Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-10-15

Sammanträde 2008-10-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferensanläggningen, Telefonvägen 30, bottenvåningen

Öppet forum, klockan 18.00-19.00
Tema: Förebyggande ungdomsarbete i Hägersten-Liljeholmen

1 Val av justerare och dag för justering

Beslutsärenden

2 Medborgarförslag - Parkleken Lugnet i Västertorp

Beslut om medborgarförslaget ska lämnas över till förvaltningen för beredning.
Dnr 408-2008-002

3 Medborgarförslag om barnvagnsramp i trappa

4 Uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

5 Nya rutiner för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt SoL och LSS (Lex Sarah)

6 Förordnande av rättegångsombud vid stadsledningskontorets juridiska avdelning

7 Ungdomsverksamhet i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde - svar på skrivelse

8 Uppföljning av biståndsbedömda insatser - svar på skrivelse

9 Redogörelse om bygget av villkorad påfart vid Upplagsvägen i Västberga - svar på skrivelse

10 Ärende för beredning om miljöarbete - svar på skrivelse

12 Hemtjänstens lokaler - svar på skrivelse

Remissärenden

13 Anställning av "Töser" i äldreomsorgen

14 Införande av gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster

15 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Kent Design Café

16 X Revidering av lokala hälsoskyddföreskrifter remiss

Anmälningsärenden

17 Brukarundersökning bland de myndighetsutövande enheterna

18 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

19 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

20 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

21 Inkomna skrivelser

Skickas till nämnd och ledningsgrupp
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnd och ledningsgrupp

23 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för september 2008
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

25 Nedläggning av faderskapsutredning

26 Protokoll från sociala delegationen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (fp) och vice ordförande Jan Wallman (s) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker den 22 oktober 2008.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet den 18 september 2008 justerades den 24 september 2008.

Dagordningen godkändes.

§2 Medborgarförslag - Parkleken Lugnet i Västertorp

Ett medborgarförslag anmäldes med önskemål om att vägbeläggningen i parkleken Lugnet rustas upp.

Dnr 408-2008-002

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

_________________

§3 Medborgarförslag om barnvagnsramp i trappa

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Förslagsställaren föreslår att barnvagnsramper sätts upp i trapporna ner till Fredsborgsparken på parkvägen som går mellan Sjöviksbacken och Förmansvägen. Antalet trappor är nio med vilplan emellan.

Förvaltningen anser att det inte är lämpligt att montera ramper i trappor som saknar belysning och inte har vinterväghållning. Det finns även andra åtgärder på trappor i stadsdelen som bedöms ha högre prioritet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 2 oktober 2008.

Dnr 329-2008-002

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att förvaltningen får i uppdrag att i enlighet med medborgarförslaget tillse att trapporna utrustas med barnvagnsramper samt att verka för att trafikkontoret utrustar parkvägen med därtill adekvat belysning.

Samt därutöver anföra:

Inför valet var en av borgerlighetens huvudparoller att stadens offentliga rum skulle förses med ordentlig belysning i syfte att öka medborgarnas känsla av trygghet. Här ges ett ypperligt tillfälle att infria detta löfte.”

_________________

§4 Uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner rapporten.

Ärendet

Kartläggningen av hälso- och sjukvårdsinsatser har genomförts de senaste 10 åren. Rapporten från 2007 visade en försämring av kvalitetsindikatorerna i Hägersten-Liljeholmen. Nämnden beslutade därefter att en åtgärdsplan skulle göras och att en extra granskning skulle genomföras vecka 19, 2008.

Granskningen omfattar de kommunalt drivna enheterna inom äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmen. De indikatorer som kartlagts berör näringsintag (nutrition), hud (trycksår), inkontinens, fallrisk/fallolyckor och andel avlidna inom en vecka efter inflyttning/återkomst från sjukhus. Resultatet visar på en viss förbättring men att det fortfarande är en stor variation mellan enheterna. Flera av åtgärdsplanens förslag har påbörjats eller genomförts på ett målmedvetet och strukturerat sätt.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 23 september 2008.

Dnr 162-2008-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Samtliga partier i nämnden anmälde ett särskilt uttalande:

”Det är positivt att andelen trycksår och frakturer har minskat något inom stadsdelen. Men det är fortfarande stora skillnader mellan servicehusen när det gäller andelen riskbedömningar. Arbetet måste fortgå för att minska skillnaderna mellan servicehusen.”

_____________________

§5 Nya rutiner för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt SoL och LSS (Lex Sarah)

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till rutiner för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ärendet

Två nya författningar har kommit från Socialstyrelsen, en som avser omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder och en som gäller anmälan av allvarliga missförhållanden. De tidigare författningarna om anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS upphävs.

Förvaltning har uppdaterat och förtydligat de egna rutinerna för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden, utifrån Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd. Rutinerna är gemensamma för äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. All personal ska informeras om rutinerna och skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 22 september 2008.

Dnr 372-2008-604

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§6 Förordnande av rättegångsombud vid stadsledningskontorets juridiska avdelning

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utfärdar fullmakt för stadsjuristen Catharina Gyllencreutz samt vice stadsjuristerna Kristina Westerlind och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, så Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Ärendet

Enligt reglemente för stadsdelsnämnderna kan stadsdelsnämnden själv eller genom ombud föra stadens talan i mål och ärenden som faller inom stadsdelsnämndens ansvarsområde. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utfärdade en rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning den 9 januari 2007. Stadsledningskontoret har nu inkommit med en begäran om en ny rättegångsfullmakt med anledning av personella förändringar vid juridiska avdelningen

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 26 september 2008.

Dnr 410-2008-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§7 Ungdomsverksamhet i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde – svar på skrivelse

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på skrivelsen från miljöpartiet.

Ärendet

Ylva Wahlström m.fl. (mp) har begärt en redovisning av vilka planer som finns för ungdomsverksamheten i stadsdelsområdet och på vilket sätt ungdomarna kan utöva inflytande i frågor som berör dem. För de upphandlade ungdoms­gårdarna gäller att de ska vara delaktiga i beslut och utformning av verksamheten. Några uttalade behov av nya verksam­heter har inte förvaltningen funnit i de undersökningar som gjorts bland ungdomar i stadsdelsområdet. Något ungdomsråd finns för närvarande inte i stadsdelen och förvaltningen menar att det visat sig finnas svårigheter med att få sådana råd att fungera över tid.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 15 augusti 2008.

Dnr 272-2008-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp)anmälde ett särskilt uttalande.

”Ungdomsverksamheten inom vår stadsdel är en aktuell fråga. Tidigare under året har det varit konflikter kring Storsvängens ungdomsgård, under sommaren har den tilltänkta lokalen för det så kallade ungdomscaféet i Sannadalsparken blivit utsatt för omfattande skadegörelse och på senaste nämndmötet fick vi höra om ungdomskriminalitet kopplat till Fruängen. Lägg därtill att man i Liljeholmen och området kring sjön Trekanten kan skönja en gryende droghandel och det är tydligt att vi på det lokala planet borde kraftsamla kring områdets ungdomar. Våra förslag är mer och inte mindre pengar till stadsdelens ungdomsgårdar, ökad delaktighet genom att ungdomsrådet media-reagera hade fått fortsatt förtroende att utveckla sin verksamhet.”

Vi säger inte att alla dessa problem beror på majoritetens politik, vi menar dock att majoritetens svar på dessa problem är av strutsens ’huvudet i sanden karaktär’.

Majoritetens enda svar på denna problematik är att lägga ned verksamheter samt att sälja ut fritidsgårdarna, en åtgärd som prövades under förförra mandatperioden i vår grannstadsdel Skärholmen och som den folkpartistiske ordföranden minns med ’förskräckelse’ och säger samtidigt att samarbetet mellan ungdomsgård, socialtjänst och skola havererade under denna tid.

I övrigt finns det många sätt att tolka undersökningar på. I den undersökning som föregick det att ungdomsrådet i Liljeholmen bildades svarade en tredjedel att de själv ville vara med och påverka. I våra ögon är det en hög andel och snarare ett argument för att ta till vara ungdomars engagemang. Som perspektiv kan ju sägas att det är betydligt mindre än en tredjedel av den vuxna befolkningen som är engagerade i olika politiska sammanhang, men vi lägger ju inte ner vare sig stadsdelsnämnder eller kommunfullmäktige på grund av bristande engagemang.”

__________________

§8 Uppföljning av biståndsbedömda insatser – svar på skrivelse

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på skrivelsen från vänsterpartiet.

Ärendet

I skrivelsen tar Kjell Marténg och Carita Stenbacka Tenezakis båda (v) upp att det är viktigt för stadsdelsnämnden att kunna följa hur utvecklingen i den egna stadsdelen ser ut inom äldreomsorgen, för att kunna förbereda framtida kostnadsökningar. Mot bakgrund av det har framkommit att beviljade beslut inte alltid utförs, har förvaltningen fått i uppdrag att göra en inventering på samtliga äldreboenden i stadsdelen och redovisa hur ofta biståndsbedömda tjänster inte utförs samt hur många personer som berörs.

I ärendet redovisar förvaltningen vilka uppföljningar som genomförs och pågår inom äldreomsorgen. Som exempel kan nämnas de brukarundersökningar förvaltningen genomför under hösten. En omfattande mätning genomförs också vid samtliga stadsdelsförvaltningar av äldreomsorgens biståndsbedömning under september och oktober, på uppdrag av äldreförvaltningen. Förvaltningen återkommer med redovisning till nämnden efter att resultaten sammanställts från dessa undersökningar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 22 september 2008.

Dnr 144-2008-000

Förslag till beslut

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att ärendet skulle återremitteras.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) föreslog att ärendet avgörs idag.

Ordföranden ställde förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att nämnden beslutade att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) föreslog därefter att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Votering begärdes och verkställdes.

Följande ordning för votering godkändes: Ja-röst för förvaltningens förslag och nej-röst för att förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Ordföranden Abit Dundar (fp) samt ledamöterna Peter Jönsson (m), Marita Liljeqvist (m), Sven Lindeberg (fp), Johan Nilsson (m), Lars Svärd (m) och tjänstgörande ersättaren Magnus Parnebring (m) röstade ja.

Vice ordföranden Jan Wallman (s), ledamöterna Eva Fagerhem (s), Kjell Marténg (v), Björn Sund (s) och Ylva Wahlström (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Ekberg (s) röstade nej.

Nämnden röstade med 7 ja-röster mot 6 nej-röster.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Inte godkänna förvaltningens redovisning som svar på skrivelsen daterad den 27 mars 2008, då redovisningen inte kan anses svara på den i skrivelsen ställda frågan om ”hur ofta biståndsbedömda tjänster inte utförs (dvs. själva tjänsten) samt hur många personer som berörs (en person kan drabbas ett flertal ggr)”.

_______________________

§9 Redogörelse om bygget av villkorad påfart vid Upplagsvägen i Västberga – svar på skrivelse

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på skrivelsen från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Ärendet

En skrivelse från Jan Wallman m.fl. (s), Kjell Marténg m.fl. (v) har lämnats till förvaltningen utifrån ett beslut från förra mandatperioden i Liljeholmens stadsdelsnämnd att tillstyrka att asfaltsverket flyttade från Hornsberg till Västberga. Villkoret var att en påfart skulle byggas till Upplagsvägen så att den tunga trafiken inte ska behöva åka genom Västberga för att ta sig ut på Essingeleden. Eftersom asfaltverket snart är klart önskas en redogörelse för hur det ser ut med bygget av påfarten.

Förvaltningen redovisar att exploateringskontoret informerat att den planerade tillfartsvägen via Upplagsvägen i Västbergas nordöstra del ska genomföras. Det finns dock en del hinder för ett genomförande i form av möjlig placering tekniskt sett samt markägarfrågor. Exploateringskontoret arbetar med att finna lösningar men har i dagsläget ingen tidplan på när tillfarten kan vara klar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 2 oktober 2008.

Dnr 229-2008-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Ärende för beredning om miljöarbete – svar på skrivelse

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på skrivelsen från miljöpartiet.

Ärendet

Ylva Wahlström och Jimmy Mannung båda (mp) har i en skrivelse ställt frågor angående förvaltningens miljöarbete. Förvaltningen redovisar att miljöarbetet bedrivs inom respektive avdelning utifrån sina specifika förutsättningar och utifrån stadens fullmäktiges mål. Målen handlar om förvaltningens andel miljöbilar, andel förnyelsebart bränsle, miljökrav vid upphandlingar, andel ekologiska livsmedel, elförbrukning, källsortering samt transporter. Miljöarbetet har sin grund i det interna miljöarbete som byggts upp under flera år i respektive stadsdel.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 3 oktober 2008.

Dnr 273-2008-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§11 Redogörelse av policy för avknoppning – svar på skrivelse

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på skrivelsen från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Ärendet

Förvaltningen svarar på en skrivelse från Jan Wallman m.fl. (s) och Kjell Marténg m.fl. (v) om avknoppning. Förvaltningen redogör för att arbetet med avknoppning av förskolor bedrivits utifrån de riktlinjer och den policy som beslutats av staden centralt. Som exempel nämns vid senaste avknoppningen att en utomstående värderingsman anlitades för att beräkna värdet av inventarierna. Förvaltningen avtalade därefter med det nya företaget om ersättning för dessa. Länsrätten har prövat om avknoppning av förskolor strider mot lagen och funnit att så inte är fallet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 19 september 2008.

Dnr 227-2008-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§12 Hemtjänstens lokaler – svar på skrivelse

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på skrivelsen från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Ärendet

I en skrivelse av Jan Wallman, m.fl. (s) och Kjell Marteng m.fl. (v) ställs frågor om vilka lokaler hemtjänsten har att tillgå och hur ändamålsenliga dessa lokaler är beträffande deras geografiska läge i förhållande till de brukare som hemtjänsten besöker. Vidare ställs frågor om hemtjänstens nyckelhantering.

Hägerstens hemtjänst har två lokaler som båda är ändamålsenliga och har bra geografiska lägen i förhållande till brukarna. Liljeholmens hemtjänst ligger i utkanten av hemtjänstens upptagningsområde. För effektiva transporter har Liljeholmens hemtjänst fyra bilar. Hemtjänsten har en säker nyckelhantering, som ytterligare ska säkras genom projektet ”nyckelfri” hemtjänst, där mobiltelefonen används som ”nyckel” och som också kan vara tidsbesparande.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 22 september 2008.

Dnr 226-2008-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Varje transport av hemtjänstpersonalen innebär mindre tid hos brukarna. Det gäller vare sig transporten är för att hämta nycklar, värma mat, gå på toaletten etc. Fungerar det inte effektivt drabbas brukarna. Dessutom kan inte personalens höga kompetens tillvaratas på ett bra sätt.

I skrivelsen frågades bland annat hur transporttiderna kan förbättras. Det räcker då inte att svara att enhetschefen tycker att verksamheten är så effektivt som möjligt.”

________________

§13 Anställning av ”Töser” i äldreomsorgen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

I en motion föreslår Margareta Johansson (v) att staden bör utreda behovet av och möjligheten att inrätta en specialistfunktion i varje stadsdelsnämnd för granskning och utveckling av det sociala innehållet i äldreomsorgen

I stadsdelsnämnderna finns medicinskt ansvarig sjuksköterska för uppföljning av hälso- och sjukvården och försök med medicinskt ansvarig för rehabilitering pågår i staden. Ingen motsvarande specialistfunktion finns dock för att granska och utveckla det sociala innehållet i äldreomsorgen. I motionen hänvisas till Kristinehamns kommun som har en tillsynsfunktion över social omsorg (TÖS).

Förvaltningen anser att det är viktigt att förstärka och utveckla uppföljningen inom äldreomsorgen. Staden bör ta fram en modell för hur resultaten från olika uppföljningar, granskningar och brukarsynpunkter ska vägas samman för en bedömning av en verksamhets kvalitet, som äldre och deras anhöriga kan använda för att kunna göra egna aktiva val.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 22 september 2008.

Dnr 381-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

 1. ”Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar att bifalla motionen.

 2. Därutöver vill vi framföra följande

Trots politiska mål om att öka livskvaliteten för äldre både hos nuvarande och tidigare politiska majoritet, tvingas vi konstatera att många som bor i vård- och omsorgsboenden saknar social stimulans och samvaro. Möjligheterna till utevistelse är begränsade trots ambitioner om motsatsen under ganska många år.

I rapporter från revisorer, äldreomsorgsinspektörer och äldreombudsmannen kan vi alla läsa om förhållanden som pekar på ett förhållandevis trist liv på många av våra äldreboenden och vi bör ärligen fråga oss hur det har kunnat få fortsätta på det viset.

Vi kan därför inte dela stadsdelsförvaltningens uppfattning att stadens funktioner för granskning i stort motsvarar behovet (sid 3 (4) Tjänsteutlåtandet). Tvärtom skulle funktioner som ”TÖSER” kunna bidra just till ett alternativ för kompetenshöjning, utvecklad arbetsmetodik, egenkontroll på enhetsnivå och intern kontroll på nämndnivå.

Det finns säkert många förklaringar till varför inte det sociala innehållet har utvecklats på våra äldreboenden. En aspekt som förtjänar att utredas, är om vi generellt har för låg kunskap om socialtjänstlagen bland våra medarbetare på vård- och omsorgsboenden. Kanske har kunskapen och vikten om det sociala innehållet skymts av fokus på hälso- och sjukvården?

Ett stort problem är att det redskap som genomförandeplanerna skulle kunna vara är mycket ojämnt utvecklat i olika vård- och omsorgsboenden. Det faktum att stora brister i omfattning och kvalitet i genomförandeplaner framkommer i verksamhetsuppföljningar visar att nuvarande funktioner för granskning och uppföljning av det sociala innehållet inte alls motsvarar behovet. En ”TÖS” bör i likhet med ”MAS” också ha en relativt fristående ställning i organisationer och därmed verkligen kunna rikta fokus på det sociala innehållet.

Införandet av äldrepedagoger kan också vara en god idé för att bidra till en metodutveckling inom äldreomsorgen, och av erfarenhet vet vi att det krävs insatser på flera plan för att få tillstånd en utveckling. Riktad uppföljning av ”TÖSER” kan gå hand i hand med ett mer praktiskt inriktat arbete av äldrepedagoger för att öka livskvaliteten i äldreboendet.”

___________________

§14 Införande av gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

En remiss med förslag på gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster har inkommit. I remissen anges att en enhetlig lösning för inloggning till stadens e-tjänster behövs för invånare och företag. Den genom idportalen redan etablerade lösningen för inloggning föreslås som gemensam lösning och att den görs obligatorisk för stadens förvaltningar samt att stadens bolag rekommenderas att använda denna. Vidare föreslås att stadsledningskontoret av kommunstyrelsen ges i uppdrag att äga och förvalta den gemensamma lösningen samt deltar i upphandlingar och tecknar avtal som följd av uppdraget.

Förvaltningen ser positivt på en gemensam lösning som underlättar för invånare och företag att använda stadens e-tjänster under förutsättning att lösningen uppfyller alla uppställda säkerhetskrav.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 1 oktober 2008.

Dnr 394-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

 1. ”Att godkänna förvaltningens svar på remissen

 2. Samt att därutöver framföra följande

Det finns klart många fördelar med en gemensam lösning för inloggning i stadens IT-system för att underlätta för invånare och företag för att på ett samlat sätt kunna nå de IT-tjänster som staden erbjuder, förutsatt att säkerhetskraven kan tillgodoses.

Bland nackdelarna som bör beaktas vill vi lyfta fram följande:

1) Systemet är kopplat till datorn. (Man kan inte logga in sig från annan dator, om man inte väljer alternativ 2 nedan). Det utestänger alla som inte har egen dator med Internet eller som inte är Internetkunder hos en bank. För att kunna få en e-legitimation måste man redan vara Internetkund i en bank. Endast vissa banker och Telia kan utfärda e-legitimation, som hos Telia kostar 495 kr.

Premiepensionsmyndigheten har två alternativ:

 1. E-legitimation (från bank, Telia)

 2. Personlig kod: personnummer + numerisk kod (exempel: ÅÅÅÅMMDDnnnn + 12345).

Det senare alternativet ger möjlighet att logga in från vilken dator som helst.

2) Oftast krävs det en ordenlig datorvana, när något oväntat uppträder. Till exempel: Något måste anges på ett nytt fönster, som ska dyka upp som popup men funktionen ”tillåt popup” är satt på OFF utan att man vet det. Då kommer aldrig något fönster upp och man förstår inte vad som händer.

3) Allmänt krånglig procedur för många invånare:

a) att skaffa e-legitimation,
b) att logga in.”

___________________

§15 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Kent Design Café

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har inget att erinra mot serveringstillstånd för starköl, vin och spritdryck på restaurang Kent Design Café i enlighet med ansökan och översänder tjänsteutlåtandet till socialtjänstnämnden som svar på remissen.

Ärendet

Ansökan avser tillstånd för restaurang Kent Design Café i Liljeholmen, att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten med serveringstid kl. 11.00-01.00 och utomhus kl. 11.00-23.00. Restaurangen är belägen i ett område utan känd problematik vad gäller missbruk, ordningsproblem, störningar eller annat. Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd meddelas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 28 september 2008.

Dnr 401-2008-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Sverige får idag en allt mer liberal inställning till alkohol. Brottsligheten ökar för varje krog som får serveringstillstånd för alkohol. Enligt polisen ökar andelen alkoholrelaterade brott och då främst misshandel/våld utomhus. Inom Söderorts polismästardistrikt har den totala brottsligheten ökat med ca 7 % under det senaste året. Polisen är samtidigt oroade över de allt mer generösa öppettiderna på krogarna, vilket man kan förstå när man ser i statistiken att de flesta brotten sker efter midnatt när krogarna stänger. I Sverige idag ökar antalet alkoholister snabbt, inte minst bland kvinnor och ungdomar. Andelen alkoholrelaterade sjukdomar ökar ävenledes. Denna utveckling måste vi nu ta på alvar och vända åt rätt håll. Ett steg i rätt riktning måste då vara att bland annat bli mer restriktiva med alkoholtillstånd och öppettider på krogarna.”

________________

§16 Plansamråd för område vid kvarteret Plymen i Fruängen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsbyggnadskontoret som svar på remissen.

Ärendet

Plansamråd för område vid kvarteret Plymen i Fruängen har inkommit till stadsdelsnämnden på remiss. Syftet med planen är att uppföra två punkthus i vardera 8 våningar vilket innebär ca 48 lägenheter.

Planförslaget innebär att en betydande del av en friyta försvinner. Förvaltningen anser att en större del av friytan bör sparas genom att all parkering anordnas i garage istället för att hälften av parkeringsplatserna anordnas som markparkering. Frågan om grönkompensation tas inte upp i planförslaget men förvaltningen anser att en rimlig grönkompensation för den parkmark som tas i anspråk är upprustning av den närliggande lekparken Solhatten. I övrigt har förvaltningen inget att invända mot den föreslagna nybyggnationen utifrån vad som anges i planförslaget.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 9 oktober 2008.

Dnr 420-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är viktigt att bostäder byggs. Kostnader för parkering får inte äventyra projektet.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vill också påpeka värdet av kompensation för utnyttjade grönområden. Vi ställer också bakom beskrivningen av parkeringsproblem.

Vi vill dock fästa uppmärksamheten på att det byggs 8 våningar. Detta på mark som ligger lite högre än omgivningen. Detta kan medföra störningar för redan befintligt boende därför ser vi helst att man nöjer sig med 6 våningar.

Vi anser också att det hade varit ytterst lämpligt att avvakta vad de boende anser på det möte som sker den 23 oktober och förutsätter att denna kronologiska fadäs var en engångsföreteelse. Dessutom anser vi att upplåtelseformen ska vara hyresrätter.”

____________________

§17 Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter i Stockholms stad

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till miljöförvaltningen som svar på remissen.

Ärendet

Miljöförvaltningens hälsoskyddsavdelning har i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderade föreskrifter under 2008. Sedan de nu gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter fastställdes 1999 har en del lagändringar skett vilket innebär att föreskrifterna behöver revideras.

Förvaltningen har endast synpunkter på en av de föreslagna ändringarna, den som gäller 5 §, eldning av trädgårdsavfall. Förvaltningen ser det som prioriterat att begränsningen av eldning av trädgårdsavfall kvarstår samt att lagstödet tydliggörs. Förvaltningen instämmer i att förutsättningar för någon form av uppsamling av trädgårdsavfall för energiutvinning bör skapas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2008.

Dnr 379-2008-300

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§18 Brukarundersökning bland de myndighetsutövande enheterna

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes brukarundersökning som genomförts under april 2008 vid avdelningen för social omsorg. Resultaten var övervägande positiva. De förbättringsområden som finns kommer respektive enhet samt social omsorgs ledningsgrupp att arbeta vidare med.

Dnr 275-2008-500

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi är positiva till att förvaltningen gjort denna brukarundersökning
inom social omsorg även om, som förvaltningen beskriver, alla brukare ej nåtts av enkäten. Ett problem har också varit att svarsfrekvensen endast varit 50 %. De inkomna svaren från brukarna ger inte anledning till någon större oro. Dock uppger 18 personer attde inte förstår varför de fått avslag på sin ansökan om försörjningsstöd . Detta är inte acceptabelt och vi instämmer i förvaltningens bedömning att detta bör analyseras närmare.”

__________________

§19 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet av den 14 oktober 2008.

__________________

§20 Protokoll från handikapprådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet av den 9 oktober 2008.

_______________

§21 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna från Lokala Brå till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från Lokala Brå av 19 september 2008.

_________________

§22 Anmälan av skrivelser

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger skrivelserna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden skrivelser enligt följande:

- Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst
Från Hemstyrkan ekonomiska förening. Dnr 415-2008-600

- Förvaltningens svar daterat 23 september 2008 på tidigare anmäld skrivelse med synpunkter på att gäster från restaurangerna använder Midsommarparken som offentlig toalett.
Dnr 374-2008-001

___________

§23 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt följande:

- avdelningschef Ingrid Widebäck förordnades att tjänstgöra som stadsdelsdirektör under Maria Mannerholms semester 22-24 september 2008. Dnr 107-2008-299

- Beslut om tjänsteresa och logi för en person till London 15-18 oktober. Projektet ”Barn i svåra vårdnadstvister”.
Dnr 430-08-203

___________________

§24 Nämndens och förvaltningens frågor

Ett ungdomens hus vid Telefonplan

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) samt ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) lade fram en skrivelse om ge förvaltningen i uppdrag att undersöka om det i stadsdelens nya kulturella centrum vid Telefonplan finns möjligheter att starta upp ett ungdomens hus i lämpliga lokaler.
Dnr 453-2008-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

_________________

Måltider och inspirationsdag

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram en skrivelse om nyttigare och roligare mat inom äldreomsorgen och förskolan.
Dnr 454-2008-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

______________

Parklek för äldre

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram en skrivelse om ge förvaltningen i uppdrag att undersöka lämpliga platser i stadsdelen där verksamheter liknande den parklek för äldre som finns i Hökarängen kan utvecklas.
Dnr 455-2008-000

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

_____________

Redovisning av biståndsbedömda tjänster

Ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram en skrivelse med önskemål att förvaltningen gör en inventering på samtliga äldreboenden i stadsdelen och redovisar hur ofta biståndsbedömda tjänster inte utförs samt hur många personer som berörs.
Dnr 144-2008-000

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

_____________

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Avdelningschef Lars Wennberg informerade om uppföljning av budget – månadsrapport för september 2008.

Dnr 104-08-101

__________________

§26 Nedläggning av faderskapsutredning

Sekretess enligt 7.4 sekretesslagen

§27 Protokoll från sociala delegationen

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen av den 17 september och den 8 oktober 2008.

_______________