Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-10-25

Sammanträde 2011-10-25

Datum
Klockan
19:00
Plats
Fritidsgården Tegelhögen, Vittangigatan 22, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 18:30 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

Mellan kl 18:30 - 19.00 Information om Öppna förskolor - Familjecenter
I stadsdelen.

1 Öppnande av sammanträdet

3 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och förvaltningschefens information

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

6 Inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar.

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

8 Protokoll från lokala Handikapprådet.

Anmälan månadsrapport

10 Månadsrapport oktober 2011 - ekonomi och verksamhet.

Beslutsärenden

11 Koppargårdens vård- och omsorgsboende - Uppföljning av hälso- och sjukvården utifrån åtgärdsplan.

12 Skolinspektionens inspektion av den kommunala förskolan i Stockholm.

Remisser

13 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 009-1322/2011.
Dnr 1.5.1-429-2011

14 Förslag till riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 114-1193/2011.
Dnr 1.5.1-448-2011

15 "Om en kommunal plan för att minska barnfattigdomen i Stockholms stad" - skrivelse från (V) till kommunstyrelsen.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-1302/2011.
Dnr 1.5.1-491-2011

16 Inbjudan till samråd om detaljplan för Åkermyntan 9 i stadsdelen Hässelby Villa stad.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2011-05831-54.
Dnr 1.5.3-481-2011

17 Förbifart Stockholm.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2011-733-54, 2011-866-54, 2011-868-54.
Dnr 1.5.3-424 - 426-2011

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Plansidor/Forbifarten/

Anmälningar och Redovisningar

18 Uppdragslista.

19 Sommaröppna fritidsgårdar.

20 Trygghetsökande åtgärder.

21 Utökad tid för badvakt vid våra stora strandbad.

22 Förebyggande satsning på barn och familj.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (142 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Fredrik Bojerud förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning, protokollsjustering och tid för justering

Dagordningen godkändes med vissa justeringar.

§3 Protokollsjusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Fredrik Bojerud utse ledamot

Bengt Roxne att justera dagens protokoll.

 

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll ska ske den 1 november 2011.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

Ordförande Fredrik Bojerud informerade om

· Trygghetsmöte 17 november kl 19.00. Lokal Prisma

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Yttre miljö

Medborgare lämnade synpunkter på

1. Parkvägen som går från Maltesholmsbadet bort mot Hässelby strand. Den är i mycket dåligt skick. Särskilt besvärligt om personen har rullator eller barnvagn.

2. Trappan dålig vid Riddersvik / Flötviksvägen.

3. Papperskorgar töms allt för sällan.

4. Dålig belysning på flera ställen i stadsdelen. Det är en trygghetsfråga anser många.

5. Något slags utsläpp har skett i vattnet. Konstigt vitt skum.

6. Allt för mycket väsen från parklek i Grimsta på kvällstid. Önskvärt att stålkastarna som lyser upp parkleken släcks senare än vad som görs idag. Trygghetsfråga.

7. Marken vid parken vid Hässelby strand/Hässelby villastad behöver ses över på grund av att förskola byggs.

Synpunkterna lämnas över till förvaltningens avdelning Stadsmiljö & Teknik.

Meddelades att medborgare även kan ringa direkt till stadens driftcentral och anmäla full papperskorg, trasig belysning mm. Telefon till driftcentralen är 651 00 00.


Parkeringsproblem

Parkeringsplatser för handikappade är för få i stadsdelen. Vem ansvarar för dessa?
Har stadsdelen några egna platser ?

För tillfället är det svårt att använda p-platsen vid tunnelbanan i Hässelby gård, då SL ställt baracker i anslutning till parkeringen.

Meddelades att det är trafikkontoret som har hand om stadens parkeringsplatser för handikappade.

Ersättningssystemet

Lämnades synpunkter på ersättningssystemet inom äldreomsorgen.

Riddersviks plantskola

Diskuterades olika förslag vad platsen ska användas till.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning.

 

Dnr 1.6-555-2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 17 oktober 2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Handikappråd

Anmäldes protokoll från Handikapprådets sammanträde den 17 oktober 2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Näringslivsråd

Anmälan protokoll från Näringslivsrådets sammanträde den 15 september 2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§10 Månadsrapport september 2011

Ekonomi och verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 18 oktober 2011.

Dnr 1.2.1-556-2011.

Sammanfattning

Vid stadsdelsnämndens sammanträden lämnar förvaltningen månadsrapporter, som utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden om ekonomi och presta­ti­onsutveckling. Två gånger om året (maj och september) lämnas genom tertialrappor­ter utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. Dessutom rapporterar förvalt­ningen varje månad prognostiserade avvikelser till stadsledningskontoret. Enligt före­liggande rapport redovisas en prognos på netto 1491,8 mnkr vilket är ett underskott på 39,4 mnkr mot budget efter budgetjusteringar. Den ekonomiska prognosen baseras på bok­förda värden under januari-september 2011 samt prognostiserade värden för reste­rande del av året.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare Birger Nord m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Miljöpartiet vill ännu en gång påpeka att det vite förvaltningen kräver av Carema Care inte ska ingå i en ekonomisk redogörelse som avser verksamhetens kostnader eftersom resultatet då inte återspeglar aktuell kostnadsmassa. Redovisning blir missvisande och kan få konsekvenser för framtida budget allokeringar. Miljöpartiet förväntar sig att förvaltning åtgärdar detta i kommande redovisningar. Vad som går att utläsa i förvalt-ningens redovisning är att utlovade pengar från finansborgarrådet Sten Nordin som är ämnade att täcka underskott ej har levererats till förvaltningen. En fingervisning hur Alliansen ser på det ekonomiska läget för Hässelby och Vällingby får vi via deras budgetförslag för 2012, en marginell förstärkning som inte ens täcker aktuellt under-skott på ca 51 mkr. Den oro som underskott sprider i förvaltningen, hos brukare och de medborgare som bry sig om att svaga, sjuk och gamla får betala när valfrihet och privatisering går före människor väl och ve gör en ledsen i hjärtat. Alliansen merkantila synsätt på vård och omsorg är beklämmande.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till (MP):s särskilda uttalande.

§11 Koppargården – Uppföljning av vidtagna åtgärder inom hälso- och sjukvården 2011

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 18 oktober 2011.

Dnr 1.2.1-557:1-2011.

Sammanfattning

MAS har enligt avtal ett ansvar för tillsyn av hälso- och sjukvården i verksamheter som faller inom stadsdelsnämndens ansvarsområde. På Koppargården har det sedan övertagandet varit en stor personalomsättning. Verksamheten har haft en alldeles för låg sjuksköterskebemanning och bristfällig kontinuitet, vilket är allvarligt för patient-säkerheten. Vid uppföljningen september 2011 framkom att vissa brister åtgärdats.

De brister som kvarstår är förrådshållning och hantering av privata läkemedel, smärt-bedömning, inkontinensutredning, avvikelsehantering. Dokumentationen hade som helhet förbättrats. Det brister dock i vårdplanering och att upprätta fullständiga vård-planer. Riskbedömningar utförs och uppdateras i hög utsträckning. Fullständiga pla­ner finns i ca hälften av de 26 granskade journalerna. För övrigt finns ofta endast pro­blembeskrivning och mål, men inte vilka åtgärder som ska vidtas eller uppföljning. Samverkan med läkarorganisationen behöver också förtydligas så att alla sjuksköters­kor har samma förväntningar på vad som är läkarens uppdrag och deras ansvar.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner medicinskt ansvarig sjuksköterskas rapport.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att följa upp att Carema Care snarast lever upp till de förbättringar som de själva har åtagit sig med förvaltningens MAS samt Carema Cares MAS:ars rapporter som underlag.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att följa upp att Carema Care och Trygg Hälsa aktivt arbetar så att ett samarbete mellan de två parterna ska fungera i syfte att upprätthålla en god patientsäkerhet. Uppföljningen ska återrapporteras till nämnden löpande.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”På stadsdelsnämndens sammanträde den 19 april 2011 behandlade nämnden ärendet: Koppargården – Kvalitetsuppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården 2010

Uppföljningen visade på vissa förbättringar jämfört med 2008 men den pekade även på flera allvarliga brister. Som bilaga till ärendet den 19 april 2011 fanns även en kopia på Carema Cares egen förbättringslogg, daterad den 5 april 2011. Där kunde nämnden läsa hur man från Carema Care avsåg komma till rätta med bristerna och när dessa senast skulle vara åtgärdade.

I sitt svar på den senaste granskningen anför ledningen för Koppargården att de har en annan, mer positiv, bild av verksamheten än den som stadsdelsförvaltningens medi­cinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) beskriver i sin uppföljning. Även om vi bortser från de områdens där Koppargårdens ledning och förvaltningens MAS inte är överens kan vi konstatera att flera av de områden som behöver utvecklas, och som har varit kända sedan minst den 30 mars 2011 fortfarande, enligt Carema Cares egen utsago, inte är utförda till fullo.

Det är givetvis bra att man anser sig ha kommit en bra bit på väg i detta arbete. Särskilt med hänsyn till att Carema Cares egen MAS konstaterade i sin uppföljning mellan den 30 maj till den 16 juni 2011: ”Då det brister när det gäller följsamheten till tidigare be­slutade åtgärder när det gäller hälso- och sjukvården så finns det en fortsatt risk att det kan leda till vårdskador eller risker för vårdskador för kunderna”. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att det fortfarande finns en mängd område som endast delvis är åtgär­dade.

Vi förväntar oss att Carema Care på Koppargården snarast lever upp till sin egen tids­plan och rättar till de brister som är identifierade både från stadsdelsförvaltningen MAS och även de brister och förbättringsområden som Carema Cares egna MAS:ar

har beskrivit.

Vi ser mycket allvarligt på uppgifterna om att samarbetet mellan Carema Care och läkarorganisationen Trygg Hälsa är mycket ansträngt och uppgifterna om att samver­kansmöten inte har skett mellan oktober 2010 och maj 2011. Vi känner en stor oro att detta kan ha drabbat eller kan komma att drabba de boende negativt. Vi förväntar oss att parterna omedelbart tar sin del av ansvaret i att komma tillrätta med de eventuella miss­förhållanden som finns dem emellan.”

Särskilt uttalande

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) lämnade följande särskilda uttalande:

”Socialdemokraterna tror på en välfärd där resurserna fördelas efter människans behov där rätten till en bra vård tillgodoses den enskilde individen. Vi har redan i nämndsam­manträdet 11-02-15 tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet inlämnat ett för­slag till beslut om kommunalt driven äldreomsorg på Koppargården. Vi vill härmed åter igen hänvisa till denna skrivelse och betona vårt ställningstagande i frågan. Vi ser, med beaktande av den bristfälliga skötseln samt Carema Care AB:s ofullständiga förhållande till avtalet med oss, inget förtroende till entreprenaden.

Vårt ställningstagande i frågan växer bara starkare. Vi vill återkommunalisera

Koppergården! ”

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare Birger Nord m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

” I februari föreslog Miljöpartiet att förvaltningen skulle starta arbetet med att säga upp avtalet med Carema Care, Alliansen avslog detta med motiveringen att Carema Care skulle få möjligheten att rätt till bristerna.

I april föreslog Miljöpartiet på nytt att avtalet med Carema Care skulle avslutas på pga nya framkomna brister och oförmågan att åtgärda dessa med förtroende. Alliansen tyckte att brister inte var tillräckliga för att starten en sådan process. Miljöpartiet bedömer att verksamheten Carema Care bedriver fortfarande inte uppfyller de krav som åligger en vårdgivare. Grunden för detta ställningstagande har ånyo framkommit i de utredningar, brev och rapporter som inkommit till förvaltningen och delgivits SDN.

Nu föreslår Miljöpartiet att SDN ger mandat till förvaltningen så att en uppsägning av avtalet mellan Stockholm stad och Carema Care kan ske angående Koppargården samt att förvaltningen förbereder sig för ett återtagande av verksamheten och återkommer till SDN med vilka konsekvenser detta medför. Dessutom föreslår Miljöpartiet att förvalt-ningen stärker sin kompetens och sina resurser för att förbättra rutinerna vad det gäller att följa upp avtal med externa parter så att eventuella brister snabbare upptäcks och åtgärdas.

Miljöpartiet önskar svar på följande frågeställningar.

Är den konflikt som finns mellan Carema Care och Trygg Hälsan AB en fara för patienternas säkerhet?

Kan den vård som ges till patienterna på Koppargården under rådande förhållande uppnå en tillfredsställande nivå?

Om detta inte kan garanteras vad görs för att garantin ska uppnås?

Är det utrett vem som har det medicinska ansvaret för Koppargården med tanke på Trygg Hälsa AB e-brev daterat den 19 september där ansvarig läkare avsäger sig ansvaret?

Finns det uppgifter hos förvaltningen som styrker tidigare ansvarig läkares utlåtande angående de brister i vården som ska ha funnits/finns på Koppargårdens sjukhem?

Är antalet avlidna personer på Koppargården oroväckande hög?

Har patient/er blivit amputerade pga bristande förhållanden på Koppargårdens sjukhem?

Har patient/er dött pga bristande förhållanden på Koppargårdens sjukhem?

Gör MAS nu oanmälda besök på Koppargården för att säkerhetsställa att ny brister upptäckts i tid och att gamla förhindra att återupprepas?

Har MAS/förvaltningen haft tillgång till information angående missförhållanden och brister i rutiner som ej har informerats till SDN?

Om så vad är det för information och orsaken bakom att SDN inte informerades?

Har förvaltningen i Hässelby/Vällingby satts sig in i avtalets (Carema Care och Stockholm stad) uppsägningsklausul?

Om inte, varför då?

Kan ej svar ges på SDN mötet den 25 oktober förväntar vi oss dem bli inkluderade i den rapport som förvaltning/MAS ska lämna till SDN den 22 november.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom C, M och FP:s särskilda uttalande.”

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M), ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och tjänstgörande ersättare Birger Nord m fl (MP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (C+M+FP):s förslag till beslut.

§11 Koppargårdens vård- och omsorgsboende

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 18 oktober 2011.

Dnr 1.2.1-557:2-2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner ärendet och uppdrar till förvaltningen att dels

till nämndens sammanträde den 22 november 2011 återkomma med en samlad rapport om förhållandena samt en bedömning av verksamheten vid Koppargårdens vård- och omsorgsboende, dels snarast återkomma med preciseringar avseende de kvarstående brister avseende personalbemanning som anges i skrivelsen samt för­slag till åtgärder.

§12 Skolinspektionens inspektion av den kommunala förskolan i Stockholm

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 oktober 2011.

Dnr 1.4-565-2011.

Sammanfattning

Skolinspektionen har granskat förskoleverksamheten i Stockholms kommun under peri­oden 1 april till 26 augusti 2011. En bedömning görs om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Skolinspektionens iakttagelser bygger på intervjuer med verksamhetsansvariga, förskolechefer, personal och föräldrar. Enligt in­spektionen präglas en stor del av förskolorna av en god pedagogisk verksamhet. Men det finns också förskolor som inte lägger tillräcklig vikt vid sitt pedagogiska uppdrag. Stockholms kommun ska efter årsskiftet redovisa hur de framtagna bristerna ska rättas till. Stadsdelsförvaltningarna kommer i samband med verksamhetsplanen för 2012 ta fram förbättringsåtgärder utifrån de brister Skolinspektionen pekat på inom respektive förvaltning.

BESLUT

Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att i samband med verksamhetspla­nen för 2012 återkomma med förslag till förbättringsåtgärder med anledningen av Skolinspektionens rapport.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot

Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Alliansen tycker att det är bra att förvaltningen ska ta fram förbättringsåtgärder till verksamhetsplanen för 2012 utifrån de brister som uppmärksammats i Skolinspektio­nens rapport. Men vi anser att bristen gällande ”Lagen om registerkontroll i förskole­verksamhet, skola och skolbarnomsorg” bör åtgärdas omgående utan att invänta stadens rutiner. Det är viktigt att lagen följs i vår stadsdel.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom C, M och FP:s särskilda uttalande.”

§13 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 009-1322/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 oktober 2011.

Dnr 1.5.1-429-2011.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen har ombetts yttra sig kring det reviderade ”Programmet för kvalitetsutveckling i Stockholms stad”. Förvaltningen ställer sig helt bakom stadsled­ningskontorets förslag. Syftet med stadens program för kvalitetsutveckling är att säker­ställa ett systematiskt och strukturerat arbetsätt för att få till stånd en ständig utveckling och förbättring av stadens verksamheter. Utvecklingen av kvalitetsarbetet i samtliga verksamheter syftar till att nå målen om att kvalitet och valfrihet ska utvecklas och för­bättras, nöjda brukare av den kommunalt finansierade servicen samt arbetstillfredsstäl­lelse bland stadens anställda. Samtliga nämnder och styrelser i staden ska arbeta efter det föreslagna programmet. Förvaltningen vill speciellt framhålla att det är mycket po­sitivt att struktur och begrepp för stadens kvalitetsarbete ligger fast och utvecklas i takt med det integrerade lednings- och styrsystemet (ILS) och Vision 2030. Att kvalitetssy­stemet och dess begrepp är hållbart och anpassat till lednings- och styrsystemet stärker det konkreta kvalitetsarbetet gentemot våra brukare och medborgare och gör det hållbart över tid.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande till vilket ledamot Bengt Roxne m fl (S) och tjänstgörande ersättare Birger Nord (MP) anslöt sig till:

”Det är gott om fina formuleringar och honnörsord i programmet för kvalitetsutveckling för Stockholms stad. I den utsträckning programmet kan omsättas till något därutöver skulle det vara positivt för de verksamheter staden har ansvar för. I realiteten och i vår stadsdel kan vi peka på några förhållanden som verkar i motsatt riktning. Tillgången på sommararbetsplatser för ungdom motsvarar inte behovet på långa vägar. Fritidsgårdarnas öppettider har minskats. Kulturskolans avgifter har höjts med risk för att familjers ekonomiska status hindrar barn från deltagande. Utredningstiderna på Barn och Ungdomsverksamheten är ofta för långa. Det gör att det förebyggande arbetet blir lidande och akutinsatser kan bli nödvändiga. Förskollärarnas andel av personalen är bland de lägsta i staden med konsekvenser för den pedagogiska standarden. Allt är väl­kända exempel på att resurser krävs för att hålla uppe en kvalitativt hög nivå på stads­delens och stadens verksamhet.”

§14 Förslag till riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 114-1193/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 28 september 2011.

Dnr 2.6-448-2011.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen har deltagit i det projekt som samordnats av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och även haft representation i den styrgrupp som funnits. Därige­nom har förvaltningens synpunkter kunnat beaktas på ett bra sätt under processens gång. Riktlinjerna är väl genomarbetade och förvaltningen bedömer att de kommer att utgöra en viktig grund för rådgivningsverksamheten. Riktlinjerna tryggar kravet på tillgänglig­het och kvalitet för den enskilde sökande och tydliggör budget- och rådgivningens upp­drag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare Birger Nord m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Miljöpartiet i SDN Hässelby-Vällingby anser att riktlinjerna är bra, med tillgänglighet och kvalitet som kommer medborgarna till gagn. Dock tycker vi att ambitionen med att väntetiden för första mötet med budget- och skuldrådgivningen är alldeles för låg.

I rekommendationerna till riktlinjerna är väntetiden satt att den inte BÖR överstiga 3 månader. Miljöpartiet anser att riktlinjerna bör uttala att väntetiden inte BÖR överstiga 1 månad för det första mötet och att det SKA ske inom 2 månader. Grunden bakom ställningstagande är att det är lättare att stämma i bäcken än i ån vilket kommer att leda till vinst både för person och samhälle. För att väntetiden ska vara möjligt bör varje stadsdel ha en dedicerad person anställd på minst 50 % för att måluppfylla servicen till medborgarna.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till
(MP):s särskilda uttalande.

§15 ”Om en kommunal plan för att minska barnfattigdomen i Stockholms stad” – skrivelse från (V) till kommunstyrelsen

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-1302/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 28 september 2011.

Dnr 1.5.1-491-2011.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har påbörjat ett systematiskt samverkansarbete mellan enheten för Ekonomiskt bistånd och andra enheter för att bättre samordna för­valtningens samlade insatser för utsatta familjer. Barnperspektivet är alltid närvarande i allt utredningsarbete även om uppdraget gäller den vuxne. Det bör prövas om stadens riktlinjer för försörjningsstöd kan bli tydligare när det gäller barnperspektivet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och tjänstgörande ersättare Birger Nord m fl (MP) ställer sig bakom Karin Rågsjö (V):s skrivelse till Kommunstyrelsen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§16 Inbjudan till samråd om detaljplan för Åkermyntan 9 i stadsdelen Hässelby Villastad

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2011-05831-54.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 30 september 2011.

Dnr 1.5.1-481-2011.

Sammanfattning

Planområdet omfattar fastigheten Åkermyntan 9, Åkermyntans Centrum som ligger vid korsningen Lövstavägen/Växthusvägen i Hässelby Villastad. Fastigheten ägs av Citycon AB genom Citycon Shopping Centers AB. Fastighetsägaren avser att utveckla och stärka dagligvaruhandeln och vill därför utöka butiksytorna i centrumanläggningen.

Stadsdelsnämnden har för närvarande riktat särskilt fokus beträffande trygghetsarbetet inom planområdet och välkomnar därför en utbyggnad av Åkermyntans centrumanlägg­ning. Förvaltningen vill dock påpeka att det i nuläget föreligger ett restaureringsbehov av den befintliga centrumanläggningen. Förvaltningen utgår därför ifrån att detta åtgär­das i samband med en eventuell utbyggnad.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Stadsbyggnadsnämnden.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande till vilket ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till:

”Förvaltningens svar pekar ut behovet av energieffektivisering i samband med om­byggnaden av affärsfastigheten med särskild tonvikt på takkonstruktionen. Det är vik­tigt. Vi vill tillägga att vid all byggnation skall klimatkonsekvensutredningar göras så att såväl materialval som byggmetoder väljs så att lägsta möjliga klimatpåverkan priorite­ras.”

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare Birger Nord m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi ställer oss bakom förvaltningens och kommentarer men vi har ytterligare frågeställ­ningar som måste utredas. Den plan som heter S-Dp 2011-05831-54 daterad 2011-08-29 innehåller stora förändringar i förhållande till tidigare förslag.

1. Eftersom 12 meter av framsidans yta undrar vi hur parkeringssituationen kommer att lösas, redan idag är det trångt om parkeringsplatser vid helger.

2. På parkeringsplatsen framför Åkermyntan finns idag en återvinningsstation men den verkar inte finna med i planen? Vad kommer den att finnas?

3. Vid upprustning och tillbyggnad av Åkermyntans centrum bör man tänka på att täta väggarna dvs göra dem tjockare för att undvika den lyhördhet som nu existerar.
De olika verksamheterna stör varandra.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§17 Samråd om förslag till detaljplaner för Förbifart Stockholm

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-868-54, S-Dp 2010-870-54, S-Dp 2010-866-54, S-Dp 2009-18963-54.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 7 oktober 2011.

Dnr 1.5.3-425-2011, Dnr 1.5.3-566-2011, Dnr 1.5.3-426-2011, Dnr 1.5.3-427-2011.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanerna är att möjliggöra utbyggnad av trafikplatser samt trafikleds­tunnlar som ska ingå i Förbifart Stockholm. Enligt 2 Kap 10 § Plan- och bygglagen (PBL) ska miljökvalitetsnormer följas vid planläggning och i andra ärenden enligt PBL. Vidare enligt 5 Kap 3 § Miljöbalken så ansvarar myndigheter och kommuner för att miljökvalitetsnormerna följs. Förvaltningen anser med stöd av detta att rening av dag­vatten från Förbifarten, utöver oljeavskiljare samt haveriskydd, måste utformas till skydd för ytterligare föroreningar av Råcksta Träsk.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Stadsbyggnadsnämnden.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Förvaltningens påpekande om vikten av att skydda Råcksta träsks vatten från förore­ningar från Förbifarten via såväl luft som dagvatten kan vi varmt instämma i, liksom synpunkterna på utformningen av bullervallar etc. Vi anser att först och främst är Förbifarten ett alternativ som skall avvisas på grund av tidigare framförda skäl:

Den negativa klimatpåverkan som själva bygget av motorvägen kommer att utgöra. Dessutom alstrar den utbyggd en ökad biltrafik med negativ inverkan på alla ansträng­ningar att vända CO2 utsläppen. De miljarder projektet kommer att sluka, i dag inte ens överblickbart, skulle ge en bättre trafiksituation och tillgodose klimatmålen om alterna­tivet storsatsning på modern och tekniskt avancerad kollektivtrafik, gjordes i stället.

Vi vill egentligen avstå från detaljanmärkningar men ser i planen att man inte tagit nå­gon särskild hänsyn till tillgängligheten mellan Johannelunds T-station och varuhuset Coop. Många som saknar bil använder T-banan vid veckoinköpen. Många gamla ses dra kassar på hjul, mellan dessa punkter. Tunnelmynningen kommer att utgöra ett for­midabelt hinder och risken att det blir stora omvägar och/ eller branta trappor som blir resultatet. Där måste rimlig bekvämlighet planeras in för icke bilburna. T ex form av hiss eller rulltrottoar ?”

I övrigt hänvisar vi till Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogens utförliga remissvar där en detaljerad kritik framgår av bl.a;

· placeringen av friskluftschakt till ELDU, vid strandpromenaden i Grimstaskogen.

· buller och sänkt rekreationsvärde i Grimsta naturreservat under byggfasen

· grundvattensänkning med risk för våtmarker och biotoper i Grimstaskogen

· vid Bergslagsplan störningar och barriäreffekter under byggfasen, ökad trafik och passagesvårigheter då vägen tas i bruk

· risker för Mälarens vattenkvalitet p g a stor påverkan och trafik, p g a tunnelbyg­get.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare Birger Nord m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Tecken på ett civiliserat samhälle är att man tar hänsyn till varandra, särskilt barn, äldre, sämre lottade personer samt djur och natur. Förbifarten gynnar inte någon av dessa kategorier. En undersökning som nyligen gjorts i Malmö visar att om män började använda samma färdmedel för korta resor, upp till 5 km som kvinnor gör skulle det minska bilresorna med 19% och öka bussresorna med 25%.

Miljöpartiet vill ha en hållbar, jämställd och modern trafikplanering och att trafikbeslu­ten återspeglar kvinnors resmönster i lika hög grad som männens.

Luftföroreningar i vägtunnelmiljö kan leda till akut påverkan på andningsvägar och hjärt/kärlsystem hos känsliga personer. Barn är en känslig grupp och barn med astma kommer särskilt att drabbas av tunnelns dåliga miljö.

Det finns stora risker att de höga partikelhalterna i den ca 17 km långa tunneln kan för­orsaka allvarliga hälsoproblem. Detta kan strida mot riksdagens trafikpolitiska mål och mot folkhälsomålet.

Och det är osäkert om de bussar som ska trafikera Förbifart Stockholm kan uppfylla krav om luftkvalitet i bussarna. Det finns ingen planerad bussfil, vilket medför att bus­sarna kommer att fastna i samma köer som bilarna. Enligt 17 kap. i Miljöbalken beslu­tade regeringen 2009 om tillåtlighet för Förbifart Stockholm. Tre månader senare fram­kom att dödligheten till följd av exponering för luftföroreningar beräknades bli avsevärt högre än vad som Vägverket angivit i sin ansökan. Följaktligen bör projektet prövas på nytt. Fläktsystemet kommer att kräva mycket energi. I miljökonsekvensbeskrivningen kan man se att ventilationssystemet bör köras större delen av dygnet och inte bara några timmar, som anges i arbetsplanen.

Förbifart Stockholm kommer att överskrida gränsvärden för partiklar även utanför väg­området och kring tunnelmynningarna. Värst drabbade är områdena Hjulsta och Kungens kurva. Trafikplatserna och de föreslagna skyddszonerna tar mycket plats och omöjliggör på-gående markanvändning på redan bebyggd plats och försvårar planerad stadsutveckling framför allt i Skärholmen och Vinsta-Vällingby.

Förbifart Stockholm är enligt Vägverkets prognos redan underdimensionerad för den trafikefterfrågan som förväntas. Ett fullsatt pendeltåg motsvarar 18 km bilkö. Ett fullsatt tunnelbanetåg med tre vagnar motsvarar en bilkö på mer än en mil. Nya motorvägar leder till en utspridd bebyggelse som inte går att serva med effektiv kollektivtrafik. Paris och andra storstäder har slutat bygga Förbifarter och satsar på T-baneringar i stället. Och hur kommer det att gå med de 300000 nya medborgarna som Stockholm förväntas få om tio år? Alla storstäder som satsat på massiv biltrafik är ständigt igenkorkade.

Den långväga trafiken som man kan tro passerar en förbifart är mycket liten. Endast

0,2 % av den tunga trafiken kör förbi Stockholm.

Miljöpartiet framförde idén med trängselskatt för att minska biltrafik och koldioxidut­släpp. Det var inte meningen att nuvarande och kommande trängselskatt skulle finansi­era just det man ville undvika. För att nå klimatmålen måste antalet bilar reduceras till hälften och resterande bilar minska sina utsläpp med 50%.

Stockholm måste satsa på kollektivtrafiken. Det finns även sjövägar att ta i bruk. Mycket kan man få för Förbifartens miljarder, t ex bättre cykelbanor. Stockholmarna tycker om att cykla. På våren och sommaren cyklar ca 150000 personer dagligen.

Tänk om vi hade en tunnelbana som Köpenhamns! Den är så rymlig att man kan ta med sig cykeln in i vagnen. Varför skulle man inte kunna ha en godsvagn i tunnelbanan?

Fordonstrafiken anser Alliansen är viktig för Stockholms ekonomiska utveckling.

För det är väl gods och inte en bil med 1 person i som pendlar fram och tillbaka till arbetet som anhängarna av Förbifarten vill frakta? En del onödiga bilturer skulle för-svinna om mindre gods fraktades med en ny effektiv tunnelbana eller andra lösningar via kollek­tivtrafiken.

I Planbeskrivningen tunnel Grimsta står på sidan 4 under rubriken Kollektivtrafik på leden ”att nuvarande spårtrafik går snabbt genom Stockholm.” Varför behövs då Förbifarten? Kan Stockholm verkligen bli ”En stad i världsklass”; där kvalitetsaspekten har så stort värde när den största satsningen staden gör är omodern redan innan start?

Lyssnar inte Alliansen på vad människorna i Sverige vill?

Enligt DN:s artikel häromdagen vill, om man sammanfattar resultaten, 77% av Stockholmarna att man satsar på kollektivtrafik och cykel. 18% av alla vill satsa på fler vägar.

81% av alla kvinnor vill satsa på kollektivtrafik och cykel.

14% av alla kvinnor prioriterar fler vägar.

87% av alla unga 18-29 år föredrar kollektivtrafik och cykel.

Förbifart Stockholm kommer att förstöra stora naturvärden, kulturmiljö och friluftsliv.

Vi måste tänka på dem som kommer efter oss!!!!”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§18 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 25 oktober 2011.

Dnr 1.1-558-2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§19 Sommaröppna fritidsgårdar

Svar på skrivelse från (V).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 oktober 2011.

Dnr 5-435-2011.

Sammanfattning

Stadsdelens strandbad är naturliga arenor för barn och ungdomars möten under somma­ren. Mötesplatser där unga lätt kan få kontakt med den personal de annars möter på stadsdelens fritidsverksamheter. Stadsdelsförvaltningen har under hela sommaren haft fyra strandbad och en parklek bemannade. Inför nästa sommar kommer förvaltningen föra en dialog med fritidsentreprenörerna – Vällingby Fritid AB och Backlura Fritid AB – kring sommarverksamheten utifrån då rådande ungdomssituation.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

skri­velsen.

§20 Trygghetsökande åtgärder

Svar på skrivelse från (C+M+FP+KD).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 oktober 2011.

Dnr 2.4-436-2011.

Sammanfattning

Förvaltningen arbetar aktivt med många olika trygghetsfrämjande insatser. Genom att utveckla och samverka med olika parter kan tryggheten öka och stadsdelen bli än mer trivsam. Utifrån rådande behov och förutsättningar anser förvaltningen att bemanning på alla fyra strandbaden sker då gruppen unga utan vuxet sällskap är som störst.

Sim­kunnigheten bland barn och ungdomar i stadsdelen är god, dock finns ett visst behov av simundervisning eller vattenvaneträning bland ungdomar med invandrar-bakgrund som varit kort tid i Sverige. Både grundskolor och Smedshagsgruppen verkar förebyggande kring detta. Vuxenvandringen i stadsdelen fungerar bra under sk ”ungdomshelger” – Valborg, skolavslutning, höstlov - då polisen har utsättning. För att få det att fungera vanliga helger krävs bättre samverkan mellan alla olika intressenter. En av huvudintres­senterna är skolan och föräldraföreningar.

______

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot

Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade på återremittering av ärendet.

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och tjänstgörande ersättare Birger Nord (MP) anslöt sig till (C+M+FP):s yrkande om återremiss.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att återkomma med ett

fördjupat svar angående positiva, konkreta, exempel på hur andra kommuner

och/eller stadsdelar har av lyckade föräldravandringar (motsvarande).

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot

Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi tackar förvaltningen för svaret. Vi är nöjda med svaren avseende simkunnighet och

badvakter. Vi är dock inte helt nöjda med svaret avseende föräldravandringar.
Vi saknar redovisning av positiva exempel från andra platser.

Det är i och för sig bra att samtal sker och kommer att ske med olika aktörer. Vi vill dock se en tydligare plan för hur för­äldravandringar (motsvarande) verkligen kommer till stånd och vad det eventuellt skulle kosta förvaltningen att ta en pådrivande roll i förverkligandet av dessa.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom C, M och FP:s särskilda uttalande.”

§21 Utökad tid för badvakt vid våra strandbad

Svar på skrivelse från (V).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 oktober 2011.

Dnr 5-434-2011.

Sammanfattning

Förvaltningen har kommit fram till att bemanningen på strandbaden sker då behovet är som störst. En förskjutning av öppettiderna på de större strandbaden förordar inte för­valtningen, då unga utan vuxet sällskap är den målgrupp som besöker baden mest mel­lan kl 11 och 17. Efter kl 17 förändras besökgruppen till mer ungdomar och familjer. Förvaltningen förordar inte heller en omfördelning av befintliga resurser, då det tex skulle innebära att de mindre strandbaden blir obemannade. Förvaltningen föreslår att befintliga resurser även fortsättningsvis används på samma sätt som i dag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

skri­velsen.

§22 Förebyggande satsning på barn och familj

Svar på skrivelse från (V) samt skrivelse från (MP)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 1 augusti 2011.

Dnr 4.3-259 2011 och 4.3-550-2011.

Antecknades att ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde 2011-08-23.

Sammanfattning

Två skrivelser har inlämnats avseende återetablering av en öppen förskoleverksamhet i Smedshagen. Idag finns i stadsdelen två öppna förskolor i samverkan med social­tjänsten varför de går under benämningen familjecenter. Denna samverkansform har bedömts som mer prioriterat än att ha fler öppna förskolor i området. Förvaltningen avser att se över Öppna förskolans Öppettider inför verksamhetsåret 2012 och då överväga att någon dag bedriva verksamhet på Carl Bondes väg i Smedshagen.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

skri­velsen.

§23 Avtal med Carema Care – Koppargårdens vård- och omsorgsboende

Förelåg skrivelse 25 oktober från ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) med förslag till beslut vad gäller Koppargårdens vård- och omsorgsboende samt anmälan av ett särskilt uttalande.

Dnr 1.2.1-609-2011.

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och tjänstgörande ersättare Birger Nord m fl (MP) anslöt sig till (C+M+FP):s förslag till beslut.

BESLUT

Stadsdelsnämnden meddelar Kommunstyrelsen att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd önskar att nuvarande avtal med Carema Care gällande Koppargårdens vård- och omsorgsboende sägs upp.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi hemställer hos kommunstyrelsen, i samarbete med relevanta delar inom Stockholms stad samt berörda externa utförare, utreder olika handlingsalternativ för den framtida driften av verksamheten som i dag bedrivs på Koppargårdens vård- och omsorgsboende.

Vid dagens uppföljning av brister och förbättringsområden vid Koppargårdens vård- och omsorgsboende framkommer att det fortfarande finns brister som ej är åtgärdade. Sedan tidigare står det klart att Carema Care har lämnat oriktiga uppgifter om den ut­bildning man enligt avtal skulle ha genomfört med sin personal. Carema Care har även uppmärksammat att man lämnat oriktiga uppgifter gällande bemanning i samband med rapportering och som svar på direkta frågor från förvaltningen. Carema Care har även vid sin egen granskning identifierat ett stort antal förbättringsområden.

Oavsett om verksamhet inom kommunen drivs i egen regi eller av externa utförare måste den information som nämnden får vara korrekt. De åtaganden som en part åtar sig måste utföras. När inte så sker skadar detta allvarligt det förtroendet som en politiskt an­svarig nämnd måste känna för en utförare. Utan detta förtroende är det i förlängningen inte möjligt att samarbeta.

De omständigheter som framkommit innebär att det finns risker för patientsäkerheten och ger vid en samlad bedömning att vi härmed uppmanar kommunstyrelsen i Stockholms stad att verka för en uppsägning av det nuvarande avtalet med Carema Care gällande driften av Koppargårdens vård- och omsorgsboende.

Vi hemställer att kommunstyrelsen tillsammans med inblandade parter söker en lång­siktig lösning för den omsorgsverksamhet som bedrivs på Koppargården i syfte att ga­rantera en god omsorg om de äldre.

Stadsdelsnämnden uppmanar stadsdelsförvaltningen att snarast vidta åtgärder för att ga­rantera de äldre en god vård och omsorg.”

Särskilt uttalande

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi hänvisar till vårt särskilda uttalande i § 11a vid dagens sammanträde.”

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare Birger Nord m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi hänvisar till vårt särskilda uttalande i § 11a vid dagens sammanträde.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom C, M och FP:s särskilda uttalande.”

§24 Översyn av rutiner vid uppföljningar inom äldreomsorgen

Förelåg skrivelse 25 oktober från ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) med förslag till beslut vad gäller översyn av rutiner vid uppföljningar inom äldreomsorgen.

Dnr 1.2.1-610-2011.

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och tjänstgörande ersättare Birger Nord m fl (MP) anslöt sig till (C+M+FP):s förslag till beslut.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att snarast se över sina rutiner för avtals-, verksamhets-, och hälso- och sjukvårdsuppfölj­ning i syfte att ytterligare förbättra dessa och redovisar resultatet för nämnden senast den 13 december 2011.

2. Stadsdelsnämnden uppmanar stadsdelsförvaltningen att låta medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) rapporter komma nämnden till del i sin helhet.

3. Stadsdelsnämnden anför därutöver:

Mot bakgrund av den senaste tidens händelser i samband med gransk­ningen av Koppargårdens vård- och omsorgsboende vill nämnden att Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning snarast ser över sina rutiner och sitt arbetssätt kring avtals- och verksamhetsuppföljning samt hälso- och sjukvårdsuppföljning inom äldreomsorgen och återkommer med kon­kreta förslag på hur detta kan utvecklas i syfte att tidigare upptäcka och därmed tidigare kunna korrigera brister och förbättringsområden.

På förekommen anledning önskar nämnden påminna om värdet i att MAS särskilda, självständiga roll inför nämnden beaktas och även att MAS rapporter i framtiden kommer nämnden till del i sin helhet. I de fall MAS rapport behöver kompletteras eller förtydligas bör detta ske genom en bifogad skrivelse (motsvarande). På så sätt ges nämnden själv möjlig­het att göra egna bedömningar i de fall det råder delade meningar.

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom nämndens beslut”.

Anmälan av skrivelser

§25 Våra arbetstagare har lägst lön i Stockholms stad

Anmäldes skrivelse den 25 oktober 2011 från ledamot Bengt Roxne m fl (S), till vilket vice ordförande Leif Larsson (V) och tjänstgörande ersättare Birger Nord m fl (MP) anslöt sig till.

Dnr 2.3-611-2011.

§26 Arbetsmiljö och ledarskap

Anmäldes skrivelse den 25 oktober 2011 från ledamot Bengt Roxne m fl (S), till vilket vice ordförande Leif Larsson (V) anslöt sig till.

Dnr 2.3-612-2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.