Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2015-04-14

Sammanträde 2015-04-14

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset Stora kollegiesalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 17 februari 2015 - justerat den 19 februari 2015.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut.

A. Inköp av lågbyggd redskapsbärare, dnr 01.03/333/2015. B. Ny belysning till Eriksdalsbadets gym och hoppsal, dnr 08.03.01/270/2015. C. Upprustning av entré - Brännkyrkahallen, dnr 08.02.01/306/2015. D. Byte av belysning - Sätra friidrottshall, dnr 08.02.01/355/2015. E. Reparation efter vattenskada - Hässelbyhallen, dnr 08.02.01/347/2015.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Anmälan av funktionshindersrådets protokoll 2015-03-05, dnr 01.03/168/2015.
B. Evenemangsplats Kungsträdgården, dnr 01.03/377/2015.
C. Att tillgodose kulturvärden och utveckla stadsmiljön i områden av riksintressen Remiss från stadsbyggnadskontoret, dnr 311-1192-2014
D. Granskningsrapport avseende Mossen Hockey AB, dnr 01.04/307/2015.
E. Ishall på Kärrtorps IP - svar på skrivelse från Bajen Fans, dnr 412-97-2012.
F. Skrivelse från Stockholms Fotbollsförbunds anläggningskommitté, dnr 01.05/398/2015.
G. Protokoll från förvaltningsgrupp 10 april 2015.

9 Enkel idrottshall på Hjulsta bollplan utgår och ersätts av en ny hall på annan plats på Järva - Reviderat inriktnings- och genomförandebeslut, dnr 08.02.01/353/2015.

10 Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan - förslag till genomförandebeslut, dnr 411-1089-2014.

11 Anläggande av konstgräs, motorikbana m.m. på Rågsveds bollplan, dnr 08.02.01/256/2015.

14 Remissvar - Alla barns möjlighet till kultur och idrott - ändra normen för ekonomiskt bistånd, dnr 01.06/309/2015.

17 Svar på skrivelse från (M), (FP), (KD, (C) "Utveckla Stockholms ishallar för att locka fler", dnr 01.06/260/2015.

18 Senareläggning av genomförande av beslutad taxeändring 2015 för vuxenverksamhet på prioriterade ungdomstider för vidare utredning, dnr 413-520-2014.

19 Information och övriga frågor.

§43 Fastställande av dagordningen

§44 Anmälan av justerat protokoll

§45 Justering av dagens protokoll

§51 Enkel idrottshall på Hjulsta bollplan utgår och ersätts av en ny hall på annan plats på Järva Dnr. 08.02.01/353/2015

§52 Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan - Förslag till genomförandebeslut Dnr 411-1089-2014

§53 Anläggande av konstgräs, motorikbana med mera på Rågsveds bollplan Dnr. 08.02.01/256/2015

§56 Alla barns möjlighet till kultur och idrott - ändra normen för ekonomiskt bistånd - remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:8) Dnr. 01.06/309/2015

§58 Liljeholmsbadet - Svar på skrivelse från Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP), Södermalms stadsdelsnämnd Dnr. 411-904-2014

§59 Utveckla Stockholms ishallar för att locka fler - svar på skrivelse från Regina Kevius (M), Daniele Fava (FP), Mikael Valier (KD), Mathias Mellgren (C) Dnr.

§60 Senareläggning av genomförande av beslutad taxeändring 2015 för vuxenverksamhet på prioriterade ungdomstider för vidare utredning.

§61:B Information och övriga frågor