Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-05-23

Sammanträde 2019-05-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Fastställande av dagordning

4 Ny integrerad förskola, Kinnaredsgränd i Östberga - inriktningsärende

5 Uppföljning inom socialpsykiatrin - Dalens och Hagsätra gruppbostäder och förlängning av intraprenadavtal

6 Uppföljning av äldreomsorgens kostenhet

7 Upphandling av Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende inom ramen för stadens centrala upphandling

8 Idéburet offentligt partnerskap med Rågsveds IF avseende fritidsaktiviteter för unga

9 Riktlinjer för direktupphandling för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

10 Fortsatt arbete utifrån medborgardialog - en uppväxt fri från våld

11 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4, 2018

12 Vikarietäckning inom stadsdelsnämndens förskolor - svar på skrivelse från (V)

13 Vintervädret och snöröjningens effekter - svar på skrivelse från (S)

14 Mer vintersport i Bandhagen - svar på skrivelse från (S)

Remissärenden

16 Ansökan om serveringstillstånd för Pepes restaurang och pizzeria, Bandhagen

17 Ansökan om serveringstillstånd för Bakgården, Enskede

18 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.(se pärm) B. Tjänstemannabeslut, se pärm C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare) D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare) F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, (se pärm)

19 Handlingsplan för att förebygga avhysningar - anmälningsärende

21 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

22 Försäljningsförbud för tobaksvaror i tre månader

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

24 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken

25 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§4 Ny integrerad förskola, Kinnaredsgränd i Östberga Inriktningsärende

§5 Uppföljning av socialpsykiatrin ­ Dalens och Hagsätra gruppbostäder samt förlängning av intraprenadavtal

§7 Upphandling av Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende inom ramen för stadens centrala upphandling

§8 Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Rågsveds IF avseende fritidsaktiviteter för unga

§9 Riktlinjer för direktupphandling för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

§10 Fortsatt arbete utifrån åtgärdsförslag från Medborgardialog - en uppväxt fri från våld

§11 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2018

§13 Vintervädret och snöröjningens effekter Svar på skrivelse från Rana Nasrindotter (S) m.fl.

§14 Mer vintersport i Bandhagen Svar på skrivelse från Rana Nasrindotter (S) m.fl.

§16 Ansökan om serveringstillstånd för Pepes Restaurang och Pizzeria, Önskehemsgatan 43 Bandhagen Remissvar

§17 Ansökan om serveringstillstånd för Bakgården, Sockenvägen 477, Enskede Remissvar

§21 Stadsdelsdirektörens information