Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-10-23

Sammanträde 2012-10-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Fritidsgården Tegelhögen, Vittangigatan 22, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 18:30 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

Mellan kl 18:30 - 19.00 Information om Stockholmsenkäten - undersökning av ungdomars drogvanor mm samt information utifrån rapporten "Trygg i Hässelby-Vällingby".

1 Öppnande av sammanträdet

3 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och förvaltningschefens information

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

Inkomna Medborgarförslag

6 A Anmälan medborgarförslag - Lambarön.

6 B Hundrastgårdar - Medborgarförslag.

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

Anmälan månadsrapport

9 Månadsrapport september 2012 - ekonomi och verksamhet. Dnr 1.2.1.-539-2012

Beslutsärenden

10 Inhyrning av omsorgsboenden i kv. Jordfräsen i Johannelund. Genomförandebeslut. Dnr 8-538-2012

Remisser

11 Inbjudan till samråd om Den gröna promenadstaden.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, dnr 2010-05924-31.
Dnr 1.5.3-377-2012

12 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU 2012:35).

Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr 001-1232/2012.
Dnr 1.5.1-476-2012

13 Gemensam förskolekö och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till.

Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr 321-1061/2012.
Dnr 1.5.1-411-2012

15 Serveringstillstånd Prinsessa Café Konditori.

Remiss från Tillståndsenheten, Dnr 9.1-08728/2012.
Dnr 1.5.2-475-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Serveringstillstånd Restaurant Fantastic.

Remiss från Tillståndsenheten, Dnr 9.3-09054/2012.
Dnr 1.5.2-540-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

17 Uppdragslista.

18 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium).

20 Sommarjobb för ungdom år 2012 - Rapport.

21 Flexbuss till trygghetsboendet Fästmanssoffan.

Svar på skrivelse från (V). Dnr 3-372-2012

23 Organisationsanalys av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Rapport från Ramböll Management
Dnr 1.2-566-2012

Övriga frågor
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (167 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Fredrik Bojerud förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning, protokollsjustering och tid för justering

Dagordningen godkändes med vissa justeringar.

§3 Protokollsjusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Fredrik Bojerud utse vice ordförande Leif

Larsson att justera dagens protokoll.

 

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll ska ske den 30 oktober 2012.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

Ulla Thorslund informerade om:

· Att många olika aktiviteter sker i stadsdelen under skolornas lov vecka 44, inklusive föräldravandringar.

· Att upphandling av parkskötsel, renhållning och vinterväghållning av parkmark har påbörjats.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

· Nälstabadet. Oro att frågan inte är klar om byggnation.

· Fler förslag finns om frågor som rör Lambarön.

· Önskemål att ha kvar Allhuset i den form den är.

· Förfrågan om vad som händer med före detta Läkarhuset i Vällingby.

· Efterfrågan av rankningslista för hemtjänstutförare.

· Många äldre medborgare i stadsdelen vill ha kvar Växthuset och Friskvårdscentrum.

§6 A Om långsiktiga kommunikativa lösningar för Hässelby Villastad och Lambarön

Anmälan av Medborgarförslag

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 8 oktober 2012.

Dnr1.2.4-509-2012.

Sammanfattning

Medborgarförslaget syftar till att förverkliga en fast förbindelse mellan Lambarön och Hässelby Villastad. Intressegruppens ambition är att tillsammans med Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd sammankalla berörda kontor för ett informativt möte.

Sedan den 1 januari 2011 ansvarar Stockholms läns landsting via Trafiknämnden för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättning. Trafiknämnden ansvarar för landstingets trafikplanering och för att ta fram förslag till Trafikförsörjningsplan. Trafiknämnden ska också samverka med närliggande kommu­ner, landsting samt andra intressenter för att uppnå väl fungerande trafiklösningar i re­gionen. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till Stockholms läns landsting, Trafiknämnden.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till Stockholms läns landsting, Trafiknämnden.

§6 B Inhägnade hundrastområden

Uppdrag från Stadsdelsnämnden att bereda medborgarförslagen dnr 1.5.3-064-2012,

1.2.4-241-2012, 1.2.3-294-2012, 1.2.4-412-2012.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 september 2012.

Dnr 1.5.3-064-2012, 1.2.4-241-2012, 1.2.3-294-2012, 1.2.4-412-2012.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden beslutade den 28 augusti 2012 att förvaltningen får i uppdrag att bereda fyra medborgarförslag gällande önskemål om inhägnade hundrastgårdar. Frågan om hundrastning är mycket aktuell inom staden vilket medfört att Trafikkontoret har tillsatt en särskild grupp som ska utreda frågan. Förvaltningen har full förståelse för önskemålet om inhägnade hundrastgårdar men anser dock att utredningsgruppens resultat bör inväntas innan beslut tas om utbyggnad av rastgårdar. Stadsdelsnämnden kommer i handläggningen av sina remissvar till exploateringsnämnden beakta möjlig­heten till hundrastning, i samband med stadsplaneringen av Hässelby-Vällingby.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 15 oktober 2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, sammanträde

den 15 oktober 2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Månadsrapport september 2012

Ekonomi och verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 15 oktober 2012.

Dnr 1.2.1-539-2012.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott om 58,2 mnkr mot beräknad
bud­get. Underskott redovisas för omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorg, individ och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-september 2012 samt prognostiserade värden för
reste­rande del av året. Budget är beräknad utifrån förväntade budgetjusteringar efter mät­ning inom förskola och omsorgen om funktionsnedsatta samt tilldelade och för­väntade budgetjustering om totalt netto 15,4 mnkr.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Genomförandeärende – bostäder med särskild service i kv. Jordfräsen

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 1 oktober 2012.

Dnr 8-538-2012.

Sammanfattning

Svenska Bostäder och Stockholms stad har för bostadsbyggnadsprojekt i kv. Jordfräsen överenskommit att Svenska Bostäder ska erbjuda Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd sex lägenheter samt en gemensamhetslokal till serviceboende för personer med funkt-ionsnedsättning enligt § 9 p.9 LSS. Det finns inom stadsdelsområdet behov av lägen-heter för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen föreslår därför att stadsdels-nämnden godkänner förslaget för genomförande, samt att stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för inrättande av en ny servicebostad i kv. Jordfräsen, om totalt 0,6 mnkr.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget för genomförande.

2. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimu­lansbidrag för inrättande av en ny servicebostad i kv. Jordfräsen, om totalt 0,6 mnkr.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna avtal om genomfö­rande, under förutsättning av beslut från Kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Samråd om Den gröna promenadstaden

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr 2010-05924-31

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 september 2012.

Dnr 1.5.3-377-2012.

Sammanfattning

Den gröna promenadstaden, en strategi för utveckling av Stockholms parker och natur, avses bli ett stadsövergripande styrdokument och ett tematiskt tillägg till översiktspla­nen. Förvaltningen är i huvudsak positiv till samrådsunderlaget som är visionärt och helt i linje med Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm. Den samlade effekten av Den gröna promenadstaden kan bedömas först i kombination med övriga dokument inom projektet, i första hand det parkprogram som nu är under utformning. Förvalt­ningen vill i första hand lyfta fram behovet av riktlinjer för hur grönkompensation ska tillämpas. Förslaget med Stockholmsstråk där gröna samband utformas med olika funk­tioner och aktiviteter längs promenadstråk i naturmark är positivt under förutsättning att viktiga ekologiska funktioner säkras och utvecklas i samband med att stråken skapas. Förvaltningen efterlyser också ett tydliggörande av kopplingen till andra styrdokument som Program för Stockholms vattenarbete 2006-2015 samt Stockholms miljöprogram 2012-2015.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Stadsbyggnadsnämnden.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Förslaget är motsägelsefullt och beskriver med vackra ord och nya begrepp en ekvation som inte går ihop. Å ena sidan ska befintliga parker och naturområden utvecklas och nya parker skapas, å andra sidan ska park- och naturmark användas för ny bebyggelse och infrastruktur.

Vi menar att staden måste markera att exploatering av grönområden endast ska göras i undantagsfall och bara när särskilda skäl finns. Utarmningen av den biologiska mångfalden är kanske det allvarligaste miljöproblemen vi har. Naturinventeringar, dagvattenutredningar m.m. måste göras innan beslut om exploatering tas. Grönområden med särskild betydelse för biologisk mångfald ska skyddas till exempel som natur-reservat. Den gröna promenadstaden saknar helt skrivningar om förhållandet till biltrafik, vägar och bebyggelse, samtidigt som dessa faktorer har fått allt större inflytande vid de senaste årens exploateringar.

Inte minst gäller detta utbyggnaden i Råcksta och Johannelund men även ianspråk-tagandet av de sista små grönområdena i villastaden för förtätad bebyggelse.

Programmet talar om gröna promenader, stockholmsstråk och nya stadsparker medan landskapsparker verkar mönstras ut ur den mångfald av grönområden som finns i staden.

För att människor ska få välbehövlig rekreation och barn kunna leka kreativa utomhuslekar behövs också vild natur och tysta grönområden i staden vid sidan om ordnade parker. Skillnaden mellan parkmark och naturmark måste klargöras i program-met. Intresset för kolonilotter och stadsodling är stort. Det är viktigt med närhet till odlingsområdena och tillräcklig mark måste reserveras för odling inom gränsen 1000 meter från bostaden.

När stadens parker beskrivs som nedslitna, legitimeras omvandlingar av parkerna istället för att lyfta fram att resurserna till skötseln behöver utökas för att klara större tryck. När naturområden beskrivs som folktomma under kvällar och nätter, legitimeras exploatering, trots att det knappast är ett mål att sträva mot att folk går i skogen på nätterna istället för att sova. Naturområdena är i själva verket mycket tryggare platser än hemmet eller cityområdet.

Vi saknar också ett vinterperspektiv i programmet. Plogning och sandning är viktigt ur ett trygghetsperspektiv i våra parker och grönområden. Samtidigt är alltför bred plog-ning och sandning av parkvägar ett hinder för skidåkning och pulkadragning längs parkvägarna. Ett skidåkningsperspektiv bör införas i programmet. Idag plogas skridsko-banor upp på många sjöar, och på liknande sätt bör park- och naturområden och sjöar planeras för viss skidåkning.

Något som är viktigt att understryka i ”Den gröna promenadstaden” är de boendes möjlighet att få ett tidigt inflytande över planer som rör de boendes nära grönområden, områden för rekreation och naturupplevelse som nås på daglig basis för promenad, motion , rastning av hundar mm. De som värnar om upplevelsen av tystnad, frisk luft, variation, naturskönhet mm. är de som bor på platsen och använder den och söker sig till dess inneboende kvaliteter.

Den kunskap och förankring som ligger i folks i alla åldrars erfarenheter av sina gröna områden oavsett om det gäller park- eller naturdito är oerhört viktiga att ta tillvara tillsammans med biologers expertkunskap om vilka grönstråk som har höga bevarande-värden. Metoder för former av dialog med allmänheten om hur man använder den gemensamma resursen natur/grönområde, vild eller planerad har utvecklats och behöver utvecklas vidare.

I visionen om den gröna promenadstaden har inte viktiga samband mellan natur- och kulturmiljöer belysts tillräckligt. Stockholms alla delar är smyckade med byggnation med historisk förankring med omgivande park-och naturområden, där både kultur och historia är avläsbart i landskap och parkomgivningar. Men också stadsbyggnation som

t ex ABC-staden är en form av kulturmiljö där bostadsnära grönområden utgör en viktig länk i sambandet kulturnatur. I det höga exploateringstryck som många stadsdelar är utsatta för och kommer att utsättas för blir det allt viktigare med en öppen och tydlig dialog med de boende.

Både kunskapen om de kulturhistoriska sambanden och det engagemang som de boende har för sina nära natur- och kulturområden är kvaliteter nödvändiga att ta vara på i en hållbar stadsutveckling.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”MP tycker att intentionerna i dokumentet är bra och vi hoppas att beslutsfattare i framtiden också kommer att fatta beslut, som innebär att Den Gröna Promenastaden, genomföras även då konflikt mellan gröna ytor och byggande av bostäder och motor-vägar uppstår. Vi delar därmed också förvaltningens kommentar, att regler för hur grön kompensation- som är ett bärande argument i dokumentet – ska definieras innan dokumenten är klart för beslut. I övrigt vill vi kommentera

· Att ägande och planläggande av park- och naturmark av allmänt intresse ska stanna i stadens ägo är en viktig princip. För den skull är det viktigt att även förklara vad som är allmänt intresse.

· Att man skall vara restriktiv till reklam i parker och säkerställa att staden bestämmer var, hur och när information för göras tillgänglig i parker.

· Att det är bra att man skall plantera nya träd när byggande sker – att koppla det till nya antal lägenheter känns dock helt fel, utan målet är att det skall bli fler träd i staden och inte mindre. Träden bör också vara sådana som passar vårt klimat och därför kan man även tillägga att staden skall vara självförsörjande på träd.

Vi anser också att stadsdelens parkplan skall uppdateras under 2013 och att medel för detta skall säkerställas i budget.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§12 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, (SOU 2012:35)

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 001-1232/2012

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 25 september 2012.

Dnr 1.5.1-476-2012.

Sammanfattning

Förvaltningen ställer sig bakom förslagen om ändrad lagstiftning vad gäller stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap som föreslås i betänkandet. Det är viktigt att lagen inte ger utrymme för omyndiga, vare sig flickor eller pojkar, att bli bortgifta. Ett nationellt Kompetensteam föreslås inrättas med uppdrag att ta fram arbetsmetoder, ut­bildnings- och informationsmaterial samt att stödja myndigheter och verksamheter inom detta område.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Miljöpartiet anser att förvaltningens skrivelse är bra och ställer oss bakom den.

Men.

Miljöpartiet anser att den slutsats som SOU har kommit fram till vad gäller lagenligt ingånget äktenskap som sker mot ena makens vilja eller att äktenskapet är ingånget mellan parter där någon av dem är barn (dvs under 18 år) ska vara möjliga att erkänna i Sverige är fel och ger felaktiga signaler till det man vill förhindra.

Därför.

Föreslår vi miljöpartister i stadsdelen Hässelby-Vällingby att sådana ingångna ”äktenskap” ska inhiberas i Sverige och myndigheter ska för boende i Sverige behandla dessa personer som ogifta tills de kan uppfylla normerna för att ingå äktenskap och ingår ett äktenskap.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§13 Gemensam förskolekö och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 321-1061/2012

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 2 oktober 2012.

Dnr 1.5.1-411-2012.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag om gemensam förskolekö och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till. Förändringen med en gemensam förskolekö innebär att såväl kommunala som fristående förskolor ska vara sökbara via e-tjänsten ”Min barnomsorg” , men att de fristående förskolorna i huvudsak ska hantera sina köer på samma sätt som idag. Förvaltningen ställer sig positiv till införandet av en gemensam förskolekö dels för att göra det lättare för föräldrar att välja förskola men samtidigt för att underlätta planeringsförutsättningarna för såväl staden som förskolorna. För att säkerställa att barn erbjuds en förskoleplats inom garantitiden ser förvaltningen att samordning på stadsdelsnivå kommer att krävas tills tekniken är helt utbyggd och implementerad. I remissen föreslås en ökad flexibilitet av de 30 timmar som barn vars föräldrar är föräldralediga för yngre syskon har rätt till. Detta ger familjerna en större möjlighet till individuella lösningar vilket förvaltningen ställer sig bakom.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Bengt Roxne m fl (S) lämnade följande särskilda uttalande:

”För oss är det självklart att alla fristående förskolor som finansieras av skattepengar ska följa stadens köregler och vara med i den gemensamma kön. Vi konstaterar att för­valtningen en sådan ställer sig positiv till en sådan lösning. Nu ska de fristående för­skolorna visserligen vara med i samma söksystem som staden har, men får fortsätta att ha egna köregler och urvalsgrunder, vilka kan stå i motsättning till stadens köregler. Vi anser inte att detta är acceptabelt.

Enligt stadsledningskontoret tillåter inte lagen inte tvångsanslutning av fristående för­skolor till en gemensam kö med enhetliga köregler. Samtidigt redovisas i ärendet att flera kranskommuner har gemensam kö och politiska beslut om att alla förskolor måste följa kommunens köregler. Kan Solna, Nacka och Sollentuna så borde Stockholms stad kunna införa en gemensam kö med gemensamma köregler för alla förskolor.

Alla förskolebarn borde ha rätt till 35 timmars förskola, i likhet med vad Botkyrka kommun erbjuder. Det är ett bättre förslag än att bara göra dagens system med 30 timmars förskola mer flexibelt. Barnens behov av en pedagogisk verksamhet måste sättas i första rummet. Bara för att ett förskolebarn får ett syskon minskar inte behovet av pedagogisk stimulans.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Miljöpartiet anser att eftersom en gemensam hemsida ska ses som en marknadsförings-plats och då bör kommunen kunna ta ut en avgift av de fristående förskolorna som väljer att lägga ut information på hemsidan. Detta med anledning av att Kommunallagen säger att varken person/företag kan särbehandlas. Särbehandlingen består i att vissa företag får gratis marknadsföring på en kommunal hemsida. Avgiften som tas ut bör täcka administrativa kostnader, uppdateringar och utveckling av hemsidan såsom om en privat näringsidkare erbjöd tjänsten.

Vi anser det är av vikt att det ska finnas en möjlighet för föräldrar som ska använda sig av denna tjänst få all information via brev och göra sina val antingen genom att skicka in dem skriftligen eller via telefon. Detta val kan t. ex. göras genom att kryssa i ett sådant val i samband med att man registrerar sig. Det ska inte heller vara nödvändigt att ha elektroniskt id., eftersom det är ett faktum att många familjer, antingen på grund av sin ekonomiska situation eller på grund av språkliga förhinder inte kan ta till sig infor-mation via datorer på det sätt som detta förslag kräver. Även om ett lätthanterligt system är önskvärt så är det inte möjligt att tvinga människor till en lösning det måste finnas alternativ.

Med tanke på Stockholms storlek, mångfald vad gäller invånare och förskolor vore det önskvärt att utöka max antalet förskolor som man kan ställa sig i kö till. Det skulle även kunna vara specifikt, t ex. max tre kommunala och max tre fristående som man får anmäla sitt barn till.

Ytterligare en fråga är om kommunen, som erbjuder de fristående förskolorna en marknads- föringsplats, inte borde kräva vissa minimikrav vad gäller antagningssystem för att garantera en integrerande och heterogen sammansättning i förskolorna.

Miljöpartiet ställer sig bakom förslaget om fördelning av de 30 timmarna som barn till föräldralediga föräldrar har rätt till.”

§14 Motion (2012:35) om användning av Riddersviksparken och den mark som står till ingen nytta efter nedläggningen av plantskolan i Hässelby Villastad

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 324-947/2012

Ärendet utgår då det ännu inte färdigberetts av förvaltningen.

Dnr 1.5.3-499-2012.

§15 Ansökan om serveringstillstånd för Prinsessa Café Konditori

Remiss från Socialförvaltningen, dnr 9.1-08728/2012

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 28 september 2012.

Dnr 1.5.2-475-2012.

Sammanfattning

Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för Prinsessa Konditori Café, Fyrspannsgatan 172. Ansökan avser tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med serveringstid klockan 11.00-21.00. Förvaltningen föreslår att ansökan tillstyrks i enlighet med ansökan.

___________

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M), och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade avslag på yrkandet om återremiss.

Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann därvid bifall till (C+M+FP):s yrkande om avslag på yrkandet om återremiss.

BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att inte återremittera ärendet.

Reservation

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) och vice ordförande Leif Larsson (V) reserverade sig mot beslutet då de yrkade att ärendet skulle återremitteras.

Ärendets fortsatta handläggning

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M), och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade på bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) och vice ordförande Leif Larsson (V) yrkade avslag på förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann därvid bifall till (C+M+FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till Socialförvaltningens till­ståndsenhet överlämna detta tjänsteutlåtande samt att tillstyrka att Jenny Ma, Prinsessa Café Konditori erhåller alkoholserveringstillstånd till allmänheten avseende starköl, vin och jästa alkoholdrycker mellan klockan 11.00 och klockan 21.00 i serveringslokalen.

Reservation

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) och vice ordförande Leif Larsson (V) reserverade sig mot beslutet då de yrkade avslag på förvaltningens förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§16 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Fantastic

Remiss från Socialförvaltningen, dnr 9.1-09054/2012

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 september 2012.

Dnr 1.5.2-412-2012.

Sammanfattning

Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om utökat tillstånd att servera starksprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten med serveringstid klockan 11.00-03.00 i restaurangen. Restaurangen är belägen i ett före­tagsområde vid Jämtlandgatan på gångavstånd från Vällingby city och Grimsta, med relativt stor social problematik kombinerat med missbruksproblem. Förvaltningen föreslår att ansökan avstyrks.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet överlämna detta tjänsteutlåtande samt att avstyrka Restaurant Fantastics ansökan om utökat tillstånd att servera starksprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten med serveringstid klockan 01.00–03.00 i restaurangen.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§17 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 23 oktober 2012.

Dnr 1.1-541-2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Anmälan inkomna handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar.

Dnr 1.6-542-2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§20 Sommarjobb för ungdomar 2012 - Rapport

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 1 oktober 2012.

Dnr 6-497-2012.

Sammanfattning

Antalet intresseanmälningar för sommarjobb uppgick till 1193 i stadsdelsområdet. Av dessa erhåll 610 ungdomar feriearbeten, varav andelen flickor var 56% och andelen pojkar 44%. Sammanlagt har 77 olika arbetsplatser tagit emot sommararbetande ung­domar. Arbetet med att få fram arbetsplatser och erbjuda feriearbeten till ungdomar har varit mycket framgångsrikt.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M), och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande till vilket vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) anslöt sig till enligt följande:

”Vi tycker att det är glädjande att förvaltningen, på så kort varsel, lyckades ordna så pass många sommarjobb som rapporten visar.

Att kunna erbjuda stadsdelens ungdomar en möjlighet att pröva på arbetslivet och tjäna lite egna pengar är en viktig del i att förbereda sig på vuxenlivet. Vi förväntar oss därför att för­valtningen tar med sig de positiva erfarenheterna från årets arbete in i det kommande arbetet med att ordna sommarjobb under 2013.

Ersättaryttrande från Fredrik Wallén (KD)

”Jag ställer mig bakom nämndens särskilda uttalande.”

§21 Om flexbuss till trygghetsboendet Fästmanssoffan

Skrivelse från (V).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 4 oktober 2012.

Dnr 3-372-2012.

Sammanfattning

Leif Larsson (V) har inkommit med en skrivelse med förslag om en flexbusslinje som angör trygghetsboendet Fästmanssoffan och servicehuset Tunet. Sedan den 1 januari 2011 ansvarar Stockholms läns landsting, Trafiknämnden för landstingets trafikplane­ring och för att ta fram förslag till trafikförsörjningsplan. Förvaltningen ställer sig posi­tiv till förslaget och föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteut­låtande till Stockholms läns landsting, Trafiknämnden avseende behovet av ytterligare närtrafiklinje eller flexpunkter inom stadsdelsområdet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från (V).

2. Stadsdelsnämnden översänder tjänsteutlåtandet till Stockholms läns landsting och Trafiknämnden.

§22 Anmälan av förskoleundersökningen 2012

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 1 oktober 2012.

Dnr 1.6-537-2012.

Sammanfattning

Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät för att därmed bedöma kvaliteten i verk­samheten. Förskoleundersökningen 2012 visar för Hässelby Vällingby ligger på samma NFI (nöjd föräldraindex) som året innan vilket är något lägre än stadens genomsnitt. I syfte att förbättra framtida resultat och öka andelen nöjda föräldrar ingår samtliga för­skoleenheter i projektet mål- och resultatstyrning. Därutöver har de förskolor som inte förbättrat sina resultat från 2011 tagit fram egna handlingsplaner.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner anmälan och lägger den till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi i Miljöpartiet ställer oss frågande till hur förskoleundersökningen för framtida år kan utvecklas så att föräldrar inte bara ger sitt omdöme utan även kan motivera sina svar. Det bör ligga i undersökningens målsättning att förbättra stadsdelens förskolor, men detta är svårt att göra om man inte förstår anledningen till det halvgoda omdömet som föräldrarna ger, än en gång.

Det måste finnas en målsättning att de föräldrar som har barn i kommunala förskolor är lika nöjda som de föräldrar som brukar fristående förskolor. Teoretiskt sett har de kommunala samma förutsättningar att utforma lika kreativa och engagerande pedagogiska program som de fristående.

Det vore önskvärt att på pedagognivå lyfta frågan varför föräldrar till flickor är mer nöjda än föräldrar till pojkar. Visserligen kan ana att det har att göra med skillnaden i aktivitetsnivå mellan flickor och pojkar, men är detta en svårhanterlig fråga för förskolorna? Så till den grad att föräldrarna känner av skillnaden?

Slutligen vill vi i Miljöpartiet poängtera vikten av en god kommunikation mellan förskola och föräldrar. På sidan ”Andel vet ej per fråga” blir det tydligt att på de frågor där föräldrarna skulle kunna visa sin nöjdsamhet är det helt enkelt så att man inte har fått den informationen av sin förskola om de faktiskt arbetar med de frågor som man i arbetsplanen menar sig arbeta med.”

§23 Anmälan tjänstemannabeslut tagna i delegation

Anmäldes tjänstemannabeslut tagna i delegation, kvartal 2:2012.

Allmänna ärenden.

Dnr 1.1 -543-2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

 

§23 Organisationsanalys av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Rapport från Ramböll Management

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 11 oktober 2012.

Dnr 1.2.1-550-2012.

Sammanfattning

Som tidigare redovisats för nämnden genomförde Ramböll Management på uppdrag av stadsledningskontoret en analys av stadsdelsförvaltningens övergripande styrnings- och ledningssystem. För att komplettera rapporten fick Ramböll i uppdrag av förvaltningen att intervjua samtliga enhetschefer och ett urval av medarbetare inom socialtjänstavdel­ningen. Likaså intervjuades chefen för beställarenheten inom äldreomsorgen samt ett urval av medarbetarna på enheten. Dessutom intervjuades avdelningschefer för respek­tive avdelning. Utifrån de diskussioner som följer av rapporten kommer förvaltningen ta fram handlingsplaner på enhets-, avdelnings- och förvaltningsnivå.

_________

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M), och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUT

1. Stadsdelsdirektören ska snarast ta fram en handlingsplan i enlighet med rapportens synpunkter.

2. Stadsdelsdirektören ska påskynda det pågående arbetet med över­syn av organisation och ledningsfunktioner.

3. Rapporten läggs till handlingarna.

Samt uttala att

Vi ser mycket allvarligt på de brister som framkommer i rapporten. Ska förvaltningen lyckas med det angelägna arbetet med att få en ekonomi i balans måste förvaltningen genomsyras av en tydlig målbild. Kopplingen till kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål måste förstärkas. Cheferna inom förvaltningen kan behöva stöd och utbildning.

Särskilt viktigt är att medarbetarnas delaktighet behöver stärkas. Utan deras delaktighet kommer det bli svårt för förvaltningen att komma till rätta med den nuvarande situationen.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Bengt Roxne m fl (S) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi vill lämna följande synpunkter att beaktas rörande den organisationsanalys som ge­nomförts av Ramböll Management.

Rapporten präglas av kravet på en budget i balans och den bortser helt från synen på medborgaren i fokus. Den tar heller inte hänsyn till de utvecklingsbehov som följer av stadsdelens befolkningsutveckling och ändringar i befolkningssammansättningen. Detta synsätt medför att en död hand läggs över all positiv utveckling och motverkar ett före­byggande arbetssätt vilket på sikt är det mest lönsamma alternativet för såväl individ som samhälle.

Ekonomi och budget.

Det är märkligt att Ramböll inte fått i uppgift att undersöka om budgettilldelningen stämmer med de aktuella behoven samt med de lagar som styr och de mål som staden har för verksamheten. Alliansens politik förstärker den ökande segregationen mellan in­nerstad och förort. Denna utveckling leder med automatik till stegrade kostnader inom alla de områden som socialtjänsten har att verka inom.

Vi vill även peka på faktorer som ligger utanför förvaltningens makt att besluta men som kan innebära ökade kostnader såsom t ex stadens ramavtal med utförare. Detta kan medföra stelbent tillämpning med oönskade bieffekter som fördyring och lägre kvalitet.

Arbetsmiljön

Det är mycket angeläget att få till stånd en arbetsmiljöutredning inom förvaltningen. Den höga personalomsättningen innebär såväl höga kostnader som minskad effektivitet.

Hur drabbas personalen av att utsättas för krav på ökade prestationer samtidigt som kostnaderna skall hållas så låga som möjligt? Det måste vara frustrerande att ständigt arbeta i en miljö präglad av svårförenliga krav och samtidigt möta och arbeta med kom­plicerad social problematik. Chefer och handledare är viktiga faktorer i detta samman­hang. Att få en tydligare bild av de troligen sammansatta orsakerna till den höga perso­nalomsättningen är ett mycket angeläget mål innan stora omorganisationer genomförs för att göra besparingar i denna arbetstyngda organisation.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Rapporten tar upp ett antal viktiga aspekter som vi förstår att förvaltningen kommer att jobba med. Det finns dock vissa saker i rapporten MP menar kan driva utvecklingen åt fel håll om de genomförs.

· Att budget är rätt och verkligheten är fel är en tes som rapporten bygger sitt resonemang på

Om denna tes är fel kan ju också förslagen på åtgärder blir fel.

MP har hävdat att budget är fel från början, och baserat på att om det blir fler människor i stadsdelen och då måste budget öka, vilket den inte gör.

· Rätt kompetens på rätt plats skall göra rätt sak

I rapporten framkommer tydligt att det är hög personalomsättning, många nyutexaminerade och att kommunikationen inom och mellan enheterna fungerar dåligt. Bl.a. sägs det att det är fokus på att säkerställa att biståndsbeslut skall följas upp noggrannare, delegering av beslut skall tas bort. Uppfattningen fås att det är viktigare att få budget i balans än att få rätt beslut för den som är berättigad till det. Om så är fallet, kan detta vara förklaring till hög personalomsättning och man kanske borde fokusera från att få rätt beslut först- sedan hur man följer upp kostnader och inte tvärt om.

· Information och samarbete med nämnden

Det finns inget som tar upp frågan om hur nämnden och den politiska rollen kan vara en del av lösningen. MP tror att information gentemot nämnden med mer kvantitativa värden och inte bara monetära som idag (viss förbättring har skett) skulle innebära en större förståelse för vad som driver kostnader i verksamheter och därigenom även kunna bidra till att korrekta förutsättningar ges förvaltningen.”

Ersättaryttrande från Fredrik Wallén (KD)

”Jag ställer mig bakom nämndens beslut.”