Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-11-24

Sammanträde 2011-11-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Övrigt: Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Läs mer...Klockan 18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-10-27, öppna delen.

4 Medborgarförslag om konstisbana i fontänen Skärholmstorget, dnr 1.2.4/1166-2011.

5 Förstudie inför upphandling av fritidsverksamhet för barn och unga, dnr 5/1157-2011.

5 A Rapport om en fortsatt utveckling av fritidsverksamheten i Skärholmens Stadsdelsförvaltning.

6 Svar på remiss från KS, finansroteln, "program för kvalitetsutveckling i Stockholms Stad", dnr 1.5.1/1010-2011.

7 Rapport och uppföljning av Skärholmsdagen, dnr 5/1211-2011.

8 Inkomna skrivelser och beslut.

A. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2011-09-22.
B. Protokoll Handikappråd, 2011-05-05.
C. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2011-10-20.
D. protokoll från pensionärsrådet 2011-10-20.

9 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

10 Balanslista uppdrag SDN 10/2011-11-24. Kommer senare

13 Förslag på sammanträdesdagar i Skärholmens stadsdelsnämnd 2012, dnr 1.1/1220-2011.

14 Ansökan om medel för att öka tryggheten i Skärholmen genom att skapa sociala insatsgrupper, dnr 2.1/1216-2011.

15 Ansökan om insatser för att öka tryggheten i Skärholmen - insatser mot våld i nära relationer, dnr 2.1/1217-2011.

Rött markerar ärenden där omedelbar justering är föreslagen

Information lämnas av
Erik Odenlid tel. 508 24 021 mobil 076 122 40 21 e-post erik.odenlid@stockholm.se eller
Eva Haag tel. 508 24012 eva.a.haag@stockholm.se
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Box 503, 127 26 Skärholmen
Grönt markerar ärenden där omedelbar justering är begärd
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Kommunikationsprogram för Stockholms Stad 2012, dnr 1.5.1/1077-2011.

17 Evenemangsstrategi för Stockholms Stad - remissvar, dnr 1.5.1/1074-2011.

18 Remissvar: - Förslag till kulturvision, dnr 1.5.1/1135-2011.

20 Övriga frågor.

Rött markerar ärenden där omedelbar justering är föreslagen

Information lämnas av
Erik Odenlid tel. 508 24 021 mobil 076 122 40 21 e-post erik.odenlid@stockholm.se eller
Eva Haag tel. 508 24012 eva.a.haag@stockholm.se
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Box 503, 127 26 Skärholmen
Grönt markerar ärenden där omedelbar justering är begärd.
Sida 1 av 2
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§8 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§9 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut med tillägget av en skrivelse från alliansen på övriga frågor om ”Förebyggande insatser mot överskuldsättning” med anledning av det informationsmöte som skett mellan Konsumentverket/Kronofogden och Stadsdelsnämnden.

§10 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-10-27

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2011-10-27

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§11 Medborgarförslag om konstisbana i fontänen Skärholmstorget

Förelåg ett medborgarförslag från Yvonne Strandin-Håkansson, Lindholmsbacken 131, 127 49 Skärholmen om anläggning av konstisbana i fontänerna på Skärholmstorget.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för beredning och hörde enhälligt bifall till detta yrkande.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att tillställa förvaltningen medborgarförslaget för beredning

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Förstudie inför upphandling av fritidsverksamhet för barn och unga

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5/1157-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens Förstudie inför beslut om upphandling av Fritidsverksamhet för barn och unga.

Yrkande Vice ordföranden Robert Lagergren (s) yrkade för (s) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Till detta förslag till beslut anslöt sig (v) genom ledamoten Rudy Espinoza (v) samt (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp). Ledamoten Rudy Espinoza(v) yrkade i sin tur bifall till för (v) eget förslag till beslut enligt bilaga två. Till detta förslag anslöt sig vice ordföranden Robert Lagergren (s) för (s) och (mp)genom ledamoten Rebwar Hassan (mp). (mp) har eget förslag till beslut enligt bilaga tre som ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkar bifall till. Även (s) och (v) ansluter sig till detta förslag till beslut genom vice ordföranden Robert Lagergren (s) för (s) och ledamoten Rudy Espinoza(v) för (v). Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann förutom förvaltningens förslag till beslut tre andra enligt bilaga ett, två samt tre. Han hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Votering begärs av vice ordföranden Robert Lagergren (s) och verkställs genom att ordföranden ställer de tre förslagen till beslut mot förvaltningens. Ja till förvaltningens förslag får sju röster och nej till förmån för de övriga får sex röster.

Beslut

Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna stadsdelsförvaltningens förstudie inför beslut om upphandling av Fritidsverksamhet för barn och unga.

Votering begärs av vice ordföranden Robert Lagergren (s) och verkställs genom att ordföranden ställer de tre förslagen till beslut mot förvaltningens. Ja till förvaltningens förslag får sju röster och nej till förmån för de övriga får sex röster. Ja röstade ordföranden Jan Jönsson (fp), ledamöterna Elisabeth Johnson (m), Arslan Bicen (m), Cecilia Carpelan (fp), tjänstgörande ersättarna Andreas Lundin (m), Bayram Kaya (m), Lill Stonegård (m) Nej röstade vice ordföranden Robert Lagergren (s), ledamöterna Birgitte Isberg (s), Liliane Svensson (s), Rebwar Hassan (mp), Rudy Espinoza(v), Anne-Marie Grave (mp). (s) reserverade sig genom vice ordföranden Robert Lagergren (s) till förmån för eget förslag till beslut, likaså gjorde (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp) samt (v) genom ledamoten Rudy Espinoza(v).

Reservation (s) reserverade sig genom vice ordföranden Robert Lagergren (s) till förmån för eget förslag till beslut, likaså gjorde (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp) samt (v) genom ledamoten Rudy Espinoza (v) till förmån för egna förslag till beslut.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Förslag till beslut (s) med stöd av (mp) och (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-11-24

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende 12

D.nr. 5/1157-2011

Förstudie inför beslut om upphandling av Fritidsverksamhet för barn och unga

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens Förstudie inför beslut om upphandling av Fritidsverksamhet för barn och unga.

Samt att därutöver anföra

Vi vill tacka förvaltningen för en väl genomförd förstudie.

I förstudien framgår att sedan 1997 ligger ansvaret för Fritidsverksamhet för barn och unga på stadsdelsförvaltningarna och att stadsdelsnämnden ansvarar för verksamheten även om den är upphandlad.

Sammanfattningsvis förmedlas i förstudien goda erfarenheter av upphandlade verksamheter. De upphandlade verksamheter som fungerar bäst men med vissa undantag är de företag som drivs av personer som tidigare arbetat inom fritidsverksamheten och startat egna företag. Man framhåller vikten av förbättringar av stadsdelsnämndens kravställande vid upphandlingarna och behov av en bättre uppföljning av verksamhet och avtal. Vad som däremot inte framgår i förstudien är att om verksamheten upphandlas av Internationella stora bolag, hur fungerar det då.

Förstudien nämner att det finns och pågår forskning, statlig och kommunal, kring barn och ungas fritid och förstudien föreslår att nämnden tar hänsyn till resultat och analyser från dessa olika rapporter i det fall nämnden fattar beslut om att upphandla fritidsverksamheten i Skärholmen. Klok synpunkt, det vore även klokt att ligga lågt med en upphandling innan denna forskning helt klarlagt vad det innebär/konsekvensanalys.

Enligt förstudiens historiebeskrivning har Skärholmens fritidsverksamhet under ett antal år både drivits som entreprenad och i kommunal regi och inte haft den stabilitet som den i dagsläget har.

I dagsläget fungerar fritidsverksamheten i Skärholmen bra och har så gjort det de senaste åren. Personalen och ungdomarna har byggt upp en fritidsverksamhet där ungdomsråden är en

betydande del i utformningen av den dagliga verksamheten. Ungdomarna får lära sig om hur demokrati och delaktighet fungerar. Det utförs nomineringar på fritidsgårdarna och samtliga

ungdomar som är intresserade får rösta fram en styrelse till ungdomsrådet. Denna arbetsform är något som både ungdomar och personal uppskattar och värnar om. Personalen i nuvarande verksamhet är trygga i sina roller och kan på så sätt göra ett bra arbete att stötta våra ungdomar i deras vardag.

Det är ineffektivt och oekonomiskt att upphandla och konkurrensutsätta en fullt fungerande verksamhet. Att anta denna utmaning riskerar att rasera en fungerande fritidsverksamhet, en fritidsverksamhet som vi i Skärholmen kan känna oss stolta över att ha!

Det är ett positivt och naturligt resonemang att vilja utveckla kvaliteten på fritidsverksamheten här i Skärholmen. Vi Socialdemokrater delar uppfattningen om vikten av att ha högkvalitativ och givande fritidsverksamhet för våra barn och ungdomar. Men utveckling och effektivisering kan lika gärna ske i den verksamhetsform som är i dag, alltså i kommunal regi.

Våren 2005 beslutade stadsdelsnämnden om en inriktning för fritidsverksamheten i Skär­holmen och 2006 togs föreståndartjänsterna bort till förmån för en sammanhållande enhetschef med personal- och budgetansvar. Chefen för fritidsenheten uppdrogs att fungera som en nätverkssamordnare med ansvar för en sammanhållen fritid med personal- och verk­­samhetsutveckling liksom övergripande planering av gemensamma aktiviteter.

En gemensam värdegrund, samsyn på ungdomarna och ett gemensamt förhåll­nings­sätt skulle prägla verksamheten, gemensamma åtaganden skulle gälla all fritidsverksamhet.

I fritidsverksamheten skulle kombinationstjänster finnas med möjlighet att arbeta vid samtliga fritidsverksamheter, detta i syfte att öka samverkan och samsyn samt kontinuitet inom fritidsverksamheten för barn och unga.

Verksamheten organiserades i en gemensam organisation omfattande alla verksamheter för barn- och ungdomar; förskola, skolbarnsomsorg, skola, fritid, och individ – och familj med en gemensam barn- och ungdomschef.

Sammanfattningsvis kan konstateras att personalgruppen vid Fritidsverksamheten har en hög utbildningsnivå, jämn könsfördelning och mångfald i språk och etnicitet.

Det behövs således ingen entreprenörsupphandling för att justera eventuella brister och fel som kan uppkomma i kommunal verksamhet och dessa eventuella fel och brister kan rättas till under hand. Dessutom tappar kommunen den insyn och personalen den meddelarfrihet enligt offentlighetsprincipen som idag finns inom kommunal skattefinansierad verksamhet.

Enligt Förstudien, vid en entrep­re­nadupphandling så upphandlas verksamhetsdriften. Uppdraget till upphand­lad entrep­­renör regleras i avtal, vars innehåll inte kan ändras under avtalstiden.

I SNS rapport ” Konkurrensens konsekvenser”, där Sveriges ledande välfärdsforskare studerat följderna av de senaste 20 årens privatiseringspolitik, kan man läsa att konkurrensen i de flesta områden inte resulterat varken i en ökad effektivitet eller i kvalité. Utbudet har dock ökat vilket ur ett demokratiskt syfte kan vara positivt, men detta kräver så klart en större medvetenhet bland

invånarna vilket i sig är ett stort problem då information om utbud och valfrihet är svårt att få ut till alla.

Vi har nyligen läst och sett hur valfrihet, demokrati och mänskliga rättigheter samt god och hållbar verksamhetsdrift, blivit en motsättning för det privata alternativa företaget Carema som låtit sina vinstintressen gå före det verksamhetsuppdrag som de åtagit sig att utföra.

Vi är naturligtvis måna över att fritidsverksamheten inte går samma öde till mötes, där privata vinstintressen går före god verksamhetsdrift. Vi har personal som är högutbildade eldsjälar som lägger ner mycket tid för att få en fungerande fritid för våra ungdomar. Vi har även en blandning av kultur- och föreningsverksamheter som i ett nära samarbete med fritidsverksamheten bildar viktiga kontaktnät och ett spännande utbud för våra barn och unga i Skärholmen. I nuvarande verksamhetsdrift finns även en stark grund att bygga vidare på och en otrolig potential till utveckling och närmare samarbete med kultur- och föreningsverksamheter, nattvandrare, fältverksamheten och ungdomsråd.

Vi socialdemokrater är inte villiga att ge upp vår fritidsverksamhet med allt vad det innebär, till förmån för ett privat företag med vinstintressen som huvudfokus. Vi ska vara rädda om våra skattepengar, de ska gå till våra barn och ungdomar. Pengarna ska inte ner i fickor på privata ägare där det aldrig kommer att göra någon nytta för oss invånare och vår stadsdel!

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två Förslag till beslut (v) med stöd av (s), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2011-11-22

Ärende 12

Rudy Espinoza(V)

Lorena Delgado, ers.(V)

Förstudier inför beslut om upphandling av Fritidsverksamhet för barn och unga Förslag till beslut

Vi godkänner Stadsdelsförvaltningens förstudie samt vill därutöver anföra följande:

Vi anser att risk och väsentlighetsanalysen i den inledande delen stämmer mycket väl med vad vi eftersträvar och vad vi har i Skärholmen. Vi vill understryka att en av de mest gynnsamma förutsättningar till en framgångsrik utveckling för fritidsverksamhet är en stabil personalstyrka med trygga arbetsförhållanden. Professionell och utbildad personal som kan erbjuda ungdomarna en trygg miljö en adekvat balans mellan kontinuitet och nya utmaningar. Och det är något som vi i Skärholmen har arbetat med att ta fram och som inte kommer att säkerhetsställas vid eventuell upphandling.

Vi vill också lyfta fram risken med att en sådan verksamhet hamnar längre bort från beslutande organ, dvs. som det står i förstudien så är rätten till fritidsverksamhet inte lagstyrt utan ett frivilligt åtagande av kommunen. Detta innebär att budgeten skulle kunna variera väsentligt för fritidsverksamheten, och ju längre bort, ju mer abstrakt blir fritidsverksamheten. Insynen av verksamheten försämras väsentligt, och det kommer antagligen leda till ett försämrat kvalitetsarbete, och uppföljningen av verksamheten kommer att vara svår.

Det vi behöver i nuläget är en fördjupning av utvecklingsarbete och en utvärdering av fritidsverksamheten som förvaltningen har föreslagit tillhanda i november 2012. Vi har inte avslutat en process men samtidigt sätter vi igång en annan process utan en riktig utvärdering av verksamheten och genom att skapa mycket oro bland personalen.

Förstudien förbiser också en väsentligt psykosocial aspekt som har direkt samband med bemötande och preventionsarbete som fritidsverksamhet har genomfört i Skärholmen. Fritidsenheten har erbjudit en verksamhet som grundas på forskning och beprövad vetenskap kring preventivt arbete.

Arbetet utfört av Skärholmens fritidsenhet är väl erkänt, och den utvecklas i många avseenden. Fritidsenheten har varit en central aktör i arbete för att skapa trygghet i området, har genomfört ett viktigt arbete för att verka för ungdomars psykosociala miljö, enheten har bland annat tagit fram en handlingsplan mot mobbig, en allmän policy mot droger samtidigt en policy mot tobak. Ett långsiktigt arbete tillsammans med andra aktörer som verkar i ungdomsproblematik har gett ett positiv resultat i brottstatistik där ungdomar har varit mest representerade, det har också en tydlig koppling på hur invånare upplever trygghet i sitt bostadsområde.

En eventuell försämring av kvalitet, insyn samt demokrati i en sådan verksamhet kan inte rättfärdigas på genom att försöka lyfta eventuellt positiva aspekter av valfrihet utan att se ett ideologiskt skäl att envist vilja introducera marknadsmässiga förhållanden i en allmän skattefinansierad välfärd.

----------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga tre Förslag till beslut från (mp) med stöd av (s), (v)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förstudie inför beslut om upphandling av Fritidsverksamhet för barn och unga .

2. Att nämnden ej går vidare med konkurrensutsättning av fritidsverksamheten i Skärholmen.

3. Därutöver vill vi framföra följande:

Vi vill att fritidsverksamheten erbjuds med en mångfald av möjligheter och av olika inriktningar och att fokus ska vara på kvalitet till de som bor i Skärholmen. Samverkan med lokalt föreningsliv och andra aktörer erbjuda en mångfald av verksamheter är mycket viktigt.

Vi är glada över att förvaltningen kan visa upp en välskött verksamhet och tycker att arbetet går i rätt riktning. Därför är det viktigt att verksamheten är stabil och inte präglas av oro hos personal och berörda ungdomar kring vem som styr den. Särskilt efter förändringarna som har skett under året.

Det är viktigt att fritidsverksamheten ses över och utvecklas så att den blir precis så bra som vi vill ha den, men vi tror att politisk vilja och en god dialog är bättre lösningar än att utmana dagens verksamhet. Vi är positiva till en plan för att utveckla kvaliteten på fritidsverksamheten och ha en kontinuerligt och konstruktiv dialog med personalen, lokala föreningar och ungdomsrådet i stadsdelen.

Även om mångfald i sig är bra får inte strävan efter konkurens riskera att gå ut över dem som idag finns inom verksamheten. Skulle utmaningen gå igenom ökar det dessutom inte alternativen, eftersom verksamheten bara går från en aktör till en annan. För oss är det en för liten vinst för att riskera en fullt fungerande verksamhet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Rapport om en fortsatt utveckling av fritidsverksamheten i Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 499/633-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner rapporten om en fortsatt utveckling av fritidsverksamheten i Skärholmens stadsdelsförvaltning.

2. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar om en utvärdering av en fortsatt utveckling av fritidsverksamheten som ska vara nämnden tillhanda november 2012.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med förändringen att man från alliansen (m), (fp) vill ha svar senast den 30 maj 2012. Till detta förslag till beslut anslöt sig en enig nämnd. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut enligt nedan.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna rapporten om en fortsatt utveckling av fritidsverksamheten i Skärholmens stadsdelsförvaltning.

2. om en utvärdering av en fortsatt utveckling av fritidsverksamheten som ska vara nämnden tillhanda den 30 maj 2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Svar på remiss från KS, finansroteln, ”program för kvalitetsutveckling i Stockholms Stad”

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/1010-2011 med förslag till beslut

- att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen

- att därefter lämna ärendet till kommunstyrelsen

- omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens svar på remissen

2. därefter lämna ärendet till kommunstyrelsen

3. omedelbart justera paragrafen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Rapport och uppföljning av Skärholmsdagen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5/1211-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport om Skärholmsdagen

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förvaltningens rapport om Skärholmsdagen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Inkomna skrivelser och beslut

A. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2011-09-22.

B. Protokoll Handikappråd, 2011-05-05.

C. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2011-10-20.

D. protokoll från pensionärsrådet 2011-10-20.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att de inkomna protokollen A-D läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga de inkomna protokollen A-D till handlingarna

---------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att skrivelserna i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Balanslista uppdrag SDN 10/2011-11-24

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan godkänns och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna balanslistan och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Månadsrapport oktober 2011

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2011 och lägger den till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att månadsrapporten oktober 2011 godkänns och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna månadsrapporten oktober 2011 och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Delegation för socialjouren och hemlöshetsjouren inom Enheten för hemlösa

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/1175-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till delegation för Socialjouren och hemlöshetsjouren vid Enheten för hemlösa att gälla från och med den 1 december 2011.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna socialförvaltningens förslag till delegation för socialjouren och hemlöshetsjouren vid enheten för hemlösa att gälla från och med den 1 december 2011.

2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Förslag på sammanträdesdagar i Skärholmens stadsdelsnämnd 2012

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/1220-2011 med förslag till beslut att

1. Nämnden fastställer sammanträdesdagar i nämnden 2012 enligt förslaget.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att förvaltningens förslag godkänns och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att godkänna förvaltningens förslag

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Ansökan om medel för att öka tryggheten i Skärholmen genom att skapa sociala insatsgrupper

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.1/1216-2011 med förslag till beslut att

1. Att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag och som sin ansökan lämnar detta tjänsteutlåtande till Söderortsvisionen. Ansökan avser 2700000 kr fördelat på två år.

2. Omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt har ett särskilt uttalande enligt bilaga ett för alliansen som även (mp), (s), samt (v) ställer sig bakom genom ledamöterna Rebwar Hassan (mp), Rudy Espinoza(v) samt vice ordföranden Robert Lagergren (s). (v) anmäler ett eget förslag till beslut enligt bilaga två vilket även (s) och (mp) stödjer genom ledamoten Rebwar Hassan (mp) samt vice ordföranden Robert Lagergren (s). Ordföranden Jan Jönsson finner ett förslag till beslut, förvaltningens samt ett tilläggsförslag från (v) med stöd av (s), och (mp). Han hör bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag till (v):s tilläggsförslag. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta. Mot beslutet reserverar sig (v), (s), samt (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga två genom ledamöterna Rebwar Hassan (mp), Rudy Espinoza(v) samt vice ordföranden Robert Lagergren (s).

Beslut Skärholmens stadsdelnämnd beslöt att

1. godkänna förvaltningens förslag och som sin ansökan lämna detta tjänsteutlåtande till Söderortsvisionen. Ansökan avser 2700000 kr fördelat på två år.

2. omedelbar justera paragrafen.

Särskilt uttalande Ordföranden Jan Jönsson (fp) har ett särskilt uttalande enligt bilaga ett för alliansen som även (mp), (s), samt (v) ställer sig bakom genom ledamöterna Rebwar Hassan (mp), Rudy Espinoza(v) samt vice ordföranden Robert Lagergren.

Reservation Mot beslutet reserverar sig (v), (s), samt (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga två genom ledamöterna Rebwar Hassan (mp), Rudy Espinoza(v) samt vice ordföranden Robert Lagergren (s).

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande alliansen (m), (fp) med stöd av (s), (v), (mp)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ärende 22

Ansökan om medel för att öka tryggheten i

Skärholmen genom att skapa sociala insatsgrupper

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Andreas Lundin, m.fl. (M)

Med stöd av (mp), (s), (v)

Särskilt uttalande

Skärholmen har under senare år framgångsrikt utvecklat arbetsmetoder för att minska kriminaliteten bland ungdomar. Vår 24-timmargaranti för socialtjänstens kontakt med unga som begår brott ger en snabb och tydlig markering, samtidigt som stödet som erbjuds i samtalen uppskattas av både föräldrar och unga. Skärholmens utredningscentrum i samarbete mellan socialtjänsten, polisen och åklagarmyndigheten är en vidareutveckling som växt fram ur det goda samarbete mellan stadsdelen och polisen som 24-timmarsgarantin fört med sig. Team127, fältassistenter och fritidsenheten gör också viktiga insatser.

Införandet av sociala insatsgrupper är ytterligare ett steg i rätt riktning. Vi vill betona vikten av samarbetet kring skolsituationen för de ungdomar som blir föremål för sociala insatsgruppens arbete. Det är väl belagt i forskning att ungdomar som begår brott också ofta har en bristfällig skolgång. Kan skolsituationen stabiliseras och den unge få stöd i sitt skolarbete, ger övriga stödsatser bättre och mer varaktig effekt. Därför är det mycket viktigt att knyta nära kontakt med Utbildningsförvaltningen när verksamheten startas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga två Förslag till beslut (v) med stöd av (s) och (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

(V)

Rudy Espinoza (v)

Lorena Delgado(v)

Med stöd av (s) och (mp)

Ansökan om medel för att öka tryggheten i Skärholmen genom att skapa social insatsgrupper.

Förslag till beslut

Vi godkänner Stadsdelsförvaltningens ansökan samt vill därutöver anföra följande:

I Punkten projektbeskrivning/genomförande behövs ett tydligt rapporteringsansvar inför nämnden. I ett projekt som varar i två år vore det intressant och nödvändigt för nämnden att ta del av utvecklingen av arbetet. I dagsläget finns det inte tillräcklig sammanställd information hur ungdomskriminaliteten påverka känslan av trygghet i området .

Vi inser att de höga kostnaderna för koordinatorer i projekten ger förvaltningen möjlighet att rekrytera projektledare som har en gedigen kunskap och erfarenhet över ungdomars problematik. Det bör vara möjligt också att koordinatorerna får som uppgift att också informera allmänheten över utvecklingen av projekten och sprida kunskap över denna problematik.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Ansökan om insatser för att öka tryggheten i Skärholmen – insatser mot våld i nära relationer

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.1/1217-2011 med förslag till beslut att

1. Att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag och som sin ansökan lämnar detta tjänsteutlåtande till Söderortsvisionen. Ansökan avser 1560000 kr.

2. Omedelbar justering

Yrkande Ledamoten Rudy Espinoza (v) yrkade bifall till förslag till beslut för (v) enligt bilaga ett. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) ställde sig för (s) bakom detta förslag enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta och avslag till (v:s) förslag till beslut. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta. Ledamoten Rudy Espinoza (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag och som sin ansökan lämnar detta tjänsteutlåtande till Söderortsvisionen. Ansökan avser 1560000 kr.

2. omedelbart justera paragrafen.

Reservation Ledamoten Rudy Espinoza (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Förslag till beslut (v) med stöd av (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------Skärholmens stadsdelsförvaltning

2011-11-22

Ärende 15

Dnr 21/1217-2011

Rudy Espinoza(V)

Lorena Delgado, ers.(V)

Ansökan om medel för att öka tryggheten i Skärholmen-insatser mot våld i nära relationer

Förslag till beslut

Vi godkänner Stadsdelsförvaltningens ansökan samt vill därutöver anföra följande:

I Punkten projektbeskrivning/genomförande beskrivs en resultatredovisning via tertialrapporten. Vi anser att det inte är tillräckligt. Det behövs ett tydligt rapporteringsansvar inför nämnden. I ett projekt som varar i två år vore det intressant och nödvändigt för nämnden att ta del av utvecklingen av arbetet.

Vi antar att via marknadsföringen av verksamheten så kommer allmänheten också få ta del av utvecklingen av detta projekt och dess möjligheter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Kommunikationsprogram för Stockholms Stad 2012

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/1077-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta. Han anmälde även ett eget tilläggsförslag enligt bilaga ett. Bakom detta ställer sig (mp), (s) samt (v) genom ledamöterna Rebwar Hassan (mp), vice ordföranden Robert Lagergren (s), samt Rudy Espinoza (v).(s) anmäler ett eget särskilt uttalande enligt bilaga två. Detta får stöd av en enig nämnd (v), (mp), alliansen (m), (fp).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. omedelbart justera paragrafen.

att därutöver som remissvar anföra följande:

Att St: Erik ska användas i stadens kommunikation är självklart.

Samtidigt finns idag flera verksamheter som bör ges fortsatt möjlighet att profilera sig genom egna varumärken. Bland dessa kan nämnas Kulturhuset, Liljevalchs konsthall, Stockholms Stadsmuseum och några av stadens gymnasieskolor, som sedan lång tid har inarbetade varumärken.

De inarbetade och unika varumärkena har ett värde i kommunikationen med besökare, samarbetspartners och sponsorer. Om staden ska nåevenemang i världsklass krävs det att varje evenemang särskiljs och att de attraherar turister och arrangörer i konkurrens med andra stora städer.

Eftersom institutionerna har helt olika inriktningar kan de inte likställas. Att avskaffa möjligheterna till särprofilering skulle innebära ett hårt slag mot Stockholms kulturliv och mot varumärken som i sin nuvarande form utgör en del av kulturarvet.

Därför behöver kommunikationsprogrammet förtydligas så att det framgår tydligt att dessa varumärken är fortsatt tillåtna, med en tydligare koppling till S:t Erik än vad som är fallet idag.

Särskilt uttalande ).(s) anmäler ett eget särskilt uttalande enligt bilaga två. Detta får stöd av en enig nämnd (v), (mp), alliansen (m), (fp).

Bilaga ett Förslag till beslut (fp) med stöd av (s), (mp) och (v)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-11-24

Ärende 16

Remissvar: Kommunikationsprogram för

Stockholms stad 2012

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP) med stöd av ((s), (v), (mp)

Förslag till beslut:

atti huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver som remissvar anföra följande:

Att St: Erik ska användas i stadens kommunikation är självklart.

Samtidigt finns idag flera verksamheter som bör ges fortsatt möjlighet att profilera sig genom egna varumärken. Bland dessa kan nämnas Kulturhuset, Liljevalchs konsthall, Stockholms Stadsmuseum och några av stadens gymnasieskolor, som sedan lång tid har inarbetade varumärken.

De inarbetade och unika varumärkena har ett värde i kommunikationen med besökare, samarbetspartners och sponsorer. Om staden ska nåevenemang i världsklass krävs det att varje evenemang särskiljs och att de attraherar turister och arrangörer i konkurrens med andra stora städer.

Eftersom institutionerna har helt olika inriktningar kan de inte likställas. Att avskaffa möjligheterna till särprofilering skulle innebära ett hårt slag mot Stockholms kulturliv och mot varumärken som i sin nuvarande form utgör en del av kulturarvet.

Därför behöver kommunikationsprogrammet förtydligas så att det framgår tydligt att dessa varumärken är fortsatt tillåtna, med en tydligare koppling till S:t Erik än vad som är fallet idag.


Bilaga två Särskilt uttalande (s) med stöd av en enig nämnd (m), (fp), (v), (mp)

------------------------------------------------------------------------------------------------- Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-11-21

Robert Lagergren m.fl. (S) med stöd av (m), (fp), (s), (v), (mp)

Ärende 24

DNR 1.5.1/1077-2011

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr. 050-289572010

Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut men vill därutöver anföra följande;

Som framgår av remissmaterialet så har staden högt ställda ambitioner vad gäller att skapa förutsättningar för framtidens sätt att kommunicera med moderna medier.

Det framgår av materialet att det är väsentligt att det kan ske på ett trovärdigt sätt.

Att såsom medborgare ringa 651 0000 till ”Driftscentralen” i avsikt att anmäla fel, klotter, skadegörelse eller brister i/på stadens egendomar har efter hand blivit allt svårare.

Den alltmer utbredda knapptryckningsmodellen innebär att man inte vet om man kommit till rätt instans och inte heller om man förstått ärendet på rätt sätt.

Man får endast höra att ärendet ska vidarebefordras, sen vet man inte något mer.

Om man väljer den alternativa metoden att anmäla via internet, som med det nu gällande synsättet väl ändå är att jämföra med att skicka brev, så får man inte någon som helst kvittens på att man mottagit en anmälan.

Man säger från stadsledningskontoret i remissmaterialet att om man ska kommunicera med stadens förvaltningar ska det vara enkelt, aktivt, trovärdigt och tillgängligt så är det dock inte i detta fall.

Vill man att Stockholm ”The Capital of Scandinavia” ska vara en stad i världsklass, en medborgarnas stad, mångsidig, upplevelserik och innovativ ?

Vill man att Stockholm ska vara en hel, ren, snygg och vacker stad där medborgarna med stolthet ska kunna känna att man har medverkat till detta ?

Då måste denna kommunikationskanal väsentligen förbättras !

§25 Evenemangsstrategi för Stockholms Stad – remissvar

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/1074-2011 med förslag till beslut att

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Kommunstyrelsen.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för alliansen, (m), (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) yrkar även han bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han anmäler även ett särskilt uttalande enligt bilaga två för (s).Till detta särskilda uttalande ansluter sig (v) genom ledamoten Rudy Espinoza (v) samt (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp). Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Kommunstyrelsen.

2. omedelbart justera paragrafen.

Särskilda uttalanden Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga två för (s). Till detta särskilda uttalande ansluter sig (v) genom ledamoten Rudy Espinoza (v) samt (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp).

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2011-11-24

Ärende 25

Yttrande över förslag till evenemangsstrategi för Sthlms stad

Rebwar Hassan (mp) mfl.

Särskild uttalande

Besöksnäringen är redan idag och blir framgent en allt mer viktig bransch för att skapa sysselsättning i Stockholmsregionen.

Det är bra att staden tar fram en samlad evenemangsstrategi. Detta då Stockholm givetvis konkurrerar med andra europeiska städer om de större evenemangen. Det mellankommunala arbetet behöver förstärkas då Stockholms kommun/stad alltid kommer att vara litet i jämförelse med Barcelona, Paris och Berlin. Nu med stora nya arenor i Stockholm och Solna behöver också samarbetet mellan kommunerna förstärkas i stället för att kommunen isolerar sig och konkurrerar.

Våra strategiska fördelar och styrkor är det som måste utvecklas. Stadens skönhet med samspelet mellan vatten, grönska och stad och en vacker innerstadssilhuett, som alltid prisas av besökanden. De vänliga språkkunniga Stockholmsborna, (här har vi en outnyttjad potential hos många av de nya svenskarna). Det handlar också om stadens relativa ”litenhet” charmfaktor, att det t.ex. är möjligt att promenera mellan ett stort antal museer och attraktioner. Att den kollektiva infrastrukturen är god där bl.a. Stockholmskortet är mycket uppskattat. Närheten till fantastiska Skärgårdslandskapet och alla stadsnära kultur och naturområden.

Vi måste med andra ord värna våra nuvarande konkurrensfördelar och utveckla dessa. Här ligger vision 2030 tyvärr långt ifrån.

Hela begreppet ”The Capital of Scandinavia” är och förblir lite löjeväckande då det andas mindervärdeskomplex, provinsialism och ett behov av att hävda sig. Begreppet är också något sterilt och ger ingen känsla av vad vi vill visa upp.

Det väcker viss oro att man bildar en central styrgrupp. Det är väsentligt att beslutsmakt läggs på rätt nivå, att inte ett smidigt arbete sinkas av att beslutfattande ska centraliseras. Evenemangslotsens funktion bör kanske i stället förstärkas i stället för att styrgrupper ska prioritera och styra?

Att involvera Stockholmarna kan behövas på alla plan. Dialogen mellan beslutsfattare och invånare gnisslar betänkligt i många frågor, Stadsplanering, vård och omsorg etc. I stället för att anlita konsulter och reklamfirmor som ska pumpa ut budskap till medborgarna bör seriösa dialoger hållas. Stadens politiker är ju till för människorna, inte tvärtom.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två Särskilt uttalande (s) med stöd av (mp) och (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-11-24

Robert Lagergren m.fl. (S)

med stöd av (mp, (v)

Ärende 25

D.nr. 1.1.5/1074-2011

Evenemangsstrategi för Stockholms Stad - remissvar

Särskilt uttalande

Vi delar förvaltningens förslag till beslut men vill därutöver särskilt uttala att det i och i nära anslutning till Skärholmen finns ett antal hotell. Närhet till hotell är också en fördel vid förläggning av större evenemang.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§26 Remissvar: - Förslag till kulturvision 2030

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/1135-2011 med förslag till beslut

1.att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen

2.att svaret på remissen skickas till kultur- och fastighetsroteln

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen om bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta. Han yrkade även om bifall till ett tilläggsförslag från alliansen (m), (fp) enligt bilaga ett. Till detta tilläggsförslag anslöt sig (s) genom vice ordföranden Robert Lagergren (s). Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde bifall till detta tilläggsförslag. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) yrkade för (s) om bifall till förslag till beslut enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde avslag till detta förslag till beslut. (s) reserverade till förmån för eget förslag till beslut sig mot beslutet genom vice ordföranden Robert Lagergren (s). Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkade bifall för (mp) till förslag till beslut enligt bilaga tre. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde avslag till detta förslag till beslut. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) reserverade sig till förmån för eget förslag till beslut mot beslutet.

Beslut Skärholmens stadsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens svar på remissen

2.remissvaret skickas till kultur- och fastighetsroteln.

att därutöver som remissvar anföra följande:

Det är alldeles utmärkt med en vision för hur kulturen bör utvecklas i Stockholm fram till 2030, och att den tydligt kopplas till ”Ett Stockholm i världsklass”. Det är många vackra tankar som presenteras och de flesta har alldeles säkert inget att invända mot dessa. En vision är en vision men för att den ska kunna ligga till grund för strategier och mål krävs ett visst mått av konkretion. Vad som är viktigast att uppnå är svårt att se.

Det är viktigt för hela staden att det finns ett rikt kulturliv i innerstaden som nyttjas av alla stadens invånare, men kulturen ska också vara en hävstång för utveckling, attraktionskraft och välmående i ytterstaden. Vi anser att det behövs en bättre balans mellan dessa ambitioner. Kulturens centrum placeras så tydligt i stadens centrum. Ytterstadens invånare beskrivs som sändare av idéer och resenärer mot detta centrum, och mottagare av information därifrån. Att också vår stads kulturliv ska växa med allt fler välutbildade människor är ett viktigt budskap i visionen. Men fokuseringen på att de välutbildade bygger ”den attraktiva kulturstaden Stockholm” ger uttryck för ett elitistiskt synsätt.

Vi vill mot bakgrund av det som beskrivs ovan instämma i de två ändringsförslag från FP och M som beslutades vid Kulturnämndens behandling av ”Kulturvision 2030” den 14 juni.

Reservationer (s) reserverade till förmån för eget förslag till beslut sig mot beslutet genom vice ordföranden Robert Lagergren (s). Ledamoten Rebwar Hassan (mp) reserverade sig till förmån för eget förslag till beslut mot beslutet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett förslag till beslut Alliansen (m), (fp) med stöd av (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-11-24

Ärende 26

Remissvar: Förslag till kulturvision 2030

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP) med stöd av (s)

Förslag till beslut:

att bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver som remissvar anföra följande:

Det är alldeles utmärkt med en vision för hur kulturen bör utvecklas i Stockholm fram till 2030, och att den tydligt kopplas till ”Ett Stockholm i världsklass”. Det är många vackra tankar som presenteras och de flesta har alldeles säkert inget att invända mot dessa. En vision är en vision men för att den ska kunna ligga till grund för strategier och mål krävs ett visst mått av konkretion. Vad som är viktigast att uppnå är svårt att se.

Det är viktigt för hela staden att det finns ett rikt kulturliv i innerstaden som nyttjas av alla stadens invånare, men kulturen ska också vara en hävstång för utveckling, attraktionskraft och välmående i ytterstaden. Vi anser att det behövs en bättre balans mellan dessa ambitioner. Kulturens centrum placeras så tydligt i stadens centrum. Ytterstadens invånare beskrivs som sändare av idéer och resenärer mot detta centrum, och mottagare av information därifrån. Att också vår stads kulturliv ska växa med allt fler välutbildade människor är ett viktigt budskap i visionen. Men fokuseringen på att de välutbildade bygger ”den attraktiva kulturstaden Stockholm” ger uttryck för ett elitistiskt synsätt.

Vi vill mot bakgrund av det som beskrivs ovan instämma i de två ändringsförslag från FP och M som beslutades vid Kulturnämndens behandling av ”Kulturvision 2030” den 14 juni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga två Förslag till beslut (s)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-11-24

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende 26

D. nr. 1.5.1/1135-2011

Svar på remiss - förslag till kulturvision 2030

Förslag till beslut

- att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

- att svaret på remissen skickas till kultur- och fastighetsroteln.

Samt att därutöver anföra

Vi tycker att det är bra med goda visioner. Det är dock viktigt, att man hela tiden följer upp och uppdaterar sig, så att inte visionen blir ouppnåelig.

Vi anser, att kultur är viktig och att det är bra med en vision. Vi anser, att kulturvisionen ska omfatta hela Stockholm, vilket inte framgår av remissen. För att det ska bli möjligt, så krävs, att medborgare från de minsta barnen till de allra äldsta har tillgång till och har möjlighet, att både ta del av och själva få utöva kultur i alla dess former.

Våra förskolor med sin pedagogiska inriktning garanterar att de barn som får gå där också på sin nivå får kännedom och får utöva konst av olika sorters material och färger på många olika sätt.

Vi vill att barnen i skolan ska ha möjlighet, att också fullt ut få ägna sig åt konstens alla former. Inte minst gäller det musiken. Det ska vara möjligt för alla ungdomar att kunna lära sig noter och få tillfälle att spela ett instrument. Det är då man kan skilja på god och dålig musik.

Vi vill återupprätta musikskolan som det var en gång i tiden, där även familjer, som inte hade höga löner kunde låta sina barn få spela ett instrument.

Det är med stor bedrövelse vi har fått veta, att gymnasiet Scenskolan i Skärholmen ska flytta till centrala staden. Vi anser, att scenskolan som vi har i Skärholmen ska vara kvar i Skärholmen. I ett mångkulturellt område, som Skärholmen är, så borde man, om man vill, kunna utveckla Skärholmens gymnasium till en riktig ”Fameskola”, som det var tänkt från början.

I ett samhälle, som vill utveckla god och tillgänglig kultur, måste man ha någonstans där man kan träffas. Vi har Stadsteatern, som vi är mycket stolta över. Men vi behöver något mer. Vi behöver i Skärholmen en lokal/allaktivitetshus, som ska vara öppen för alla att besöka.

Där skulle man kunna ha olika verksamheter, men också kunna visa upp olika kulturinslag och utställningar. Lokalhyran ska naturligtvis vara låg och i många fall gratis.

Det finns många som för sitt eget nöjes skull tycker om att måla. Men har inte råd att hyra lokal.

Det skulle också kunna vara utställningar av deras alster. Det skulle främja de enskilda medborgarnas stolthet och i många fall självförtroende.

Självklart anser vi, att det också ska vara möjligt för alla medborgare, att kunna ta sig till centrala Stockholms utbud av muser, teater, bio m.m. Därför anser vi, att ungdomar ska ha ett SL-kort, som de kan åka på även utanför skoltid. Vi tycker också, att det ska vara gratis på våra muser.

Vi ställer oss också bakom den av S, V och Mp avgivna reservationen i Kulturnämnden.

Näring åt själen är lika viktigt, som mat och dryck. Näring åt själen får vi alltifrån genom böcker, musik, sång, poesi, konst, teater och film. När vi får näring åt själen mår vi bra. Det är lika viktigt för alla och ska vara tillgängligt för alla.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga tre Förslag till beslut (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

torsdagen den 24 november 2011

Rebwar Hassan, m.fl. (mp)

Ärende 26

Svar på remiss - förslag till kulturvision 2030

Dnr 328-1850/2011

Förslag till beslut

1. att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remiss

2. att svaret på remissen skickas till kultur- och fastighetsroteln

3. samt att därutöver tillägga och anföra följande

Visionen bör det dock kompletteras på ett antal punkter:

Barnkonventionen ska implementeras tydligt i texten. Formuleringarna att alla barn ska ”erbjudas” att ta del av och själva utöva kultur, och senare i texten ”har möjlighet till” eget skapande, etc. är till intet förpliktigande och alldeles för vaga. Istället bör direkta referenser till Barnkonventionens artikel 31 användas. Dessutom bör kulturens plats i skolan framhållas i mycket högre grad.

Dokumentet saknar helt genus-/jämställdhetsperspektiv. Eftersom jämställdhet ingår i kulturförvaltningen mål för t ex bidragsgivningen så bör visionen innehålla förslag på hur denna ska förverkligas.

Medborgarperspektivet saknas till stor del. Människor buntas ihop och kategoriseras som ”Stockholm byggs av människor som är välutbildade” eller att somliga har ”alternativa livsstilar” (alternativ till vad?).

Dokumentet idylliserar stadslivet och förbigår den stora utmaningen det innebär att vi lever i en alltmer segregerad stad. Visionen måste innebära att människor i alla delar av staden ska kunna ta del av kulturen både i form av eget skapande och upplevelser av kulturlivet. För detta krävs medvetna satsningar och en genomarbetad strategi.

Integrationen är en av Stockholms största utmaningar för den närmaste framtiden. Kulturen måste vara närvarande i arbetet med att minska segregationen. Det handlar om såväl geografisk segregation som det mångkulturella samhället, HBT-frågor, jämställdhet och tillgänglighet. Dessa frågor förbigås helt i dokumentet och ska arbetas in och tydliggöras.

Kulturmiljön tycks ha tonats ner i återremissen jämfört mot tidigare förslag. Att bevaka och kommunicera Stockholms kulturmiljö är avgörande för att staden ska växa på ett hållbart sätt och fortsätta att vara den attraktiva storstad som vi att Stockholm ska vara.

Vi saknar en vision för dem som ska skapa denna ”kultur i världsklass” nämligen de utövande konstnärerna. I visioner ingår i att stimulera nyskapande och entreprenörskap, men hur ska staden kunna erbjuda möjligheter för kulturutövarna inom alla genrer att leva och verka? Hur ska långsiktigheten kunna garanteras och hur ska konstnärerna kunna erbjudas någon form av trygghet i skapandet?

Vi vänder oss mot att det nuvarande, föreningslivet beskrivs i förklenande ordalag som “gamla tiders” och måste hitta nya vägar. Det måste finnas många olika former för det demokratiska samtalet och vi anser inte att ny teknik tillfredsställer de behoven.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§27 Ansökan om stöd för projektet Äldre i centrum

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.1/1221-2011 med förslag till eslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag.

2. Ärendet skickas till Hjälpmedelsinstitutet.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag.

2. ärendet skickas till Hjälpmedelsinstitutet.

3. omedelbart justera paragrafen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§28 Remissvar ansökan om serveringstillstånd till Restaurang Al-Basha

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.2/1185-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden som svar till Tillståndsenheten på Socialförvaltningen tillstyrker ansökan om serveringstillstånd i Restaurangen till 01:00 med prövotid på ett år samt avstyrker serveringstid på uteservering till 01:00 och föreslår 22:00 till Restaurang Al-Basha.

2. Omedelbar justering.

3. Tjänsteutlåtande med protokollsutdrag skickas omgående till socialförvaltningens tillståndsenhet.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. som svar till Tillståndsenheten på Socialförvaltningen tillstyrka ansökan om serveringstillstånd i Restaurangen till 01:00 med prövotid på ett år samt avstyrka serveringstid på uteservering till 01:00 och föreslår 22:00 till Restaurang Al-Basha.

2. omedelbar justering.

3. tjänsteutlåtande med protokollsutdrag omgående skickas till socialförvaltningens tillståndsenhet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§29 Skrivelse om förebyggande insatser mot överskuldsättning

Förelåg en skrivelse från alliansen (m), (fp) enligt bilaga ett.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till alliansens (m), (fp) förslag till beslut . Till förslaget till beslut från alliansen (m), (fp) anslöt sig en enig nämnd genom vice ordföranden Robert Lagergren (s) för (s), (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan för (mp), (v) genom ledamoten Rudy Espinoza (v) för (v). Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut – alliansens (m), (fp) med stöd av (s), (v), (mp) och hörde enhälligt bifall till förslaget till beslut enligt bilaga ett.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att

1. förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram ett handlingsprogram för förebyggande insatser mot överskuldsättning

2. därutöver anföra:

Skärholmen tillhör en av de stadsdelar där högst andel invånare i arbetsför ålder finns registrerade hos Kronofogden (10 % av invånarna i åldrarna 25-66).

Överskuldsättning har betydande negativa hälsoeffekter för individen och till och med överdödlighet. Det kostar både individerna och samhället i form av lidande och kostnader.

Skärholmen bedriver idag inget medvetet förebyggande arbete mot överskuldsättning. Vi behöver ta frågan på större allvar. Vi menar därför att det är angeläget att stadsdelsnämnden tar fram ett handlingsprogram för att förebygga överskuldsättning bland våra invånare.

Det förebyggande arbetet behöver bedrivas av fler än bara de hyres-, budget- och skuldrådgivare som stadsdelen har idag. Stadsdelsförvaltningens egna rutiner för information om vilket stöd som finns att få när någon missar inbetalning av förskole- eller äldreomsorgsavgifter bör ses över. Fastighetsägarna är också viktiga samarbetspartners i det förebyggande arbetet.


Bilaga ett Förslag till beslut alliansen (m), (fp) med stöd av (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-11-24

Skrivelse

Förebyggande insatser mot överskuldsättning

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP) Andreas Lundin, m.fl. (M)


Förslag till beslut

1. att förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram ett handlingsprogram för förebyggande insatser mot överskuldsättning

2. att därutöver anföra:

Skärholmen tillhör en av de stadsdelar där högst andel invånare i arbetsför ålder finns registrerade hos Kronofogden (10 % av invånarna i åldrarna 25-66).

Överskuldsättning har betydande negativa hälsoeffekter för individen och till och med överdödlighet. Det kostar både individerna och samhället i form av lidande och kostnader.

Skärholmen bedriver idag inget medvetet förebyggande arbete mot överskuldsättning. Vi behöver ta frågan på större allvar. Vi menar därför att det är angeläget att stadsdelsnämnden tar fram ett handlingsprogram för att förebygga överskuldsättning bland våra invånare.

Det förebyggande arbetet behöver bedrivas av fler än bara de hyres-, budget- och skuldrådgivare som stadsdelen har idag. Stadsdelsförvaltningens egna rutiner för information om vilket stöd som finns att få när någon missar inbetalning av förskole- eller äldreomsorgsavgifter bör ses över. Fastighetsägarna är också viktiga samarbetspartners i det förebyggande arbetet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§30 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg tackade ordföranden Jan Jönsson (fp) alla för visat intresse och avslutade sammanträdet kl. 20:12