Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-12-17

Sammanträde 2009-12-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, öppna delen av sammanträdesprotokoll 2009-11-26. Kommer senare

4 Medborgarförslag om "utegym" längs hälsans stig, dnr 002/686-2009.

5 A Kvalitetsgarantier 2010 för enheterna vid Skärholmens stadsdelsförvaltning, dnr 099/694-2009.

5 B Verksamhetsplan 2010 för enheterna i Skärholmens stadsdelsförvaltning, dnr 100/683-2009.

6 Redovisning av mötesplatsernas och parklekarnas verksamhet och organisation i Skärholmens stadsdelsförvaltning, dnr 499/633-2009.

7 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2010, dnr 699/709-2009.

8 Kartläggning av kunskaper i svenska hos barn med annat modersmål i ålder 4-6 år, i Skärholmens kommunala barnomsorg år 2009, dnr 499/698-2009.

10 Tillsyn av Konstskolan Linnea på uppdrag av Länsstyrelsen, dnr 602/719-2009.

11 Tillsyn av Edsätragården och Edsätrahemmets äldreboende på uppdrag av Länsstyrelsen, dnr 602/701-2009.

12 Tillsyn av Ekehöjdens äldreboende på uppdrag av Länsstyrelsen, dnr 602/700-2009.

13 Tillsyn av Sandstugans äldreboende på uppdrag av Länsstyrelsen, dnr 602/699-2009.

14 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack.

15 Tillsyn av Kaninholmens korttidshem på uppdrag av Länsstyrelsen, dnr 602/724-2009.

16 Tillsyn på Byholmens äldreboende på uppdrag av Länsstyrelsen, dnr 602/703-2009.

17 Balanslista uppdrag SDN 13/2009-12-17.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§8 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§9 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§10 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-11-26

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2009-11-26

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§11 Medborgarförslag om ”utegym” längs hälsans stig

Förelåg ett medborgarförslag från Johan Vretinger om att kunna träna ute med träningsredskap längs Hälsans stig, dnr 002/686-2009

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att medborgarförslaget sändes till förvaltningens för beredning och fick enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att skicka medborgarförslaget, dnr 002/686-2009 till förvaltningens för beredning

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Ansökan om bidrag till hyreskostnader

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 004/728-2009 med förslag till beslut att Skärholmens stadsdelsnämnd avslår ansökan, Stadsdelsnämnden har som policy att aldrig bevilja bidrag till hyreskostnader.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att avslå ansökan enligt förvaltningens förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Verksamhetsplan Skärholmen 2010

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 100/638-2009 med förslag till beslut att nämnden beslutar följande:

1. Verksamhetsplanen inklusive bilagor och budget för år 2010 fastställs.

2. Omslutningsförändringar om 78,1 mkr fastställs.

3. Resultatenheter 2010 fastställsenligt bilaga.

4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkar för alliansen (m), (fp), (kd) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp) bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Hon anmäler även ett särskilt uttalande för (s) enligt bilaga två. Tjänstgörande ersättaren Anne Marie Grave (mp) yrkar bifall till det för minoriteten gemensamma förslaget till beslut enligt bilaga ett samt anmäler ett särskilt uttalande för (mp) enligt bilaga tre. Tjänstgörande ersättaren Rudy Espinoza (v) yrkar bifall till det för minoriteten gemensamma förslaget till beslut enligt bilaga ett samt anmäler ett särskilt uttalande för (v) enligt bilaga fyra. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut, förvaltningens samt det för minoriteten gemensamma enligt bilaga ett. Han ställer de bägge förslagen till beslut mot varandra och hör bifall till förvaltningens och avslag till minoritetens förslag. Ledamoten Liliane Svensson (s) begär votering vilken utfaller med sju röster för förvaltningens förslag till beslut och sex röster för minoritetens enligt bilaga ett. Ledamoten Liliane Svensson (s) reserverar sig för minoriteten (s), (v), (mp) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att

1. fastställa verksamhetsplanen inklusive bilagor och budget för år 2010

2. fastställa omslutningsförändringar om 78,1 mkr.

3. fastställa resultatenheter 2010 enligt bilaga.

4. överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Reservationer Ledamoten Liliane Svensson (s) reserverar sig för minoriteten (s), (v), (mp) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

Voteringen Ledamoten Liliane Svensson (s) begärde votering vilken utföll med sju röster för förvaltningens förslag till beslut och sex röster för minoritetens enligt bilaga ett. Röstade ja till förvaltningens förslag till beslut gjorde ordföranden Jan Jönsson (fp), ledamöterna Andrea Femrell(m), Bayram Kaya (m), Mika Eskelinen (m), tjänstgörande ersättarna Lill Stonegård (m), Christer Stenberg (m), Zazan Sanli (fp). Nej till förmån för minoritetens förslag till beslut röstade ledamöterna Liliane Svensson (s), Kurt Fredriksson (s), tjänstgörande ersättarna Abdul Nasser(s), Fanny Gustafsson (s), Anne Marie Grave (mp), Rudy Espinoza(v).

Särskilda uttalanden Ledamoten Liliane Svensson (s) för (s) enligt bilaga två. Tjänstgörande ersättaren Anne Marie Grave (mp) för (mp) enligt bilaga tre. Tjänstgörande ersättaren Rudy Espinoza (v) enligt bilaga fyra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp) Förslag till beslut

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-12-17

Liliane Svensson m.fl. (s)

Ruby Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m-fl. (mp)

Ärende 13

Dnr.100/638-2009

Budget o Verksamhetsplan 2010 Skärholmen

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delvis fastställa verksamhetsplanen inklusive bilagor och budget för år 2010.

2. Omslutningsförändringar om 78,1 mkr fastställs.

3. Resultatenheter fastställs enligt bilaga.

4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Samt därutöver anföra

Med socialdemokraterna, vänster- och miljöpartiets budgetar för Stockholms stad 2010 avseende stadsdelsnämnder, skulle Skärholmen tilldelas en budget som är större än den styrande majoritetens tilldelning av pengar till vår stadsdel.

Våra skattepengar vill vi att det ska gå till att öka kvaliteten i verksamheten inte till vinst i bolag, som har kortsiktiga vinstintressen som mål.

Skärholmens medborgares trygghet, trivsel och hälsa är för oss det viktigaste

Vår budget gör att vi kan återinföra SL-kortet att ingå i normen för ekonomiskt bistånd.

Människor som redan har det svårt ekonomiskt ska inte dessutom behöva hamna i ”stadsdelsarrest”. Det är viktigt, att alla ska kunna ta del av Stockholms stads kulturutbud, utställningar, idrott och inte minst kunna ströva i stadens natur.

Barnperspektivet ska ligga till grund för alla beslut som fattas i stadsdelsnämnden. Där ingår också att satsa på kulturen för våra barn. Att lära sig spela ett instrument ska vara möjligt för fler barn i vår stadsdel.

För ungdomar ska ett sommarjobb på tre veckor för de mellan 16 till 19 år bli en realitet. Vi vill ge ungdomarna den möjligheten. Lotten ska inte avgöra om man får ett sommarjobb.


En övergripande syn på miljön är en förutsättning för att ställa om vårt samhälle till en långsiktigt uthållig stad. Agenda 21 arbetet skulle utökas med vår budget. Miljökrav skulle återinföras vid stadens upphandlingar. Stadsdelen kan då fullt ut göra de inköp som krävs för att bland annat kunna handla ekologiska och rättvisemärkta varor till våra verksamheter. Vi vill även vara säkra på att de varor vi köper har tagits fram på ett bra sätt genom en antidiskrimineringsklausul, barnarbete ska inte på några villkor förekomma.

Våra hårt trängda verksamheter inom social omsorg om barn och äldre skulle få mer pengar med vår budget. Våra äldre, som behöver omsorg ska garanteras det. Trygghet och kontinuitet ska vara ledstjärnan i verksamheterna. Barn som far illa ska uppmärksammas på ett tidigt stadium, genom att söka fördjupad samverkan mellan förvaltningar och myndigheter.

Vi skulle utveckla våra kommunala verksamheter genom att kompetensutveckla vår personal. Fritidsaktiviteter ska vara möjliga för medarbetarna en timme per vecka. Vi vill skapa större möjligheter till egna initiativ för att skapa mångfald, där personal, brukare/anhöriga, barn/föräldrar genom ett demokratiskt arbete gemensamt skapar den arbetsplats och verksamhet man vill ha. Rätten att välja måste handla om vilket innehåll man vill ha i verksamheten, inte vilket bolag som bedriver den. Den offentliga insynen och meddelarfriheten är viktiga för att säkra att verksamheterna sköts på ett bra sätt.

Bakom de successiva neddragningarna av verksamheter i stadsdelarna som den styrande majoriteten hela tiden genomför, försämras servicen till medborgarna. Små saker som hela tiden försvinner, verksamheter som samordnas/stramas åt blir till slut en kvalitetsförsämring.

Stadsdelsnämndens närhet till medborgarna ökar kunskapen om vad som behövs i området. Möjlighet till personliga möten med politiker och tjänstemän med medborgare ökar.

Lokala föreningars och enskilda människors engagemang och idéer kan lätt fångas upp och bli till konkreta beslut. Skärholmens medborgare kan då känna att de är med och påverkar.

Tillgången till lokaler med nolltaxa är viktigt för ett aktivt föreningsliv..

Stadsdelsnämnden med sin förvaltning i Skärholmen är viktiga för demokratin.


Bilaga två Särskilt uttalande (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-12-17

Liliane Svensson m.fl. (s)

Ärende 13

D.nr. 100/638-2009

Budget o Verksamhetsplan 2010

Särskilt uttalande

Alla människor har rätt att leva i ett samhälle som bygger på trygghet och solidaritet.

Det är då vi blir fria, jämlika människor Så ser dock verkligheten inte ut, varken i världen, Sverige eller i Skärholmen.

Vi socialdemokrater vill skapa ett rättvist samhälle som har plats för alla.

Det är än viktigare än någonsin när vi är mitt i en kris, som berör många människor.

Vi tror på människors förmåga, att ta ansvar, både för sig själva och för andra.

Vi vill se ett samhälle, där man inte ska straffas för att man råkat bli sjuk eller arbetslös. Ett samhälle där behovet är viktigast, inte hur tjock plånbok man har. Ett samhälle, som inte tillåter, att enskilda vinster görs på bekostnad av kvalitet, när människor behöver vård och omsorg.

Vi vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal. Ett samhälle där alla har ett inflytande. Ett samhälle som tar hänsyn till människors olika förutsättningar.

Därför vill vi socialdemokrater utveckla den gemensamma sektorn. Därför har vi valt, att inte sänka skatten under mandatperioden, utan i stället använda de pengarna till verksamhet för de behövande.

(S) budget ger 23,1 mkr mer till Skärholmens stadsdelsnämnds budget enligt nedanstående fördelning.

Förskoleverksamhet

Skärholmen ska vara en stad där alla barn kan utvecklas och växa till fria och självständiga vuxna. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Skärholmens barn ska gå vidare från förskolan övertygade om sin egen förmåga och med lust att lära. Barn som får tillgång till en bra förskola har större möjlighet att lyckas under sin fortsatta skolgång. Det är i förskolan vi kan utplåna orättvisa skillnader i barnens förutsättningar.

Förskolan ska vara en plats där barnen känner sig trygga och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Formerna för övergången från förskola till grundskola och skolbarnomsorg ska utvecklas och förbättras. I Skärholmens förskoleverksamhet ska alla barn behandlas jämlikt. Ingen ska behandlas annorlunda på grund av kön, etnicitet, klassbakgrund eller föräldrars sexuella läggning.


Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet. Lokaler och gårdar ska uppmuntra till lek och lust att lära. Antalet anställda med pedagogisk utbildning ska öka. All förskoleverksamhet ska vara organisatoriskt placerad under stadsdelsnämnderna. Barngruppernas storlek ska minskas utifrån målsättningarna, utan att det inverkar på antalet personal. En avstämning av barngruppernas storlek ska göras två gånger per år. Det ska finnas förskolor med olika pedagogiska och verksamhetsmässiga inriktningar. Vi fortsätter att satsa på barns språkutveckling.

Öppen förskoleverksamhet ska tillhandahållas, som ett komplement för dem som inte har sina barn i förskolan.

Vi vill ha en förskola med kvalité, trygghet och inflytande.

Vi vill återinföra en avgiftsfri månad.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 7,4 mkr mer än vad majoriteten ger till förskoleverksamheten.

Verksamhet för barn och ungdom

Skärholmen ska vara en barnvänlig stadsdel och barns perspektiv ska alltid beaktas vid planering av stadsdelen.

Skärholmens barn och unga har i dag olika förutsättningar för sin fritid. De skillnaderna måste brytas och alla barn och unga ska ges samma möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheten ska vara de arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor och tankar i form av kultur/skapande och idrott/rörelse.

Ungdomars personliga utveckling är viktig. Vi vill förstärka ungdomsmottagningen. Barn och unga ska erbjudas en bred fritidsverksamhet. Arbetsformer som gör ungdomar delaktiga och inflytelserika ska utvecklas. Barn och ungdomar ska ges möjlighet till en trygg och stimulerande sommarvistelse. Alla barn mellan

9 och 16 år ska erbjudas en plats i den stadsdelsövergripande kolloverksamheten.

Möteslokaler i varje stadsdel och 2:a Hemmet ska utvecklas och säkras.

Fritidsklubbar för mellanstadiebarnen ska finnas i varje stadsdel.

Alla gymnasieungdomar ska få ett SL-kort.

Verksamheten i stadens parklekar ska utvecklas och säkras.

I frågor som rör ungdomar ska Ungdomsrådet (URIS) spela en aktiv roll.

Vi vill att staden ska bygga en fotbollshall i Vårberg. I stadens budget finns medel så att vi kan möjliggöra 1 – 2 spontanidrottsplatser i varje stadsdel.

Socialdemokraternas budget i övrigt innebär att Skärholmen får 2,1 mkr mer än vad majoriteten ger till verksamhet för barn och ungdom.

Äldreomsorg

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och social gemenskap.

Valfriheten i boendeformer måste garanteras de äldre och det ska vara en självklar rättighet att ha reellt inflytande över sin vardag. En eventuell social isolering måste brytas och ersättas med ett utbud av forum för ett aktivt liv där möten och aktiviteter är en del av vardagen för de äldre.Personer inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänstmottagare ska bli nöjdare. Valfrihet när det gäller inriktning på omvårdnadsboende ska öka. Tillgången på kommunala alternativ ska garanteras. Andelen heltidstjänster ska öka.

Äldre som beviljats bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill ha

hemlagad mat eller matlåda. Servicehusen ska behållas, utvecklas och rustas upp. För äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende med hemtjänst ska oro, social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedömningen. Normerna för biståndsbedömning måste ses över, så att de som har ett behov av serviceboende, kan erbjudas detta. Personaltätheten ska vara tillfredsställande dygnet runt.

De sociala delegationerna ska få pröva äldreärenden på individnivå. Det växande behovet bland äldre av annan etnisk bakgrund än svensk ska beaktas vid informationsspridning och mötas i verksamheten. Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- och hjälpinsatser och kompetensutveckling till dem som vårdar anhöriga och närstående. Den medicinska fotvården ska säkerställas nu när ansvaret har gått över från landstinget till stadsdelsnämnden. Vi ska följa upp genomförandeplaner och avsteg från insatser, som inte varit genomförda enligt den äldres egen vilja och önskemål, ska redovisas.

Pensionärsrådet ska spela en aktiv roll i det för dessa angelägna frågor.

Alla över 75 år ska ha rätt till 2 timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning. Alla över 67 år ska erbjudas avgiftsfria ”fixartjänster”.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 4,0 mkr mer än vad majoriteten ger till äldreomsorg.

Flyktingmottagande

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och självständigt liv. Alla flyktingar som kommer till Stockholm och Skärholmen är välkomna och ska erbjudas möjligheter att inkluderas i samhället genom en kvalitativ introduktion, ett bra boende och god språkundervisning. I stadens verksamheter ska ingen diskriminering förekomma.

Nyanlända flyktingar ska snabbt erbjudas ett bra boende. Introduktionen ska syfta till att vuxna flyktingar kommer ut i arbete så fort som möjligt och därmed får möjlighet till egen försörjning. Flyktingbarn- och ungdomar ska snabbt garanteras plats i förskola och skola.

Kultur- och föreningsverksamhet

Kulturen ska vara tillgänglig för alla. I arbetet med att stärka och fördjupa demokratin krävs att alla medborgare får tillgång till rika kulturupplevelser. Det handlar om allas rätt att leva ett rikt liv och vara aktiva medborgare.

Det lokala kulturutbudet ska utökas. Samarbetet mellan lokala kulturupplevelser och skolorna ska öka.

Alla barn och ungdomar i stadsdelsnämndsområdet ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Det ska finnas arenor som möjliggör såväl uttryck som intryck.

Åtgärder måste vidtas för att nå de som inte själva söker sig till kulturen. Invånarna i Skärholmen ska erbjudas en lättillgänglig konsumentvägledning där information till barn och unga prioriteras.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 0,3 mkr mer än vad majoriteten ger till kultur- och föreningsverksamhet.


Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Ett modernt och rättvist Skärholmen ger människor med funktionshinder möjligheten att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten ska öka, eftersom det är viktiga grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Det är ett gemensamt ansvar att bekämpa alla former av diskriminering. Brukarinflytandet ska stärkas.

Servicen och omsorgen ska utvecklas på ett sådant sätt att personer med funktionshinder får ökad självständighet och delaktighet.

Den enskildes behov, önskemål och val ska ligga till grund för beslut om insatser. Arbetet med att förebygga och bekämpa diskriminering ska intensifieras. Riktlinjer för beslut om insatser för personer med funktionshinder ska utvecklas och tillämpas i stadens alla delar. Underhåll av gatumiljön och snöröjning ska planeras med särskilt hänsyn till personer med funktionshinder. Tillgänglighetsarbetet inom det lokala näringslivet ska stimuleras.

Handikapprådet ska spela en aktiv roll i det för dessa angelägna frågor.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri.

Alla människor har rätt till ett liv präglat av självständighet, delaktighet och respekt. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. För att uppnå detta måste samhället arbeta förebyggande, i form av tidiga och rätt insatser.

Alla människor som har behov av insatser ska behandlas med värdighet. När det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhället finnas där. I en rättvis och modern stad ska de som är hemlösa och/eller har missbruksproblem få hjälp att ändra sin livssituation. Vi ska erbjuda skydd till de kvinnor och barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Kampen mot våldet i hemmet ska fortsätta. Att bekämpa prostitution är också ett gemensamt ansvar.

Andelen hemlösa ska minska. Andelen fattiga barn ska minska. Droganvändningen bland unga ska minska. Antalet våldsutsatta kvinnor och barn ska minska genom att samarbetet med frivilligorganisationer, polis, sociala och rättsvårdande myndigheter ska öka. Arbetet med att bekämpa prostitution ska öka genom närmare samarbete mellan polis och sociala myndigheter. Fler personer med funktionshinder ska ha en sysselsättning eller studera, eftersom det ökar möjligheterna till ett självständigt liv. Människor med psykosociala problem ska i ökad utsträckning uppleva sin dagliga verksamhet som meningsfull.

Nämnden ska särskilt utveckla olika stöd- och vårdboende utifrån individens behov, genom till exempel så kallade lågtröskelboenden och boende med olika former av boendestöd. Målsättningen ska vara att korta tiden mellan tränings- och försöksboende och eget kontrakt. Genom samarbete mellan hyresvärdar, socialtjänst och kronofogdemyndighet ska vräkningar motarbetas.


Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras, särskilt gäller detta barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd. Ungdomsmottagningen ska utvecklas för att främja ungdomars hälsa och kunskaper avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling. Antalet skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn ska öka. Skydd och stöd till flickor och pojkar som drabbas av hedersrelaterat våld ska utvecklas i samarbete med ideella organisationer, myndigheter och andra samhällsinstitutioner.

Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheter till praktikplats, arbete och träffpunkter av stadsdelen. De ungas psykiskt funktionshindrades situation och behov ska särskilt uppmärksammas. Unga vuxna med psykosocial problematik ska särskilt prioriteras.

Föräldrastödverksamhet i samverkan med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen ska utvecklas för att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Handikapprådet ska spela en aktiv roll i det för dessa angelägna frågor.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 5,8 mkr mer än vad majoriteten ger till individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri.

Ekonomiskt bistånd

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och rikt liv. Vår grundinställning är att alla människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. När det ekonomiska skyddsnätet saknas, ska samhället finnas som stöd. Vägen tillbaka till egen försörjning ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar.

Antalet personer med egen försörjning boende i Skärholmen ska öka.

Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd. En aktiv arbetsmarknadspolitik ska bedrivas, som metodiskt och seriöst bidrar till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Unga arbetslösa ska prioriteras inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Genom uppsökande verksamhet ska ungdomar, som inte påbörjat eller avbrutit sin gymnasieutbildning i förtid, följas upp. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektra av åtgärder såsom utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser.

SL-kostnaderna ska inkluderas i levnadsomkostnaderna och således i det ekonomiska biståndet.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 1,0 mkr mer än vad majoriteten ger till ekonomiskt bistånd.


Arbetsmarknadsåtgärder

Arbete och att kunna försörja sig själv är grundläggande för människors möjlighet till att leva ett gott och rikt liv. Om samhället ska ha en stark tillväxt krävs att all den kunskap och vilja till arbete som finns tas tillvara. Därför är det vår uppgift att hjälpa människor in i arbetslivet och stötta dem som är yrkesverksamma.

I en lågkonjunktur är det viktigare än någonsin, att satsa på kompetensutveckling, Komvux, SFI och annan utbildning. När konjunkturvågen vänder upp igen, så är det viktigt att vara väl rustad för att möta den.

Samverkan ska ske mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, flyktingintroduktion och vuxenutbildning. Samarbetet med det lokala näringslivet ska utvecklas. I samverkan med de arbetssökande ska individuella utvecklingsplaner utvecklas. Entreprenörskap ska främjas. Arbetet med att utbilda praktikhandledare ska fortsätta. Satsningar ska göras på sommarjobb för ungdomar. Vi vill återinföra stöd till arbetslösa ungdomar genom Navigatorcenter.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 2,1 mkr mer än vad majoriteten ger till arbetsmarknadsåtgärder.

Stadsmiljöverksamhet

Alla har rätt att leva i en ren, fräsch och trygg miljö. Parker, lekplatser och andra grönområden ska vara rena, välskötta och ge möjlighet till rekreation, möten och naturupplevelser i närmiljö.

Vi inrättar en Agendasamordnare för miljöfrågor.

Stadsdelens invånare ska erbjudas upplevelse som erbjuder tillgängliga, inbjudande miljöer för rekreation och fritid i närområdet.

Vi vill utveckla trygghetsperspektivet i parkmiljön.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 0,4 mkr mer än vad majoriteten ger


Bilaga tre Särskilt uttalande (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2009-12-17

Skärholmens stadsdelsnämnd

Anne-Marie Grave (mp)

Ärende 13

Dnr. 100/638-2009

Budget och Verksamhetsplan 2010

Särskilt uttalande

Miljöpartiet reserverar sig tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mot förslaget till verksamhetsplan och budget. Utöver detta vill vi i detta särskilda uttalande klargöra vad vi vill, våra ståndpunkter och vårt eget centrala förslag till budget.

Den moderatledda majoriteten i Stockholms Stadshus budget präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter.

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2010 gällande Skärholmen innebär att utsatta grupper som gamla, de som behöver försörjningsstöd, personer med funktionshinder, barn osv. får ytterligare försämrade villkor. Arbetet med att uppnå klimatmålen är så gott som obefintligt. Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige skulle för 2010 ha betytt ca 51,2 miljoner mer för Skärholmens stadsdelsnämnd än vad som finns i den föreliggande borgerliga budgeten för stadsdelen. Miljöpartiets förslag till budget hade för Skärholmens del bl a inneburit några miljoner mer till äldreomsorgen, till förskolorna och till personer med funktionsnedsättning samt en högre grundläggande service till medborgarna.

T.ex. Av det vill vi lägga 30 miljoner mer på arbetsmarknadsåtgärder, 5, 9 miljoner mer på förskoleverksamhet, 4,8 milj. mer på stöd o service till personer med funktionsnedsättning, 3,2 milj. mer till ekonomiskt bistånd, 2,2 milj. mer till individ – och familjeomsorg, 2,1 milj. mer till verksamhet för barn- och ungdom, 0,7 milj. mer till stadsmiljöverksamhet inkl Agenda 21 samt 0,2 milj. mer till flyktingmottagning. Vi har räknat in lönehöjningar och prisökningar.

Under denna mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Stadsdelen ska, där aktuellt, garantera genomförandet av skötselplanerna för naturreservaten.

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2010 ska målet vara att 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara ekologisk, år 2011 bör det vara 40 procent.


Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker. Arbetet mot diskriminering ska regelbundet följas upp.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förstärkas.En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se ett tydligare fokus på och arbete med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter, exempelvis genom inrättandet av en s.k. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering), jämför MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)).

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare.

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En arbetsmodell som har gett mycket goda erfarenheter, i form av bättre hälsa hos personalen och därför också bättre kontinuitet för de äldre, är den s.k. 3-3-modellen. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. All personal inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka. Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning ska införas och den s.k. fixartjänsten för äldre ska avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”En-dörr-in”-verksamhet där alla arbetssökande erbjuds skräddarsytt och individuellt stöd – vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till s.k. jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell. Varje stadsdelsnämnd ska ha egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d.v.s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte

har arbetsförmåga. Krav på motprestation inte ska vara huvudregel för att få försörjningsstöd. Alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas.

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder.

Avklarade studier i svenska för invandrare (sfi) är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Stadsdelen ska garantera sfi-elever studier till och med nivån för nationella provet. Det finns anställda inom stadsdelsnämndernas verksamheter med mycket begränsade kunskaper i svenska, exempelvis inom skolbespisningen och lokalvården. Det bör utredas om dessa grupper kan läsa sfi inom ramen för stadens kompetensprogram.


Bilaga fyra Särskilt uttalande (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

2009-12-16

Ärende 13 Särskild uttalande

Rudy Espinoza (V)

74,5 mnkr mer till i Skärholmen- Stockholmsvänsterns budget för Demokrati – Jämlikhet - Miljörättvisa år 2010

Vänsterpartiets budget baseras på decentralisering och deltagande demokrati. Vi satsar förebyggande, långsiktigt, jämställt och miljövänligt. All verksamhet som betalas av Stockholms stad ska ha bra kvalitet. Människor som använder och utför gemensamt finansierade tjänster och som skapar våra tillgångar ska vara med och bestämma. Demokrati kräver en arena för medbestämmande och det är politikens uppgift att skapa den. Genom ökade resurser till stadsdelsnämnderna kan vi göra en rättvisare fördelning av välfärden i samråd med invånarna, vilket utvecklar både närsamhället och demokratin.

Vårt budgetförslag bygger på solidarisk finansiering, jämlika levnadsvillkor, miljörättvisa och hållbar stadsmiljö samt gemensamt välfärd. Vi är övertygade om att stockholmarna vill ha bättre välfärd och enar att alla tjänar på vår politik.

Vi vill bygga 20000 lägenheter under mandatperioden. Bostadsbristen för gruppbostäder ska byggas bort och flera billiga hyresrätter ska byggas så att unga och hemlösa kan få bostad. Vi vill öka takten i tillgänglighetsarbetet för att kunna nå målet att bli världens mest tillgängliga huvudstad 2010.

Stadsdelsnämndernas verksamhet är basen i Stockholmarna välfärd från yngsta till de allra äldsta invånare. Med vår budget får Skärholmens stadsdel 74.5 mnkr mer, utöver avsevärda summor för kvalitetsökning och ökat lokalt inflytande över grundskola, skolbarnomsorg, mellanstadieverksamhet, särskolan, särskola, arbetsmarknadsåtgärder samt stadsmiljöfrågor.

Förskolan

Vänsterpartiet satsat 15 mnkr mer i Skärholmen jämför med kommunfullmäktiges budget.

Höjd schablon och socioekonomisk tillägg med 2%

Ytterligare höjt socioekonomisk tillägg med 10 % för utökat arbetet med andraspråk, modersmål och mindrebarngrupper.

Vänterspartiets mål för förskolan

Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

Arbete med barn språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

Barn förmåga att uttrycka sig i olika former ska uppmuntras och utvecklas

Alla föräldrar ska kunna vara delaktig i förskolans pedagogiska arbete.

Äldreomsorg

Vi satsar 17,5 mnkr mer i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktiges budget, samt ytterligare satsningar på personalreformer som gynnar kvaliteten i äldreomsorgen.

Äldre över 75 får hemtjänster efter förenklad biståndsbedömning, vilket ska utökas från 4 timmar per månad till 2 timmar per vecka.

God omsorg genom höjd bemanning i demensboenden.

Ett bättre social innehåll i vardagen med mer kultur och rörelse.

Även äldre mellan 67 och 75 år ska kunna få hjälp av fixare

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten


Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andras diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen.

Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i ett vård och omsorgsboende.

Arbetsmarknads åtgärder.

Vänsterpartiet satsar 23 mer i Skärholmen än kommunfullmäktiges budget varav 6 mnkr är ökad kvalitet och 17mnkr flyttas från socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden.

Satsning på långtidsarbetslösa ungdomar

Kompetenshöjande individuell praktik i samråd med den enskilde

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

Kvinnor och män ska erbjudas insatser en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden.

Öka andelen ungdomar, personer med utomnordisk bakgrund samt personer med funktionsnedsättningar som har arbete eller utbildning.

Brukarna självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas. Insatser på för människor som står långt från arbetsmarknaden ska prioriteras

Kultur och föreningsverksamhet

Vänster satsar 3 mnkr mer i skärholmen jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Ökat stöd till den lokala kultur och föreningsverksamhet.

Lokala kulturcentra i vissa förorter.

Kultursekreterare i alla stadsdelsnämnder.

Ökade föreningsbidrag i vissa förorter

Vänsterpartiets mål för kultur och föreningsverksamheten.

Kultur och föreningslivet ska växa i förorterna.

Alla barn och unga ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet.

Stadens kulturpolitik ska stärkas där den är som svagast och det är framförallt i förorterna. Kultur – och föreningsverksamhet spela r en viktig roll för att minska klyftorna i staden. Vi vill skapa kulturcentra i förorterna tillsammans med boende, kultur föreningar med flera. Barn, unga och äldre i Skärholmens stadsdel ska få ökad tillgångar till kultur och inflytande över hur pengar används.

§14 Kvalitetsgarantier 2010 för enheterna vid Skärholmens stadsdelsförvaltning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 099/694-2009 med förslag till beslut

att

1. Stadsdelsnämnden godkänner Kvalitetsgarantier för 2010 för enheterna i Skärholmens stadsdelsförvaltning och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Omedelbart justera protokollet och genast skicka detta till kommunstyrelsen, registratorn vid KF/KS kansli samt till stadsledningskontoret och revisionskontoret.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och fick bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna Kvalitetsgarantier för 2010 för enheterna i Skärholmens stadsdelsförvaltning och överlämna det till kommunstyrelsen.

2. omedelbart justera protokollet och genast skicka detta till kommunstyrelsen, registratorn vid KF/KS kansli samt till stadsledningskontoret och revisionskontoret.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Verksamhetsplan 2010 för enheterna i Skärholmens stadsdelsförvaltning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 100/683-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av enheternas verksamhetsplan för 2010

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och fick bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna anmälan av enheternas verksamhetsplan för 2010

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2010

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 699/709-2009 med förslag till beslut att Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner pensionärsföreningarnas nomineringar till ledamöter och ersättare till pensionärsrådet 2010.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med rättelsen i tjänsteutlåtandet att PRO har tre ordinarie och fyra ersättare. Han hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att utse ledamöter och ersättare till pensionärsrådet 2010 enligt förslaget till beslut

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Kartläggning av kunskaper i svenska hos barn med annat modersmål i ålder 4-6 år, i Skärholmens kommunala barnomsorg år 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 499/698-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner denna kartläggning av kunskaper i svenska hos barn med annat modersmål i ålder 4-6 år inom kommunal barnomsorg.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna denna kartläggning av kunskaper i svenska hos barn med annat modersmål i ålder 4-6 år inom kommunal barnomsorg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Internkontroll dokumentation LSS gruppbostäder

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 600/693-2009 med förslag till beslut att

1. stadsdelsnämnden godkänner internkontroll av dokumentation

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna internkontroll av dokumentation enligt förslaget till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Tillsyn av Konstskolan Linnea på uppdrag av Länsstyrelsen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 602/719-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner tillsynen.

2. Omedelbar justering, skickas därefter till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna tillsynen.

2. omedelbart justera paragrafen samt att därefter skicka detta till Länsstyrelsen i Stockholms län.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Tillsyn av Edsätragården och Edsätrahemmets äldreboende på

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 602/701-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner tillsynen av Edsätragården & Edsätrahemmet

2. Omedelbar justering. Tillsynen skickas därefter till Länsstyrelsen i Stockholms Län.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna tillsynen.

2. omedelbart justera paragrafen samt att därefter skicka detta till Länsstyrelsen i Stockholms län.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Tillsyn av Ekehöjdens äldreboende på uppdrag av Länsstyrelsen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 602/700-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner tillsynen av Ekehöjdens äldreboende

2. Omedelbar justering. Tillsynen skickas därefter till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna tillsynen.

2. omedelbart justera paragrafen samt att därefter skicka detta till Länsstyrelsen i Stockholms län.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Tillsyn av Sandstugans äldreboende på uppdrag av Länsstyrelsen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 602/699-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner tillsynen av Sandstugans äldreboende

2. Omedelbar justering. Tillsynen skickas därefter till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna tillsynen.

2. omedelbart justera paragrafen samt att därefter skicka detta till Länsstyrelsen i Stockholms län.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälan av skrivelserna i pärm och postfack läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan av skrivelserna i pärm och postfack samt att lägga dem till handlingarna

§24 Tillsyn av Kaninholmens korttidshem på uppdrag av Länsstyrelsen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 602/724-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner tillsynen av Kaninholmens korttidshem.

2. Omedelbar justering. Tillsynen skickas därefter till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna tillsynen.

2. omedelbart justera paragrafen samt att därefter skicka detta till Länsstyrelsen i Stockholms län.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Tillsyn på Byholmens äldreboende på uppdrag av Länsstyrelsen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 602/703-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner tillsynen av Byholmens äldreboende

2. Omedelbar justering. Tillsynen skickas därefter till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna tillsynen.

2. omedelbart justera paragrafen samt att därefter skicka detta till Länsstyrelsen i Stockholms län.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§26 Balanslista uppdrag SDN 13/2009-12-17

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd

att lägga balanslistan till handlingarna

-----------------------------------------------------------------------------------------

§27 Månadsrapport november 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 101/733-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 2009 och lägger den till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att stadsdelsnämnden godkänner anmälan av månadsrapporten och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan av månadsrapporten för november 2009 samt att lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§28 Kvalitetsredovisning för Skärholmens kommunala barnomsorg 2008-2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande dnr 499/708-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner denna kvalitetsredovisning för Skärholmens kommunala barnomsorg 2008-2009

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna denna kvalitetsredovisning för Skärholmens kommunala barnomsorg 2008-2009

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§29 Inkomna skrivelser/beslut

A. Protokoll från stadsdelsnämndens gruppledarmöte 2009-11-26.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att den inkomna skrivelsen läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelsen A till handlingarna

------------------------------------------------------------------------------------------------------

§30 Nedskrivning av utestående kundfordringar

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 101/760-2009 med förslag till beslut att Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner nedskrivningar av fordringar motsvarande 840960,16 enligt bifogad förteckning.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta. Han yrkade också att ärendet omedelbart justeras och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna nedskrivningar av fordringar motsvarande 840960,16 enligt bifogad förteckning

att omedelbart justera paragrafen

---------------------------------------------------------------------------------------

§31 Skrivelse om handlingsplan för samverkan mellan skola, fritid och socialtjänst

Förelåg en skrivelse med förslag till beslut från hela stadsdelsnämnden (m), (fp), (kd), (s), (v), (mp) enligt bilaga ett.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade för (m), (fp), (kd), (s), (v), (mp) om bifall till förslaget till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, nämndens och hörde enhälligt bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt i enlighet med förslaget till beslut

att

1. förvaltningen ges i uppdrag att se över och revidera befintlig handlingsplan för samverkan mellan skola, fritid och socialtjänsten så att samarbetet och informationsöverföringen dem emellan fördjupas och förbättras. Planen skall redovisas i samband med tertialrapport 1, 2010

2. omedelbart justera ärendet

3. därutöver anföra

Det råder idag ett missförstånd/missnöje från framförallt rektorernas sida gentemot socialtjänsten vad gäller insatserna mot ungdomar som anmäls från skolornas sida. För att stärka, förtydliga och fördjupa såväl informationsutbytet som samarbetet mellan socialtjänst, fritid och skola behövs handlingsplanen revideras.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Skrivelse med förslag till beslut från (m), (fp), (kd), (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-12-17

Ulf Colliander (M) m.fl.

Gustav Åkerblom (Fp) m.fl.

Mikael Nordstedt (Kd)

Liliane Svensson (S) m.fl.

Rebwar Hassan (Mp) m.fl.

Rudy Espinoza (V) m.fl.

Skrivelse om handlingsplan för samverkan mellan skola, fritid och socialtjänst

Förslag till beslut:

1. att förvaltningen ges i uppdrag att se över och revidera befintlig handlingsplan för samverkan mellan skola, fritid och socialtjänsten så att samarbetet och informationsöverföringen dem emellan fördjupas och förbättras. Planen skall redovisas i samband med tertialrapport 1, 2010

2. att omedelbart justera ärendet

3. att därutöver anföra

Det råder idag ett missförstånd/missnöje från framförallt rektorernas sida gentemot socialtjänsten vad gäller insatserna mot ungdomar som anmäls från skolornas sida. För att stärka, förtydliga och fördjupa såväl informationsutbytet som samarbetet mellan socialtjänst, fritid och skola behövs handlingsplanen revideras.

§32 Övriga frågor

Ledamoten Andrea Femrell (m) tackade alla ledamöter i stadsdelsnämnden för ett gott samarbete framförallt i stadsmiljöfrågor där nämnden i ett flertal frågor kunnat enas och önskade alla medarbetare och medborgare i stadsdelen en God Jul och ett Gott Nytt År!

Ledamoten Liliane Svensson (s) önskade tillika alla en God Jul och ett Gott Nytt År och tackade särskilt ordföranden Jan Jönsson (fp) för sitt goda arbete under det gångna året.

Ordföranden Jan Jönsson (fp) avslutade sammanträdet kl. 19.55 med att tacka alla för ett gott samarbete under det gångna året och med att önska God Jul och Gott Nytt År till alla medarbetare och medborgare i stadsdelen.