Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-02-16

Sammanträde 2006-02-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Enskedeskolan, Stockholmsvägen 30, matsalen

Upprustningen av idrottsytor och anläggande av konstgräs vid Enskede Idrottsplats, Åke Rox Läs mer...berger idrottsförvaltningen, informerar.

Allmänhetens frågestund till klockan 19.00

1 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag- svar

2 Ny trafiköppning till Enskede Gård från Anders Fenger-Krog

3 Farthinder på Svärdlångsvägen från Ove Bergqvist

4 Önskan om informationsskyltar riktade till hundägare på och kring Årstafältet från Helène Arebert

5 30-zon i hela Årsta från Jenny Fäldt

6 Den livliga traktortrafiken på gångvägen bredvid förskolan Nallebjörn bör upphöra från Maria Ullsten

8 Fastställande av kvalitetsgarantier 2006

Del utsändes ej
Dnr 05-012/741
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 X Inrättande av förskolepaviljonger samt annex

8 XX Skötsel av trafikleder i Söderort

8 XXX Delrapport om drogförebyggande samordnares verksamhet

9 Utvärdering av hemtjänstens organisation och förslag till organisationsförändring

10 Insatser för ökat valdeltagande, demokrati, jämställdhet och mångfald

11 Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser

12 Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län angående släktingprojekt inom barn- och ungdomsenheten

13 Bygglov i kombination med bygganmälan om nytt regnskydd vid busshållplats på Hjälmarsvägen

Del utsändes ej
Dnr 05-308/680
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

14 Skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling

15 Utred de apatiska barnens situation

16 Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad

17 Delredovisning av uppdrag att utreda utformningen av Stockholms- regionens framtida kraftledningsnät

Del utsändes ej
Dnr 05-004/742
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

18 Månadsrapport januari 2006

19 Redovisning av egenuppföljning- Beställaravdelningen äldre och funktionshindrade

20 Rapport om Nöjd-kund index 2005, konsumentvägledningen i Stockholm och delrapport för Enskede-Årsta

21 Rapport om Välj själv- projekt 2005

22 Balanslista uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

23 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd Från 20 januari 2006

24 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m. (lista-se pärm)

25 Anmälan av beslut enligt delegationsordning (i pärm)

26 Stadsdelsdirektörens information

- barnomsorgsgarantin
- flyktingmottagande
- övrigt

28 Ärenden på sluten del

S 1 Upphandling avseende barmarksrenhållning, parkskötsel och vinterväghållning
Dnr 05-105/484

S 2 Yttrande till länsstyrelsen i enskilt ärende
Dnr 05-507/15

S 3 Ärende enligt föräldrabalken

S 4 Anmälan av protokoll från sociala delegationen
Från 19 januari 2006
Mötesinformation

Ledamöter:
Susanna Brolin (v) ordförande
Göran Holmström (kd) vice ordförande
Lars-Åke Henriksson (s)
Arhe Hamednaca (s)
Jimmy Lindgren (s)
Lennart Pöppel (s)
Elin Låby (mp)
Björn Holmberg (m)
Hans Larsson (fp)
Peter Backlund (fp)

Ersättare:
Mervi Mäkinen Andersson (s)
Anna Ström (s)
Katina Staf (s)
Linnéa Björnstam (s)
Jonas Eklund (mp)
Helena Nilsson (fp)
Lennart Mörner (fp)
Claes Karlsson (kd)

Tjänstgörande ersättare:
Jan Olof Larsson (s)
Christian Jobrant (m)
Anna Lund (m)

Tjänstemän:
Ulla Thorslund, Leif Fransson, Ingrid Friberg, Kristina Goldring, Katharina Norström, Lena Rabe, Lena Rosdahl, Bengt Stenström, Marianne Berg- Ekbom, Katarina Höök, Karin Frejsjö, Peter Svensson, Håkan Wiegandt, Birgitta Fagerstedt, Lisbeth Johansson

Personalföreträdare
Jan Röhdin LO, Bo Samuelsson TCO

Utses att justera
Susanna Brolin (v), Göran Holmström (kd)

Dag för justering
24 februari 2006

Sekreterare
Lisbeth Johansson

Paragrafnr: 1-35
Antal blad: 45

Allmänhetens frågestund inleddes klockan 18.00 - en handfull medborgare var närvarande.

Fråga som ställdes - i vilka lokaler förhandsröstning kan göras inför höstens val.

En medborgare presenterade sitt inskickade medborgarförslag.

Åke Roxberger, idrottsförvaltningen, informerade om planer och pågående arbete med upprustning av Enskede IP.

§1 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Ordföranden Susanna Brolin (v) jämte vice ordföranden Göran Holmström (kd) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§2 Ny trafiköppning till Enskede Gård

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Anders Fenger-Krog.

 2. Ärendet överlämnas till trafiknämnden för beaktande.

Ärendet

Nämnden gav den 24 november 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Anders Fenger-Krog, att en ny trafiköppning öppnas upp vid slutet av Bägerstavägens sydvästra del nära Sockenvägen.

Förvaltningen anser att hastighetsbestämmelserna är viktiga att följa. En säkrare trafikmiljö vid Odelbergsvägen är betydelsefullt. Anledningen till avstängningen av Bägerstavägen var att stoppa smittrafik från Bolidenplan och Palmfältsvägen. Förvaltningen kan inte bedöma konsekvenserna av föreslagen trafiköppning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2006.

Dnr 05-320/625

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Farthinder på Svärdlångsvägen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Ove Bergqvist.

 2. Nämnden tillstyrker en fartbegränsning på Svärdlångsvägen och överlämnar ärendet till trafiknämnden.

Ärendet

Nämnden gav den 24 november 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Ove Bergqvist, att det snarast bör anläggas farthinder på Svärdlångsvägen, från korsningen vid tvärbanan till Årsta gård.

Förvaltningen håller med om att hastighetsbegränsningarna inte alltid efterlevs. Polismyndigheten ansvarar för trafiköverträdelser. Förvaltningen har varit i kontakt med trafikkontoret som meddelar att Svärdlångsvägen ska byggas om och breddas. Trafikkontoret avgör om farthinder kan komma att bli aktuellt. SL avgör om lämplighet av farthinder för bussar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2006.

Dnr 05-320/599

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Önskan om informationsskyltar riktade till hundägare på och kring Årstafältet

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Helène Arebert.

 2. Ärendet överlämnas till trafiknämnden.

Ärendet

Nämnden gav den 24 november 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Heléne Arebert, att skyltar sätts upp på strategiska platser till och från Årstafältet då det är störande med lösspringande hundar och alla föroreningar dessa lämnar efter sig.

Förvaltningen anför att målet är att utemiljön i hela stadsdelen ska vara trevlig, ren och funktionell. Lokala ordningsföreskrifter för Stockholm finns för vistelse med hund. Förvaltningen har lång erfarenhet av egna uppsatta skyltar med uppmaningar och är tveksam till om de efterlevs. I den nya planen för Årstafältet finns föreslaget en hundrastgård. Årstafältet kommer att färdigprojekteras i samband med att bostäder byggs på före detta Årstalänken.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2006.

Dnr 05-320/596

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 30-zon i hela Årsta

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Jenny Fäldt.

 2. Ärendet överlämnas till trafiknämnden.

Ärendet

Nämnden gav den 24 november 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Jenny Fäldt, att hela Årsta bör göras till 30 km/h zon- det finns ingen anledning att bibehålla 50 km/h på vissa sträckor.

Förvaltningen håller med om att det är viktigt att tänka på barn, gamla och funktionshindrade. 30-zonerna sparar människoliv, minskar antalet allvarliga olyckor och bidrar till en lugnare trafikrytm. Förvaltningen instämmer i att bullret minskar med lägre hastigheter. Bilister och fotgängare tar också större hänsyn till varandra om hastigheten är lägre.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2006.

Dnr 05-320/626

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Den livliga traktortrafiken på gångvägen bredvid förskolan Nallebjörn bör upphöra

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Maria Ullsten.

Ärendet

Nämnden gav den 24 november 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Maria Ullsten, att sandupplaget för Stockholm Entreprenad som ligger i Årstaskogen borde flyttas och att entreprenadens traktorer kör för fort på gångvägen och bör åka en annan väg.

Förvaltningen delar uppfattningen att barnens trygghet och säkerhet är en mycket angelägen fråga. Stockholm Entreprenad som har ett avtal med förvaltningen använder ytan i Årstaskogen i samband med sitt åtagande av skötseln. Uppläggningsplatsen kan inte flyttas förrän avtalet löper ut och avtalet gäller till och med 2007. I kvarteret Skälderviken finns pågående planprojekt för nybyggnad av bostäder. Ledningen för Stockholm Entreprenad kommer omgående att poängtera vikten av att köra långsammare på gångvägen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2006.

Dnr 05-320/598

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Verksamhetsberättelse med bokslut 2005

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2005 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och revisionskontoret.

 2. Hos kommunstyrelsen hemställa om ombudgetering av 1,9 miljoner kronor för stimulansbidrag som inte använts under året.

 3. Till kommunstyrelsen återredovisas 0,7 miljoner kronor för medel som inte kunnat användas till dagverksamhet för hemlösa.

 4. Kvalitetsredovisningen för de pedagogiska verksamheterna överlämnas till utbildningsnämnden.

 5. Enskedefältets skola avslutas som resultatenhet.

Ärendet

Nämnderna ska vajre år skriva en verksamhetsberättelse med bokslut för det gångna året. Verksamhetsberättelsen med bokslut och bilagor lämnas till revisorerna för att bereda frågan om ansvarsfrihet för respektive nämnd. Verksamhetsberättelsen är underlag för stadens årsredovisning, vilken är kommunfullmäktiges översikt och analys av utvecklingen av stadens verksamheter.

Förvaltningen anför bland annat följande. Nämnden har uppfyllt kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål inom fastställd budget. Under året har barngruppernas storlek i förskolan minskat- 82 % har ett barnantal som motsvarar riktlinjerna. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts. Skolorna har fokuserat på elevernas språk- och matematikutveckling. En god omsorg, vård och service har erbjudits till äldre, funktionshindrade och de mest utsatta. Två nya råd, barnrådet samt anhörig- och brukarrådet har bildats. Inom individ- och familjeomsorgen har barn i riskzonen särskilt uppmärksammats i samverkan med skolorna. Arbetslösa och har erbjudits riktade insatser. Agenda-21 arbetet i Dalen har fortsatt. Samarbetet med det lokala näringslivet har utvecklats. Arbetet med friskvård och rehabilitering har gjort att sjukfrånvaron har minskat med en procentenhet.

Bokslutet visar ett överskott på 8,4 miljoner kronor, jämfört med budgeten. Efter avsättning till resultatfond, begäran om ombudgetering samt återredovisning av medel återstår ett överskott på 4,3 miljoner kronor, ekonomisk balans råder inför år 2006.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2006.

Dnr 06-102/79

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Björn Holmberg m.fl. (m) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Björn Holmberg m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

 1. I huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 2. I övrigt anföres.

Det är glädjande att förvaltningen kan lämna ett bokslut som visar på en ekonomi i balans och att barngrupperna fortsätter att minska. Det vittnar om att en lojal personal och en ambitiös förvaltningsledning arbetat hårt för att rätta mun efter matsäcken.

Andelen gymnasiebehöriga elever fortsätter minska

De bekymmer som fortfarande finns i stadsdelen är skolorna där resultaten på grundskolans kunskapsmål fortsätter att sjunka även i år, vilket syns tydligt då man tittar på andelen elever som är behöriga till gymnasiet. Tendensen är likadan i hela staden vilket tyder på att det måste finnas ett fundamentalt fel i den kommunala skolplanen. Att skolan har ett överskott på 10 mkr i sin budget kan tyda på att inte alla elever med svårigheter fått det stöd de borde haft, vilket är otillfredsställande.

Socialbidragsberoendet ökar

Socialbidragskostnaderna fortsatte öka kraftigt under 2005. Detta är inte bara ett växande ekonomiskt problem för stadsdelen, utan framför allt ett hårt slag mot alla de människor som inte kommer in på arbetsmarknaden och därmed möjlighet att försörja sig själva. Behovet av att ställa ökade krav och samtidigt aktivt hjälpa människor att gå från bidrag till arbete är påtagligt, och därför bör Skärholmsmodellen snarast börja tillämpas i stadsdelen.

Brister i äldreomsorgen

Äldreomsorgen fortsätter att dras med underskott. I huvudsak räddas budgetsaldot av att skolans och förskolans överskott tillåtits finansiera bland annat äldreomsorgen. En kraftig åtstramning har skett när det till exempel gäller biståndsbedömning för plats i Servicehus.’

§8 Fastställande av kvalitetsgarantier

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Kvalitetsgarantier fastställs för Enskede-Årstas enheter.

Ärendet

Enskede-Årstas enheter har sett över kvalitetsgarantierna i samband med verksamhetsplanen för 2006. I några fall har smärre revideringar gjorts. Kvalitetsgarantierna ska ge nämnd, förvaltningsledning och brukare värdefull information om den kvalitetsnivå som enheterna anser sig kunna erbjuda med givna resurser. Kvalitetsgarantierna ger nämnden information för vidare styrning och prioritering av resurser.

Förvaltningeledningen har stämt av att garantierna överensstämmer med nämndens mål 2006. Nämnden måste fastställa garantierna innan enheterna kan offentliggöra dessa.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2006.

Dnr 05-012/741

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Paviljonger och annex för förskoleverksamhet - Inrättandeärende

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Två avdelningar förskola inrättas i Enskede sportstuga med inriktning på uteverksamhet.

 2. En avdelning förskola inrättas i lokalen Möckelvägen som annex till Årstagårdens förskola.

 3. Planerad förskolepaviljong vid Skanskvarnskolan placeras vid Årstaskolan.

 4. Planerad förskolepaviljong vis Sturebyskolan placeras vid Sågverksgatan.

 5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 2,0 mnkr i förprojektering, 2,0 mnkr för genomförande samt 0,6 mnkr för inventarier.

Ärendet

Enligt stadens förskoleplan ska barngrupperna minska under perioden 2003-2006 med i genomsnitt två barn per grupp med bibehållen personal. Platsgarantin innebär rätt till plats i förskoleverksamhet från ett års ålder senast inom tre månader räknat från månadsskiftet efter det ansökan inlämnats eller senast den månad som angivits i ansökan.

I syfte att uppfylla barnomsorgsgarantin och minskning av barngrupperna planerar förvaltningen för paviljonger vid Sågverksgatan, Storsjövägen, Grafikvägen samt vid Årstaskolan. Därutöver pågår en planering för utbyggnad av tre förskolor – Grafikvägen, Sågverksgatan och Hummelvägen. Nuvarande planer innebär sammantaget ett tillskott om cirka 135 platser. De temporära lösningarna vid Storsjövägen 17-19 samt Enskededalens servicehus avvecklas när paviljongerna uppförts och tagits i bruk.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2006.

Dnr 06-399/93

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


Särskilt uttalande

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Björn Holmberg m.fl. (m) lämnade följande uttalande.

För att uppfylla barnomsorgsgarantin och klara minskningen av barngrupperna behövs fler platser inom barnomsorgen.

Nämnden har därför tidigare tagit beslut om denna utökning samt om provisorier och var provisorierna skall uppföras. Det är dock allvarligt att man nu har ändrat dessa beslut utan att nämnden fått möjlighet att ta ställning till detta.

Det är även otillfredsställande att informationen om byggstart av en paviljong på Årstaskolans skolgård når nämnden via allmänheten.

Vi hoppas därför att man vidtar åtgärder för att detta inte skall upprepas i fortsättningen.’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§10 Skötsel av trafikleder i Söderort

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Nämnden delegerar till stadsdelsdirektören, med vidaredelegation, att fatta erforderliga beslut om tillägg inom ramen för nuvarande kontrakt gällande trafikleder för att upprätthålla en god trafiksäkerhet.

Ärendet

Stadsdelsnämnderna har från och med den 1 januari 2006 övertagit driftsansvaret för trafiklederna. I söderort gäller det Nynäsvägen, Örbyleden och Huddingevägen. Eftersom den största delen av lederna ligger inom Enskede-Årstas stadsdelsområde kommer administrationen av entreprenaden ske här. För att upprätthålla en god trafiksäkerhet föreslås att stadsdelsdirektören får fatta erforderliga beslut.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 februari 2006.

Dnr 06-399/96

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Delrapport om drogförebyggande samordnares verksamhet

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Rapporten godkännes.

 2. Rapporten med redovisning överlämnas till Preventionscentrum Stockholm (Precens), socialtjänstförvaltningen.

Ärendet

Stockholms stad har av länsstyrelsen beviljats medel för drogförebyggande samordnare i stadens 18 stadsdelsförvaltningar och staden har tillskjutit ytterligare medel, en tredjedel.

Preventionscentrum Stockholm är en central resurs för att samordnares arbete ska kunna utvecklas optimalt. Stadens utvecklingsmedel avser perioden till och med 31 december 2005. För att erhålla medel för 2006 ska en delrapport över förvaltningens verksamhet insändas till Precens som kommer att sammanställa rapporterna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 februari 2006.

Dnr 06-499/103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§12 Utvärdering av hemtjänstens organisation och förslag till organisationsförändring

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Hemtjänsten organiseras enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Organisationen följs upp 6 månader efter genomförandet.

Ärendet

Den hemtjänstorganisation som infördes i oktober 2004 har utvärderats av en partssammansatt styrgrupp. Under 2005 och 2006 har insatser genomförts för att förstärka arbetsledning, öka frisknärvaron, öka personalens delaktighet och kompetens och följa upp kvaliteten i verksamheten.

Förvaltningen föreslår att nuvarande geografiska områdesindelning behålls för att få flexibilitet och ekonomisk bärighet. Bland annat innebär förslaget en utökning med två enhetschefer för att stärka arbesledning och det operativa chefskapet. Omvårdnasteamet permanentas och demensteam inrättas. Kompetensutveckling bland medarbetarna ska fortsätta genom intern och extern utbildning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 februari 2006.

Dnr 06-504/77

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Björn Holmberg m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Björn Holmberg m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

 1. Förvaltningens förslag till beslut avslås.

 2. Förvaltningen ges i uppdrag att föreslå en ny organisation för Hemtjänsten som ger personalen bättre möjligheter att utveckla Hemtjänsten och som tar vara på den kritik som framförs mot den nuvarande organisationen i utvärderingen.

 3. Därutöver anföres följande.

Erfarenheterna av den nya organisation för Hemtjänsten som genomfördes 2004 visar att den nya organisationen har misslyckats på en mängd punkter enligt utvärderingen. Hemtjänstområdena blev för stora. Resultatet har blivit ett ökat avstånd mellan chefer och personal och därmed brister i inflytande, stöd och samverkan. Alltför stora enheter främjar avstånd och mer komplexa kontaktvägar. Det finns likheter med den förskoleorganisation som majoriteten beslutade om 2005.

För att komma tillrätta med problemen föreslår förvaltningen att två enhetschefer anställs samt att ett demensteam inrättas. Vi är mycket tveksamma till att detta räcker för att komma tillrätta med alla de brister som visat sig i utvärderingen:

• vårdtagarna har inte fått en säkrare vård och omsorg,

• kontaktmannaskapet har inte fungerat,

• de ekonomiska fördelarna har inte uppfyllts,

• ledningsfunktionen är otydlig,

• chefers uppskattning av personal har minskat,

• arbetsplatsträffar och rutiner fungerar sämre.

En slutsats av den nya organisationen är också att de ekonomiska kraven på Hemtjänsten lett till en sämre Hemtjänst och att detta drabbat de äldre. I förslaget till ny organisation föreslås inte förändringar som ger förutsättningar att åtgärda bristerna. Därför bör förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till organisation.’

§13 Insatser för ökat valdeltagande, demokrati, jämställdhet och mångfald

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Ansökan görs hos stadsledningskontoret om 620 000 kronor till insatser för ökat valdeltagande och deltagandedemokrati.

Ärendet

I budget 2006 har kommunfullmäktige avsatt 4,9 miljoner kronor i central medelsreserv för ökat valdeltagande och utvecklad deltagardemokrati samt för arbetet med jämställdhets-, minoritets-, och mångfaldsfrågor.

Förvaltningen anför att valdeltagandet i allmänhet har gått ner något men i synnerhet bland förstagångsväljarna. Valdeltagandet bland utlandsfödda är relativt lågt och sjunker. Valdeltagandet i Dalen och i Östberga är bland det lägsta i staden. Förvaltningen anser att det är motiverat att göra kraftfulla informationsinsatser i syfte att få fler att rösta och ta en mer aktiv del i samhället.

Förvaltningen sammanställer valresultaten och erfarenheterna av insatserna efter valet och presenterar resultatet för nämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2006.

Dnr 06-004/80

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Björn Holmberg m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Björn Holmberg m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

 1. Allmänna informationsinsatser om det förestående valet riktade till alla medborgare i Enskede- Årsta tillstyrkes.

 2. Den del av ansökan som avser anställning av valinformatörer avstyrkes.

 3. Därutöver anföres följande.

Erfarenheterna av informationsinsatser för att höja valdeltagandet är inte entydiga. Trots de omfattande insatser som skedde i stadens ytterområden i samband med valet 1998 sjönk valdeltagandet. Insatser för att höja valdeltagandet bör ske genom generella insatser som riktar sig till alla röstberättigade i ett geografiskt område. Att söka upp och påverka enskilda bör därför inte ingå i nämndens ansökan till stadsledningskontoret.

Insatser för att höja valdeltagandet ledde i det senaste valet tyvärr till lagbrott, polisanmälan och fällande domar för valfusk. Inför risken att enskilda påverkas med otillbörliga medel, oavsett om det sker i stadsdelsnämndens eller ett enskilt partis regi, bör den typen av arbetsmetoder inte användas. ’

§14 Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel med 550.000 kr det första året i ett tvåårigt projekt som syftar till kompetenshöjande och metodutvecklande insatser riktade till barn och kvinnor som utsätts för våld.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder kommuner att söka om utvecklingsmedel avsedda för barn till missbrukare och barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer.

Förvaltningens individ- och familjeomsorg vill förbättra kunskapen om mäns våld mot kvinnor inom socialtjänstens samtliga enheter. Kvinnor och barn, som förvaltningen får kontakt med, erbjuds idag hjälp. Det saknas metoder och insatser för männen som slår. Syftet med projektet är att öka kunskapen bland personal som arbetar med den aktuella målgruppen samt att utarbeta metoder och arbetssätt för att minska våldet i nära relationer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 januari 2006.

Dnr 05-502/692

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län angående släktingprojekt inom barn- och ungdomsenheten

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Slutrapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län beviljade 17 juni 2002 Enskede-Årsta bidrag till släktingprojektet. Projektet pågick perioden 1 januari 2003 - 30 november 2005.

Idén till projektet uppkom utifrån den lagändring som gjordes i socialtjänstlagen, där det fastslås att socialtjänsten i första hand ska överväga om barn kan tas hand om av någon anhörig eller annan närstående vid placering samt utifrån forskning om sammanbrott i tonårsplaceringar.

Syftet med projektet har varit att förbättra metoder vid placeringar av barn i så kallade släktinghem. Under projektiden har utbildning anordnats för släktinghem samt nya arbetsmetoder inarbetats för att intervjua familjehemmen. Slutsatser av arbetet med projektet är att kunskapen ökat runt fördelar med placering i släkt och nätverk.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 januari 2006.

Dnr 02-503/651

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Bygglov i kombination med bygganmälan om nytt regnskydd vid busshållplats på Hjälmarsvägen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden beviljar bygglov med villkor och föreskrifter enligt bilaga 1. Detta med stöd av 8 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL).

 2. Samråd och kontrollplan erfordras ej för bygganmälda åtgärder med stöd av kap 9:7 och 9:9 PBL.

 Ärendet

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har ansökt om bygglov för uppförande av 2 regnskydd vid busshållplats som trafikeras av SL. Ägaren till närliggande fastighet har i skrivelse motsatt sig busshållplatsens nya läge.

Förvaltningen anför att upprustning och omdaning av Hjälmarsvägen pågår och kommer senare även att beröra Årstavägen. Enligt uppgift från markkontoret har samråd skett under 2003 enligt dåvarande gängse normer. Busshållplatsernas lägen fanns angivna. SL vidhåller sin ansökan. Föreslagen placering ligger inom gatumark, regnskydd för busshållplatser inom gatumark/trafikområde anses vara en planenlig åtgärd.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2006.

Dnr 05-308/680

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till revisionskontoret.

Ärendet

Revisionskontoret har i remiss begärt nämndens yttrande över rapporten om skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling. I rapporten konstateras att majoriteten av eleverna trivs bra i skolan, känner sig trygga och upplever relationerna till kamraterna som positiva.

Förvaltningen anser att frågan är viktig och angelägen och anser i likhet med revisionskontoret att en övergripande policy kan stödja och vidareutveckla arbetet för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling. Förvaltningen anser att denna policy bör arbetas in i stadens Skolplan och Strategi för elevhälsa och ej vara ett eget policydokument. Förvaltningen har under hösten 2005 påbörjat att utveckla och konkretisera arbetet med att förebygga och hindra mobbning och kränkande behandling i skolorna. Förvaltningens skolor har alla handlingsprogram för att motverka mobbning och kränkning av elever.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 februari 2006.

Dnr 05-403/701

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Björn Holmberg m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp) lämnade följande uttalande.

Stadens revisorer har under flera år pekat på behovet av en för staden gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling, eftersom de nuvarande Skolplanen och Strategin för elevhälsa inte tillgodoser de krav som kan ställas på en sådan policy. En sådan policy utarbetades av den borgerliga majoriteten, men avslogs av socialdemokraterna efter valet.

Det är oacceptabelt att inte lyssna på revisorernas kritik och utarbeta en stadsövergripande policy mot kränkande behandling. Tusentals barn mobbas i Stockholms skolor varje år samtidigt som vi vet att mobbning och annan kränkande behandling kan bekämpas mer effektivt än vad som sker idag. Men då räcker det inte att som socialdemokraterna nöja sig med otydliga formuleringar i skolplanen.

I våra grannländer Norge och Island har borgerliga regeringar startat forskningsbaserade åtgärdsprogram som på kort tid kraftigt minskat mobbningen. I vår grannkommun Sollentuna pågår nu ett ambitiöst arbete med att genom liknande metoder främja trygghet och arbetsro i skolan. Stockholm borde följa deras exempel och inte som socialdemokraterna nöjer sig med vackra ord och otydliga planer.’

§18 Utred de apatiska barnens situation

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över de apatiska barnens situation. Lotta Edholm (fp), Ann-Katrin Åslund (fp) har i skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att socialtjänsten får i uppdrag att omedelbart inleda utredning kring varje apatiskt barn i Stockholms stad.

Förvaltningen delar Lotta Edholms (fp) och Ann-Katrin Åslunds (fp) uppfattning att det är oerhört allvarligt om det skulle vara så att föräldrar utnyttjar sina barn och medvetet försätter dem i ett apatiskt tillstånd. Förvaltningen ställer sig inte bakom förslaget att socialtjänsten ska inleda utredning av varje enskilt barns situation. Grundinställningen måste var att föräldrarna till dessa barn tar sitt ansvar och söker det stöd och den hjälp barnet och de själva behöver. Enligt förvaltningens bedömning finns ej heller lagligt stöd för detta.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2006.

Dnr 05-503/693

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Björn Holmberg m.fl. (m) lämnade följande uttalande.

Flyktingbarn som drabbas av apati är en tragisk konsekvens av misslyckandet inom svenskt flyktingmottagande. Staden bör avvakta den pågående studien kring polisens brottsmisstankar rörande apatiska flyktingbarn innan ytterligare åtgärder vidtas inom ramen för socialtjänstens arbete.

Några av Stockholms stadsdelar har en mycket stor erfarenhet av att hantera insatser via socialtjänsten för apatiska flyktingbarn och deras familjer. I det framtida arbetet med stöd och insatser till apatiska flyktingbarn är det därför mycket angeläget att dessa stadsdelars erfarenheter tas tillvara.’

§19 Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Tjänsteutlåtandet åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad. Målet är att Stockholms stad ska ha en utvecklad och förankrad metod för arbetet med en hållbar utveckling vid utgången av år 2006.

Förvaltningen anser att det är positivt att arbetet i Stockholms stad lyfts till att innefatta samtliga tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet- inom Agenda 21 och blir ett uppdrag för samtliga nämnder och styrelser samt framför allt, integreras i alla övriga planer och dokument. Stadsledningskontoret bör ha det övergripande ansvaret. Stadsdelsnämndernas konkreta Agenda 21-arbete behöver även fortsättningsvis anpassas till lokala aktörer som företag, föreningar och boende, då förutsättningarna varierar geografiskt inom staden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 februari 2006.

Dnr 06-310/23

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Björn Holmberg m.fl. (m) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamoten Björn Holmberg m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.’

Särskilt uttalande

Ledamoten Peter Backlund m.fl. (fp) lämnade följande uttalande.

Folkpartiet hänvisar till (fp)-reservation i ärendet i miljö- och hälsoskyddsnämnden den 13 december 2005.’

§20 Delredovisning av uppdrag att utreda utformningen av Stockholmsregionens framtida kraftledningsnät

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Tjänsteutlåtandet åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över delrapporten Stockholms Ström, En utredning om Stor-Stockholms framtida stam- och regionnät. I rapporten har nuvarande kraftledningsnät analyserats avseende teknisk förmåga, markanvändningskonflikter, påverkan på natur- och kulturvård och friluftsliv och antal boende med mera.

Förvaltningen anser att den vision som formulerats för utredningen om ett driftssäkert och miljöanpassat stam- och regionnät, som till lägsta möjliga kostnad och intrång säkrar regionens långsiktiga elförsörjning är bra. Förvaltningen delar utredningens slutsats om att större kraftledningar utgör påtagliga inslag i omgivningen och påverkar markanvändningen. Inom Enskede-Årsta stadsdelsområde finns idag en stamledning om 220 kV som går mellan Skanstull och Solberga respektive Högdalen. Denna ingår inte i de föreslagna projekten eftersom avtal redan finns om kablifiering.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 februari 2006.

Dnr 05-004/742

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§21 Månadsrapport januari 2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Månadsrapport för januari 2006 godkännes.

Omdisponera 0,9 mnkr från socialpsykiatri till vuxeninsatser.

Ärendet

Månadsrapporten för januari har gjorts med utgångspunkt från bokslutet för 2005 samt från enheternas verksamhetsplaner för 2006.

Det positiva resultatet för 2005 och de budgetförutsättningar nämnden fått för 2006 ger goda förutsättningar för en budget i balans även 2006. De enheter som uppvisade underskott 2005 måste vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå budgetbalans.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterar den 7 februari 2006.

Dnr 06-103/29

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Redovisning av egenuppföljning- Beställaravdelningen äldre och funktionshindrade

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendet

Beställaravdelningen har under november 2005 genomfört en egenuppföljning av biståndshandläggarnas myndighetsutövning gentemot brukare som fått hemtjänst beviljad eller nyprövad i oktober 2005.

Motivet till undersökningen har varit att inleda ett arbete för att säkra och vidareutveckla myndighetsutövningen gentemot brukarna. Av 64 utvalda brukare deltog 45 i undersökningen och svarsfrekvensen var cirka 70 %. Antalet nöjda brukare var 80-98 % fördelat mellan de olika frågorna.

Tidsperioden mellan hembesök av biståndshandläggare och telefonintervjun visade sig vara för lång. Urvalsmetoden samt frågemetodiken behöver vidareutvecklas i vissa delar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2006.

Dnr 06-504/72

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Rapport om Nöjd-kund index 2005, konsumentvägledningen i Stockholm och delrapport för Enskede-Årsta

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendet

Under oktober 2005 genomfördes den andra brukarundersökningen av konsumentvägledningen i Stockholms stad- så kallad Nöjd kund index (NKI). Den visar att vägledningen är mer uppskattad och efterfrågad i jämförelse med undersökningen som gjordes 2004. Resultatet för hela staden var då 4,45 på en femgradig skala. NKI har 2005 ökat till 4,51.

Enskede-Årstas resultat visade ett högre värde på totalt 4,59. Totalt registrerades 141 konsumentärenden under september månad 2005. En sammanställning visar att konsumenterna ger Enskede-Årsta ett betyg som i stort ligger över eller på samma betygsmedelvärde som staden totalt. När frågan gäller om konsumenten fick sådan hjälp att problemet kunde klaras av ligger Enskede-Årsta betydligt över stadens genomsnitt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 februari 2006.

Dnr 05-004/716

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Rapport om Välj själv- projekt 2005

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendet

Den politiska majoriteten i Stockholms stad beslutade i 2005 års budget att ge stadsdelsnämnderna i uppdrag att utöka sina insatser för unga konsumenter. Med bakgrund av detta beslutade Enskede-Årsta, Älvsjö och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar att gemensamt satsa på ett ungdomsprojekt – Välj själv- som vände sig till samtliga elever i årskurs 9 i stadsdelarnas skolor.

Målsättningen med projektet var att skapa medvetna, självständiga konsumenter med insikt om konsumtionens villkor och konsekvenser samt att skapa ett ökat intresse för konsumentfrågor i allmänhet.

Utvärderingen ger mycket positiva reaktioner och kommentarer från alla inblandade.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 januari 2006.

Dnr 05-004/55

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Balanslista uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Balanslistan redovisar de uppdrag som nämnden lämnat till förvaltningen och innefattar kvarstående skrivelser, uppdrag och frågor.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Anmälan av protokoll från lokala råd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den 20 januari 2006.

§27 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll med mera, bilaga § 27.

Förvaltningen fick i uppdrag att vidta åtgärder som föranleds av anmälan.

§28 Anmälan av beslut enligt delegationsordning

Anmäldes följande;

Godkännande av studieresa till Bologna, upphandling för skolpsykologtjänst på Nytorpsskolan, upphandling för transporter till Simpvik och Sävnäs.

§29 Stadsdelsdirektörens information

Ulla Thorslund informerade

- barnomsorgsgarantin för mars och april

- flyktingmottagandet ökar kraftigt

- svar från trafiknämnden angående parkeringssituationen i Årsta, dnr 05-306/550

- svar från Polismyndigheten i Stockholms län gällande satsningen på utsatta bostadsområden, dnr 05-004/684

- PM om förskolepaviljonger och överklagan, dnr 06-399/93

- broschyr om Språnget och rådslag, den 9 mars i Årsta Folkets hus och 16 mars i Enskedeskolan, kl. 18.30

- konst åt alla i Årsta Folkets hus 21-26 februari

- ’styckevis och delt’ - om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet - remiss till nämnden 20 april

- initiativ från Lärarförbundet, skapa en idékatalog om våra arbetsplatser

- elever och lärare anordnar en minimässa–meeting place Kenya- den 8 mars kl. 16-19 i Nytorpsskolan.

§30 Nämndens frågor

I samband med svar på en remiss om skolornas arbete med mobbning och andra former av kränkande behandling fick förvaltningen i uppdrag att ta upp frågan i ungdomsrådet och återkomma till nämnden.

En fråga om formalia vid nämndens sammanträden ställdes.

Presidiet kommer att behandla frågan.

§31 Egen regi av Dalenområdet och upphandling av barmarks- renhållning, vinterväghållning och parkskötsel för stadsdelsområde Enskede

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förfrågningsunderlag för upphandling av barmarksrenhållning, vinterväghållning och parkskötsel för stadsdelsområde Enskede godkänns.

 2. Parkskötsel och barmarksrenhållning för Dalenområdet i Enskede drivs i egen regi.

 3. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att anta och teckna avtal med vinnande entreprenör för perioden 2006-10-01-2009-09-30, med möjlighet till förlängning till och med 2011-09-30.

 4. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att under avtalstiden för vidare delegation administrera och beslut i löpande frågor inom ramen för uppdragsavtalet.

 5. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med resultatet av genomförd upphandling.

Ärendet

Nämnden beslutade 22 september 2005 att uppdra till förvaltningen att genomföra en ny upphandling för stadsdelsområde Enskede av renhållning, parkskötsel och vinterväghållning. Nuvarande avtal löper ut den 30 september 2006 och medger inte förlängning.

Förvaltningen bedömer att det utifrån Skärholmens erfarenheter av egen regi är lämpligt att under en prövotid bryta ut ett område för drift i egen regi. Förvaltningen föreslår barmarksrenhållning och parkskötsel i Dalenområdet bryts ut. Förvaltningen avser även att via egen regi höja standarden på städningen.

Annonsering av förfrågningsunderlaget för barmarksrenhållning, vinterväghållning och parkskötsel för stadsdelsområde Enskede planeras till i början av mars, med sista anbudsdag i slutet av april. Utvärdering av inkomna anbud sker under juni, med beslut om entreprenör under sommaren och beräknad avtalsstart 2006-10-01.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 februari 2006.

Dnr 05-105/484

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Björn Holmberg m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) lämnade följande uttalande.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Vi invänder inte mot de föreslagna besluten. Normalt sett är renhållning, parkskötsel och vinterväghållning exempel på offentliga åtaganden som bör upphandlas. I de aktuella fallen förefaller det dock rimligt att upphandla det ena området och att driva det andra i egen regi.

Genom att liknande upphandlingar avgränsas och styckas upp på ett småskaligt sätt kan även mindre entreprenörer delta. Staden kan på detta sätt bidra till att en fungerande marknad skapas. På det område som avses finns emellertid inte den konkurrens som bör föreligga för att prispress ska uppstå. Alltför få entreprenörer tycks kunna hantera den omfattning, sammansättning och komplexitet som upphandlingen avser.

Mot bakgrund av de kraftiga prisökningar som skett, och som avspeglas i ett såkallat entreprenadindex, finns det anledning att om möjligt begränsa nämndens kostnader för renhållningen och därför bedriva ett av områdena i egen regi.’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§32 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län i enskilt ärende

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till länsstyrelsen.

Ärendet

Länsstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över handlägg-ning i enskilt ärende. Länsstyrelsen har formulerat de frågor som förvaltningen ska klarlägga. Förvaltningen redogör för ärendets handläggning och de kontakter som tagits i ärendet samt den information som ligger till grund bedömningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

daterat den 18 januari 2006.

Dnr 05-507/15

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.