Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2008-03-19

Sammanträde 2008-03-19

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset (OBS ny lokal)

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

5 Försäkring av fastighetsnämndens verksamhet och egendom för år 2008. Rapport

7 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015. Svar på remiss

8 Ombyggnad av hus D i fastigheten Glasbruket 3 på Hantverkargatan 3. Slutrapport

9 Renovering av orgel i Stadshuset, fastigheten Eldkvarnen 1. Lägesrapport

10 Utbyte av ventilationssystem och effektivisering av kontorsytor i fastigheten Skansen 23, Teaterhuset. Slutrapport

11 Försäljning av fastigheten Betsede 1:81 i Värmdö kommun. Genomförandebeslut

12 Omorganisation av fastighetskontorets driftverksamhet. Genomförandebeslut

13 Evakuering av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Genomförandebeslut

14 Försäljning av fastigheter i Södertälje kommun. Inriktningsbeslut. Återremiss

15 Fastighetsnämndens markinnehav i Tyresö kommun. Inriktningsbeslut

Bordl FN 2008-02-07 § 21
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg ledamoten Åke Mezán (v) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 2 april 2008.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 3 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner sammanställningen av skrivelser och protokollsutdrag ställda till och besvarade av nämnden under perioden datum 2008-02-01 – 2008-03-03

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

DnrFS2008/130/22

Fastighetskontoret hade den 3 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Överföring av bilpool i extern regi. Genomförandebeslut

Dnr2008/219/095

Fastighetskontoret hade den 22 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att upphandla en öppen bilpoolsverksamhet, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga A1.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Ulla Hamilton (m) upptog först yrkandet från ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet idag.

Reservation

Mot detta beslut reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga A1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag, d.v.s

1. Fastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att upphandla en öppen bilpoolsverksamhet, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal.

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) deltog inte i beslutet.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga A2.

§5 Försäkring av fastighetsnämndens verksamhet och egendom för år 2008. Rapport

Dnr 2008/126/110

Fastighetskontoret hade den 28 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets rapport om försäkring av nämndens verksamhet och egendom för år 2008.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Olovlig fordonstrafik vid Riksten. Svar på skrivelse från Martin Michel (mp)

Dnr2008/101/105

Fastighetskontoret hade den 28 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets rapport som svar på skrivelsen och uppdrar åt kontoret att i samverkan med berörda kommuner, polismyndigheter och andra myndigheter, fortsätta verka mot den olagliga fordonstrafiken.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§7 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015. Svar på remiss

§8 Ombyggnad av hus D i fastigheten Glasbruket 3 på Hantverkargatan 3. Slutrapport

DnrFS2005/201/738

Fastighetskontoret hade den 4 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna föreliggande slutrapport gällande ombyggnaden av hus D i fastigheten Glasbruket, Hantverkargatan 3.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Renovering av orgel i Stadshuset, fastigheten Eldkvarnen 1. Lägesrapport

Dnr FS2005/201/6

Fastighetskontoret hade den 27 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna föreliggande rapport gällande renovering av orgeln i Stockholm stadshus, fastigheten Eldkvarnen 1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Utbyte av ventilationssystem och effektivisering av kontorsytor i fastigheten Skansen 23, Teaterhuset. Slutrapport

DnrFS2005/203/76

Fastighetskontoret hade den 4 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna denna slutrapport gällande utbyte av installationer samt yteffektivisering av kontorsytor i fastigheten Skansen 23.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Försäljning av fastigheten Betsede 1:81 i Värmdö kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/206/101

Fastighetskontoret hade den 3 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att sälja fastigheten Betsede 1:81 i Värmdö kommun, för 5.700.000 kronor, i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag, d.v.s.

1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att sälja fastigheten Betsede 1:81 i Värmdö kommun, för 5.700.000 kronor, i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B.

§12 Omorganisation av fastighetskontorets driftverksamhet. Genomförandebeslut

§13 Evakuering av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Genomförandebeslut

Dnr 2008/219/098

Fastighetskontoret hade den 1 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att evakuera Spånga- Tensta stadsdelsförvaltning från fastigheten Bränninge 1 och istället hyra lokaler av FABEGE på fastigheten Domnarvet 36, Fagerstagatan 15 i Lunda industriområde.

 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att utreda hur fasigheten Bränninge 1 skall hanteras och återkomma till nämnden med inriktningsbeslut.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga C.

§14 Försäljning av fastigheter i Södertälje kommun. Inriktningsbeslut. Återremiss

Dnr FS2008/206/048

Fastighetskontoret hade den 21 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar uppdra åt kontoret att i enlighet med försäljningspolicyn sälja Hultstugebyn Orrlöt genom en direktförsäljning till Föreningen Orrlöts fritidsby.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar uppdra åt kontoret att i enlighet med försäljningspolicyn sälja Hultstugebyn Orrlöt genom en direktförsäljning till Föreningen Orrlöts fritidsby.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D.

§15 Fastighetsnämndens markinnehav i Tyresö kommun. Inriktningsbeslut

Bordl FN 2008-02-07 § 21

Dnr FS2007/209/441

Fastighetskontoret hade den 23 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av stadens fastighetsbestånd i Tyresö kommun.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter i Tyresö kommun.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ersättaren Andrew Netzell (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Yildiz Kafkas (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E3.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ersättaren Andrew Netzell (kd), d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av stadens fastighetsbestånd i Tyresö kommun.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att inriktning för arbetet med stadens fastigheter i Tyresö kommun är att i första hand erbjuda dem som hyr fastigheter/byggnader av staden att få köpa fastigheterna till marknadspris, genom direktförsäljning, med de undantag som anges i beslutspunkt tre.

 3. Fastighetsnämnden beslutar att de fastigheter/byggnader som Tyresö kommun har anmält intresse av att köpa, i enlighet med redovisningen i förvaltningens tjänsteutlåtande, i första hand ska erbjudas Tyresö kommun genom direktförsäljning, efter genomförd oberoende värdering.

 4. Fastighetsnämnden beslutar att Lillströmstorpet ska erbjudas Stiftelsen Tyrestaskogen att köpa genom direktförsäljning, efter genomförd oberoende värdering.

 5. att i övrigt anföra följande

Markinnehavet i Tyresö kommun består av naturmark av värde för länets invånare. Staden ägde, fram till 2006, 1720 hektar mark av det som utgör Tyresta naturreservat. I september 2006 såldes marken till Naturvårdsverket (tillträde 1 januari 2007). En förutsättning för att försäljningen skulle bli av var att de gårdar och torp som fanns på marken styckades av och blev kvar i stadens ägo. Naturvårdsverket bedömde inte att byggnaderna tillförde värde för naturvården. Det är dessa byggnader och den avstyckade mark som hör till respektive byggnad, som nu är föremål beslut i nämnden. Samtliga byggnader ligger inom naturreservatet. Byggnaderna brukas på olika sätt i dagsläget. Vissa byggnader brukas av föreningar och vissa av enskilda hyresgäster.

Nämndens ordförande har, för att ytterligare sätta sig in i frågan, besökt området och byggnaderna. Vid denna genomgång av området konstaterades att byggnaderna har ett gott yttre underhåll, men i några fall saknas indraget vatten. Det är också vår bedömning att flera av byggnaderna inte brukas på ett sådant sätt att de omhändertas med den personliga omsorg som vi tror ett privat ägande skulle innebära. En byggnad har utsatts för vandalism.

Det är den borgerliga majoritetens uppfattning att ett enskilt ägande av dessa torp och byggnader skulle tillföra naturreservatet positiva värden. Vi ser det som positivt med en ökad närvaro i naturområdet. Vi tror att det skulle ge ökad trygghet till alla övriga som vistas i reservatet. Flera byggnader brukas i dag av föreningar som bara är där delar av året. Övrig tid finns risk för att byggnaderna står tomma och igenbommade utan tillsyn. Det var vid ett sådant tillfälle ett av torpen utsattes för grov vandalisering. Vi ser inte att det finns risk för någon dramatiskt utökad trafik i området. De flesta byggnaderna är små och flera bebos redan i dag av familjer, så skillnaden torde inte bli så stor. Risken för ytterligare bommar och andra hinder för besökare i naturområdet ser vi också som liten då naturreservatet i sig medför restriktioner för nya ägare så väl som för staden.

Staden för samtal med Tyresö kommun om försäljning mark och byggnader till kommunen i enlighet med den inriktning förvaltningen redogör för i sitt tjänsteutlåtande och som nämnden i och med detta inriktningsbeslut beslutar om. Tyresö kommun har bedömt att några av byggnaderna och vägen fram till byggnaderna är viktiga för det rörliga friluftslivet. Tyresö har därutöver visat intresse för markområdet Storängen. Nämnden betonar vikten av att förvaltningen i förhandlingar försöker komma till en överenskommelse med Tyresö kommun avseende de byggnader och den mark som de har anmält intresse av att förvärva.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Yildiz Kafkas (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E3.

§16 Rapport om klottersanering

Avdelningschef Mikael Forkner informerade:

Kostnader för klotteråtgärder enligt bokslut 2007 är 1,2 miljoner kronor vilket är en ökning i förhållande till förra året med 0,4 miljoner kronor. Ökningen beror bl.a. på att kontoret under senare delen av 2007 genomfört en kraftig saneringsinsats för

borttagande av klotter på fastigheter, främst söder om city, samt ökade bevakningsinsatser (ca 90000 kronor) inom områdena söder och city.

Kontoret deltar i stadens arbete med att utarbeta gemensamma principer för att motarbeta klotter och annan liknande skadegörelse på stadens byggnader. Trafik- och renhållningsnämnden har det samordnande ansvaret för arbetet.

En webbaserad modell för uppföljning av klotterstatistik och 24-timmarsregeln har tagits i bruk under november inom trafikkontoret. Det innebär bl.a. att fastighetskontoret och andra fastighetsägare snabbt kan veta om det klottrats på husen och kan vidta åtgärder.

Den 17 mars fattade kommunfullmäktige beslut om att skriva in krav om sanering för fastighetsägare i de kommunala ordningsföreskrifterna. Trafikkontoret ansvarar för att i samråd med staden jurister ta fram en tillämpningsmodell för denna föreskrift.

Trafikkontoret har genomfört en upphandling där staden delas in i tre olika distrikt. Avtalet som omfattar en mängd på drygt 14 mnkr per år ska gälla från 1 april 2008. Upphandlingen omfattar bland annat vite vid brott mot 24-timmarsregeln och krav på elektronisk återkoppling med bilder, polisanmälan, arbetsbeskrivning m.m. Omfattningen av fastighetskontorets deltagande beslutas i början av 2008.

Under andra halvåret 2007 har kontoret deltagit i en särskild satsning i samarbete med trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen (södermalm) och polisen på söder, med ökad bevakning av bl.a. nämndens byggnader inom särskilt drabbade områden. Uppdraget är att skydda stadens egendom i området mot klotter och annan skadegörelse.

Väktarinsatsen har resulterat i att 62 personer gripits för nedklottring. Ingripandena har skett vid 34 tillfällen främst i Slussenområdet. Gripandena har framförallt skett fredag – söndag. Vid samtliga gripanden har väktarna överlämnat den gripne till polisen och anmälningarna ligger nu hos länspolisens klotterkommission för utredning. I dagsläget är 17 av de 34 tillfällena under utredning, nio fall ligger hos åklagare och åtta av fallen har lett till åtal.

Sedan början av november 2007 har närpolisstationerna i innerstaden bildat en citykommission mot klotter. Kommissionen ska arbeta mot klotter, med fokus på en grupp utvalda storklottrare.

Samarbetet med, av trafikkontoret och fastighetskontoret, anlitade väktare och personal från SL har fungerat mycket bra. Ett stort antal beslag av klotterutrustningar har gjorts. Polisen skissar nu på en långsiktig organisation för att bekämpa mängdbrottet klotter i hela staden.

Kontoret har under månaderna januari – mars gjort ett uppehåll med väktarinsatserna. Skälet är att trafikkontoret inte kunnat prioritera dessa åtgärder av ekonomiska skäl. Om fastighetskontoret ska fortsätta med väktarinsatser och finansiera dessa på egen hand utreds för närvarande.

Kontoret har också under 2007 medverkat i en samlad sanering inom slussenområdet där en samlad klottersanering har genomförts.

§17 Rapport från förvaltningschefen

- Läget med försäljningar av jordbruk.

- Kontoret planerar nämndutbildning den 29 augusti 2008 (heldag).

- En guidning av orgeln i Stadshuset sker efter nästa nämndsammanträde.

- Nämndsammanträdet den 12 juni flyttas till den 17 juni med efterföljande sommarmiddag.

§18 Övriga frågor

- Kontoret inbjuder nämnden till exkursion i Hanveden den 28 maj 2008. Inbjudan kommer inom kort.