Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-02-09

Sammanträde 2012-02-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Verksamhetsinformation från avdelningen för samhällsplanering

Medborgarna är välkomna Läs mer...att ställa frågor till politikerna om nämndens verksamheter. Frågestunden håller på som längst till kl. 19:00.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Ombyggnad av fotbollsplan till hundrastgård

3 Ordentligt strandbad vid sjön Trekanten

5 Ny förskola i fd Kastanjens servicehus

Genomförandebeslut
Dnr 28-2012-2.6 Omedelbar justering

6 Nya lokaler för Ekensbergs dagliga verksamhet

7 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/ kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre 2011

Remissärenden

8 Vårdgaranti för missbrukare

9 Principer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

11 Protokoll från pensionärsrådet

12 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

13 Protokoll från förvaltningsgruppen

14 Förteckning över inkomna skrivelser

15 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

16 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser

16 X Bevarande av bollplanen i Axelsberg vid en framtida exploatering

Slutet sammanträde

17 Upphandling av kost inom äldreomsorgen

Godkännande av förfrågningsunderlag - bordlagt ärende
Dnr 586-2011-2.2.1 Omedelbar justering

18 Gemensam upphandling av konsumentvägledning

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 13-2012-2.2.1 Omedelbar justering

19 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

22 Nedläggning av faderskapsärende

23 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 2 februari 2012
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 15 februari 2012.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 26 januari 2012 justerades 1 februari 2012.

Anmäldes ett extra ärende till dagordningen, 16 X, skrivelse från nämnden till stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och idrottsnämnden om bevarande av bollplanen i Axelsberg vid en framtida exploatering.

Dagordningen godkändes.

_____________________

§2 Ombyggnad av fotbollsplan till hundrastgård

Svar på medborgarförslag

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag med önskemål om ombyggnad av befintlig fotbollsplan i ett naturmarksområde bakom Hägerstensvägen – Stjernströms väg – Gösta Ekmans väg till hundrastgård. Platsen är populär bland hundägare som leker och tränar sina hundar där.

Tillgången till ytor för spontanidrott är begränsad i området och bollplanen utgör därför ett viktigt inslag. Under 2012 planerar förvaltningen att rusta upp befintlig plan med nytt grus samt se över befintliga staket och mål. Den pågående exploateringen och förtätningen i närområdet kommer att innebära en ökad användning av planen som förutom att användas för bollspel kan användas till andra aktiviteter såsom boule eller hundträning. Mot den bakgrunden föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avstyrks.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 januari 2012.

Dnr 499-2011-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§3 Ordentligt strandbad vid sjön Trekanten

Svar på medborgarförslag

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget och översänder förslag och utlåtande till trafikkontoret.

Ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att cykelvägen vid badplatsen vid Trekanten leds runt badet och att nuvarande gångyta ersätts med en sandstrand alternativt gräs. Problemet med korsande gång- och cykeltrafik har varit känt av förvaltningen i många år. Frågan har tagits upp med trafikkontoret där förvaltningen föreslagit en omledning av gång- och cykelvägen. För närvarande finns inga beslut om åtgärder eller tidplan på när det kan genomföras, men frågan kommer även fortsättningsvis att bevakas av förvaltningen. Under 2011 har stadsdelsförvaltningen monterat cykelspärrar och trafikkontoret har skyltat om cykelförbud på den aktuella sträckan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 januari 2012.

Dnr 520-2011-1.2.4

Förslag till beslut

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag till beslut som samtliga övriga partier ställde sig bakom.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom Miljöpartiets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Stadsdelsnämnden beklagar att Stockholms stads hantering av investeringsmedel är uppdelat och formaliserat på ett sådant sätt att det är svårt att genomföra förbättringsprojekt av det här slaget på initiativ av stadsdelsnämnden, oavsett hur angeläget behovet är.

Som läget är nu är stadsdelsnämndens enda reella alternativ att invänta att ytterligare grönområden tas i anspråk för exploatering och då önska att de pengar för ’grönkompensation’ som ingår i större exploateringsprojekt kan användas till att anlägga den nya gång- och cykelvägen.

Utvecklingen att ’grönkompensationspengar’ ska täcka många eftersatta investeringsbehov i stadsdelen är oroväckande. Kompensationspengarna är tänkta att gå till att kompensera förlorade grönområden, inte till att täcka upp eftersatt underhåll eller göra förbättringar som borde ligga inom ramen för stadens ordinarie förvaltning.”

_____________________

§4 Verksamhetsberättelse med bokslut 2011

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till verksamhetsberättelse med bokslut för 2011.

  1. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med
    1,0 mnkr för korrigering av förskoleverksamhetens budget avseende budgetjusteringen som gjordes i tertialrapport 2.

  2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämndens verksamhet har bedrivits utifrån Vision 2030 och kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål. Nämndens mål har i allt väsentligt uppfyllts under året. Nämnden redovisar för 2011 ett underskott med 1,8 mnkr efter budgetjustering och före resultatöverföringar och ett överskott med 0,1 mnkr efter resultatöverföringar. Investeringsplanen redovisar ett underskott med 1,0 mnkr för maskiner och inventarier.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 januari 2012.

Dnr 569-2011-1.2.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att godkänna förvaltningens förslag till beslut samt därutöver anföra

Bokslutet för verksamhetsåret 2011 visar på ett nettoöverskott på
0,1 mnkr.

De verksamheter som inte får pengarna att räcka är äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stöd och service till funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd. En del av förklaringen till underskottet inom äldreomsorgen är ett ökande antal tomma platser på våra servicehus. Prognosen visar på en fortsatt minskning av antalet äldre över 80 år och enligt förvaltningen minskar efterfrågan på servicehusboende. Samtidigt har vi sett att många äldre får avslag på sina ansökningar om servicehusboende på grund av stadens restriktiva riktlinjer och att man inte i tillräckligt stor utsträckning tagit hänsyn till psykosociala faktorer och de äldres känsla av otrygghet. Av 88 ansökningar om servicehus under 2011 fick 31 bifall och 57 avslag. 11 av dessa avslag överklagades varav 4 gick emot nämndens beslut.

Vad gäller förskolan och barngruppernas storlek har förvaltningen fortfarande svårigheter att hålla målet om högst 18 respektive 14 barn. Och som förvaltningen säger, det blir allt svårare att öka andelen förskolelärare, minska barngrupper och samtidigt ha budget i balans. Ändå är förskolan ett av de områden inom nämndens verksamheter som redovisar överskott. Ett överskott som i sin tur måste täcka de verksamheter som går med underskott, till exempel IoF.

Individ- och familjeomsorgen fortsätter sitt arbete med de mest utsatta i vår stadsdel trots att resurserna inte följer de ökade behov som finns. Tyvärr ställde sig nämndens majoritet negativ till förslaget från oppositionen att tillskriva staden centralt med en förfrågan om mer resurser till IoF.

Under 2011 har antal hushåll beroende av ekonomiskt bistånd ökat med 20 hushåll per månad samtidigt som resurserna från staden centralt minskat .

Det är sorgligt att se konsekvenserna av den bostadspolitik som den borgerliga majoriteten i Stockholms stad för. Totalt har närmare
30 000 lägenheter i allmännyttan ombildats till bostadsrätter, alternativt sålts till det privata fastighetsbeståndet. Detta har satt käppar i hjulet för stadsdelens arbete med att motverka hemlöshet och tillfälliga boenden och gjort att förvaltningens projekt ’Från hemlöshet till bostad’ inte nått det förväntade resultatet och projektet har därför inte permanentats.

Vi kan dock glädjas åt att ett beslut äntligen tagits om en ny byggnad för ungdomsverksamhet i Sannadalsparken. Något som vi socialdemokrater och vänsterpartister under en längre tid slagits hårt för.

Med hjälp av pengar från Vision Söderort har fler ungdomar i vår stadsdel fått sommarjobb i år. 182 ungdomar av 578 sökande har erbjudits sommarjobb. Vi anser att det inte räcker, vår mening är att alla sökande ska få arbete.”

Reservation

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Att överlämna verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen.

2. Att tillägga följande.

När det i början av år 2011 skulle beslutas om verksamhetsplan och budget hade vi ett annat förslag till beslut, där vi bland annat tog upp andra mål för områden som förskolor, äldreomsorg, social omsorg och så vidare. Att jämföra resultatet under året med dessa mål är naturligtvis inte rättvist. Sett i relation till majoritetens mer moderata visioner och mål kan det dock säkert vara så att måluppfyllelsen under året varit hög.

Även om verksamhetsberättelsen därmed ger en rosenkindad beskrivning av stadsdelens verksamhet finns anledning att påtala vissa brister.

Kontrollen av Stockholms privata äldreboenden är idag otillräcklig. Det konstaterar stadens revisorer i en ny rapport. Rapporten visar att det finns en rad brister i stadsdelsnämndens handläggnings- och utförarprocesser men även i kvalitetssäkringen av verksamheterna vid vård- och omsorgsboendena.

Det är stadsdelsnämndens ansvar att följa upp att de äldre får de insatser de har rätt till.

Samråden mellan kommunstyrelsen och stadsdelsnämnden måste förbättras inför beslut om förlängningar av entreprenadavtal. Det är viktigt att stadsdelsnämnden förvissar sig om att entreprenören uppfyller det befintliga avtalet innan man godkänner förlängningar.”

_____________________

§5 Ny förskola i före detta Kastanjens servicehus

Genomförandebeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget om ny förskola i före detta Kastanjens servicehus.

2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande att genomföra projektet.

3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av samt att teckna avtal med Micasa AB under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Antalet barn i åldrarna 1-5 år i behov av förskoleplats inom Hägersten-Liljeholmen beräknas öka från 5 213 barn 2012 till 6 032 barn 2015 och till 6 081 barn 2017. Förvaltningen föreslår att en ny permanent förskola med tio till elva grupper hyrs in i före detta Kastanjens servicehus. Förskolan kommer preliminärt vara klar för start under augusti 2013.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 januari 2012.

Dnr 28-2012-2.6

Förslag till beslut

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) föreslog återremiss av ärendet med motiveringen att ”Vi ställer oss tveksamma till kapaciteten 198 barn, och önskar därför en fördjupad analys av för- och nackdelar med en sådan koncentration av så många förskoleavdelningar på en och samma plats. I underlaget står också att barn boende i Midsommarkransen idag erbjuds förskoleplats i övriga delar av Hägersten-Liljeholmen, då platser saknas i närområdet. Så är det förvisso, men vi efterlyser mer fakta om hur situationen ser ut exakt, för att kunna få en bild av hur ny förskola skulle påverka sådant som till exempel trafiken i området (positivt eller negativt).

Slutligen fick vi så sent som den 8 februari veta av förvaltningen att facket haft frågor kring bland annat gårdens utformning och att nya ritningar därför beställts. Vi vill kunna ta del av nytt och ändrat underlag i god tid före sammanträde och föreslår därför att ärendet bereds ytterligare och tas upp igen den 22 mars. Planerat öppnande av förskola om ett och ett halvt år, i augusti 2013, bör inte försenas nämnvärt av att beslut i frågan dröjer från februari till mars 2012. Vi ser hellre att beslut fattas med så bra underlag som möjligt, istället för att alltför förhastade beslut tas.”

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att ärendet avgörs idag.

Ordföranden ställde förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att nämnden beslutade att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärdes och verkställdes.

De som ställer sig bakom förslaget att avgöra ärendet idag röstar ja och de som ställer sig bakom förslaget om återremiss röstar nej.

Ordföranden Abit Dundar (FP), ledamöterna Lars Svärd (M), Johan Nilsson (M), Elisabet Stålhem (M), Anette Hellström (M), tjänstgörande ersättarna Tomats Tetzell (M) och Jonas Haak (FP) röstade ja.

Vice ordföranden Eva Fagerhem (S), ledamöterna Björn Sund (S), Johan Faxér (MP), Jessica Jormtun (MP), Carita Stenbacka Tenezakis (V) och tjänstgörande ersättaren Sara Gunnerud (S) röstade nej.

Nämnden röstade med 7 ja-röster mot 6 nej-röster

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) föreslog därefter att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt avslagsyrkande.

_____________________

§6 Nya lokaler för Ekensbergs dagliga verksamhet

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om ny lokal för Ekensbergs dagliga verksamhet.
  1. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet.

  1. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av samt att teckna avtal med Fastighets AB Stettin under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår att en ny lokal hyrs för Ekensbergs dagliga verksamhet. Lokalen är belägen på Instrumentvägen 29 nära den dagliga verksamheten Liljan. Förvaltningen kom i februari 2011 överens med hyresvärden för den dagliga verksamhetens nuvarande lokaler i Ekensberg att hyresavtalet ska upphöra den 31 juli 2012.

Hyresvärden önskar en hyra för lokalen på 1 550 kr per kvm. Lokalen är på 626 kvm och årshyran blir 970000 kr.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 januari 2012.

Dnr 27-2012-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§7 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre 2011

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

För fjortonde året i följd har en kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer genomförts. Resultatet baserar sig på 435 personer boende vid särskilda boendeformer för äldre och inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Kartläggningen är en del av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i boendeformerna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 januari 2012.

Dnr 16-2012-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vid genomgång av dokumentet slås man av att andelen MRSA-odlingar senaste 3 månaderna utgjort 47 stycken trots att minsta antal odlingar som borde ha gjorts senaste 3 månaderna bara var 21 stycken. Detta utgör en väsentlig förbättring som visserligen beror på att prov tas på alla nyintagna och att denna andel varit stor men är ändå glädjande.

Axgården har ett stort antal kunder, 21, som har sänggrind. Detta trots att Socialstyrelsen utfärdat allmänna råd för användning av begränsningsåtgärder, som visserligen upphört att gälla 2010, och där det framgår att sänggrindar ska användas restriktivt och alltid i enlighet med den enskildes vilja. Sänggrind är en form av frihetsberövande som gör att patienten faktiskt är förhindrad att förflytta sig. Sänggrindar får aldrig användas som ersättning för personal.

Andelen trycksår är fortfarande stort och har dessutom ökat. Det är viktigt att tryckavlastande madrasser av rätt storlek används och att det alltid finns extra sådana att tillgå på lagret inom enheten för att undvika att kunden måste vänta på att få en madrass. Det är dessutom av stor vikt att personal hinner hjälpa de boende med ändring av läge i sängen så att andelen trycksår minskar.

_____________________

§8 Vårdgaranti för missbrukare

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänste­utlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialnämnden fick i budget 2011 i uppdrag att utarbeta en garanti till vård och behandling för personer med missbruks- eller beroende-problematik. Social­förvaltningen har utrett frågan och gjort förslag till en vårdgaranti som ska gälla i hela staden för personer som själva ansöker om vård och behandling. I förslaget anges tidsgränser för olika steg i utredningen om insatser. Garantin innefattar också bemötande och kvalitetsfrågor.

Förvaltningen är positiv till förslaget som liknar den vårdgaranti som funnits i Hägersten-Liljeholmen sedan 2008. Det är dock viktigt att i samband med garantin klargöra att det finns begränsningar i socialtjänstens möjligheter att tillgodose önskemål om mycket specifika eller särskilt kostsamma behandlingar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 17 januari 2012.

Dnr 587-2011-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att överlämna förvaltningens utlåtande i ärendet samt att därutöver anföra följande.

Vi hänvisar till den reservation som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnade vid ärendets behandling i socialnämnden den 24 november 2011 där man säger följande:

’Det är mycket bra att en kvalitetsgaranti införs för dem som söker vård och behandling för missbruks- eller beroendeproblematik. Om en kvalitetsgaranti ska fungera måste den förenas med tillräckliga resurser. Att garantera att utredning och planering för insatser ska vara genomfört inom två månader efter att en person sökt hjälp verkar rimligt. Två månader kan ändå upplevas som en lång tid, även då motivationen finns, och därför föreslår vi att staden skriver in i vårdgarantin att ’alla klienter ska erbjudas stödsamtal under utredningstiden’, som i Malmö stads vårdgaranti. Även om erbjudandet inte antas av alla som är under utredning så vore det bra om alla fick en möjlighet till stödsamtal medan utredningen pågår.

När det gäller unga vuxna (18-25 år) blir tidsperspektivet ännu viktigare.Denna grupp bör garanteras ett första samtal med utredande socialsekreterare inom kortare tid än en vecka, förslagsvis inom två till tre dagar’.”

_____________________

§9 Principer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänste­utlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

I en motion föreslår Kaj Nordquist (S) att nya beslutsformer för bidragsbeviljande till organisationer för funktionsnedsatta tas fram och att kommunfullmäktige ska uttala sig för principen om kontinuitet och långsiktighet i sin relation till funktionshindersrörelsen i Stockholm.

Förvaltningen anser att det är viktigt att aktivt stödja, uppmuntra och vidmakthålla ett rikt förenings- och organisationsliv och att kontinuiteten och långsiktigheten är av stor vikt. I Hägersten-Liljeholmen finns sedan 2007 riktlinjer tagna av nämnden för lokala verksamhetsbidrag och arrangörsstöd. När det gäller bidragens omfattning är det den årliga budgeten som styr.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 januari 2012.

Dnr 575-2011-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Att överlämna tjänsteutlåtandet som remissyttrande till kommunstyrelsen.

2. Att tillägga följande.

Samhället har tagit på sig att tillse att personer med olika funktions-nedsättningar ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Ändå kan man konstatera att det i olika sammanhang är just personer med funktionsnedsättningar som drar det kortaste strået.

De organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättningar har en viktig demokratisk uppgift i att driva på beslutsfattare att infria utställda löften. Organisationerna fyller också en viktig funktion när de stöder människor med olika funktionsnedsättningar.

Därför är det viktigt att samhället inte ändrar de spelregler som satts upp i sådan omfattning att man starkt försvårar organisationernas möjligheter att arbeta på ett bra och framgångsrikt sätt.”

_____________________

§10 Enheternas verksamhetsplaner 2012

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger enheternas
verksamhetsplaner för 2012 till handlingarna.

Ärendet

Enheterna har utifrån nämndens mål, indikatorer och aktiviteter samt i dialog med medarbetare och brukare tagit fram verksamhetsplaner. I verksamhetsplanen beskrivs enhetens åtaganden, arbetssätt, aktiviteter, metoder för uppföljning och indikatorer. I verksamhetsplanen finns även enhetens ekonomiska ramar beskrivna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 31 januari 2012.

Dnr 476-2011-1.1

_____________________

§11 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 7 februari 2012.

_____________________

§12 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av rådets för funktionshinderfrågor synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2 februari 2012.

_____________________

§13 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 31 januari 2012.

_____________________

§14 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Angående avtal mellan Stockholms stad och BOSSE

Råd, Stöd och Kunskapscenter rörande information, stöd och bistånd till personer med funktionsnedsättning.

Från NHR Stockholms län 30 januari 2012, dnr 50-2012-8l

_____________________

§15 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 17-2012-1.1

_____________________

§16 Nämndens och förvaltningens frågor

Verksamhetsbesök

Maria Mannerholm inbjöd nämnden till verksamhetsbesök enligt de inbjudningar som skickats med e-post. Anmälan görs till nämndsekreteraren.

Design Hall

Maria Manneholm informerade om en ny satsning på design vid Telefonplan – Design Hall. Flera utställningar pågår samtidigt. Som exempel nämndes ”Talking Textiles”. Design Hall är öppet onsdag till söndag, kl. 12-18.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2011.

_____________________

§17 Bevarande av bollplanen i Axelsberg vid en framtida exploatering

Skrivelse till stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och idrottsnämnden

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som sin skrivelse till stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och idrottsnämnden.

Ärendet

Med anledning av ett inkommet medborgarförslag om exploatering av Henriksbergs verksamhetsområde, uppdrog stadsdelsnämnden
26 januari 2012 åt förvaltningen att ta fram ett förslag till skrivelse från nämnden angående framtiden för den befintliga bollplanen i Axelsberg. Skrivelsen ska ställas till exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och idrottsnämnden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 februari 2012.

Dnr 599-2012-1.2.3

Jäv

På grund av jäv deltar inte vice ordföranden Eva Fagerhem (S) i handläggningen i detta ärende.

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättaren Sara Gunnerud m.fl. (S) med instämmande av ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Sara Gunnerud m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till skrivelse.

”Bevara möjligheter till idrott och fritidsaktiviteter vid en framtida exploatering i Hägersten-Liljeholmen – skrivelse från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Hägersten-Liljeholmen är ett område där antalet barn och unga ökar kraftigt, inte minst på grund av att det byggs många nya bostäder i området som många barnfamiljer flyttar in i. Den här utvecklingen kommer att fortsätta och förstärkas de kommande åren. Stadsdelsnämnden Hägersten-Liljeholmen anser att möjligheterna till aktiviteter för barn och ungdomar i området därmed måste utvecklas.

Därför anser en enig stadsdelsnämnd att bollplaner och andra ytor som används för fritidsaktiviteter inte ska tas i anspråk för exploatering utan att ersättas i samma omfattning i det omedelbara närområdet. Nämnden anser också att bollplanen i Axelsberg inte bör tas i anspråk i den tilltänkta exploateringen vid Henriksberg- Axelsberg. Även marken som används av 4H-gården vid Eollshäll bör undantas från exploatering.

Bollplanen vid Axelsberg bör istället rustas upp till en konstgräsplan med tillhörande omklädningsrum. Antalet barn i området ökar varje år och även antalet barn som är anslutna till fotbollsklubbar ökar. De fullstora konstgräsplaner som finns att tillgå i dag för området, Hägerstens och Fruängens bollplaner, är det i dag ett stort tryck på. Fruängens bollplan kräver ofta dessutom skjuts med bil för många av de barn och ungdomar som bor väster om E4:an, eftersom det är svårt för barn att ta sig till bollplanen med cykel på ett säkert sätt. I takt med att antalet barn i området som spelar fotboll ökar bör även tillgången på bollplaner öka.

Till skrivelsen bifogas ett till stadsdelsnämnden inkommet medborgarförslag om att den befintliga bollplanen i Axelsberg upprustas till konstgräsplan. Nämnden stöder förslagets innehåll i stort.

Stadsdelsnämnden önskar att en satsning på bollplanen i Axelsberg kan göras utan att anslagen till andra idrotts- och fritidsanläggningar längs de södra delarna av tunnelbanans röda linje minskas. Det behövs helt enkelt mer resurser för att tillgodose behoven hos det ökade antalet barn och unga i området. Nämnden ser positivt på aktiva medborgare som lägger egna förlag om hur de vill se sin stadsdel utvecklas, och anser samtidigt att det är viktigt att även se till de behov som finns i mindre röststarka områden.

Stadsdelsnämnden anser att möjligheterna till aktiviteter för barn och ungdomar måste bevakas och utvecklas, dels i kommande exploatering, och dels i den löpande verksamheten hos exempelvis Idrottsnämnden. Detta för att inte minska möjligheterna till både spontana och schemalagda fritidsaktiviteter för områdets alla barn och unga när stadsdelen växer.”

_____________________

§24 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Beslutsgång

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 2 februari 2012.

_____________________