Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2020-04-21

Sammanträde 2020-04-21

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

8 Motion om en mer likvärdig friskvård Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/129

9 Motion av Peter Wallmark (SD) om att bygga ett kallbadhus vid Riddarholmskajen Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1559

10 Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2019

11 Hälsoskyddstillsyn på skolor och förskolor 2019

12 Riktad tillsyn fastighetsägares egenkontroll 2019 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

13 Promemorian Material och Produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6) Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 2020/352

14 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott Remiss från Livsmedelsverket, ert dnr 2018/0202

15 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholm beslut den 19 februari 2020 i ärendet nr 281-51196-2019.

16 Ändring av detaljplan för fastigheten Barnfröken 1 i stadsdelen Fruängen Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-ÄDp 2019-07290

17 Detaljplan för Östra Hagastaden, Norrtull, Vasastaden 1:100 m.fl. Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2016-17865

18 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21) Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/334

19 Vägen till en klimatpositiv framtid – Betänkande av Klimatpolitiska vägvalsutredningen (SOU 2020:4) Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/303

20 Redovisning av projektet ”Cities: Carbon Capture Storage and Utilization

21 Demonstrationsprojekt Målstyrd Energiförvaltning (MEF) Slutredovisning av demonstrationsprojektet Målstyrd Energiförvaltning

22 Rapport om tillsyn över verksamheter med kvicksilver 2019 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

23 Exploateringsprojekt, tillsynsrapport 2019

24 Tillsynsprojekt Gömd elektronik 2019

25 Tillsynsrapport 2019 Spårtrafik Årlig rapport från tillsynsområdet spårtrafik

26 Tillsynsrapport 2019 Vägtrafik Årlig rapport från tillsynsområdet vägtrafik

27 Kemikaliecentrums årsrapport för 2019

28 Val av ersättare till årsstämma och ersättare till styrelsen i Mälaren vattenvårdsförbund

29 Luften i Stockholm - Årsrapport 2019

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§8 Motion om en mer likvärdig friskvård Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/129

§9 Motion av Peter Wallmark (SD) om att bygga ett kallbadhus vid Riddarholmskajen Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr KS

§10 Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2019

§11 Hälsoskyddstillsyn på skolor och förskolor 2019

§12 Riktad tillsyn fastighetsägares egenkontroll 2019 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§13 Promemorian Material och Produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6) Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 2020/352

§14 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott Remiss från Livsmedelsverket, ert dnr 2018/0202

§15 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholm beslut den 19 februari 2020 i ärendet nr 281-51196-2019.

§16 Ändring av detaljplan för fastigheten Barnfröken 1 i stadsdelen Fruängen Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-ÄDp 2019-07290

§17 Detaljplan för Östra Hagastaden, Norrtull, Vasastaden 1:100 m.fl. Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2016-17865

§18 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21) Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/334

§19 Vägen till en klimatpositiv framtid – Betänkande av Klimatpolitiska vägvalsutredningen (SOU 2020:4) Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/303

§20 Redovisning av projektet ”Cities: Carbon Capture Storage and Utilization

§21 Demonstrationsprojekt Målstyrd Energiförvaltning (MEF) Slutredovisning av demonstrationsprojektet Målstyrd Energiförvaltning

§22 Rapport om tillsyn över verksamheter med kvicksilver 2019 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§23 Exploateringsprojekt, tillsynsrapport 2019

§24 Tillsynsprojekt Gömd elektronik 2019

§25 Tillsynsrapport 2019 Spårtrafik Årlig rapport från tillsynsområdet spårtrafik

§26 Tillsynsrapport 2019 Vägtrafik Årlig rapport från tillsynsområdet vägtrafik

§27 Kemikaliecentrums årsrapport för 2019

§28 Val av ersättare till årsstämma och ersättare till styrelsen i Mälaren vattenvårdsförbund

§29 Luften i Stockholm - Årsrapport 2019