Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2019-08-27

Sammanträde 2019-08-27

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor samt minnesanteckningar från rådets möte med miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium

7 Val av ledamot till fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämnden gemensamma funktionshinderråd för åren 2019-2022 (Förvaltningsledning)

8 Projekt Rökfria skolgårdar 2018-2019. Rapport från miljöförvaltningens hälsoskyddsavdelning (Hälsoskydd)

9 Projektrapport - Buller från fasta installationer i förskolor 201 (Hälsoskydd)

10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ./. Fazer Food services AB. Yttrande till Kammarrätten i mål nr 4337-19 (Livsmedelskontrollen)

11 Samfälligheter och laddinfrastruktur. Skrivelse till justitiedepartementet för att undanröja rättsliga hinder (Plan och Miljö)

12 Förbättrat genomförande av direktivet om energieffektivitet - Individuell mätning av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse. Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS2019/1186 (Plan och Miljö)

13 Detaljplan för del av Blackeberg 3:1 m.fl. områden vid Blackebergsvägen/Blackebergsbacken, i stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby. Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2016-15112 (Plan och Miljö)

14 Reviderad Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045. Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1053 (Plan och Miljö)

15 Miljöprövning av avloppstunnel från Älvsjö/Örby till Liljeholmen. Remiss från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, i mål nr. M 1131-19 (Plan och Miljö)

16 Vart tar den sorterade plasten vägen? Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S) (Plan och Miljö)

17 Boverkets förslag till allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet. Remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1034 (Plan och Miljö)

18 Yttrande gällande remiss av vägledning om BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW BATC). Remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1109 (Plan och Miljö)

19 Yttrande över revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten. Remiss från Havs- och vattenmyndigheten, dnr 2425-18 (Miljöanalys)

20 Kemikaliecentrums årsrapport för 2018 (Miljöanalys)

21 Beslut om konsertverksamhet på Södra Teatern (Hälsoskydd)

23 Förvaltningschefens information

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö - och

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor samt minnesanteckningar från rådets möte med miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium

§7 Val av ledamot till fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämnden gemensamma funktionshinderråd för åren 2019-2022, Dnr 2019-11861

§8 Projekt Rökfria skolgårdar 2018-2019 Rapport från miljöförvaltningens hälsoskyddsavdelning, Dnr 2019-11267

§9 Projektrapport - Buller från fasta installationer i förskolor 2019, Dnr 2019-11724

§10 Miljö - och hälsoskyddsnämnden ./. Fazer Food services AB Yttrande till Kammarrätten i mål nr 4337-19, Dnr 2017-2076

§11 Samfälligheter och laddinfrastruktur. Skrivelse till justitiedepartementet för att undanröja rättsliga hinder, Dnr 2016-7856

§12 Förbättrat genomförande av direktivet om energieffektivitet – Individuell mätning av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse. Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2019-10784

§13 Detaljplan för del av Blackeberg 3:1 m.fl. områden vid Blackebergsvägen/Blackebergsbacken, i stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby. Remiss från stadsbyggnadskontoret, Dnr 2016-16543

§14 Reviderad Klimat- och energistrategi för Stockholms län län 2020-2045. Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2019-10715

§15 Miljöprövning av avloppstunnel från Älvsjö/Örby till Liljeholmen. Remiss från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, i mål nr. M 1131-19, Dnr 2019-10845

§16 Vart tar den sorterade plasten vägen? Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S), Dnr 2019-9360

§17 Boverkets förslag till allmänna råd om omgivningsbuller omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet. Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2019-10834

§18 Yttrande gällande remiss av vägledning om BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW BATC). Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2019-11131

§19 Yttrande över revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19)2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten Remiss från Havs- och vattenmyndigheten, Dnr 2019-10082

§20 Kemikaliecentrums årsrapport för 2018, Dnr 2019-10564

§21 Beslut om konsertverksamhet på Södra Teatern, Dnr 2017-4150

§22 Förvaltningschefens information