Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2007-09-20

Sammanträde 2007-09-20

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Exploateringskontoret

5 Anmälan av förvaltningschefens vidaredelegation (S&E)

6 Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2007-08-31 (S&E)*

7 Renhållningsordning för Stockholms kommun med Föreskrifter och Avfallsplan 2008-2012. Remiss (S&E)

8 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

9 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av aktierna i Örnholmen i Vårberg AB (M&V)

10 Försäljningspolicy för fastigheter som förvaltas av exploateringsnämnden (M&V)

11 Program avseende uppförande av idrottshallar m m inom Kristinebergshöjden (fastigheten Kristineberg 1:4 m fl) på nordvästra Kungsholmen (I + Idf) Kungsholmen

12 Citybanan i Stockholm. Remiss av järnvägsplan, samt synpunkter på tillägg till detaljplaner inom stadsdelarna Vasastaden, Norrmalm, Riddarholmen, Gamla Stan och Södermalm. (I + Tk + SLK) Södermalm

13 Lägesredovisning avseende Lindhagen, nordvästra Kungsholmen. Miljöredovisning (I) Kungsholmen

14 Slutredovisning av utbyggnad av del av Lindhagensgatan på Kungsholmen med Skanska och PEAB som generalentreprenörer, samt reviderat genomförandebeslut för densamma (I) Kungsholmen

15 Detaljplan för kv Hekla m m i Kista. Remiss. Exploateringsavtal mellan staden och Allmänna Pensionsfondens Fastighets nr 63 om utbyggnad av kontor inom kv Hekla. Genomförandebeslut (Y) Rinkeby-Kista

16 Bebyggelse på överdäckning över E18 i Tensta, markanvisning till Bouwfonds Veidekke AB. Inriktningsbeslut (Y) Spånga-Tensta

17 Detaljplan för kv Staven m m i Aspudden. Remiss. Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Liljeholmen 1:1 vid Schlytersvägen i Aspudden, till AB Stockholmshem (Y) Hägersten-Liljeholmen

18 Detaljplan för område vid kv Takbjälken, Örby Slott. Remiss (Y) Älvsjö

19 Samråd om förslag till detaljplan för Danvikslösen. Infrastruktur delplan S1/N1, Remissvar (HS + Tk)*Södermalm

20 Exploatering av park- och naturmark och grönkompensation. Svar på frågor av Emilia Hagberg (mp) och Torkel Tigerschiöld (mp) (M&T)

21 Redovisning av klimatkonsekvenser i alla beslut. Svar på skrivelse från Emila Hagberg (mp) och Torkel Tigerschiöld (mp) (M&T)

22 Justering av gränssnitt mellan trafikkontoret och exploateringskontoret avseende ansvaret för park- och grönfrågor. (M&T + Tk)

Mötesinformation

Justerat:28 september 2007
Joakim Larsson Mirja Räihä Järvinen

Närvarande:

Ledamöter
Joakim Larsson (m), ordförande
Mirja Räihä Järvinen (s), vice ordförande
Jan Tigerström (m)
Sören Swärd (m)
Gulan Avci (fp)
Mustafa Tümtürk (s)
Jari Visshed (s)
Ann-Margarethe Livh (v)
Emilia Hagberg (mp)

Ersättare
Göran Kindvall (m) tjänstgörande
Sebastian Carlsson (m) tjänstgörande
Per Hallberg (m) tjänstgörande
Claes Fleming (fp)
Christer Mellstrand (c)
Linda Lindgren (s) tjänstgörande
Kenneth Nilsson (s)
Margareta Malm (s)
Bo Holmberg (s)
Lotten von Hoffsten (v)
Torkel Tigerschiöld (mp)

Tjänstemän
Exploateringsdirektör Krister Schultz och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Ann-Charlotte Nilsson, Gunnar Jensen, Petra Nieto, Eva Olsson och Åsa Wigfeldt samt borgarrådssekreteraren från roteln Thomas Andersson.

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 4 oktober 2007.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden enligt följande:

 1. Lyssna på barnen och bygg en människovänlig, klimatsmart stad! från ledamoten Emilia Hagberg och ersättaren Torkel Tigerschiöld båda (mp). Dnr: E2007-000-01695

 2. Kulturmötesplats Slussen, från ledamoten Emilia Hagberg och ersättaren Torkel Tigerschiöld båda (mp). Dnr: E2007-510-01699

 3. Angående remiss av markanvisningsärenden till stadsdelsnämnderna från ledamoten Ann-Margarethe Livh och ersättaren Lotten von Hofsten båda (v). Dnr: E2007-513-01698

 4. Angående bostadsbyggande och familjestruktur från ledamoten Ann- Margarethe Livh och ersättaren Lotten von Hofsten båda (v). Dnr: E2007-511-01696

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till exploateringskontoret för beredning.

Anmälan av remissyttrande

Exploateringskontorets yttrande till Boverket avseende förslaget ”Bostäder i områden utsatta för buller – en vägledning för fysisk planering med allmänna råd” är delad till nämnden. Förvaltningschefen Krister Schultz presenterar ärendet.

Beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 12 september 2007 och,

vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 20 september 2007.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2007-010-00084

Exploateringskontoret hade den 31 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga A.

§5 Anmälan av förvaltningschefens vidaredelegation

Dnr E2007-020-00685

Exploateringskontoret hade den 10 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner kontorets redovisning av vidaredelegation från förvaltningschefen.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2007-08-31

Dnr E2007-111-01356

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 3 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 2 och delårsrapport per augusti 2007 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 2 och delårsrapport per augusti 2007 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga B1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga B1.

§7 Renhållningsordning för Stockholms kommun med Föreskrifter och Avfallsplan 2008-2012. Remiss

Dnr E2007-400-01292

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 28 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden besvarar trafik- och renhållningsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efterpropositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag

Exploateringsnämnden besvarar trafik- och renhållningsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga C.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga C.

§8 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2007-551-01371

Exploateringskontoret hade den 30 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D.

§9 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av aktierna i Örnholmen i Vårberg AB

Dnr E2007-553-00350

Exploateringskontoret hade den 29 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Försäljningspolicy för fastigheter som förvaltas av exploateringsnämnden

§11 Program avseende uppförande av idrottshallar m m inom Kristinebergshöjden (fastigheten Kristineberg 1:4 m fl) på nordvästra Kungsholmen

Dnr E2007-511-01493

Exploateringskontoret och idrottsförvaltningen hade den 28 augusti 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att exploateringskontoret och idrottsförvaltningen skall vidareutveckla förslag till idrottshallar m m inom Kristinebergshöjden och återkomma med ett förslag på beslut till genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag:

Exploateringsnämnden beslutar att exploateringskontoret och idrottsförvaltningen skall vidareutveckla förslag till idrottshallar m m inom Kristinebergshöjden och återkomma med ett förslag på beslut till genomförande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga E2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga E2.

§12 Citybanan i Stockholm. Remiss av järnvägsplan, samt synpunkter på tillägg till detaljplaner inom stadsdelarna Vasastaden, Norrmalm, Riddarholmen, Gamla Stan och Södermalm.

Dnr E2007-512-01517

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret och trafikkontoret hade den 31 augusti 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till Banverket som svar på remiss av utställd Järnvägsplan för Citybanan i Stockholm, Dnr F07-1809/SA20.

 2. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som syn­punkter på förslag till tillägg till detaljplaner för Citybanan i Stockholm, inom stadsdelarna Vasastaden, Dp 2004-02487-54, Norrmalm, Dp 2004-02488-54, samt Riddarholmen, Gamla Stan och Södermalm, Dp 2004-02489-54.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till Banverket som svar på remiss av utställd Järnvägsplan för Citybanan i Stockholm, Dnr F07-1809/SA20.

 2. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som syn­punkter på förslag till tillägg till detaljplaner för Citybanan i Stockholm, inom stadsdelarna Vasastaden, Dp 2004-02487-54, Norrmalm, Dp 2004-02488-54, samt Riddarholmen, Gamla Stan och Södermalm, Dp 2004-02489-54.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilagaF1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga F2.

§13 Lägesredovisning avseende Lindhagen, nordvästra Kungsholmen. Miljöredovisning

Dnr E2007-511-01521

Exploateringskontoret hade den 3 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner lägesredovisningen med miljöredovisning avseende Lindhagenområdet på nordvästra Kungsholmen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Exploateringsnämnden godkänner lägesredovisningen med miljöredovisning avseende Lindhagenområdet på nordvästra Kungsholmen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga G.

§14 Slutredovisning av utbyggnad av del av Lindhagensgatan på Kungsholmen med Skanska och PEAB som generalentreprenörer, samt reviderat genomförandebeslut för densamma

Dnr E2007-511-01497

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 30 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del slutredovisningen av utbyggnad av del av Lindhagensgatan på Kungsholmen med Skanska och PEAB som general- entreprenörer samt reviderat genomförandesbeslut för densamma om totalt 186 mnkr.

 2. Nämnden överlämnar beslutet till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga H.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga H.

§15 Detaljplan för kv Hekla m m i Kista. Remiss. Exploateringsavtal mellan staden och Allmänna Pensionsfondens Fastighets nr 63 om utbyggnad av kontor inom kv Hekla. Genomförandebeslut

Dnr E2007-511-01434

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 21 augusti 2007 tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerade detaljplaneförslag.

 2. Nämnden godkänner rubricerade förslag till exploateringsavtal mellan staden och Allmänna Pensionsfondens Fastighets nr 63.

 3. Nämnden godkänner kontorets exploateringskalkyl för genomförandebeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerade detaljplaneförslag.

 2. Nämnden godkänner rubricerade förslag till exploateringsavtal mellan staden och Allmänna Pensionsfondens Fastighets nr 63.

 3. Nämnden godkänner kontorets exploateringskalkyl för genomförandebeslut.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga I.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga I.

§16 Bebyggelse på överdäckning över E18 i Tensta, markanvisning till Bouwfonds Veidekke AB. Inriktningsbeslut

§17 Detaljplan för kv Staven m m i Aspudden. Remiss. Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Liljeholmen 1:1 vid Schlytersvägen i Aspudden, till AB Stockholmshem

Dnr E2007-512-01296

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 15 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Staven i Aspudden, S-Dp 2007-02696-54.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Liljeholmen 1:1 till AB Stockholmshem och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Staven i Aspudden, S-Dp 2007-02696-54.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Liljeholmen 1:1 till AB Stockholmshem och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga J3.

§18 Detaljplan för område vid kv Takbjälken, Örby Slott. Remiss

Dnr E2007-512-01064

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 23 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för område vid kv Takbjälken i Örby Slott, S-Dp 2006-22033-54.

 2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för projektets genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för område vid kv Takbjälken i Örby Slott, S-Dp 2006-22033-54.

 2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för projektets genomförande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga K.

§19 Samråd om förslag till detaljplan för Danvikslösen. Infrastruktur delplan S1/N1, Remissvar

Dnr E2007-511-00078

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 10 september 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Att omedelbart justera detta beslut för att remisstiden ska klaras.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag:

 1. Att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Att omedelbart justera detta beslut för att remisstiden ska klaras.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga L2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga L1.

§20 Exploatering av park- och naturmark och grönkompensation. Svar på frågor av Emilia Hagberg (mp) och Torkel Tigerschiöld (mp)

Dnr E2007-520-01047

Exploateringskontoret hade den 20 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden anser frågorna besvarade med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden anser frågorna besvarade med kontorets utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga M.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga M.

§21 Redovisning av klimatkonsekvenser i alla beslut. Svar på skrivelse från Emilia Hagberg (mp) och Torkel Tigerschiöld (mp)

Dnr E2007-007-00906

Exploateringskontoret hade den 15 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden anser frågorna besvarade med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden anser frågorna besvarade med kontorets utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga N.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga N.

§22 Justering av gränssnitt mellan trafikkontoret och exploateringskontoret avseende ansvaret för park- och grönfrågor. (M&T + Tk)

Dnr E2007-020-01562

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 14 september 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner justering av gränssnitt mellan trafikkontoret och exploateringskontoret i enlighet med utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner justering av gränssnitt mellan trafikkontoret och exploateringskontoret i enlighet med utlåtandet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga O.

§23 Information från kontoret avseende pågående domstolsprövning av avgäldsräntan

Tjänstemannen från exploateringskontoret Åsa Wigfeldt informerade om pågående domstolsprövning avseende nuvarande nivå på avgäldsräntan. Avgäldsräntan som reglerar tomträtter beräknas med 3,75 %, motparten vill sänka avgäldsräntan med hänvisning till nuvarande realräntenivå samt nuvarande inflationsläge.