Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-12-19

Sammanträde 2017-12-19

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19, Hässelby gård, Cronqvistsalen
Bilagor till föredragningslista
Mötesinformation.pdf (196 kb)

1 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

2 Godkännande av dagordning

Medborgarförslag

3 Medborgarförslag om fritidsgård i Hässelby Villastad

4 Medborgarförslag och namninsamling om flygbuss Vällingby-Jakobsberg-Arlanda

5 Medborgarförslag om att plocka skräp - Grön hjälte

Beslutsärenden

7 Månadsrapport November 201

8 Social delegation - sammanträdestider 201

9 Verksamhetsplan 2018 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

10 Genomförandebeslut Ny förskola kv Blågull Kaprifolvägen 12, Hässelby. Framtidens förskola 8 avdelningar .

12 Avtal, Eklövets gruppbostad

13 Avtal, Rosenbackens gruppbostad

14 Avtal, Smedshagens korttidshem

15 Val av personuppgiftsombud

15:a Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen vid Koppargårdens vård- och omsorgsboende, inklusive Liviagården

Remisser och yttranden

16 Remiss om motion (2017:54) om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla

17 Remiss av Offentliga rum, förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin.

18 Remiss om Motion (2017:40) om att kommunen skall informera om återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar och även i förekommande fall utbetala kommunala återvandringsbidrag

Anmälningar och redovisningar

19 Uppföljning av Adeocare hemtjänst som drivs i privat regi

20 Anmälan av revisionsrapport utredningstider inom individ och familjeomsorg

21 Anmälan av brukarundersökning inom funktionsnedsättning

22 Anmälan av Brukarundersökning inom socialpsykiatri

23 Anmälan av resultatet från socialstyrelsens undersökning 2017, så tycker de äldre om äldreomsorgen

24 Skrivelse om kostnader för ekonomiskt bistånd till dem som undanhåller sig utvisningsbeslut

25 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

26 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

27 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium)

28 Uppdragslista

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Medborgarförslag om fritidsgård i Hässelby Villastad Svar på medborgarförslag.

§4 Medborgarförslag och namninsamling om flygbuss Vällingby-Jakobsberg-Arlanda Svar på medborgarförslag.

§5 Medborgarförslag om att plocka skräp ­ Grön hjälte Svar på medborgarförslag

§7 Månadsrapport november 2017 ­ ekonomi och verksamhet

§8 Social delegations sammanträden 2018

§10 Genomförandebeslut ­ Ny förskola, kvarter Blågull, Kaprifolvägen 12, Hässelby

§12 Upphandling av drift av Eklövets gruppbostad

§13 Upphandling av drift av Rosenbackens gruppbostad

§14 Avtal ­ Smedshagens korttidshem

§15 Val av personuppgiftsombud

§15:a Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen vid Koppargårdens vård- och omsorgsboende, inklusive Liviagården

§16 Remiss om motion (2017:54) om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för all Remiss från kommunstyrelsen, dnr: 106-1474/2017

§17 Remiss av Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin Remiss från trafiknämnden, dnr T2017-01611

§18 Remiss om motion (2017:54) om att kommunen ska informera om återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar och även i förekommande fall utbetala kommunala återvandringsbidrag Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-991/2017

§19 Uppföljning av Adeocare hemtjänst som drivs i privat regi

§20 Anmälan av revisionsrapport ­ Utredningstider inom individ- och familjeomsorg Projektrapport från Stadsrevisionen dnr 3.1.3-92/2017

§21 Brukarenkät inom funktionsnedsättning

§23 Brukarenkät inom äldreomsorg

§24 Skrivelse om kostnader för ekonomiskt bistånd till dem som undanhåller sig utvisningsbeslut Svar på skrivelse från Bo Arkelsten m.fl.

§25 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§26 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§27 Anmälan inkomna handlingar ­ utdrag ur diarium