Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-08-24

Sammanträde 2017-08-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Drottninggatan 89

Tema: Hagastaden - Elenor Eklind Forslin från expolateringskontoret informerar.

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Inkomna medborgarförslag

- Inför alkoholförbud i parken vid Jarlaplan
Dnr 2017/356-1.2.4.

Förslag till beslut
Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

- Ordna ett utomhusspa vid Brunnsviken
Dnr 2017/540-1.2.4.

Förslag till beslut
Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

4 Inköp av möbler till stadsdelsförvaltnings huvudkontor på Sankt Eriksgatan 117

Dnr 2017/498-2.2.2.

Norrmalms stadsdelsförvaltnings huvudkontor flyttas från Tulegatan 13 till Sankt Eriksgatan 117. Lokalerna beräknas vara klara för inflyttning månadsskiftet november/december.

De nya lokalerna kommer ha en öppen planlösning med 140 arbetsplatser. Den förändrade kontors-formen och den minskade kontorsytan innebär att möbler anpassade till den minskade kontorsytan behöver köpas in.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner inköp av möbler till stadsdels-förvaltningens nya huvudkontor till ett värde av 1,9 miljoner kronor.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Entledigande av ledamöter och val av nya ledamöter i sociala delegationen år 2017

6 Entledigande av ledamot i Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

7 Komplettering av Norrmalms stadsdelsnämnds delegationsordning

Dnr 2017/1-1.1.

Förvaltningen arbetar löpande med att uppdatera delegations-ordningen med anledning av ny lag-stiftning och andra förändringar som kan påverka beslutsbefogenheterna.

Den 1 juli 2017 infördes en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). Kommunen och polisen har, enligt den nya lagen, ansvar för tillsynen på försäljningsställena. Detta innebär att delegationsordningen måste kompletteras.

Svar på remisser

8 Slutrapport från utredning av servicehus - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/323-1.5.1.

Äldreförvaltningen har genomfört en utredning
av servicehusen. I utredningen lämnas förslag på förtydligande av vilken målgrupp som ska beviljas servicehusboende liksom kriterier vid behovs-bedömning. Vidare föreslås vad servicehusen ska erbjuda i form av gemensam service. Även grund-kostnadsersättningen och ersättning för hemtjänst-insatser har utretts samt införande av valfrihet och
en central köhantering av servicehusen.

Förvaltningen välkomnar förslaget att införa valfrihet för servicehus och att införa central köhanteringen. Det är önskvärt att stadens boendeformer har liknande rutiner vilket ökar rättssäkerheten för de äldre.

Förvaltningen är positiv till att införa enhetlig ersättning för hemtjänst på servicehus för att skapa likställighet inom staden. Förvaltningen anser att den modell som utredningen föreslår ska ligga till grund för den enhetliga grundersättningen år 2019 inte är tillräckligt beskrivande. Förvaltningen anser att det i utredningen inte tillräckligt framgår utifrån vilka beräkningar, jämförelser och effekter som modellen ska baseras på. Förvaltningen önskar ett tydlig-görande av den föreslagna modellen för att kunna göra en analys och konsekvensbeskrivning.

9 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/360-1.5.1.

Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt
bistånd har reviderats utifrån ny lagstiftning och förändringar i praxis samt utifrån ett antal politiska beslut i Stockholms stads budget. Därtill har riktlinjernas disposition ändrats och tydliga hänvisningar till Socialstyrelsens föreskrifter och handböcker lagts in.

Förvaltningen är positiv till förslaget. Många av förändringarna är väl kända och rutinerna har länge varit praxis. I vissa delar behöver dock riktlinjerna förtydligas så att de olika stadsdelsnämnderna fattar likartade och rättssäkra beslut.

10 Trafik - och gatumiljöplan för City - remiss från trafikkontoret

Dnr 2017/387-1.5.3.

Kommunfullmäktige beslutade om Vision för city 2012-10-15. Trafik- och renhållningsnämnden gav då trafikkontoret i uppdrag att ta fram en trafik- och gatumiljöplan för city. Planen syftar till att beskriva hur visionen kan implementeras genom att utveckla de offentliga rummen - gator, torg, platser och parker. De kvaliteter som främst är önskvärda att utveckla i city är mer och bättre plats för vistelse, göra det snabbare och enklare att gå, cykla och resa med kollektivtrafiken samt att skapa mer plats för grönska och fler miljöer för barn.

Förvaltningen ser positivt på att trafik- och gatumiljöplan för city har tagits fram. Samman-ställningen av pågående projekt och idéförslag visar på ett konkret sätt hur projekten kan bidra till att Visionen för city ska kunna uppnås. Förvaltningen saknar dock en nulägesanalys och en plan för hur det i city ska kunna skapas fler platser för barn, en ökad trygghet och tillgänglighet på platser som idag upplevs som otrygga samt hur de urbana ekosystemtjänsterna ska kunna integreras i den fortsatta utvecklingen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Program för City - stadsdelen Norrmalm och del av Östermalm - remiss från stadsbyggnads-kontoret

Dnr 2017/385-1.5.3.

Kommunfullmäktige fattade i oktober 2012 beslut om vision för City. Stadsbyggnadsnämnden fick då i uppdrag att ta fram ett program för city för att tidigt få in synpunkter. Programmet uttrycker stadens intentioner för utvecklingen av city i ett helhets-perspektiv och syftar till att ge stöd vid avvägning av olika intressen, både enskilda och allmänna. Viktiga målsättningar för utvecklingen är bland annat ett grönare city med fler bostäder och en trygg och levande stadskärna dygnet runt.

Förvaltningen anser att det är positivt att ett program för citys utveckling har tagits fram. För att programmet ska kunna fungera som en vägledning i praktiken anser dock förvaltningen att det behöver förtydligas inom vissa områden. Exempelvis behövs ökad tydlighet vad gäller utveckling av grönstruktur, platser för lek, integrering av ekosystemtjänster samt en tydligare riktning vad gäller höjdsättningar på om-, på- och nybyggnation i city.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Detaljplan för fastigheten Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm - remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 2017/467-1.5.3.

Fastigheten Hästen 21 har ett strategiskt läge för att knyta samman stadsmiljön kring Mäster Samuelsgatan med stadslivet vid Hamngatan. Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra utveckling av fastigheten genom att tillåta en ny större byggnad för kontor, centrumändamål och parkering samt att tillskapa cirka 27 nya bostäder. Detaljplanen förutsätter att befintlig byggnad inom Hästen 21 rivs. En huvudfråga för avvägningarna i planarbetet har varit förslagets påverkan på kulturmiljön.

Förvaltningen är positiv till förslaget och anser att de negativa konsekvenser, främst gällande kulturmiljön som en rivning av befintlig byggnad innebär, vägs upp av förslagets positiva konsekvenser. Dessa är bland annat att förslaget bidrar till att skapa en mer trygg och levande stadskärna, flera attraktiva arbets-platser och nya bostäder. Förslaget sammanfaller också med stadens generella målsättningar för utvecklingen av city. Förvaltningen ser även positivt på satsningen på utökad cykelparkering samt den förbättring av dagvattenhanteringen på platsen som förslaget innebär.

13 Ny översiktsplan för Stockholm - remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 2017/490-1.5.3.

Stadsbyggnadskontoret har begärt yttrande från bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd på den utställningsversion av Översiktsplan för Stockholm som arbetats fram efter inkomna synpunkter på vårens samråd.

Förvaltningen anser att utställningsversionens omarbetade och förtydligande av planerings-inriktningarna som tagits fram ger den vägledning för det fortsatta planeringsarbetet som efterfrågats av Norrmalms stadsdelsnämnd och flera andra remiss-instanser i samrådsversionen. Det har genom tillägg om nationella och regionala mål blivit tydligt vilken roll översiktsplanen har att fylla. Det beskrivs nu även tydligare var grönytor särskilt ska värnas och gröna samband stärkas. Förvaltningen anser att utställningsversionens förstärkta och utökade beskrivning av stadsdelsområdenas lokala utvecklingsmöjligheter är förtydligande och även bidrar till en samlad helhetsbild.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Motion om en stadsdelsnämndsreform - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/373-1.5.1.

Norrmalms stadsdelsnämnd har fått "motion om en stadsdelsnämndsreform" på remiss från kommun-styrelsen. Motionen föreslår en stadsdelsnämnds-reform där Stockholms stadsdelsnämndsområden minskar från 14 i antal till fem. Norrmalms stadsdelsnämndsområde föreslås slås ihop med Kungsholmen och Östermalm och tillsammans bilda Norra innerstaden. De geografiska avstånden i innerstaden är inte särskilt stora och redan idag sker ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna i innerstaden då framförallt mellan Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Samarbetena har initierats utifrån bland annat resurseffektivitet men framförallt utifrån att samarbetet gör det lättare att upprätthålla kompetens, minskar sårbarheten och ger funktioner som annars hade varit solitära ett sammanhang.

Förvaltningen kan konstatera att det är en utmaning att engagera medborgarna i de frågor stadsdels-nämnden behandlar. Norrmalms stadsdelsnämnd har ett lågt deltagande från allmänheten på nämnd-sammanträdena. Förvaltningen anser vidare att det bör utredas hur medborgarnas intressen och engagemang på bästa sätt tillvaratas och vilka forum för dialog som efterfrågas. Förvaltningen vill även lyfta att kompetenta och engagerade medarbetare är den enskilt viktigaste faktorn för att skapa verksamheter av god kvalitet varför faktorer som skapar en attraktiv arbetsgivare behöver beaktas i en förändring av stadsdelsnämndernas organisation. Förvaltningen vill framhålla att innan beslut tas om en ny organisation behöver det utredas hur stadsdels-nämndernas uppdrag ska se ut framöver. Det är en förutsättning för att kunna skapa en bra och effektiv organisation.

15 Motion om att införa en kulturtaxa för upplåtelse av stadens mark - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/282-1.5.1.

Centerpartiet har genom Karin Ernlund motionerat om att taxan för upplåtelse av stadens mark behöver revideras och en ny kategori, kulturevenemang, inarbetas i taxesystemet. Centerpartiet pekar på att trafik- och renhållningsnämnden i två fall det senaste året fått fatta särskilda beslut för kulturevenemang som berikar stadens kulturliv och som inte hade kunnat genomföras om ordinarie taxa tillämpats.

Förvaltningen anser att ett rikt kulturliv är önskvärt och viktigt för stadens medborgare och stadens attraktivitet. Detta är också ett av målen i Ett socialt hållbart Stockholm.

16 Motion om att bygga väderskydd vid Stockholms båthållplatser - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/283-1.5.1.

Karin Ernlund, Christina Linderholm, Johan Fälldin och Jonas Naddebo (alla C) har motionerat om att staden bör ta initiativ till att bygga attraktiva väder-skydd vid flera båthållplatser i Stockholm som trafikeras av pendelbåtstrafik i landstingets regi, initiera dialog med medborgarna om bättre kopplingar vid angöringsplatser samt delta i landstingets arbete med framtida pendelbåtstrafik.

Det känns rimligt att staden tar samma ansvar för hållplatser för de som pendlar med båt som för alla andra kollektivtrafikpendlare. Att underlätta omstigning mellan båt och andra färdmedel, övrig kollektivtrafik såväl gång- som cykeltrafik, är positivt. Mål om väl utformade och tillgängliga kajlägen för kollektivtrafik på vatten finns också i stadens framkomlighetsstrategi.

17 Motion om att omvandla Karlbergsvägen till en esplanad likt Karlavägen - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/256-1.5.1.

Centerpartiet har motionerat om att omvandla Karlbergsvägen till en esplanad likt Karlavägen, med parkytor, cykel- och gångstråk samt att göra delar av gatan till skolgård till Gustav Vasa skola.

Förvaltningen anser att ett tillskott av grönyta är positivt då Norrmalms stadsdelsnämnd i dag har det lägsta antalet kvadratmeter grönyta per invånare i Stockholm. Förvaltningen anser vidare att det är önskvärt att underlätta för alla de resenärer som går och cyklar till och från den nya stationen Odenplan, som är Sveriges näst största tågstation. Det bidrar även till att uppnå målen om en minskad andel bilresor till förmån för gång och cykel.

18 Motion om att säkerställa en effektiv och god läkemedelshantering inom hemtjänsten - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/269-1.5.1.

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd med anledning av en motion från Dennis Wedin (M).

I motionen föreslås att äldrenämnden inför rutiner tillsammans med landstinget som gör det möjligt med frivillig läkarundersökning i hemmet. Det förordas även att äldrenämnden utreder hur hemtjänstpersonalens hantering av läkemedel kan effektiviseras. Dennis Wedin (M) vill även att äldrenämnden ser över hur Stockholms stad kan bidra till en mindre fragmenterad vård- och omsorg i hemmet runt den äldre.

Förvaltningen anser att det är en viktig fråga som Dennis Wedin (M) tar upp. Förvaltningens beställarenhet äldreomsorg arbetar specifikt med samverkan för äldre med demens och kognitiv svikt.

Det är landstinget som ansvarar för frågan om läkarundersökning och läkemedelshantering i hemmet. I nuläget är inte hemsjukvården i Stockholms län kommunaliserad. Arbetet med det har dock påbörjats och beräknas vara klart år 2020. Till dess att hemsjukvården kommunaliserats så anser förvaltningen att det är landstinget som måste ta ställning till frågorna i motionen och driva dem.

19 Serveringstillstånd för Restaurang Tegnérgatan 34 - remiss från socialförvaltningen

Dnr 2017/384/1.5.2.

Restaurang Tegnérgatan 34, söker tillstånd att servera alkohol måndag till söndag i restaurang kl. 11:00-01:00 och på uteservering kl. 11:00 - 01:00.

Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot ansökan och föreslår därför att ansökan tillstyrks.

Anmälningsärenden

20 Uppföljning av Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

Dnr2017/328-1.2.1

Norrmalms stadsdelsförvaltning har genomfört den årliga verksamhetsuppföljningen vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende.

Förvaltningens samlade bedömning är att de boende erbjuds omsorg av god kvalitet. De äldre känner sig trygga och är nöjda med personalens bemötande.

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende har genomfört ett stort förbättringsarbete de senaste åren. Detta omfattar den sociala dokumentationen, upprustandet av den fysiska miljön och upprättandet av rutiner. Idag finns det tydliga rutiner kring den äldres vård- och omsorg: måltider, välkomst-processen, aktiviteter etcetera. Verksamheten har rutiner men dessa tillämpas inte av samtliga medarbetare och på alla avdelningar. Konkreta exempel är arbetet med synpunkter och klagomål, uppföljning av den sociala dokumentationen, aktiviteter och utomhusvistelse.

För att verksamheten ska utvecklas och bli bättre behöver analysen och uppföljningen av gängse rutiner, det vill säga egenkontrollen, stärkas och utföras systematiskt. Utifrån dessa förbättrings-områden har förvaltningen begärt in en åtgärdsplan.

21 Ekonomisk månadsuppföljning per juli med prognos för år 2017

Dnr 2017/202-1.2.1.

Utsändes senare via e-post till nämnden samt finns på sammanträdet

22 Arkivinstruktion för Norrmalms stadsdelsnämnd

Dnr 2017/455-1.1.

Enligt Stockholms stads arkivregler (kfs 2015:27) ska myndigheter i staden fastställa en ansvars-fördelning avseende hanteringen av allmänna handlingar och arkiv. Med anledning av organisatoriska och personella förändringar behöver Norrmalms stadsdelsnämnds arkiv-instruktion revideras. Arkivinstruktionen fastställs i enlighet med nämndens delegationsordning av stadsdelsdirektören.

23 Undersökning av några socialtjänsters handläggning av ärenden som rör ensam-kommande barn

Dnr 2017/298-1.6.

Under hösten 2015 ökade flyktingströmmen av ensamkommande barn till Sverige kraftigt. Justitieombudsmannen (JO) har gjort en inspektion på åtta socialförvaltningar i landet och undersökt hur
de arbetar med frågor som rör ensamkommande barn. Den för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm gemensamma enheten för ensamkommande barn är en av dessa. JO beskriver i sitt beslut att handläggningen av ensamkommande barn hade många brister vid tiden för inspektionen vid de granskade socialförvaltningarna.

Förvaltningen redogör här för hur situationen ser ut på enheten idag bland annat utifrån områden som JO beskrivit.

24 Granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnad av tunnelbanan till Arenastaden

Dnr 2017/364-1.5.1.

Kommunstyrelsen har den 29 maj 2017 mottagit en remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting. Remissen avser granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden.

Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat ärendet till bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd för yttrande senast den 27 juni. På grund av den korta remisstiden har ärendet inte kunnat behandlas i någon av remiss-instansernas nämnder utan besvarats på tjänste-mannanivå. Trafikkontoret har svarat för samordning av stadens svar på remissen. Norrmalms stadsdels-förvaltning liksom övriga remissinstanser är positiva till en utbyggnad av tunnelbanan till Arenastaden.

25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

26 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

27 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor

Utsändes senare via e-post till nämnden samt finns på sammanträdet

28 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds förvaltningsgrupp

Utsändes senare via e-post till nämnden samt finns på sammanträdet

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

29 Upphandling av den fortsatta driften av Norrmalms grupp- och servicebostäder - förfrågningsunderlag

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB)

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB)

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB)

33 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds sociala delegations sammanträde

Cirkulerar under sammanträdet.

§2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§3 Inkomma medborgarförslag

§4 Inköp av möbler till stadsdels-förvaltningens huvudkontor på Sankt Eriksgatan 117 Dnr 2017/498-2.2.2.

§5 Entledigande av ledamöter och val av nya ledamöter i sociala delegationen år 2017 Dnr 2017/479-1.1.

§6 Entledigande av ledamot i Norrmalms råd för funktionshinderfrågor Dnr 2017/506-1.1.

§7 Komplettering av Norrmalms stadsdelsnämnds delegationsordning Dnr 2017-/1-1.1.

§8 Slutrapport från utredning av servicehus ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/323-1.5.1.

§9 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/360- 1.5.1.

§10 Trafik- och gatumiljöplan för city ­ remiss från trafikkontoret Dnr 2017/387-1.5.3.

§11 Program för City, stadsdelen Norrmalm och del av Östermalm ­ remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 2017/385-1.5.3.

§12 Detaljplan för fastigheten Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm ­ remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 2017/467-1.5.3.

§13 Ny översiktsplan för Stockholm ­ remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 2017/490-1.5.3.

§14 Motion om en stadsdelsnämndsreform ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/373-1.5.1.

§15 Motion om att införa en kulturtaxa för upplåtelse av stadens mark ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/282-1.5.1.

§16 Motion om att bygga väderskydd vid Stockholms båthållplatser - remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/283-1.5.1.

§17 Motion om att omvandla Karlbergsvägen till en esplanad likt Karlavägen - remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/256-1.5.1.

§18 Motion om att säkerställa en effektiv och god läkemedelshantering inom hemtjänsten ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/269-1.5.1.

§19 Serveringstillstånd för Restaurang Tegnérgatan 34 ­ remiss från socialförvaltningen, tillståndsenheten Dnr 2017/384-1.5.2.

§20 Uppföljning av Väderkvarnens vård och omsorgsboende Dnr 2017/328- 1.2.1.

§21 Ekonomisk månadsuppföljning per juli med prognos för år 2017 Dnr 2017/202-1.2.1.

§22 Arkivinstruktion för Norrmalms stadsdelsnämnd Dnr 2017/455-1.1.

§23 Undersökning av några socialtjänsters handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn ­ redogörelse med anledning av beslut från Justitieombuds-mannen (JO) Dnr 2017/298-1.6.

§24 Granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden Dnr 2017/364-1.5.1.

§25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§26 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

§27 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§28 Protokoll från Norrmalms stadsdels-nämnds förvaltningsgrupp