter som har ordinarie chefer i tjänst och hur många som har vikarier eller andra lösningar.

Om det finns andra viktiga aspekter på frågan vill vi gärna att även dessa berörs i svaret”

4. Skrivelse om rutiner för omprövningar av biståndsbeslut

Rosa Lundmark (v) Magnus Dannqvist (s) Jonas Eklund (mp)

”Vi har fått höra att det finns kritik mot hur omprövning av hemtjänstinsatser har gått till på servicehuset i Rågsved. Omprövningar ska ha motiverats enbart av ekonomiska skäl, insatserna ska ha skurits ner för äldre med demens och psykisk funktionsnedsättning och biståndshandläggare ska ha frågat de äldre om inte vederbörande klarar sig med minskad hjälp samt ha gjort detta utan att i förväg ha aviserat besök för att göra en omprövning.

Vi önskar en redogörelse från förvaltningen.

  • I vilken omfattning har hemtjänstinsatserna skurits ner på servicehuset – räknat i timmar, kronor, antal hemtjänstmottagare och omsorgsnivå.
  • Genomförs omprövningar av insatser utan att det finns indikationer på att den äldres biståndsbehov förändrats?
  • Aviseras hembesök för omprövning av insatser i förväg till den äldre och anhöriga?
  • Tillfrågas kontaktmän och sjuksköterskor i samband med omprövningar om sina synpunkter på den äldres vårdbehov?

Om det finns andra viktiga aspekter på frågan vill vi gärna att även dessa berörs i svaret.


5. Skrivelse om språkkunskaper för kvalitets- och kompetensutveckling

Rosa Lundmark (v) Magnus Dannqvist (s) Jonas Eklund (mp)

”Att behärska svenska språket både muntligt och skriftligt är mycket viktigt för vård- och omsorgsarbetet. Det är också ofta en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildnings- och utvecklingsinsatser. Länsstyrelserna har ofta uppmärksammat bristerna i den sociala dokumentationen och också pekat på att bristerna bland annat kan bero på läs- och skrivsvårigheter och kunskapsbrister. Även Stockholms stads äldreinspektörer har lyft upp frågan om språkkunskaper och uttalat sig om att den bör uppmärksammas särskilt.

Våra frågor är följande:

- Hur ser språkkunskaperna ut i äldreomsorgen?

- Vilka kriterier används i verksamhetsuppföljningar för att avgöra om personalen har tillräckliga språkkunskaper?

- Vilka insatser görs för att i den mån det behövs förbättra personalens språkkunskaper?

Om det finns andra viktiga aspekter på frågan vill vi gärna att även dessa berörs i svaret.”

Övriga frågor

Vice ordföranden Magnus Dannqvist (s) frågade om Snösätras koloniträdgårdsförening och hur det ligger till med ny avtalsskrivning. Leif Fransson svarar att det är samma läge för alla föreningar över staden att inga föreningar ännu tecknat nya avtal.

Jonas Eklund påpekar att det används för stora maskiner till parkvägarna i Margaretaparken. Leif Fransson svarar att varit nödvändigt för att klara snöröjningen, gräset kommer där det skadats att repareras.

Magnus Dannqvist, undrar hur det förhåller sig med kravmärkt yrkesroll i äldreomsorgen? Kristina Goldring svarar att alla medarbetare har validierats och att alla ska uppnå nivån ”kan”.

§15 Stadsdelsdirektörens information

§16 Anmälningsärenden

1. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

2. Anmälan av tjänstemannabeslut

3. Pensionärsrådets sammanträde 2010-02-05

4. Handikapprådets protokoll

5. Förvaltningsgruppens protokoll 2010-02-16

6. Balanslista över medborgarförslag

7. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag till förvaltningen

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§17 Samråd om program för Årstafältet, Årsta 1:1 i stadsdelen Östberga, Dp 2007-08046-53 - svar till stadsbyggnadskontoret

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till stadsbyggnadskontoret.

2. Nämnden anför därutöver;

”Inom ramen för arbetet med Söderortsvisionen görs antagandet att Söderort kommer att växa med 75.000 invånare fram till år 2030. Behovet av ett fortsatt omfattande bostadsbyggande är därför stort. De 9.000-10.000 nya bostäder som planeras på delar av Årstafältet blir ett viktigt tillskott för att klara de framtida bostadsbehoven. I debatten glöms dock ofta bort att förslaget till utveckling av Årstafältet också innehåller fortsatt stora parkområden, parkområden som motsvarar halva den aktuella ytan. Utvecklingen av Årstafältet får därför inte bara ses som en fråga om nya bostäder utan också en utveckling av befintliga grönområden med rum för spontan lek och idrott, rekreation etc.

I det bearbetade förslaget har en del ändringar gjorts jämfört med det vinnande bidraget i arkitekttävlingen. Bland annat har parken fått en något annan utformning och fler bostäder tillkommit närmare Östberga. Östberga upplevs idag av invånare själva som isolerat, särskilt vad gäller kommunikationer. Att knyta ihop Östberga med Årsta är viktigt för att få en naturlig och sammanhållen stadsdel. Vid utbyggnaden av Årstafältet bör man också se över möjligheterna att anlägga en spårväg från Årstafältet via Östberga fram till Älvsjö.

Vi vill betona vikten av att byggnationen på Årstafältet ges en tydlig miljöprofil och målet bör vara att Årstafältet blir klimatneutralt. Avfalls- och sophantering, energieffektiv bebyggelse, möjligheten till gång och cykeltrafik kan vara några moment för att nå detta mål.

Ytan vid Årstafältet kan långsiktigt bli större om Huddingevägen kan däckas över till nära Örbyleden och att Östbergavägen flyttas. Likaså kan ytor eventuellt frigöras till följd av en flytt av ICA:s lager och distributionscentral. Östberga återvinningscentral skulle exempelvis kunna flytta till bergrum i närheten så att också en parkkil in mot Hemskogen möjliggörs.Vi anser det därför angeläget att dessa potentiella förändringar tas i beaktande i den fortsatta planeringen för Årstafältets utveckling.

Vi har stor förståelse för att flytten av kolonilotter uppfattas som allt annat än positivt av kolonisterna. Att tvingas börja om efter att under flera år ha utvecklat sin lott kan för många kännas ledsamt. Vi önskar därför att kolonisterna på lämpligt sätt kan kompenseras för de konsekvenserna som utvecklingen av fältet medför så att de fortsatt kan bedriva sin verksamhet på en ny plats. Vidare bör man även fundera över hur andra verksamheter som idag är etablerade på fältet, så som rugby och golf, kan kompenseras för avvecklingen av ytan för verksamheten. Det bästa vore om de kunde omlokaliseras i närområdet.”

Ärendet

På Årstafältet föreslås en park med stora öppna ytor för lek och aktiviteter och mer slutna delar för avskildhet. En tät och varierad stadsbebyggelse planeras i parkens norra och västra delar och sammankopplar stadsdelarna Årsta och Östberga. Bebyggelsen kommer att omfattar en yta av ca 30 hektar med närmare 4000 lägenheter och ca 2600 arbetsplatser. Den nya stadsdelen beräknas få ca 9000-10000 invånare. I stadsdelen är det tänkt att den täta stadens utbud och närhet mellan människor ska förenas med ytterstadens bostadskvalitéer och närhet till park.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2010.

Dnr 83-2010-1.5.3.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (kd), (m), (fp)

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag med tillägg av anförandetext.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framlagda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (m), (fp), (kd).

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” Som svar på remissen anförs följande.

Årstafältet är en unik naturresurs för stockholmarnas rekreation, idrott och naturupplevelser. Detta stora, centralt belägna grönområde var länge avskuret av motorleder från omgivande stadsdelar, men sedan Årstalänkens trafik flyttades till Södra länken har Söderorts största gärde blivit mer tillgängligt och mycket attraktivt som rekreationsområde. Årstafältet har dessutom stor kulturhistorisk betydelse som gammalt odlingslandskap med ett välbevarat avsnitt av den medeltida Göta landsväg.

Enligt flera beslut av en enig stadsbyggnadsnämnd ska Årstafältet förädlas till en levande, ekologisk landskapspark. Planeringen för landskapsparken har gjorts i en mångårig process i nära samverkan mellan staden och boende främst i Årsta, Enskede och Östberga. Vissa delar av landskapsparken har redan genomförts – bland annat en dagvattendamm, det nya koloniområdet och en rekonstruerad stenvalvsbro som för Göta landsväg över bäckravinen mitt på fältet – men mycket återstår. Vi vill återuppta arbetet med att färdigställa Årstafältet till en viktig och attraktiv landskapspark, mitt i en levande och expansiv del av Stockholm som har utrymme för flera tusen nya bostäder.

Årsta och Östberga har förtätats kraftigt under de senaste åren, och den processen fortsätter. Vi vill gå vidare med det program för cirka 1500 bostäder i Årstastråket som initierades av den rödgröna majoriteten. Projektet med cirka 450 lägenheter på tidigare Årstalänken bör också snarast komma till stånd. Denna omfattande förtätning kräver tillgång till parker och grönområden i närområdet, och beslutet om program för Årstastråket fattades därför uttryckligen under förutsättning att en landskapspark skulle anläggas på Årstafältet.

Nya bostäder i Stockholm bör i första hand byggas på redan exploaterad mark. Att det remitterade programförslaget föreslår bebyggelse på ICA:s lagerfastighet är därför mycket välkommet. Staden bör verka för att även resten av partihallsområdet öster om Åbyvägen, bl a nuvarande Martin Olsson, ersätts med kvartersbebyggelse. Vi är också positiva till att planera för nya bostäder vid entrén till landskapsparken från Tvärbanans hållplats Årstafältet samt på sluttningarna upp mot Östbergahöjden från Östbergavägen, Ersta gårdsväg och Åbyvägen. Att gräva ned eller överdäcka Huddingevägen förbi fältet bör också övervägas, för att göra landskapsparken tillgängligare för fler människor och ge möjlighet att bygga ytterligare bostäder som förlängning av bebyggelsen i Årstastråket och på Årstalänken.

Programförslagets inriktning på varierad kvartersbebyggelse i olika höjd ser vi positivt på för de områden som nämnts ovan. Med hänsyn till den goda tillgången till kollektivtrafik vid Årstaberg och den besvärliga vägtrafiksituationen i området är det särskilt viktigt att området utformas så att gång- och cykeltrafiken gynnas. Relativt låga parkeringstal kan möjliggöra billigare hyreslägenheter och göra plats för fler bostäder i kvarteren.

Årsta och Östberga bör alltså länkas samman med ett nytt bostadsområde invid det nuvarande Årstafältet. Lika viktigt är att de båda stadsdelarna knyts ihop med en attraktiv landskapspark på fältet. Det påbörjade arbetet med parken måste omedelbart återupptas, och Stockholms nyaste koloniområde ska få fortsätta att rota sig. Vi är övertygade om att landskapsparken på Årstafältet är en framtidssatsning; den största parken i södra Stockholm kommer att uppskattas mer och mer i takt med att Söderort förtätas och får många nya invånare.”

§18 Motion om införande av dubbdäcksförbud – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Nämnden lämnar följande svar till kommunstyrelsen.

”Motionären pekar på de positiva miljökonsekvenser som minskad användning av dubbdäck skulle medföra och önskar bla få belyst hur dubbdäcksförbud skulle kunna införas inom tullarna i ett första steg och i hela kommunen i ett längre perspektiv. Vid delar motionärens uppfattning att ett dubbdäcksförbud skulle vara positivt ur miljöhänseende, likaså när det gäller de hälsoaspekter som förvaltningen därtill lyfter fram i tjänsteutlåtandet. Dock måste andra faktorer också vägas in. Vid snö och modd är de moderna dubbfria däcken ett bra alternativ till de traditionella dubbade däcken. Vid svår halka är dock dubbade däck bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt. Den begränsade statistik som finns att tillgå pekar på att det sker fler dödsolyckor med bilar försedda med dubbfria däck än med bilar som har dubbade däck. Effekten på trafiksäkerheten kan inte exkluderas i den fortsatta diskussionen om dubbfria zoner.

Stockholmstrafiken består av långt fler än de som är bosatta i staden och dess närförorter. Motionären har ett för snävt perspektiv som inte tar hänsyn till resenärer som kommer från andra delar av landet, Stockholms kranskommuner etc där dubbdäck kan vara nödvändigt”

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Till nämnden har motion av Karin Wanngård (s) om ”ekoism framför egoism- införande av dubbdäcksförbud” översänts för yttrande. Bland annat innehåller motionen förslag om att införa dubbdäcksförbud innanför tullarna och på sikt få bort dubbdäcksanvändningen i hela Stockholms kommun.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2010.

Dnr 553-2009-006

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (m), (fp) (kd).

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl.(s), ledamöterna Jonas Eklund (m), Rosa Lundmark (v) yrkade bifall eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”Att tillstyrka motionen

Samt därutöver anföra

Att minska dubbdäcksanvändningen i Stockholm är en viktig del i arbetet för att förbättra miljön. Försöket med dubbdäcksförbud på Hornsgatan visar sig nu inte vara särskilt framgångsrikt. Polisen som ska se till att förbudet efterlevs har större och viktigare saker att sköta än att kontrollera däck. Att införa dubbdäcksförbud på en enskild genomfartsgata i innerstan kan mer betraktas som ett försök att skapa ett intryck av kraftfulla miljöåtgärder, men som visar sig vara en illusion när det nu utvärderas.

Att därför utreda olika incitament för att minska dubbdäcksanvändningen enligt motionärens förslag måste därför betraktas som särskilt angeläget.”

§19 Motion om utlysning av en belysningstävling för Stockholms stadshus- svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Stadsdelsnämnden avstår från att yttra sig om den remitterade motionen eftersom den inte har något samband med nämndens ansvarsområde

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Till nämnden har för yttrande översänts motion av Teres Lindberg (s) med förslag att utlysa en ljusdesigntävling för belysning av stadshuset.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2010.

Dnr 61-2010-1.5.1.

Yrkande

Ordföranden Andreas Sturesson (kd) yrkade med biträde av en enig nämnd bifall till förslag från (s), (v), (mp).

§20 Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen

Ärendet

Äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag till en övergripande anhörig/närståendepolicy. Förslaget har översänts till nämnden för yttrande. Förvaltningen instämmer i att det är angeläget att stödinsatserna är så likvärdiga som möjligt över hela staden och att det är viktigt med ett gemensamt förhållningssätt och bemötande.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2010.

Dnr 53-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v), yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla(s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) serverades sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1.Nämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till svar på remissen.

2.Därutöver vill vi framföra följande.

Anhöriga får ta ett allt större ansvar när den offentliga äldreomsorgen sviktar. Hela 70 procent av insatserna till äldre personer utförs av anhöriga. Anhörigvård är idag ofta ett kvinnoansvar, det är kvinnor som tar hand om sina män, föräldrar, syskon och andra anhöriga. Att utveckla anhörigstödet är därför även i högsta grad en jämställdhetsfråga. Det är viktigt, både för den anhöriga och för den närstående, att vårdåtagandet bygger på en verklig valfrihet. Förutsättningen för att en anhörig verkligen ska kunna göra ett fritt val att vårda en närstående är att den offentliga äldreomsorgen upplevs som väl fungerande. En verklig valfrihet kräver därför tillräckliga resurser inom äldreomsorgen.

En väl fungerande äldreomsorg är grundläggande för jämställdheten. Det är en självklarhet för de flesta i dagens Sverige att det ska gå att vara förälder och yrkesarbeta samtidigt. Det är inte alls en lika självklar samhälls- och jämställdhetsfråga att det ska gå att sköta ett heltidsarbete och ge stöd åt föräldrar under deras sista år. Det är viktigt att det är möjligt att kombinera omsorg om äldre med arbete. Kvinnor som ger omsorg står oftare än andra långt ifrån arbetsmarknaden eller jobbar deltid. Denna koppling finns inte bland män. Det är främst personer med låg utbildning och arbeten med låga kvalifikationskrav som slutar att arbeta för att istället ta hand om sina anhöriga. Anhörigomsorgen leder därför ofta till negativa konsekvenser för kvinnors ekonomi, både i form av lägre inkomster och lägre pensioner.

Förutom avlastning och avlösning i hemmet tycks stödet som erbjuds anhörigvårdare till äldre till stor del vara inriktat på att träffa andra i samma situation, utflykter, kontakt med frivilligorganisationer osv. Sådana verksamheter kan säkert vara positiva för en del anhörigvårdare. Men anhöriga som sammanbor och vårdar en äldre närstående utgör ingen enhetlig grupp. Gruppsamtal och mer hemtjänst till den som vårdas är för många inget alternativ. Därför måste stödet till de anhöriga utvecklas på andra sätt.

En bra dagverksamhet kan utgöra en god avlastning. Men då måste dagverksamheterna utvecklas och få olika inriktning för att täcka in olika intressen och olika behov. Varje stadsdelsnämnd ska inte behöva utveckla alla typer av verksamheter. All dagverksamhet ska vara möjlig att söka i hela kommunen oavsett vilken stadsdel man bor i och information om de olika verksamheterna behöver nå fram till de anhöriga. Där råder det en brist idag.

Alla anhörigvårdare ska ha rätt till samtal med psykolog eller kurator.

Anhörigvårdare bör få förstärkt stöd vid vård i livets slutskede och efterlevandestöd så länge behov föreligger.

Anhörigstödet måste bli en del av den ordinarie verksamheten och inte även fortsättningsvis finansieras med statliga stimulansmedel.

Anhörigorganisationerna ekonomiska resurser bör vara sådana att organisationerna mer aktivt kan påverka och utveckla anhörigstödet.”

§21 Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Förslaget till reviderade riktlinjer innehåller främst uppdateringar och förtydliganden av de nu gällande riktlinjerna. Skälet till revidering är främst förändringar i lagstiftning och omvärld. Även kvinnofridsperspektivet uppmärksammas och förtydligas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2010.

Dnr 58-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl.(s) ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp)

”Vi anser att den generella ledigheten från arbetssökarverksamhet enbart ska gälla de av riksdagen beslutade helgdagarna. Utöver detta bör även godkänd frånvaro kunna beslutas med respekt för andra kulturers officiella helgdagar.”

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson. Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” 1.Nämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till svar på remissen.

2.Därutöver vill vi framföra följande.

Vi välkomnar förändringar som stärker barnperspektivet, kvinnofridsperspektivet och rättsäkerheten och förslag som innebär en realistisk anpassning till rådande förhållanden på arbetsmarknaden.

Därutöver anser vi att arbetslösa ska kunna läsa in grundskolan med försörjningsstöd, vilket tidigare har varit möjligt. Korta, tidsbegränsade kurser som beviljas med försörjningsstöd leder många gånger inte till ett permanent arbete utan ger en inlåsningseffekt i rundgång mellan enkla arbeten och försörjningsstöd. Av samma anledning vänder vi oss emot formuleringen att sfi-studerande ”när som helst ska vara beredd att avbryta kursen för att påbörja erbjudet arbete”. Självklart måste även i detta fall en individuell bedömning göras utifrån vad som är bäst för den enskilde på sikt.

Den som bedömts ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt norm bör även ha rätt till SL-kort som ska inkluderas i normen. Resor med lokaltrafiken måste betraktas som skälig levnadsnivå i Stockholms stad. Endast när den sökande helt uppenbart inte kan/kommer att utnyttja ett SL-kort som. vid institutionsvistelser ska bistånd till denna kostnad inte beviljas.

Bistånd till tandvård för den som är beroende av försörjningsstöd en längre tid ska enligt förslaget beviljas för att bl.a. ”förhindra väsentligt försämrad tandstatus”. Nödvändig tandvård bör enligt vår uppfattning beviljas om den sökande inte själv kan bekosta den under den tid som den är nödvändig att utföra, den bidragsberättigade ska inte behöva riskera försämrad tandstatus.

När det gäller skolkort hos SL anser vi inte att behovet ska anses vara tillgodosett genom det extra tillägg till studiebidraget som gymnasieelever i familjer med låga inkomster har rätt till. Detta tillägg kan behövas för att täcka andra omkostnader som försörjningsstödet inte täcker.

Vi delar uppfattningen att vårdnadsbidraget inte ska godtas som ett hinder för att stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid men konstaterar att det visar att vårdnadsbidraget inte kan användas av alla familjer, till skillnad från en utbyggd föräldraförsäkring.

När nödprövning görs för barnfamiljer måste barnets behov alltid vara i fokus och familjens situation ses i ett helhetsperspektiv.

Vi instämmer i förslaget att beräkningarna för en skälig nivå för energiförbrukning ska tas bort från riktlinjerna, och noterar samtidigt att Konsumentverket har höjt den beräknade förbrukningen.

När det gäller behandling av spelberoende med flera utgår vi ifrån att landstinget är berett att ta det ansvar som anges i riktlinjerna, så att den enskilda personen inte blir utan behandling när det finns ett behov.

Arbetet med ekonomiskt bistånd omfattar många kontroller, som kräver mer och mer av handläggarnas arbetstid. Det är viktigt att handläggningen av ekonomiskt bistånd i första hand handlar om att tid ska finnas för stöd och råd och socialt arbete och inte bara handlar om kontroll. Om personalen är pressad av hög arbetsbelastning ökar risken för fel. Det är viktigt med noggrannhet i handläggningen, men för att kunna upprätthålla detta krävs tillräckligt med personal.

I förslaget betonas vikten av att ansökningsblanketten alltid ska vara fullständigt ifylld. Detta är korrekt men kräver mycket tid från handläggarna som personligen skulle behöva träffa en stor del av de sökande varje gång de lämnar in ansökan. Detta räcker resurserna knappast till i dagsläget.

Hembesök i samband med nybesök måste göras på ett respektfullt sätt så att den enskilde inte känner sig kränkt. Förslaget att hembesök ska göras innan första hyran beviljas får inte leda till risk för hyresskuld.

Beträffande ledighet från arbetssökarverksamhet eller praktik i samband med helgdagar är det viktigt att inte inskränkningar görs som kan uppfattas som diskriminering. Godkänd frånvaro bör kunna beslutas med respekt för andra kulturers helgdagar. Med den föreslagna skrivningen kan ledighet inte beviljas på julaftonen, som inte är en helgdag beslutad av riksdagen.”

§22 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen

2. Paragrafen justerades omedelbart

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen förslagit riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn som far illa eller riskerar fara illa.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 febrauri 2010.

Dnr 60-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna
Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”1.Nämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till svar på remissen.

2.Därutöver vill vi framföra följande.

Behovet av en ny struktur för samverkan mellan grundskolan och socialtjänsten har ökat dramatiskt sedan grundskolan överfördes från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden, vilket våra partier motsatte oss. Den samverkan som fanns slogs sönder i samband med centraliseringen av grundskolan, särskolan, skolbarnsomsorgen och mellanstadieverksamheten.

Vi är kritiska mot att det har tagit tre år att komma fram med ett förslag till riktlinjer för samverkan efter centraliseringen av grundskolan, vilket vi ser som ett uttryck för att frågan inte har prioriterats av nuvarande politiska majoritet. Förmodligen är den långa utredningstiden en följd av den ökade byråkratisering som har präglat den svällande utbildningsförvaltningen.

Att en så detaljerad struktur för samverkan föreslås stämmer väl överens med den allt mer markanta toppstyrningen av stadens nämnder, men rimmar illa med stadsdelsnämndernas forna uppdrag att verka efter lokala förutsättningar. Vi hade hellre än centralt detaljstyrda former för samverkan sett ett tydligt fokus på syftet och innehållet i samverkan utifrån barns bästa.”

§23 Ansökan om serveringstillstånd, Restaurang Wendela – svar till socialtjänstförvaltningen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker i restaurang Wendela kl. 11.00-01-00.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har sänt ansökan från Partymakarna PARAB Restaurang AB på remiss till stadsdelsnämnden. Förvaltningen tillstyrker ansökan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2010.

Dnr 048-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Ansökan om serveringstillstånd, Gamla Enskede Bageri – svar till socialtjänstförvaltningen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Tillstånd att servera vin i Gamla Enskede Bageri mellan 11.00-21.00 tillstyrks

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens tillståndsenhet har sänt ansökan från Gamla Enskede Bageri AB har ansökt om serveringstillstånd. Förvaltningen tillstyrker ansökan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2010.

Dnr 048-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v)

”Vi är frågande inför om en restaurang som endast serverar enklare maträtter som pajer, sallader och pizzetter enligt lag kan få serveringstillstånd, men det är en fråga för tillståndsutskottet. Utifrån ordningssituationen i området har vi inga invändningar.”

§25 Upphandling av nattpatrull inom hemtjänsten i ordinärt boende inom Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Södermalms stadsdelsområden – förfrågningsunderlag

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd delegerar till stadsdelsdirektören för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att genomföra upphandlingen och under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, såsom förtydligande av förfrågningsunderlaget, hantera eventuell överprövning samt anta och teckna avtal med leverantör.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Enskede-Årsta-Vantörs, Södermalms och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar har påbörjat en gemensam upphandling avseende nattpatrull inom hemtjänsten i ordinärt boende. Upphandlingen samordnas av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. En arbetsgrupp har arbetat fram ett förfrågningsunderlag. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förfrågningunderlaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

daterat den 2 februari 2010.

Dnr 52-2010-2.2.2

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.


Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl.(s), ledamöterna Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1 Stadsdelsnämnden avslår förslaget till upphandling av nattpatrullen inom hemtjänsten.

2.Därutöver anförs följande.

Upphandlingen ger mindre valfrihet, sämre omsorg och onödiga kostnader

Nattpatrullen i hemtjänsten hjälper de brukare som själva har valt en kommunal utförare. Om de hade önskat privat hemtjänst hade de kunnat välja en privat utförare, som då hade ansvarat även för nattlig tillsyn och larm för dem som har beviljats detta. Att privatisera nattpatrullen är alltså själva motsatsen till valfrihet.

Av beslutsunderlaget framgår inte varför en upphandling skulle vara till fördel för hemtjänstens brukare eller för staden. Skälet till upphandlingen verkar i stället vara att de borgerliga partierna av rent ideologiska skäl vill ha så lite verksamhet som möjligt i kommunal regi. Vi delar inte denna ideologi, utan anser att nattpatrullen även i fortsättningen ska drivas i kommunal regi, eventuellt i samarbete med andra stadsdelsnämnder.

Upphandlingen av flera stora äldreboenden i Enskede-Årsta-Vantör har under 2009 orsakat underskott i miljonklassen i nämndens äldreomsorgsbudget pga. stora kostnader för övertalig personal. Eftersom många anställda i de upphandlade verksamheterna gärna vill fortsätta att arbeta för staden leder upphandlingarna till ständiga omflyttningar av personal mellan olika verksamheter. Självklart påverkar detta vården och omsorgen negativt, eftersom personalkontinuitet och personliga relationer är en viktig kvalitetsfaktor i all vård och omsorg. Den borgerliga privatiseringspolitiken drabbar alltså medborgare som får en sämre omsorg, stadens egen personal som sägs upp eller gång på gång måste byta arbetsplats mot sin vilja, och dessutom stadens ekonomi.

Upphandlingen premierar lågt pris i stället för kvalitet

Vi har i god tid framfört synpunkter på förfrågningsunderlaget enligt följande.

Vilken anbudsgivare som vinner upphandlingen avgörs nu av det pris som anbudsgivarna erbjuder och i vilken mån de får extrapoäng enligt två ”kvalitetskriterier”. Kriteriet Arbetsledning innebär att den anbudsgivare som ”har en organisation som tillgodoser behovet av att arbetsledare finns tillgängliga för medarbetarna dygnet runt” får extrapoäng. Emellertid måste nattarbetande omsorgspersonal naturligtvis ha tillgång till arbetsledare under arbetspassen, dvs. nattetid. Det är, enligt uppgift från förvaltningen, ett ovillkorligt krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Den anbudsgivare som inte ”har en organisation som tillgodoser behovet av att arbetsledare finns tillgängliga för medarbetarna” åtminstone nattetid har alltså inte förutsättningar att utföra den upphandlade verksamheten enligt gällande författningar, och ska därför diskvalificeras. Alla anbudsgivare som förmår uppfylla gällande lag och föreskrifter bör alltså få full poäng enligt kriteriet (utom den som mot förmodan har arbetsledare tillgänglig endast nattetid men inte ”dygnet runt”). ”Kvalitetskriteriet” ger således extrapoäng för rena självklarheter och premierar inte alls omsorg med hög kvalitet. Trots beteckningen är kriteriet Brukarnöjdhet av liknande slag. Upphandlingen kommer därför att avgöras med priskonkurrens snarare än kvalitetskonkurrens.

Ett mer relevant kvalitetskriterium för denna upphandling vore att anbudsgivare som åtar sig en kortare inställelsetid till brukare får extrapoäng i utvärderingen. Att snabbt få den hjälp man behöver är en tydlig kvalitetsfaktor.

Ställ krav på socialt ansvar, etik och meddelarfrihet i upphandlingen

Vi anser att sociala och etiska krav ska ingå i alla förfrågningsunderlag samt att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exempelvis enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav. Självfallet ska avtalet säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda.

Vi anser att samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet bör gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för offentliganställda. Antidiskrimineringsklausulen är otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning. Förfrågningsunderlaget bör kompletteras med bestämmelser som tillförsäkrar staden rimliga möjligheter att följa upp de särskilda villkoren.”