Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-06-15

Sammanträde 2006-06-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stureby vård och omsorgsboende, Tussmötevägen 175, restaurangen

Leif Kananen, chef, informerar om Stureby vård och omsorgsboende.
Information om ’VM i sa Läs mer...marbete’.

Allmänhetens frågestund därefter till klockan 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

3 Anmälan- Fler papperskorgar i Årsta från Bibbi Holmström

Dnr 06-320/295

Återvinning av matlådor m.m. inom hemtjänsten från Meron Estefanos
Dnr 06-520/328

Minirondell i korsningen Gullmarsvägen-Etsarvägen från Lars Burman
Dnr 06-320/337

Svar

4 Behåll de utökade parkeringsmöjligheterna på Sköntorpsvägen från Peter Svahn

5 Renovering av "Sjörövarparken" i Enskede Gård från Madeleine Persson, Tony Holmberg, Katharina Gustafson

Beslutsärenden

6 Äldreboendeplan 2006 för Östra Söderort- Stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör

7 Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga

8 Parkinvesteringar år 2006

9 Kvalitetsredovisning 2005 för förskola-skola

10 Utökning av Skanskvarnsskolans musikprofil samt skolgång från år 7 för skolans profilklasser från och med höstterminen 2007

12 Inriktningsbeslut avseende arbetsverksamheter för personer med psykiska funktionshinder

12 X Månadsrapport för maj

13 Angående Revisionskontorets rapport om stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa. Svar på skrivlese från Anders Hellström (m)

14 Planer för hur försörjningsstödet ska minska och redovisning av åtgärder som vidtas för att ungdomar ska kunna försörja sig själva. Svar på särskilt uttalande från nämnden

Remissärenden

15 SL:s trafikförändringar 2007- yttrande över remiss

16 Utvärdering av 30-zoner i Stockholm och förslag till åtgärder-remiss

17 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2005 för Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

18 Ung kultur- I ögonhöjd- en strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2007-2010

19 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år

19 X Nybyggnad av 3 st. punkthus mm. Ätten 1, Slättåkragränd 1 i Östberga- yttrande

Anmälningsärenden

20 Redovisning av reviderad handlingsplan med anledning av förskole- inspektörernas rapporter 2005- förskolan Glasmålningen

21 Redovisning av reviderad handlingsplan med anledning av skolinspektörernas rapporter 2005

22 Med modermålet som grund- Språkcentrums uppdrag och behov av modermålsundervisning/träning i Enskede-Årsta

23 Barnråd i Enskede-Årsta- en redovisning

24 Handlingsplan för implementering av det förebyggande ämnet livskunskap i förskolan

25 Redovisning av studie-och yrkesvägledningsorganisationen i Enskede-Årsta

26 Policy för elevhälsan i Enskede-Årsta

27 Vårdtyngdsmätning inom de särskilda boendeformerna med heldygnsomsorg våren 2006

28 Policy för måltids- och näringsfrågor i vård- och omsorgsboende i Enskede-Årsta

29 Balanslista avseende uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

30 Anmälan av protokoll från lokala råd m.m.

31 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m (lista)

32 Anmälan av beslut enligt delegationsordning (i pärm)

33 Stadsdelsdirektörens information

1 PM Rapport över det drogförebyggande tillsynsarbetet 2006
2 PM Vuxenvandrare och Tjejvandrare
3 PM Uppdrag i VP för socialtjänstavdelningen
4 PM Städinsats - ren och vacker stad
5 PM Brukaravtal
6 PM Kolloverksamhet 2006
7 PM Språnget
8 PM Preliminär hyreskalkyl för gruppbostad för personer med funktionshinder inom Enskededalens vård- och omsorgsboende
Barnomsorgsgarantin
Trafiksituationen genom Årsta när Södra Länken öppnats
Karta lekpark, papperskorgar m.m.
Upptagning av sand från gator
Övrigt

34 Nämndens frågor


Slutet sammanträde
S 1Ramavtal’ vissa boenden enligt SoL och LSS. Hävning av avtal.
Dnr 06-505/325

S 2 Svar från Skolverket- Angående rätten till utbildning för elev i grund
skolan vid Nytorpsskolan
Dnr 04-405/561

S 3 Ärende enligt föräldrabalken

S 4 Ärende enligt föräldrabalken

S 5 Ärende enligt föräldrabalken

S 6 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

35 Slutet sammanträde

S1 Ramavtal’ vissa boenden enligt SoL och LSS. Hävning av avtal.
Dnr 06-505/325

S2 Svar från Skolverket- Angående rätten till utbildning för elev i grundskolan vid Nytorpsskolan
Dnr 04-405/561

S3 Ärende enligt föräldrabalken

S4 Ärende enligt föräldrabalken

S5 Ärende enligt föräldrabalken

S6 Anmälan av protokoll från sociala delegationen
Mötesinformation

Ledamöter
Susanna Brolin (v) ordförande
Göran Holmström (kd) vice ordförande
Lars-Åke Henriksson (s)
Karin Falk (s)
Arhe Hamednaca (s) ej § 7 jäv
Jimmy Lindgren (s)
Lennart Pöppel (s)
Elin Låby (mp)
Anders Hellström (m)
Björn Holmberg (m)
Christian Jobrant (m)
Hans Larsson (fp)
Peter Backlund (fp)

Ersättare
Jan Olof Larsson (s) § § 1-6, 8-42
Mervi Mäkinen Andersson (s)
Katina Staf (s)
Linnea Björnstam (s)
Jonas Eklund (mp)
Anna Lund (m)
Lennart Mörner (fp)
Claes Karlsson (kd)

Tjänstgörande ersättare
Jan Olof Larsson (s) § 7

Tjänstemän
Ulla Thorslund, Leif Fransson, Ingrid Friberg, Kristina Goldring, Lena Rabe, Lena Rosdahl, Bengt Stenström, Kjell Jansson, Anette Nederberg, Peter Svensson, Birgitta Fagerstedt, Lisbeth Johansson

Personalföreträdare
Jan Röhdin LO, Bo Samuelsson TCO

Utses att justera
Susanna Brolin (v), Hans Larsson (fp)

Dag för justering
22 juni 2006

Sekreterare
Lisbeth Johansson

Paragrafnr 1 - 42
Antal blad 56

Allmänhetens frågestund började klockan 18.10- ett tiotal medborgare var närvarande.

Leif Kananen och Britt-Marie Lundqvist informerade om Stureby vård- och omsorgsboende.

Två personer informerade om det medborgarförslag som de lämnat in om Sjörövarparken.

Frågor som framfördes;

Städning och plogning i Stureby, rotundan som ligger i Sturebyområdet, trafikmiljön vid Globenområdet samt upphandling av snöröjning.

Ulla Thorslund informerade om ’WM i samarbete’.

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Ordföranden Susanna Brolin (v) jämte ledamoten Hans Larsson (fp) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

Anmäldes att protokollet från nämndens sammanträde 2006-05-16 justerades den 29 maj 2006.

§3 Anmälan-medborgarförslag

Fler papperskorgar i Årsta från Bibbi Holmström

Dnr 06-320/295

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att besvara ärendet.

Återvinning av matlådor med mera inom hemtjänsten från Meron Estefanos

Dnr 06-520/328

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

Minirondell i korsningen Gullmarsvägen-Etsarvägen från Lars Burman

Dnr 06-320/337

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet och detta överlämnas till trafiknämnden.

§4 Behåll de utökade parkeringsmöjligheterna på Sköntorpsvägen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Peter Svahn.

Ärendet

Nämnden gav den 20 april 2006 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Peter Svahn, att de utökade parkeringsmöjligheterna på Sköntorpsvägen kvarstår även efter att vägarbetena är klara.

Förvaltningen är väl medveten om parkeringsproblematiken i Årsta. Skrivelser till trafiknämnden har tidigare aktualiserat frågan om parkering i stadsdelsområdet. Förvaltningen har varit i kontakt med trafikkontoret som meddelar att den berörda parkeringen vid Sköntorpsvägen mellan Orrfjärdsgränd och Vättersvägen idag är permanent.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2006.

Dnr 06-320/214

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Renovering av "Sjörövarparken" i Enskede Gård

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Madeleine Persson, Tony Holmberg, Katharina Gustafson.

Ärendet

Nämnden gav den 16 maj 2006 förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslag från Madeleine Persson, Tony Holmberg, Katharina Gustafson, lekparken ’Sjörövarparken’ är i behov upprustning och renovering.

Förvaltningen anför att lekparken ’Sjörövarparken’ har en viktig funktion för de boende i området. Lekparken finns med i förvaltningens förslag till parkinvestering. En konsult kommer att få ett uppdrag att presentera en skiss på förslag på förnyelse av parken. Förslagsställarnas önskemål kommer att beaktas, där det finns möjlighet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2006.

Dnr 06-320/265, 06-320/296, 06-320/297

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp) lämnade följande uttalande.

Det måste i sammanhanget förtydligas vikten av att boende, föreningar, förskolor och andra berörda i närområdet ges möjlighet att vara med i ett tidigt stadium och yttra sig löpande under planens genomförande. Kunskapen hos berörda kan vara till mycket stor hjälp när man utformar planer liknande denna.’

§6 Äldreboendeplan 2006 för Östra Söderort- Stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Tjänsteutlåtandet åberopas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

I stadens budget 2006 uppdras åt stadsdelsnämnderna att justera äldreboendeplanerna. Den av kommunfullmäktige antagna äldreomsorgsplanen för åren 2006-2010 anger att det, för att tillgodose de äldres skiftande behov, ska finnas vård- och omsorgsboenden med olika inriktningar.

Underlag för förvaltningarnas förslag är en rapport sammanställd av Solving International, Bohlin och Strömberg.

Förvaltningarna anför att antalet äldreomsorgstagare med heldygnsomsorg minskar med cirka 20 % i hela Östra Söderort. Trots detta kommer det under prognosperioden att saknas platser i egen regi inom området. Även i fortsättningen har förvaltningarna behov av att köpa platser av privata leverantörer alternativt av andra stadsdelsförvaltningar vilket också är önskvärt ur valfrihets- och risksynpunkt.

Förvaltningarna instämmer med utredarna om att boende för äldre funktionshindrade med speciella behov bör identifieras samlat och ges en stadsövergripande lösning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 maj 2006.

Dnr 06-504/353

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande anmäldes.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.


Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

1 I huvudsak tillstyrkes förvaltningens förslag till beslut.

2 Som sin mening till kommunstyrelsen framföres värdet av att en mellanboendeform, typ servicehus, ska erbjudas de äldre i Stockholm.

3 Därutöver anföres följande.

Förvaltningen redogör för hur olika förhållanden kan ändras som medför ett förändrat behov av olika typer av äldreboenden. En sådan sak gäller frågan om servicehus ska erbjudas i framtiden. Majoritetens politik de senaste åren att avveckla servicehusen har nu stoppats tillfälligt. Ett uppvaknande och en insikt tycks vara på väg om att lägenheter med den inriktning som finns i våra servicehus behövs. Ett maktskifte i Stockholms stad kommer definitivt att medföra att servicehus finns kvar.

Strategin bakom minskningen av servicehusplatserna kallas kvarboendeprincipen. Tanken är att fler äldre ska bo kvar hemma, eftersom de flesta förmodas vilja bo hemma så länge som möjligt samtidigt som det sparar pengar. Men det är långt ifrån säkert att den gamla, sjuka och ensamma människan vill bo kvar i det egna hemmet. Många tvingas till ensamhet, isolering och otrygghet. Dessutom tyder mycket på att tunga vård- och omsorgsbehov inte kan tillgodoses lika bra som på det särskilda boendet.

Förr fick de äldre kämpa för sin rätt att få bo kvar hemma. Nu är problemet snarare det motsatta; många äldre tvingas bo kvar hemma mot sin vilja. Många äldre har fått lida för att kvarboendeprincipen fått ett sådant genomslag i kommunernas planering av äldreomsorgen.

Till grund för konsultrapporten, som utgör grund för detta ärende, ligger ett antal planeringsförutsättningar. En av dessa, som stadens ledning förmedlat till konsulten, är den politiskt beslutade nedläggningen av servicehus och att fortsätta konvertera vissa äldreboenden från servicehus. Vi menar att det även i framtiden måste finnas en möjlighet att tillgodose efterfrågan på servicehusboende.’

Särskilt uttalande

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) lämnade följande uttalande.

Enskede-Årsta stadsdelsnämnd är en nämnd som har tagit och vill ta ett stort ansvar för den framtida äldreomsorgen. Detta syns tydligt i andelen äldreomsorg i egen regi där vi ligger bland de högsta i staden. Det syns även i våra framåtsyftande projekt, så som Språnget och Årstaprojektet.

En avgörande del i detta arbete är kompetensfonden, som ger stadsdelarna möjlighet att dels tänka nytt, dels utbilda den ofta lågutbildade personal som arbetar inom den här sektorn. Sedan s, v och mp tillträdde efter valet 2002 kan vi se att vi i staden har gett en grundutbildning till ca 1500 anställda inom stadens äldreomsorgsverksamheter som tidigare saknat detta. Det medför i sin tur även en avgörande kvalitetshöjning för den enskilda brukaren i vår stadsdel.

När det gäller framtiden vill vi i majoriteten se över frågan om verksamheten i Enskede Nya vård- och omsorgsboende ska ske på entreprenad eller i egen regi när det nuvarande avtalet löper ut. Vi kan även se ett behov av nya former för anpassade äldreboenden som kan erbjuda social omsorg i hyresform och som kan utöka antalet goda bostäder för äldre med fokus på kultur och preventivt arbete. Detta innebär även att vi fortlöpande måste granska de demografiska kurvorna utifrån människors behov och efterfrågan på den framtida äldreomsorgen.’

§7 Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Aktiviteter för pensionärer i Östberga godkänns.

2 Ansökan från trivselklubben på Stamgatan. Del 1-resa och fest avslås. Del 2-utrustning till föreningslokal godkänns.

3 Ansökan från bingo- och trivselklubben på Östbergahöjden avslås.

4 Kompletterande lekutrustning Stamparken godkänns.

5 Fryshusets sommarsatsning godkänns.

6 Familjematematik/ familjesvenska i Östbergaskolan godkänns.

7 Ungdomens dag godkänns.

Ärendet

Målet med stadsdelsförnyelsen är att öka medborgarnas delaktighet och engagemang för det egna närsamhället och skapa en långsiktigt positiv utveckling i Stockholms ytterstad.

Förvaltningen anser att de föreslagna insatserna ligger i linje med de övergripande och de lokala utvecklingsmålen för stadsdelsförnyelsen.

Kostnaden för de föreslagna insatserna beräknas till 430 000 kronor. Återstår cirka 400 000 kronor till och med december 2006.

Förvaltningen anser att de föreslagna insatserna har förutsättningar att få långsiktiga positiva konsekvenser för Östberga.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 maj 2006.

Dnr 05-004/165

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Arhe Hamednaca (s) anmälde jäv och deltog ej i ärendet.

§8 Parkinvesteringar år 2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

De i tjänsteutlåtandet angivna mindre parkinvesteringsobjekten godkänns.

Ärendet

Den 1 januari 2006 överfördes delar av ansvaret för parkinvesteringar till stadsdelsnämnderna. Vid större investeringar fördelas medel till preciserade projekt enligt särskilt ansökningsförfarande.

De resurser som fördelats till stadsdelsområdet uppgår till 3,9 mnkr för 2006, varav 1 mnkr är reserverade för Årstaskogen.

Förvaltningen har valt ut ett antal mindre parkinvesteringsobjekt som är att betrakta som prioriterade åtgärder. Som grund för prioritering har besöksintensitet, behov för personer med funktionshinder samt platsens och redskapens skick i första hand avgjort valet.

Förvaltningen föreslår att 2,9 mnkr i parkinvesteringsmedel används till följande områden: Gången mellan Gullmarsplan och Globenområdet, Valla Torg, Trädskolan, Skälderviksplan, Enskedefältet kvarteret Backstugan och Vivstavarvsparken.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2006.

Dnr 06-305/354

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) lämnade följande uttalande.

Det är mycket glädjande att se att medborgarförslag och de möten som demokratiberedningen har haft i stadsdelens olika områden verkligen ger resultat för den enskilda medborgaren som har valt att delta i den demokratiska processen. Två exempel på att det lönar sig att gå på möten och skriva medborgarförslag är investeringarna i den så kallade Sjörövarparken och i Vivstavarvsparken.’

Särskilt uttalande

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) lämnade följande uttalande.

För att kunna åstadkomma en effektivare organisation i staden med tydlig ansvarsuppdelning bör allt ansvar för parker läggas centralt istället för att som i dag vara uppdelat mellan facknämnd och stadsdelsnämnderna.’

§9 Kvalitetsredovisning 2005 för förskola-skola

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns.

2 Ärendet överlämnas till utbildningsnämnden.

Ärendet

I samband med verksamhetsberättelsen för 2005 lämnades förskolornas och skolornas kvalitetsredovisningar till utbildningsnämnden, men en sammanställning och analys av rapporterna gjordes inte. Sammanställningen är nu gjord.

Förvaltningen anför att förskolorna och skolorna under året främst har fokuserat på att arbeta med barns språkutveckling, utveckla nya pedagogiska metoder för matematik i vardagen samt pedagogisk dokumentation. Specifika utvecklingsområden 2006 är att barnråd startar inom samtliga förskole- och skolområden. Alla verksamheter kommer att arbeta med temat Livskunskap och genuspedagogik. Skolorna fortsätter sitt arbete med översyn av kursplaner och betygskriterium samt utveckla elevernas inflytande.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2006.

Dnr 06-499/352

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

1 I huvudsak tillstyrks förvaltningens förslag till beslut.

2 Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa kvalitetsarbetet avseende

det förebyggande elevhälsoarbetet utifrån den plan för elevhälsa som

stadsdelsnämnden antog 2004.

3 Därutöver anföres följande.

Det är en i huvudsak ljus bild av förskolans och skolans arbete som ges i kvalitetsredovisningen. De flesta når målen och arbetar i en miljö som ger stimulans till lärande. Personalen är hängiven och arbetar i huvudsak i enlighet med läroplan och förskole- och skolplanerna. Tyvärr finns ändå barn som mobbas, som inte når målen eller som upplever sin skoldag som otrygg. Det är viktigt fortsätta arbetet med att tillse att alla barn i så stor utsträckning som möjligt kan nå de mål som satts upp.

I kvalitetsredovisningen återfinns ingen redovisning av elevhälsoarbetet vid stadsdelsnämndens förskolor och skolor. Sedan 2004 finns en plan för elevhälsa antagen av stadsdelsnämnden. Vid dagens sammanträde behandlas också den omarbetade ”Policy för elevhälsa i Stockholms stad”. Förvaltningen bör därför ges i uppdrag att redovisa kvalitetsarbetet avseende det förebyggande elevhälsoarbetet utifrån den plan för elevhälsa som stadsdelsnämnden antog 2004.

Lärandet stärks om skolan ser till den enskilde eleven och dennes förutsättningar. Därför bör varje elev och dennes föräldrar få valfrihet och verkligt inflytande. På samma sätt ska lärare och skolledare ges frihet att avgöra hur de bäst stödjer lärandet.

Verksamheten måste baseras på en god och välförankrad värdegrund. Tolerans, förståelse för olikhet och respekt för andra ska prägla skolans vardag. Skolan ska inte vara värdeneutral, utan tydligt ta ställning för grundläggande humanistiska och demokratiska värderingar. Skolan ska fostra, men inte överta hemmets ansvar. Stadens skolinspektörer ska även granska skolornas arbete med värdegrunden.

Läraren är elevernas viktigaste resurs. Ingen annan faktor är tillnärmelsevis så viktig för skolans kvalitet som en kompetent lärarkår. I samma takt som bildning och kunskap har nedvärderats i Sverige har läraryrkets status sjunkit. Skolk, svordomar och störningar i klassrummet är vanligare i Sverige än i något annat västland. Det är rimligen mot den bakgrunden rekryteringsproblemen till lärarutbildningarna ska ses.’

§10 Utökning av Skanskvarnsskolans musikprofil samt skolgång från år 7 för skolans profilklasser från och med höstterminen 2007

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Skanskvarnsskolan utökar musikprofilen att omfatta skolår 1 till 3 från och med höstterminen 2006.

2 Årstaskolan bereder från och med höstterminen 2007 plats i år 7 för Skanskvarnsskolans musikklasser.

Ärendet

Skanskvarnsskolan har under två års tid haft musikklasser. Intresserade elever söker till musikprofilen som innebär att undervisning i musik ges fyra timmar i veckan. Totalt kommer Skanskvarnsskolan, som är en f-6 skola, höstterminen 2006 ha 90 elever inskrivna i musikklasserna.

För att möta behovet av en sammanhållen skolgång startar Skanskvarnsskolan och Årstaskolan ett samarbete från höstterminen 2007. Samtliga elever i musikklasserna kommer då att beredas plats i Årstaskolan från och med skolår 7. Utvärdering av den nya organisationen görs inför höstterminen 2008.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2006.

Dnr 06-403/350

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Fritidsklubbar

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Från och med hösten 2006 fördelas till skolorna 6 500 kronor per år och deltagande elev i fritidsklubb.

2 Förvaltningens redovisning godkännes.

Ärendet

Förvaltningens skolor erbjuder fritidsklubbar/ öppen fritidsverksamhet för barn i skolår 4-6. Två av verksamheterna drivs av skolorna själva och resten av föräldraföreningar. Till hösten 2006 kommer samtliga arbeta enligt de utarbetade riktlinjerna för fritidsklubbar. Det innebär bland annat att aktiviteter kommer planeras i samverkan med Kulturskolan och idrottsrörelsen.

I Stockholms stads budget 2006 beslutades att avgiften för fritidsklubbar i kommunal regi är 200 kr per termin. De föräldradrivna verksamheterna beslutar själva om medlemsavgifter. Förvaltningen kommer hösten 2006 föra en diskussion med föräldraföreningarna om medlemsavgifter. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut justeras skolornas budget från och med hösten 2006.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 juni 2006.

Dnr 06-407/320

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Inriktningsbeslut avseende arbetsverksamheter för personer med psykiska funktionshinder

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande godkännes.

Ärendet

Förvaltningens arbetsverksamheter för personer med psykiska funktionshinder kan idag erbjuda sysselsättning vid textil- och pappersverkstad, bageri samt vid restaurang Dalen. Volymen på den verksamhet som erbjuds motsvarar i stort det behov som efterfrågas.

Inriktningen på verksamheten bör dock ständigt utvecklas för att svara mot de behov och önskemål som brukarna har. Målsättningen ska vara att alla brukares behov ska kunna tillgodoses inom ramen för förvaltningens arbetsverksamheter. I första hand ska brukare boende i stadsdelen som är i behov arbetsverksamheter erbjudas plats.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 maj 2006.

Dnr 06-502/351

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Månadsrapport för maj 2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Månadsrapport för maj 2006 godkännes.

2 Ersättningen till förskolorna höjs enligt detta tjänsteutlåtande.

3 Nivåersättningen för hemtjänst höjs enligt detta tjänsteutlåtande.

4 Grundkostnadsersättningen till Enskededalens vård- och omsorgsboende höjs enligt detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Månadsrapporten för maj visar på att nämndens verksamhet ryms inom budgetramen under förutsättning att enheter som uppvisade underskott 2005 fortsätter vidta åtgärder för att minimera underskotten.

Utfallet för maj visar att vidtagna åtgärder börjar ge resultat varför förvaltningen föreslår att medel reserverade för att minska barngruppernas storlek inom förskolan kan ianspråktas för ändamålet.

Förskolornas planering visar att målet att minska barngruppernas storlek med två barn uppfylls varför pengen till förskolorna föreslås höjas för att kompensera för ökade kostnader.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 juni 2006.

Dnr 06-103/29

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) lämnade följande uttalande.

Majoriteten (s, v och mp) tycker att det är glädjande att stadsdelen efter ett gediget och långsiktigt arbete nu kan se resultat. Trots oppositionens olycksbådande kraxande kan vi nu lyfta fram följande positiva resultat i månadsrapporten:

Vi har lyckats med målet att minska barngruppernas storlek på våra förskolor.

Vi har även lyckats med att sänka sjukfrånvaron till 10 procent och detta är särskilt glädjande eftersom stadsdelen har en stor andel verksamheter där hög sjukfrånvaro är vanligt förekommande. Det positiva resultatet är troligtvis en kombination av intensiva satsningar på friskvård och kompetensutveckling.

§14 Angående Revisionskontorets rapport om stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa. Svar på skrivelse från Anders Hellström (m)

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Tjänsteutlåtandet åberopas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämnden gav den 23 mars 2006 förvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse från Anders Hellström (m) utifrån revisionskontorets rapport om insatser för arbetslösa. En redovisning av hur mycket projektmedel som inom stadsdelsnämndens verksamheter använts till ordinarie verksamhet.

Förvaltningen har erfarenhet från fyra projekt med insatser riktade till arbetslösa. Medel från anslaget för arbetsmarknadsåtgärder har delfinansierat kostnader för bland annat lokaler, drift och personal i projekten. Projektmedel har inte använts till ordinarie verksamhet.

Projektmedel har gjort det möjligt att starta upp och utveckla nya insatser för arbetslösa i samverkan med närliggande stadsdelsförvaltningar. Målsättningen och planeringen är att erfarenheterna ska tas tillvara och arbetet implementeras i ordinarie verkamhet efter projkettidens slut.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2006.

Dnr 06-502/184

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp) lämnade följande uttalande.

Revisionskontorets rapport angående stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa visar att stadens arbetsmarknadsinsatser saknar tydlig styrning och uppföljning samt att detta kan leda till en ökad segregation genom att diskriminerande strukturer stärks. Rapporten visar också att staden har en hög andel projektfinansierade arbetsmarknadsinsatser, att projektuppföljningen varit bristfällig och att projektmedel använts till ordinarie verksamhet.

§15 Planer för hur försörjningsstödet ska minska och redovisning av åtgärder som vidtas för att ungdomar ska kunna försörja sig själva. Svar på särskilt uttalande från nämnden

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens redovisning godkännes.

Ärendet

Nämnden lämnade vid sammanträde den 20 april 2006 i samband med månadsrapporten för mars ett särskilt uttalande om oro över att försöjningsstödet inte minskar i den takt som förväntas trots högkonjunktur i landet och god tillväxt. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med åtgärder.

Förvaltningen redovisar utvecklingen av försörjningsstöd i Enskede-Årsta samt de insatser förvaltningen erbjuder och har tillgång till. Det största försörjningshindret är arbetslöshet. Vilka personer som får de lediga jobben, som kan leda till egen försörjning, står utanför förvaltningens möjlighet att påverka. Det förvaltningen bidrar med är att öka enskildas möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 maj 2006.

Dnr 06-502/329

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

1 Nämnden uttalar sig enligt följande.

Socialbidragsberoendet har ökat i staden sedan 2002. Socialdemokraterna har givit upp arbetet med att nå det uppsatta målet om ett halverat socialbidragsberoende i Stockholm. I socialdemokraternas förslag till budget för 2006 manifesteras denna oförmåga tydligt genom att målet flyttas fram till 2007.

Bakom siffror och statistik finns människor som står utanför arbetsmarknaden och är beroende av bidrag. Vårt fokus är att hjälpa dessa personer, inte att frisera statistiken. Bidragsberoende är en tragedi för varje människa som drabbas. Bristande ekonomiska resurser i en familj leder alltför ofta till olika former av problem. Den satsning vi gör och de krav vi ställer leder till ett minskat utanförskap och till att fler stockholmare får en bättre livssituation.

Sett över tiden har andelen förvärvsarbetande stockholmare sjunkit. Siffrorna visar att 76 % av stockholmarna i åldrarna 16-64 år arbetar vilket kan jämföras med 85 % 1990. Det är varken möjligt eller försvarbart att fortsätta på den inslagna vägen. Fler måste arbeta och färre måste få sin försörjning från bidrag. Den demografiska utvecklingen medför att andelen svenskar i yrkesaktiv ålder sjunker den närmaste tiden. Mot denna bakgrund står det klart att åtgärder måste vidtagas omedelbart för att förändra bidragskulturen i Sverige. För att klara välfärden och trygghetssystemen i framtiden måste fler arbeta, inte färre. Det kräver i sin tur att det blir mer lönsamt att arbeta och mindre lönsamt att inte arbeta.

Tidigare lagda förslag från borgerliga partier som jobbtorg, jobbgaranti m fl saker innebär den största satsningen på att minska arbetslösheten i Stockholms någonsin. Sammantaget beräknas våra förslag leda till närmare 30 000 nya arbeten i stockholmsregionen. För Enskede Årstas del skulle detta innebära inte bara att fler människor som har ett arbete att gå till. Utan även att antalet människor beroende av försörjningsstöd skulle kunna återgå till åtminstone de nivåer som rådde under föregående mandatperiod när vår politik var drivande i kampen mot arbetslösheten. Och inte dagens mycket passiva inställning från de rödgröna partierna. Att man från socialdemokratiskt håll flyttat fram målet om bidragsberoende till 2007 måste tolkas som en ren kapitulation inför problematiken.’

§16 SL:s trafikförändringar 2007- yttrande över remiss

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till trafiknämnden.

Ärendet

Trafikkontoret har i remiss begärt nämndens yttrande över AB Storstockholms lokaltrafik (SL) om synpunkter och förslag till förändringar inför arbetet med utbudsplanen för 2007.

Förvaltningen är positiv till att stadsdelsnämnderna ges möjlighet att lämna synpunkter på SL:s trafikutbud. Den förändring som redovisas för stadsdelsområdet är Årstabergs pendeltågsstation med tillhörande omstigning till buss och tvärbana. Därutöver går linje 168 från Östberga via Årsta till Gullmarsplan och har fått utökad trafikeringstid på kvällarna. Förvaltningen vill åter igen föreslå att SL, utifrån områdets stora andel äldre, planerar servicelinjer. Förvaltningen är positiv till att SL uppmärksammar tillgänglighetsfrågorna. Dock bör de planerade åtgärderna tidsbestämmas för att tydliggöra när tillgänglighet kan uppnås.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31maj 2006.

Dnr 06-399/284

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

1 I huvudsak bifalles förvaltningens förslag till beslut.

2 Därutöver anföres.

Busslinje 163

Linje 163 är en viktig linje för hela söderort då den binder samman samtliga tunnelbane- och pendeltåglinjer från Kärrtorp till Bredäng.

Under de senaste åren har turtätheten på linje 163 ökat på morgnar och eftermiddagar och vi ser med tillfredställelse på att SL beslutat att redan från hösten 2006 utöka turtätheten på linjen på tidiga kvällar fram till 20.00.

Vi önskar dock att turtätheten är större även mitt på dagen.

Linje 163 är en viktig busslinje för många boende i stadsdelen. Dels används linjen av många elever som reser till Sturebyskolan, Enskedefältets skola, Enskedegårds gymnasium, Nytorps­skolan och Kärrtorps gymnasium, dels använder många äldre som inte har körkort bussen för att ta sig till olika köpcentrum såsom BEA vid Svedmyra och Globenområdet.

Servicelinje genom Årsta

Under de senaste åren har en hel del viktig samhällsservice och flera affärer flyttats från Årsta till Globenområdet, vilket gjort det svårt för många äldre att uträtta sådana ärenden som man tidigare kunnat göra bekvämt i Årsta.

Vi föreslår därför att SL överväger inrättandet av en servicelinje som går runt i Årsta och har sin slutstation i Globenområdet.

Tvärbanans Älvsjögren

På sikt bör tvärbanans Älvsjögren byggas genom Östberga.

När planerna för tvärbanan drogs upp fanns Älvsjögrenen med som en viktig del.

De intentioner man hade med Älvsjögrenen var:

– att ge bättre kollektivtrafikförsörjning till områdena mellan Årsta – Älvsjö

– att vitalisera stadsdelarna Östberga, Liseberg och Älvsjö

– att ge omstigningsmöjligheter till spårvägen för pendeltågsresenärerna.

– att knyta ihop de tre citysatelliterna Alvik – Globen –Älvsjö.

Alla dessa skäl för att bygga tvärbanans Älvsjögren gäller fortfarande.’

§17 Utvärdering av 30-zoner i Stockholm och förslag till åtgärder-remiss

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till trafiknämnden.

Ärendet

Trafikkontoret har i remiss begärt nämndens yttrande över utvärdering av 30-zoner och förslag till åtgärder. 30-zonerna, som infördes på lokalgator i bostadsområden i Stockholm, har utvärderats av trafikkontoret.

Förvaltningen har inget att erinra mot 30-zoner. Förvaltningen föreslår dock att en generell hastighetsbegränsning inom hela stadsdelsområdet införs. Undantag görs för vissa genomfartsleder, vilka skyltas med 50 km. Osäkerheten om vilken zon trafikanten befinner sig i undanröjs, samtidigt som kostnaden för drift och underhåll av skyltar reduceras.

Förvaltningen instämmer i att särskilda åtgärder vid skolor och andra utsatta platser vidtas enligt trafikkontorets förslag.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2006.

Dnr 04-305/197

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp), vice ordföranden Göran Holmström (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

Ärendet lämnas utan eget ställningstagande.’

§18 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2005 för Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till revisionskontoret.

Ärendet

Revisorerna har i remiss begärt nämndens yttrande över Enskede-Årsta stadsdelsnämnds årsrapport avseende 2005 efter avslutad granskning.

Rapporten kan sammanfattas enligt nedan: nämndens ekonomiska resultat är tillfredsställande, den interna kontrollen har inte varit tillräcklig, det verksamhetsmässiga resultatet bedöms som tillfredsställande samt bokslut och räkenskaper bedöms som rättvisa.

Förvaltningen har beaktat de brister som påtalats av revisorerna och har vidtagit åtgärder.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 maj 2006.

Dnr 06-104/251

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Ung kultur- I ögonhöjd- en strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2007-2010

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över förslag till barn- och ungdomsplan ’UNG KULTUR-I ÖGONHÖJD’. Den nya planen kan användas som en övergripande strategi för stadens verksamheter och som ett verktyg för utvärdering och en metod för att stärka värdet av kvaliteten.

Förvaltningen anser att de aktuella huvudfrågorna har ringats in och att hänsyn har tagits till olika aktuella perspektiv, den växande barngruppen 0-12 år och till den moderna tekniken. Förvaltningen anser emellertid att behovet av att använda datorer som hjälpmedel borde betonas ännu mer, stadens kulturerbjudande bör vara ett tydligt alternativ till kommersiell skräpkultur. Det vore önskvärt med mer lättillgängliga kulturmöjligheter i närområdena, till exempel de lokala biblioteksfilialerna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2006.

Dnr 06-009/283

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§20 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Tjänsteutlåtandet överlämnas som remissvar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över riktlinjer för ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Förvaltningen ser positivt på att riktlinjerna för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år ses över. Några insatser som hanteras olika inom stadsdelsförvaltningarna får i förlaget en tydligare beskrivning till innehåll och frekvens. Tydlighet i riktlinjerna främjar likställigheten för de äldre inom staden. Det bör uppmärksammas att flera insatser som föreslås beviljas till exempel strykning och den generositet vad gäller trygghetslarm kommer att innebära en ökad kostnad för stadsdelsnämnderna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2006.

Dnr 06-599/294

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Anmäldes särskilt uttalande.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

Ärendet lämnas utan eget ställningstagande.’

Särskilt uttalande

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) lämnade följande uttalande.

Vi i majoriteten är mycket nöjda med att översynen på riktlinjerna för handläggningen av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år nu kommer att genomföras. Behovet av genomlysning har varit i fokus vid majoritetens diskussioner om tillämpning av stödinsatser enligt berörd lagstiftning under en längre tid. Förvaltningen har i tjänsteutlåtandet lagt fram ett antal konkreta förslag till förbättringar av remisstexten i samarbete med anhörig- och brukarråd, handikappråd och stadsdelsnämndens pensionärsråd som vi i majoriteten finner väl avvägda mot de rapporter som inkommit till oss i nämnden.

Majoriteten vill ändå betona vikten av att stadens förvaltningar vid beslut om remisstidens omfattning tar hänsyn till behovet för stadsdelsnämndens politiker att få tillräcklig tid på sig att läsa och diskutera ärendet. Särskilt viktigt anser vi detta vara när tillämplig lagstiftning och föreskrifter samt olika policys, riktlinjer och arbetssätt måste vägas mot varandra.’

§21 Nybyggnad av 3 st punkthus mm. Ätten 1 Slättåkragränd 1 Östberga- yttrande

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till stadsbyggnadsnämnden.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har i remiss begärt nämndens yttrande över nybyggnad av 3 st. flerbostadshus, nya parkeringsplatser, stödmurar, ny miljöstuga samt rivning av 2 st. miljöstugor.

Förvaltningen anför att förslaget strider mot gällande detaljplan och den föreslagna utformningen överensstämmer inte med områdets karaktär. De stora byggnadsvolymerna bidrar också till att öka behovet av parkeringsplatser. Förvaltningen anser att det är av stor vikt att förslaget förankras bland boende i Östberga innan beslut fattas.

Förvaltningen avstyrker förslaget om nybyggnad av flerbostadshus och avstryker detta. Däremot tillstyrks ny miljöstuga samt parkeringsplatser mm.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 juni 2006.

Dnr 06-302/374

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

1 Förvaltningens förslag avstryks.

2 Därutöver anföres.

Vi vill tillstryka ett förslag till beslut om nybyggnation av nya bostäder i enlighet med vad vi anfört tidigare till ärendet. Stockholm behöver fler bostäder och vi tror att förslaget bidrar till en ökad mångfald av boendeformer i Östberga.’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§22 Redovisning av reviderad handlingsplan med anledning av förskole- inspektörernas rapporter 2005- förskolan Glasmålningen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förskolan Glasmålningens reviderade åtgärdsplan godkännes.

Ärendet

Enheten för inspektion och tiillsyn vid utbildningsförvaltningen har till uppgift att utvärdera den pedagogiska verksamheten och främja barns, ungdomars och vuxnas lärande genom att kontrollera måluppfyllelsen gentemot de nationella målen och förskoleplanens mål. Nämnden beslutade den 23 mars 2006 att förskolan Glasmålningens förslag till åtgärder behövde utvecklas för att svara upp mot inspektörernas rekommendationer.

Förvaltningen redovisar förskolan Glasmålningens reviderade åtgärdsplan som kompletterats och svarar mot inspektörernas rekommendationer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2006.

Dnr 06-499/136

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Redovisning av reviderad handlingsplan med anledning av skolinspektörernas rapporter 2005

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Enskedefältets skolas reviderade åtgärdsplan godkännes.

Ärendet

Enheten för inspektion och tiillsyn vid utbildningsförvaltningen har till uppgift att utvärdera den pedagogiska verksamheten och främja barns, ungdomars och vuxnas lärande genom att kontrollera måluppfyllelsen gentemot de nationella målen och förskoleplanens mål. Nämnden beslutade den 23 mars 2006 att Enskedefältets skolas förslag till åtgärder behövde utvecklas för att svara upp mot inspektörernas rekommendationer.

Förvaltningen redovisar Enskedefältets skolas reviderade åtgärdsplan som kompletterats och svarar mot inspektörernas rekommendationer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2006.

Dnr 06-499/136

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Med modersmålet som grund- Språkcentrums uppdrag och behov av modermålsundervisning/träning i Enskede-Årsta

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Språkcentrum har påbörjat arbetet med att dela upp enheter i fyra regionala enheter för de stora språken, enheter som sammanfaller med stadsdelsnämndernas egen uppdelning i fyrlingar. Det övergripande målet är att elever med annan bakgrund än svensk ska få bättre möjligheter att nå skolans mål genom optimal modersmålsundervisning, studiehandledning och ämnesundervisning på sitt modersmål.

Förvaltningen använder 48 % av den utbetalda schablonen till att köpa modersmålsundervisning av Språkcentrum. I stadsdelen finns många språkgrupper, speciellt i Dalen och Östberga. Elevgrupperna är dock små så det finns inte underlag för att heltidsanställa modersmålslärare. Med placering av Språkcentrum sydost samt genom kompetensutveckling kommer möjligheterna för modersmålslärarna att bli lokalt anställda på någon skola eller förskola inom sydost att öka.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2006.

Dnr 06-406/346

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Barnråd i Enskede-Årsta- en redovisning

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

I verksamhetsplanen för 2006 har skolor och förskolor ett gemensamt uppdrag att till hösten starta barnråd där barn i åldrarna 5-11 år ska få möjlighet att uttrycka synpunkter på sin vardag. Råden består av 10-12 barn samt personal från de olika verksamheterna.

Råden ska tillföra förvaltning och nämnd kunskap om barns levnadsförhållanden och allmänna frågor som berör dem i deras vardag.

Råden följer den instruktion som nämnden fastställts.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2006.

Dnr 06-499/347

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Handlingsplan för implementering av det förebyggande ämnet livskunskap i förskolan

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Handlingsplanen fastställes.

Ärendet

Det ämnesövergripande temat livskunskap har införts på stadsdelens alla skolor under 2005. I verksamhetsplanen för 2006 anges att programmet i livskunskap ska införas på stadsdelens förskolor och förskoleklasser.

Till hösten startar en fyradagarsutbildning för minst en pedagog från varje förskola och förskoleklass. Utbildningen innehåller metod, arbetssätt och implementering. Förskolecheferna ansvarar för att en handlingsplan upprättas på de enskilda förskolorna för implementering i den ordinarie verksamheten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2006.

Dnr 05-502/685

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp), vice ordföranden Göran Holmström (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

1 Förvaltningens förslag avslås.
2 Därutöver anföres.

Problemen kring barns psykiska ohälsa försvinner knappast genom att temat livskunskap införs i förskolan. De delmoment som beskrivs i ärendet ingår i förskolans uppdrag redan i dag. Att lära barn hantera sina känslor, känna empati och utveckla en social kompetens - måste självklart prägla förskolans vardag.’

§27 Redovisning av studie-och yrkesvägledningsorganisationen i Enskede-Årsta

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Redovisningen godkännes.

Ärendet

I nämndens verksamhetsplan har skolorna i uppdrag att redovisa sin organisation för stöd och vägledning i elevernas fortsatta utbildning och kommande yrkesval.

I stadsdelens F-9-skolor samt i Skanskvarnsskolan finns tillgång till studie- och yrkesvägledare. Några av skolorna har anställda studie- och yrkesvägledare, andra köper in tjänsten ett visst antal timmar.

I deras uppgifter ingår bland annat att anordna praktisk arbetslivsorientering, ha informationsmöten och ge enskild vägledning.

Skolorna har löst sin studie- och yrkesvägledning på olika sätt men alla skolor är nöjda med sin organisation och tycker att den uppfyller målet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2006.

Dnr 06-499/342

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§28 Policy för elevhälsan i Enskede-Årsta

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Utbildningsnämnden utarbetade under 2003 i samverkan med stadsdelsnämnderna en strategi för elevhälsa i Stockholms stad. Strategin delar in begreppet elevhälsa i sex kvalitetsområden.

Utifrån stadens strategi togs ’Plan för elevhälsan i Enskede- Årsta’ fram 2004. Planen har nu reviderats.

Varje enhet ska utifrån policydokumentet precisera mål inom varje kvalitetsområde samt beskriva arbetet för att nå målen. Från och med 1 april 2006 finns ett lagligt skydd mot alla former av diskriminering och kränkande behandling i skolan. Likabehandlingsplaner ska upprättas och ersätta tidigare planer. Enheterna ska presentera sina planer senast den 1 oktober 2006 och de redovisas för nämnden i november.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2006.

Dnr 06-403/322

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) lämnade följande uttalande.

Den plan för elevhälsa som nämnden antog 2004 har nu utvecklats till en policy för elevhälsa. Det är vår förhoppning att arbetet mot mobbning och andra ordnings- och elevhälsoproblem blir mer effektivt.

Stadens revisorer har under flera år kritiserat arbetet med elevhälsa för att det inte tillräckligt tydligt förebygger just mobbning. Den särskilda plan mot mobbning som fanns under förra mandatperioden omvandlades 2003 till en mer allmänt hållen plan för förebyggande elevhälsa. En sådan inriktning behöver inte vara fel men tyvärr har revisorerna sedan dess under en följd av år kritiserat stadens elevhälsoarbete.

När vår stadsdelsnämnd 2004 behandlade den då aktuella revisionsrapporten delade förvaltningen i huvudsak revisorernas kritik. I rapporten året därpå konstateras att majoriteten av eleverna trivs bra i skolan, känner sig trygga och upplever relationerna till kamraterna som positiva. Men ett antal elever känner sig otrygga, utanför och/eller mobbade. Många anser också att de vuxna i skolan sällan eller aldrig märker om elever behandlar varandra illa.

När revisionen jämför de två elevenkäterna från år 2000 och från år 2004 visar det sig att det inte skett några stora förändringar. I den tidigare revisionsrapporten ansåg revisorerna att stadens skolplan respektive strategi för elevhälsa inte tillgodoser de krav som kan ställas på en gemensam policy. I denna rapport pekades också på behovet av tydliga anvisningar för dokumentation, sekretess och förvaring av handlingar i mobbningsärenden.

I revisionsrapporten konstateras också att granskningen visar att skolorna arbetar på ett strukturerat och målmedvetet sätt, men att det finns förbättringsområden. Handlingsprogrammen är allt för allmänt hållna, de behöver utvecklas och uppdateras för att motsvara Skolverkets rekommendationer. Revisionskontoret betonar att all personal måste vara aktivt delaktig i genomförandet av handlingsprogrammet. Det förebyggande arbetet behöver utvecklas och förtydligas och erfarenheter från forskning och beprövad verksamhet måste tas till vara. Revisionskontorets slutsats är att ett tydligt ställningstagande och en konkret vägledning från staden centralt skulle främja ett utvecklingsarbete.’

§29 Vårdtyngdsmätning inom de särskilda boendeformerna med heldygnsomsorg våren 2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Enligt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Uppföljning genom verksamhetsbesök görs kontinuerligt på alla utförarenheter för äldre och funktionshindrade.

Vårdtyngdsmätningen är genomförd under våren 2006. En jämförelse mellan de olika boendeformerna med heldygnsomsorg visar att vårdtyngden inte nämnvärt skiljer sig åt och inte har ökat nämnvärt de senaste tre åren. Vårens mätning visar att ett stort antal vårdtagare behöver hjälp med tillsyn vid matsituation eller matning, med personlig hygien och påklädning samt behov av två personal vid förflyttning alternativt, förflyttas med hjälp av lift. Ett fåtal vårdtagare klarar sig själva.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2006.

Dnr 06-506/324

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§30 Policy för måltids- och näringsfrågor i vård- och omsorgsboende i Enskede-Årsta

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningens tidigare nutritionspolicy 2002 har uppdaterats för att passa dagens krav inte bara på boendes näringsbehov utan på hela måltidssituationen.

Ett gott näringsstatus är en förutsättning för god hälsa och livskvalitet oavsett ålder. Kosten utgör en viktig del i att förebygga sjukdom och bevara hälsa. Förvaltningen redovisar syfte, ansvar, handlingsprogram och uppföljning av nutritionspolicyn.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2006.

Dnr 06-504/270

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§31 Balanslista avseende uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Balanslistan redovisar de uppdrag som nämnden lämnat till förvaltningen och innefattar kvarstående skrivelser, uppdrag och frågor.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§32 Anmälan av protokoll från lokala råd m.m.

Anmäldes protokoll från förskole- skolrådet den 27 april 2006 samt från stadsdelsnämndens pensionärsråd den 12 maj 2006.

§33 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll med mera, bilaga § 33.

Förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder som föranleds av anmälan.

§34 Anmälan av beslut enligt delegationsordning

Anmäldes följande:

Studieresa till Malmö, ställföreträdanden utanordnare, tillstånd att ta del av handlingar för forskningsändamål.

§35 Stadsdelsdirektörens information

Ulla Thorslund informerade:

1 PM Rapport över det drogförebyggande tillsynsarbetet 2006

2 PM Vuxenvandrare och Tjejvandrare

3 PM Uppdrag i VP för socialtjänstavdelningen

4 PM Städinsats - ren och vacker stad

5 PM Brukaravtal

6 PM Kolloverksamhet 2006

7 PM Språnget

8 PM Preliminär hyreskalkyl för gruppbostad för personer med funk-

tionshinder inom Enskededalens vård- och omsorgsboende

9 PM Feriearbete för skolungdomar sommaren 2006.

- Enskede IP invigs den 19 augusti klockan 9-16.

- Ny rektor Enskedefältet är Stefan Lööf och Nytorpsskolan är Samuel

Huhta.

- Agenda-21 dag på Årsta torg den 10 juni- många intresserade kom

Även festen i Dalen den 6 juni var lyckad.

- Barnomsorgsgarantin hålls till augusti- nya förskolor finns och planeras.

-Trafiksituationen genom Årsta när Södra Länken öppnats- inga mätningar görs för närvarande, försöket med miljöavgifter avvaktas.

- Karta med lekpark, papperskorgar m.m. markerat delades ut.

- Upptagning av sand från gator, arbetet med detta klart i tid till 95 %.

Ulla Thorslund och ordföranden Susanna Brolin (v) önskade alla en trevlig sommar.

§36 Nämndens frågor – Skrivelse angående stadsdelens samarbete med privata aktörer i Enskede-Årsta. Anmälan av skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp)

Anmälan av skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp) daterad den 15 juni 2006 om bland annat-

Valfriheten ökar genom att människors möjlighet att själv påverka vilken omsorgsgivare, hemtjänstutförare eller huvudman som ska ge service, service, omsorg, hemtjänst eller utbildning. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur samarbetet fungerar på ovanstående områden och föreslå samarbetsförbättringar där brister finns samt hur samarbetet kan förbättras också på andra områden.

Dnr 06-099/377

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) uttalar med anledning av informationen om Språnget.

Språnget är en unik satsning i samverkan med Enskede-Årsta stadsdelsnämnd och kompetensfonden.

Arbetsgruppernas medverkan och deltagarnas entusiasm har gjort projektet mycket framgångsrikt. Vi kan redan nu se ett antal konkreta förbättringsförslag och att det är möjligt att skapa framtidens äldreomsorg tillsammans.’

§37 Ramavtal’ vissa boenden enligt SoL och LSS. Hävning av avtal

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Nämnden häver avtalet med Gillow Förvaltning AB/Rasbohemmet Gillow AB, organisationsnummer 556150-9059.

2 Protokollsutdrag överlämnas för kännedom till Gillow Förvaltning AB/Rasbohemmet Gillow AB och socialtjänstförvaltningen.

Ärendet

Samtliga stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden har from den 1 januari 2004 träffat avtal med Gillow Förvaltning AB/Rasbohemmet Gillow AB, gällande hem för vård eller boende för vuxna med psykiska funktionshinder enligt 6 kap 1 § socialtjänstlagen. Efter uppföljning av verksamheten har allvarliga brister i åtagandet enligt ramavtalet konstaterats.

Förvaltningen föreslår med beaktande av vad som framkommit i ärendet att avtalet hävs med omedelbar verkan. Någon skada bedöms för närvarande inte uppkomma för nämnden på grund av hävningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2006.

Dnr 06-505/325

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§38 Svar från Skolverket- Angående rätten till utbildning för elev i grundskolan vid Nytorpsskolan

Ärendet

Anmäldes svar från Skolverket den 30 maj 2006 om elevs rätt till utbildning vid Nytorpsskolan. Nämnden lämnade svar till Skolverket där handläggning av ärendet framgick.

Skolverket bedömer att Stockholms kommun vidtagit tillräckliga åtgärder och att uppföljningen därmed kan avslutas.

Dnr 04-405/561

Beslutsgång

Ordföranden Susanna Brolin (v) framlade med instämmande av övriga ledamöter ett förslag och yrkade bifall därtill.