Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2015-12-15

Sammanträde 2015-12-15

Datum
Klockan
16:30
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Anmälan fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef.

6 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar. Remissvar.

7 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet. Remissvar.

8 Motion om laddstolpar. Remissvar.

11 Nedskrivning av utestående fordringar 2015.

12 Godkännande av ett 22-årigt tilläggsavtal inom fastigheten Norrmalm 2:50.

13 Konsekvenser av exploatering av idrottsmark på Nockebyhovs bollplan. Redovisning.

14 Sandåkra BP, framtagande av förfrågningsunderlag för anläggande av 11-spels konstgräsplan. Initieringsbeslut.

15 Bagarmossens BP, utredning och projektering inför upprustning och modernisering med anläggande av en 11-spels konstgräsplan. Initieringsbeslut.

16 Uppförande av en enkel idrottshall på Sätra idrottsplats. Slutrapport.

17 Uppförande av en enkel idrottshall på Blommensbergs bollplan. Slutrapport.

18 Förvärv av 6 lägenheter för serviceboende i kvarteret Tobaksmonopolet 4 på Södermalm. Inriktningsbeslut.

Dnr: 4.4.2-476/2015

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

19 Förvärv av bostadsrätter för gruppboende i kvarteret Gamlebo 5 i Stureby. Inriktningsbeslut.

Dnr: 4.4.2-475/2015

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

20 Försäljning av del av fastigheten Solhem 14:9 för järnvägsändamål.

21 Försäljning av fastigheten Vätö 16 i Farsta. Inriktningsbeslut.

22 Förvaltningschefen informerar

23 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§5 Anmälan fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef Dnr 1.7-488/2015

§6 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar.

§7 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet.

§11 Nedskrivning av utestående fordringar 2015 Dnr 1.2.2-468/2015

§12 Godkännande av ett 22-årigt tilläggsavtal inom fastigheten Norrmalm 2:50 Dnr 3.1-487/2015

§13 Konsekvenser av exploatering av idrottsmark på Nockebyhovs bollplan.

§14 Sandåkra BP, framtagande av förfrågningsunderlag för anläggande av 11-spels konstgräsplan.

§15 Bagarmossens BP, utredning och projektering inför upprustning och modernisering med anläggande av en 11-spels konstgräsplan.

§16 Uppförande av en enkel idrottshall på Sätra idrottsplats.

§17 Uppförande av en enkel idrottshall på Blommensbergs bollplan.

§18 Förvärv av 6 lägenheter för serviceboende i kvarteret Tobaksmonopolet 4 på Södermalm.

§19 Förvärv av bostadsrätter för gruppboende i kvarteret Gamlebo 5 i Stureby.

§20 Försäljning av del av fastigheten Solhem 14:9 för järnvägsändamål Dnr 4.4.1-397/2015

§21 Försäljning av fastigheten Vätö 16 i Farsta.

§22 Förvaltningschefen informerar

§23 Frågor för beredning och övrig information