Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-04-19

Sammanträde 2012-04-19

Datum
Klockan
17:00
Plats

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utse protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-03-22, öppna delen.

6 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Skärholmens stadsdelsnämnd. Dnr 1.2.1/189-2012

8 Kompletterande svar till Skolinspektionen gällande inspektion av de kommunala förskolorna i Skärholmen. Dnr 5/1230-2011

9 Förslag till detaljplan Skärholmen 2:1, Vårbergs idrottsplats, S-Dp 2010-14752-54-remissvar. Dnr 1.5.3/223-2012

10 Svar på skrivelse om förebyggande insatser mot skuldsättning. Dnr 1.6/1374-2011

11 Lokala rutiner för sociala delegationen. Dnr 1.1/180-2012

12 Arkivinstruktion för Skärholmens stadsdelsförvaltning. Dnr 2.8/222-2012

15 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

A. Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt. Dnr 2.1/225-2012
B. Protokoll Gruppledarmöte 2012-03-22
C. Protokoll från Pensionärsrådet 2012-03-15
D. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd 2012-01-31
E. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd 2012-02-22
F. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2012-02-15

16 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm, Utsänds ej. Finns i Pärmform hos registrator Eva Haag.

17 Balanslista uppdrag SDN 5/2012-04-19. Dnr 1.2.1/015-2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (124 kb)

§7 Genomgång av närvarande ledamöter – utse protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (FP) och vice ordföranden Robert Lagergren (S) utses till att justera protokollet för del 2, öppna delen av sammanträdet.

________________________________________________________________

§8 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut, med tillägg av två övriga frågor. Den första frågan anmäld av ledamoten Rudy Espinoza (V), skrivelse om websändningar och den andra frågan anmäld av ledamoten Liliane Svensson (S), skrivelse om Skärholmens gård.

________________________________________________________________

§9 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll

Föreligger protokollsjustering sammanträde 2012-03-22, öppna delen.

Justerat den 2012-03-29.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av protokollsjusteringarna av sammanträdesprotokoll 2012-03-22, öppna delen godkänns.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2012-03-22, öppna delen. Justerat 2012-03-29.

§10 Besök från Stockholm entreprenad

Stockholm entreprenad är det företag vilka sköter vinterväghållningen på parkmark i stadsdelen sedan 2007. Arbetschef Eric Lomstedt var inbjuden för att svara på politikernas och allmänhetens frågor kring hur vinterväghållningen i områdets sköts.

Under vintern har det inkommit många klagomål från allmänheten angående hur vintervägshållningen sköts. Dessa framfördes under mötet både av allmänheten och av politikerna i stadsdelsnämnden och Eric Lomstedt förklarade företagets arbetssätt och avtalet vad avtalet med stadsdelsförvaltningen innebär.

Avslutningsvis tackade ordföranden Jan Jönsson (FP) Stockholm entreprenad för att de kom till sammanträdet.

§11 Personuppgiftsombud

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.4/238-2012, med förslag på beslut

att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd utser Gunnel Altin till förvaltningens personuppgiftsombud fr.o.m. 20 april 2012.

2. Ärendet omedelbart justeras.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och för omedelbar justering och hör enhälligt bifall till därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Utse Gunnel Altin till förvaltningens personuppgiftsombud fr.o.m. 20 april 2012.

2. Ärendet omedelbart justeras.

§12 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Skärholmens stadsdelsnämnd

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/189-2012, med förslag på beslut

att

1. Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 godkänns.

2. Ärendet omedelbart justeras.

Yrkande: Vice ordföranden Robert Lagergren (S) yrkar för Socialdemokraterna enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) yrkar för Miljöpartiet enligt bilaga 2. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 3.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hörde att det fanns tre förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut, Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1 samt Miljöpartiets förslag till beslut enligt bilaga 2 och ställde dessa emot varandra och fann bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 godkänns.

2. Ärendet omedelbar justeras.

Reservation från Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Bilaga 1. Förslag till beslut, Socialdemokraterna

Bilaga 2. Förslag till beslut, Miljöpartiet

Bilaga 3. Särskilt uttalande, Vänsterpartiet

Bilaga 1. Förslag till beslut, Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-04-19

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr.1.2.1/189-2012

Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Skärholmen stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att som underlag till budget för år 2013 och inriktning för år 2014 och 2015 upprättas enligt socialdemokraternas förslag till budget för 2013 samt inriktning för år 2014 och 2015 i Stockholms kommunfullmäktige beträffande stadsdelsnämnderna, samt vad som anförts i denna reservation.

2. Omedelbar justering.

Att därutöver anföra nedanstående

Vi vill satsa på framtiden för Skärholmen

Alla människor har rätt att leva i ett samhälle som bygger på trygghet och solidaritet.

Det är då vi blir fria, jämlika människor Så ser dock verkligheten inte ut, varken i världen, Sverige eller i Skärholmen.

Vi socialdemokrater vill skapa ett rättvist samhälle som har plats för alla.

Vi tror på människors förmåga, att ta ansvar, både för sig själva och för andra.

Vi vill se ett samhälle, där man inte ska straffas för att man råkat bli sjuk eller arbetslös

Ett samhälle som inte tillåter, att enskilda vinster görs på bekostnad av kvalitet, när människor behöver vård och omsorg.

Vi vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal. Ett samhälle där alla har ett inflytande och är en del i det gemensamma samhället. Ett samhälle som tar hänsyn till människors olika förutsättningar.

Skärholmen är en stadsdel, som behöver mer av våra gemensamma resurser än många andra stadsdelar i Stockholm. Det gäller allt ifrån barnomsorg, skola och övrig omsorg.

Medelinkomsten är hälften i Skärholmen mot vissa delar av Stockholms innerstad. Vi tar hänsyn till det i vår budget. Införandet av pengasystemet har inte bidragit till vare sig utveckling, rättvisa eller valfrihet. Sanningen är tvärtom.

Utveckling når man, när man till exempel satsar på kunskap, barnens skolundervisning och läxläsning. Rättvisa når man, när man oberoende av inkomst kan ta del av till exempel utbildning, kultur, sjukvård och får möjlighet att bli en del av det gemensamma samhället. Valfrihet är att oavsett bakgrund eller uppväxtförhållanden kunna utbilda sig och möjliggöra egen försörjning.

Vi vill att våra skattepengar ska gå till att öka kvalitén i verksamheten inte till vinst i bolag, som har kortsiktiga vinstintressen som mål.

Skärholmens medborgares trygghet, trivsel och hälsa är det viktigaste för oss.

Offentlighetsprincipen är en garanti för trygghet och insyn. Genom samlade resurser och analyser kan man bättre tillgodose medborgarnas krav på valfrihet och mångfald.

Därför vill vi socialdemokrater utveckla den gemensamma sektorn.

Barn och ungdomar är vår framtid. Barnens uppväxt och behov är viktiga för oss. Därför ska även barnperspektivet ligga till grund för alla beslut som fattas i nämnden.

Förskoleverksamhet

Förskolan ska ge alla barn en god förberedelse inför skolgången.

Barngruppernas storlek ska minska till år 2015.

Barnomsorgsgarantin ska uppfyllas till 100 procent, så att alla barn får förskoleplats inom tre månader från ansökan. Barnomsorgsgarantin ska gälla den stadsdel där barnen bor.

Skärholmen ska vara en stadsdel där alla barn kan utvecklas och växa till fria och självständiga vuxna. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Skärholmens barn ska gå vidare från förskolan övertygade om sin egen förmåga och med lust att lära.

Barn som får tillgång till en bra förskola har större möjlighet att lyckas under sin fortsatta skolgång. Det är i förskolan vi kan utplåna orättvisa skillnader i barnens förutsättningar.

Förskolan ska vara en plats där barnen känner sig trygga och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och där föräldrarna känner sig trygga med att lämna sina barn.

Formerna för övergången från förskola till grundskola och skolbarnomsorg ska utvecklas och förbättras. I Skärholmens förskoleverksamhet ska alla barn få stöd och omvårdnad utifrån sina individuella behov för att växa och lära. Förskoleverksamheten ska utgå ifrån barnperspektivet. Oavsett föräldrarnas situation ska det därför rent principiellt vara en rättighet för alla barn att delta på heltid i förskolans verksamhet.

Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet. Lokaler och gårdar ska uppmuntra till lek och lust att lära.

Antalet anställda med pedagogisk utbildning ska öka till minst två förskollärare per avdelning, då det i Skärholmen finns så många små barn som behöver så mycket extra resurser. All förskoleverksamhet ska vara organisatoriskt placerad under stadsdelsnämnderna. Barngruppernas storlek ska minskas utifrån målsättningarna, utan att det inverkar på antalet personal. En avstämning av barngruppernas storlek ska göras två gånger per år. Det ska finnas förskolor med olika pedagogiska och verksamhetsmässiga inriktningar. Vi fortsätter att satsa på barns språkutveckling.

Öppettiderna inom förskolan ska förbättras, så att de även passar föräldrar som jobbar på obekväma arbetstider. Vi ska kunna erbjuda barnomsorg nattetid. Syskonförtur och närhetsprincip ska gälla vid val av plats i förskolan. Öppen förskoleverksamhet ska tillhandahållas, för dem som inte har sina barn i förskolan.

Vårdnadsbidraget ska bort, det är ett svek mot barnen då det hindrar barnet från tillgång till pedagogisk och social verksamhet och stöd i språkutveckling. Vi vill ha en förskola med kvalité, trygghet och inflytande.

Verksamhet för barn och ungdom

Minst en icke-kommersiell träffpunkt i varje stadsdel ska garanteras.

Ungdomars inflytande över den egna vardagen ska öka.

För alla barn i Skärholmen ska det ordnas kolloverksamhet.

Skärholmen ska vara en barnvänlig stadsdel och barns perspektiv ska alltid beaktas vid planering av stadsdelen.

Skärholmens barn och unga har i dag olika förutsättningar för sin fritid. De skillnaderna måste brytas och alla barn och unga ska ges samma möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheten ska vara de arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor, tankar och intressen. Det kan gälla musik, idrott, teater eller annat.

Ungdomars personliga utveckling är viktig. Därför ska det finnas utbildad personal, fritidspedagoger inom verksamheten för barn och ungdom. Vi vill förstärka ungdomsmottagningen. Barn och unga ska erbjudas en bred fritidsverksamhet.

Arbetsformer som gör ungdomar delaktiga och inflytelserika ska utvecklas. Barn och ungdomar ska ges möjlighet till ett tryggt och stimulerande sommarlov.

Alla barn mellan 9 och 16 år ska erbjudas en plats i den stadsdelsövergripande kolloverksamheten.

Mötesplatser i varje stadsdel och 2:a Hemmet ska utvecklas och säkras.

Fritidsklubbar för mellanstadiebarnen ska finnas i varje stadsdel.

Alla gymnasieungdomar ska få ett SL- teminskort som gäller vardagar dagtid.

Verksamheten i stadens parklekar ska utvecklas och säkras.

I frågor som rör ungdomar ska Ungdomsrådet (URIS) spela en aktiv roll.

Äldreomsorg

Alla äldre i kontakt med äldreomsorgen ska ha möjlighet att påverka insatsens innehåll.

Personaltätheten ska öka och personalkontinuiteten ska förbättras.

Kvalitet i all omsorg ska säkras och tillgången på kommunala alternativ ska garanteras.

Serviceboenden ska återinföras.

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och social gemenskap.

Valfriheten i boendeformer måste garanteras de äldre och det ska vara en självklar rättighet att ha reellt inflytande över sin vardag. En eventuell social isolering måste brytas och ersättas med ett utbud av forum för ett aktivt liv där möten och aktiviteter är en del av vardagen för de äldre. Därför ska vi skapa fler dagverksamheter och träffpunkter för äldre.

Personer inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänstmottagare ska bli nöjdare. Valfrihet när det gäller inriktning på omvårdnadsboende ska öka. Tillgången på kommunala alternativ ska garanteras. Andelen heltidstjänster ska öka.

Äldre som beviljats bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda. Maten ska också vara anpassad utifrån den äldres näringsbehov. För äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende med hemtjänst ska oro, social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedömningen. Serviceboende ska återinföras och normerna för biståndsbedömning måste ses över, så att de som har ett behov av serviceboende, kan erbjudas detta. Personaltätheten ska bedömas och anpassas utifrån vårdbehov.

De sociala delegationerna ska få pröva äldreärenden på individnivå. Behovet bland äldre ska beaktas vid informationsspridning och mötas i verksamheten, det ska vara en självklarhet att bli förstådd och förstå, oavsett bakgrund. Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- och hjälpinsatser och kompetensutveckling till dem som vårdar anhöriga och närstående. Den medicinska fotvården ska säkerställas nu när ansvaret har gått över från landstinget till stadsdelsnämnden. Vi ska följa upp genomförandeplaner och avsteg från insatser, som inte varit genomförda enligt den äldres egen vilja och önskemål, ska redovisas.

Alla över 75 år ska ha rätt till 2 timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning.

Tandhälsan är viktig för stadens äldre. Kan man inte tugga maten ordentligt så ökar risken för undernäring, samtidigt som dålig tandhälsa visat sig kunna leda till sämre allmänhälsa.

På våra äldreboenden ska det finnas rutiner så att de som har behov av tandvård verkligen får den vård som de är berättigade till.

Vi vill också se till att det finns ett fungerande system och rutiner för överlämning mellan sjukvården och äldreomsorgen.

Pensionärsrådet ska spela en viktig roll i det för dessa angelägna frågor.

Flyktingmottagande

Introduktionen ska utgå från individuella förutsättningar och leda till en god integration i samhället.

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och självständigt liv. Alla flyktingar som kommer till Stockholm och Skärholmen ska erbjudas möjligheter att inkluderas i samhället genom en kvalitativ introduktion, ett bra boende och god språkundervisning. De som behöver ska ges möjlighet till stöd och hjälp med validering av sina betyg och sin kompetens samt ges relevant SFI-utbildning för att snabbt få möjlighet till arbete och egen försörjning.

Barn- och ungdomar ska snabbt garanteras plats i förskola och skola.

Kultur- och föreningsverksamhet

De lokala mötesplatserna och utbudet av kulturell verksamhet ska stärkas och utvecklas med fokus på barn och unga.

Samarbetet mellan de lokala kultur- och föreningslivet, skolorna och företagen ska öka.

Kulturen ska vara tillgänglig för alla. I arbetet med att stärka och fördjupa demokratin krävs att alla medborgare har möjlighet att delta i samhället utifrån olika förutsättningar. Samarbetet mellan lokala kulturupplevelser och skolorna ska öka. Alla barn och ungdomar i Skärholmen ska ges möjlighet att i närområdet delta i och själva utöva olika former av kultur. Det ska finnas arenor som möjliggör såväl uttryck som intryck. Åtgärder måste vidtas för att uppmuntra och bejaka olika kulturintressen.

Vi vill naturligtvis som alltid värna om Skärholmens Gård och Jakobsbergs Gård. Därför anser vi det är viktigt att dessa gårdar är kvar i stadens regi och ges rimliga ekonomiska förutsättningar för sin existens.

Vi anser också, att det är viktigt att människor kan träffas i möten utan att det ska kosta mycket pengar. Det är viktigt att driva den frågan anser vi.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Alla ska ha möjlighet till arbete/sysselsättning och ett eget boende.

Kvalitet i all omsorg ska säkras.

Ett modernt och rättvist Skärholmen ger människor med funktionshinder möjligheten att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten ska öka, eftersom det är viktiga grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Brukarinflytandet ska stärkas och servicen och omsorgen ska vidareutvecklas på ett sådant sätt att personer med funktionshinder får ökad självständighet och delaktighet.

Den enskildes behov, önskemål och val ska ligga till grund för beslut om insatser. Riktlinjer för beslut om insatser för personer med funktionshinder ska vidareutvecklas och tillämpas i stadens alla delar. Underhåll av gatumiljön och snöröjning ska planeras med särskilt hänsyn till personer med funktionshinder. Tillgänglighetsarbetet inom det lokala näringslivet ska stimuleras.

Handikapprådet ska spela en aktiv roll i det för dessa angelägna frågor.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Alla barn och unga som lever i riskzonen och deras familjer, ska tidigt uppmärksammas.

I samverkan med andra aktörer ska dessa erbjudas tidiga insatser.

Samverkan ska öka mellan samhällets olika aktörer för att på så vis minska antalet personer i utsatta situationer.

Antalet hemlösa ska minska.

Alla människor har rätt till ett liv präglat av självständighet, delaktighet och respekt. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. För att uppnå detta måste samhället arbeta förebyggande, i form av tidiga och rätt insatser.

Alla människor som har behov av insatser ska behandlas med värdighet. När det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhället finnas där. I en rättvis och modern stad ska de som är hemlösa och/eller har missbruksproblem få hjälp att ändra sin livssituation.

Andelen hemlösa ska minska. Andelen fattiga barn ska minska. Droganvändningen bland unga ska minska. Antalet våldsutsatta kvinnor och barn ska minska genom att samarbetet med frivilligorganisationer, polis, sociala och rättsvårdande myndigheter ska öka. Arbetet med att bekämpa prostitution ska öka genom närmare samarbete mellan polis och sociala myndigheter.

Nämnden ska särskilt utveckla olika stöd- och vårdboende utifrån individens behov, genom till exempel så kallade lågtröskelboenden och boende med olika former av boendestöd. Målsättningen ska vara att korta tiden mellan tränings- och försöksboende och eget kontrakt. Genom samarbete mellan hyresvärdar, socialtjänst och kronofogdemyndighet ska vräkningar motarbetas.

Vi ska erbjuda skydd till dem som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Kampen mot våldet i hemmet ska fortsätta. Att bekämpa prostitution är också ett gemensamt ansvar.

Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras, särskilt gäller detta barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. Föräldrastödverksamhet i samverkan med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen ska utvecklas för att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Ungdomsmottagningen ska utvecklas för att främja ungdomars hälsa och kunskaper avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling. Antalet skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn ska öka. Skydd och stöd till flickor och pojkar som drabbas av hedersrelaterat våld ska utvecklas i samarbete med ideella organisationer, myndigheter och andra samhällsinstitutioner.

Fler personer med funktionshinder ska ha en sysselsättning eller studera, eftersom det ökar möjligheterna till ett självständigt liv. Människor med psykosociala problem ska i ökad utsträckning uppleva sin dagliga verksamhet som meningsfull.

Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheter till praktikplats, arbete och träffpunkter av stadsdelen. De ungas psykiskt funktionshindrades situation och behov ska särskilt uppmärksammas. Unga vuxna med psykosocial problematik ska särskilt prioriteras.

Ekonomiskt bistånd

Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska.

Alla som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas likvärdigt.

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och rikt liv. Vår grundinställning är att alla människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. När det ekonomiska skyddsnätet saknas, ska samhället finnas som stöd. Vägen tillbaka till egen försörjning ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar.

Antalet personer med egen försörjning boende i Skärholmen ska öka.

Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd. En aktiv arbetsmarknadspolitik ska bedrivas, som metodiskt och seriöst bidrar till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Unga arbetslösa ska prioriteras inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Genom uppsökande verksamhet ska ungdomar, som inte påbörjat eller avbrutit sin gymnasieutbildning i förtid, följas upp.

Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektra av åtgärder såsom utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser.

Det är viktigt att SL-kort inkluderas i levnadsomkostnaderna och att de som får ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning således inte sätts i stadsdelsarrest.

Även tandvård och internetuppkoppling ska inkluderas i bidragsnormerna.

Arbetsmarknadsåtgärder

Alla som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska inom fem arbetsdagar ha en individuell handläggningsplan som syftar till inträde på arbetsmarknaden

Långtidsarbetslösheten bland unga ska avskaffas.

Deltagande i svenska för invandrare ska öka och om möjligt yrkesanpassas.

Alla sökande ska ges möjlighet att läsa på Komvux.

Att ha ett arbete är grundläggande för människors möjlighet till egen försörjning. Om samhället ska ha en stark tillväxt krävs att all den kunskap och vilja till arbete som finns tas tillvara. Därför är det vår uppgift att hjälpa människor in i arbetslivet och stötta dem som är yrkesverksamma.

I en lågkonjunktur är det viktigare än någonsin, att satsa på kompetensutveckling, Komvux, SFI och annan utbildning.

Konjunkturen har vänt uppåt, men trots det går många fortfarande arbetslösa. Bland dem finns många unga människor. En arbetslös ung människa ska snabbt få insatser för att komma in i arbete. Därför vill vi bl.a. återinföra stöd till arbetslösa ungdomar genom Navigatorcenter.

Samverkan ska ske mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, flyktingintroduktion och vuxenutbildning. Samarbetet med det lokala näringslivet ska utvecklas. I samverkan med de arbetssökande ska individuella utvecklingsplaner utvecklas. Entreprenörskap ska främjas. Arbetet med att utbilda praktikhandledare ska fortsätta. Satsningar ska göras på sommarjobb för ungdomar.

Därför har det varit med stor förvåning vi har sett att alliansen har dragit ner på utbildningar som Komvux. Försämringarna i A-kassan och de inhumana reglerna i Försäkringskassan har medfört tragedier för människor. De stigande kostnaderna för ekonomiskt bistånd visar med all tydlighet att människor har hamnat i beroendeställning. Enligt prognoserna kommer ekonomiskt bistånd att fortsätta vara mycket hög framöver. Även om konjunkturen vänder så kommer det att vara svårt för många utan adekvat utbildning att få anställning. Vi riskerar att få många människor fast i arbetslöshet. Vi vet inte heller hur stort mörkertalet är med tanke på att föräldrar kan tänkas försörja sina ungdomar i stället för att söka ekonomiskt bidrag.

Stadsmiljöverksamhet

Skärholmsborna ska uppleva ökad trygghet i staden.

Det ska vara rent och tryggt på gator, torg och i våra parker.

I planeringen ska torg och offentliga platser betraktas som platser som både ska passeras, besökas och platser att vara på.

Park- och naturområden ska vara attraktiva, trygga och bidra till livskvaliteten i alla stadsdelar. En offensiv strategi ska tas fram för det offentliga rummet med nyttigheter exempelvis toaletter, dricksvattenfontäner, möblemang och grönska.

Alla har rätt att leva i en ren, fräsch och trygg miljö. Parker, lekplatser och andra grönområden ska vara rena, välskötta och ge möjlighet till rekreation, möten och naturupplevelser i närmiljö. Centrum och torg är i många fall ansiktet utåt för stadsdelen. Om inte dessa är inbjudande så drabbar det hela stadsdelen. Snöröjning, städning av gator och torg samt underhåll av lekparker och parker måste fungera bättre.

Vi vill också att Skärholmen ska uppfattas som en ren och snygg stadsdel.

Stadsdelens invånare ska erbjudas upplevelse som erbjuder tillgängliga, inbjudande miljöer för rekreation och fritid i närområdet.

Vi vill utveckla trygghetsperspektivet i parkmiljön.

Till att uppnå både det långsiktiga och kortsiktiga målet behövs det information och resurser.

I förvaltningen vill vi ha en miljösamordnare. Mer i egen regi ger flexibilitet vid användning av resurserna. Källsortering och sophantering måste ske på sådant sätt att det inte blir skräpigt och ger upphov till skadedjur.

Vi vill att ansvaret för gatumarken åter ska ligga i stadsdelsnämnden.

Framför allt vilken information som är nödvändig för att ge resultat. Samarbetet mellan olika aktörer är viktig i sammanhanget.

Spårväg Syd är viktig för, att gynna utvecklingen av Skärholmen och övriga förorter i Söderort, samt för att minska miljöförstöringen.

För att klara skötselplanen för Sätraskogen måste det finnas erforderliga resurser. Så är det inte i dag.

Miljöverksamhet

Miljön är en överlevnadsfråga globalt och lokalt. Vi vill att våra kommande generationer ska få leva i en ren och fin miljö.

Miljön är en viktig fråga för oss alla. Ingen kan vara oberörd av det, som drabbar människor i världen på grund av klimatet. I Skärholmen har förvaltningen del i lokala ansvaret. Men det mesta är centraliserat, men ändå viktigt för oss att ha inflytande över.

Staden måste ta sitt ansvar för att på allvar få i gång uppsamling av köksavfall till att tillverka biogas. Nya tag måste till för samarbete mellan olika ansvariga.

Källsorteringen är en viktig del i klimatfrågan. Det är sådant som fordrar investeringar och information. Det skulle kunna källsorteras i betydligt större omfattning i våra verksamheter om man hade de resurserna. Ansvaret för att det ska ske i annans verksamhet och även hos människor i allmänhet vilar på staden. Med en decentralisering skulle man kunna fånga upp behoven och vilka åtgärder som behövs. Staden måste ta sitt ansvar för att på allvar få i gång uppsamling av köksavfall till att tillverka biogas. Nya tag måste till för samarbete mellan olika ansvariga.

Miljökrav borde införas i alla stadens upphandlingar och verksamheter.

Det lokala agenda- 21 arbetet ska fortsätta anser vi.

Medarbetarna

Personalen är den viktigaste resursen för en väl fungerande verksamhet. Personal som känner sig delaktig i verksamheten och vet förvaltningens värdegrund. Därför är också arbetsmiljöfrågorna viktiga. Det är därför angeläget att man känner sig trygg och kan känna att man har möjlighet att utvecklas på sitt arbete. Alla ska få ha tillgång till friskvård på betald arbetstid. Det är en självklarhet för oss. Man ska ha möjlighet, att i sin egen takt kunna få kompetensutveckling och kunna få mer kvalificerade arbetsuppgifter. Man ska ha rätt till heltid men möjlighet till deltid när man vill det.

Den psykosociala arbetsmiljön är otroligt viktig. Det är inte bra om man ständigt går och oroar sig för att bli övertalig på grund av förändringar som är orsakade av upprepade upphandlingar. Vi är vi motståndare till ett köp och säljsystem av personalen

Därför bör samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare, de lokala och/eller centrala fackföreningar på arbetsplatsen, också vara en elementär del i planeringen av den dag dagliga verksamheten.

Demokrati, insyn och inflytande i ens arbetsliv är något som vi Socialdemokrater värnar om.

Anställda inom skattefinansierad verksamhet ska lyda under meddelarfrihet utan att riskera sin anställning.

Bilaga 2. Förslag till beslut, Miljöpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 19 april 2012

Rebwar Hassan mfl.(mp)

Ärende 6

DNR 1.2.1/189-2012

Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Skärholmen stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. Delvis godkänna förvaltningsförslag till beslut

1. Komplettera underlaget till budget för år 2013 och inriktning för år 2014 och 2015 enligt Miljöpartiets förslag till budget för 2013 samt inriktning för år 2014 och 2015 i Stockholms kommunfullmäktige beträffande stadsdelsnämnderna

2. Omedelbar justering.

3. Samt därutöver anföra följande

Skärholmen är en fantastisk stadsdel att bo och leva i. Närheten till grönska och vatten och blandningen av människor med olika bakgrund skapar gränslösa möjligheter.

Skärholmen ska vara en modern, mänsklig och miljövänlig stadsdel. Det ska vara lätt att leva klimatsmart och miljövänligt. En grön omställning i Skärholmen skapar fler jobb och företag, säkrar vår välfärd och visar ledarskap i miljöfrågorna. Levande demokrati, mångfald och lika rättigheter skapar en modern stadsdel där alla människor får livskvalitet och nya livschanser.

Den gröna politiken utgår ifrån alla människors lika värde, både för oss som lever idag och för kommande generationer. Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi lever

inom ramarna för vad som är ekologiskt hållbart och inga kostnader flyttas över på våra barn och barnbarn. Omställningen till det gröna samhället ser vi som ett positivt steg framåt. Det kräver nya investeringar i miljöteknik, skapandet av framtidens jobb och mer fokus på livskvalitet istället för kortsiktig konsumtion.

Arbetet med miljöfrågorna i stadsdelen ligger till stor del nere sedan den moderatledda majoriteten tog över. Vi vill införa miljösamordnare och att ansvaret för skötseln av gatumarken läggs tillbaka till nämnden.

I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns 318,2 Mkr mer än i den moderatledda majoritetens budget för stadsdelarna. Dessutom hämtas 228,4 Mkr från Arbetsmarknadsnämnden för Arbetsmarknadsåtgärder i stadsdelsnämnderna. Detta skulle för 2012 betyda 42,1 Mkr mer för Skärholmens stadsdelsnämnd än framlagda förslaget.

Detta innebär en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal i Skärholmen. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Stadsdelen ska, där aktuellt, garantera genomförandet av skötselplanerna för naturreservaten.

Livsmöjligheternas stadsdel

I Stadsdelen ska alla kunna leva och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Demokrati och levande kultur, lika rättigheter och jämställdhet ger utrymme för livskvalitet och nya livschanser. Vi ska ha en aktiv politik som främjar lika rättigheter och jämställdhet och arbetar för att alla invånares kompetens tas tillvara och respekteras. Segregation, hatbrott och våld är demokratiproblem som måste motverkas.

Mångfald och likarättigheter

Skärholmen ska vara en stadsdel där alla känner sig välkomna och respekterade. Den rika mixen av kulturer och människors olika erfarenheter är en stor resurs.

Personal och politiker ska utbildas regelbundet och särskilda insatser, exempelvis diskrimineringstester och kampanjer, ska genomföras. Det är viktigt att antidiskrimineringsklausuler används i stadens upphandlingar, eftersom köp av varor och tjänster påverkar många företag.

En jämställd stadsdel

Föreställningar om kvinnor och män ska inte begränsa folk i deras yrkes- och vardagsliv. Att motverka begränsande könsnormer, fördomar och rasism är något av det viktigaste vi kan göra för kommande generationer. Förskolan och skolan har en unik möjlighet att påverka detta arbete i rätt riktning.

Levande demokrati

Vi vill skapar en känsla av tillhörighet med omgivningen. Det lokala

engagemanget hos medborgare, politiker och företagare stärker områdenas kvaliteter. För att skapa en aktiv lokal dialog ska Stockholm införa direktval till stadsdelsnämnderna. Det politiska ansvaret för närmiljön ska föras tillbaka till stadsdelarna och beslut ska fattas i en öppen process. Medborgardialog och lokala rådslag ska användas oftare och utgöra ett av underlagen för de förtroendevalda när de fattar beslut.

Vi vill ge ungdomar mer inflytande. Deras visioner och drömmar ska bli en maktfaktor.

Det ideella föreningslivet har stor betydelse för Stadsdelen. Stödet till föreningslivet ska öka, samt vara stabilt och förutsägbart för att möjliggöra långsiktighet. Endast föreningar som aktivt verkar för människors lika värde och jämlikhet ska beviljas stöd.

Kulturlivet i Stockholm ska blomstra utifrån de unika möjligheter som finns i en stor stad. Goda förutsättningar för den fria kulturen är en fråga om yttrandefrihet, demokrati och mångfald. Musik, teater, film, konst, festivaler och andra kulturyttringar är en viktig del i stadsdelens utveckling. Det ska vara enkelt för alla att både skapa och ta del av kultur.

Våra öppna mötesplatser – parker, gator och torg – ska utgöra en central del av kulturen.

Alla barn och unga ska ges möjligheten att ägna sig åt kultur, oberoende av familjens ekonomi.

Kulturfrågorna har blivit kraftigt eftersatta av den moderatstyrda majoriteten. Vi arbetar för bättre hyresvillkor och lägre lokalhyror, kultursamordnare i varje stadsdel och ett bredare kulturutbud som är tillgängligt för alla. Direktvalda stadsdelsnämnder skulle öka den representativa demokratin och bör på sikt införas i Stockholm. Förberedelser bör göras för försök med direktvalda stadsdelsnämnder. Val till de stadsdelar som deltar i detta försök bör göras i samband med de allmänna valen 2014

Vi tycker att det är utmärkt med vårt medborgarkontor där man kunnat kombinera flera olika verksamheter till gagn för medborgarna i Skärholmen.

Det är också viktigt med skuldrådgivning, inte minst i dessa tider, när det kan vara svårt att hantera en krympande ekonomi. Budgethållningen får inte ge avkall på dessa funktioner. Inte heller får det gå ut över verksamheters kvalité.

Vi vill naturligtvis som alltid värna om Skärholmens Gård och Jakobsbergs Gård. Vi anser också, att det är viktigt att människor kan träffas i möten utan att det ska kosta mycket pengar.

Den mänskliga stadsdelen

I vår stadsdel ska alla generationer garanteras trygghet, tillgänglighet och livskvalitet. Antalet utsatta barn och ungdomar ska minska. Människor med missbruksproblem ska få den hjälp de behöver . Skärholmen ska vara en stadsdel där nyanlända får bästa möjliga start.

Utsatta barn och ungdomar

Arbetet med att hjälpa och stödja utsatta barn och familjer ska alltid prioriteras. För att upptäcka problem tidigt är de förebyggande och uppsökande insatserna viktiga. Barn och familjer i behov av stöd ska aldrig falla mellan stolarna i stadens olika verksamheter. Stödet ska utformas utifrån barnens behov med särskilda insatser i hemmet eller i så kallade barnhus. Barnhus samlar alla insatser kring barnet under ett tak istället för att barnen ska behöva åka till olika myndigheter.

Socialtjänsten ska bli mer inriktad på att hjälpa barn tidigare. Det förebyggande arbetet mot missbruk ska prioriteras och särskilt lyfta fram föräldrarnas roll som föilder. Det krävs systematiska insatser för att förebygga och minska våldet bland unga. Samverkan ska ske mellan hem, skola, staden, frivilligorganisationer och närpolis. Stadsdelarna ska tillhandahålla rådgivning vid ungdomsmottagningar och skapa förebyggande insatser.

Vårt sociala skyddsnät

Det ekonomiska biståndet till de stockholmare som behöver det ska utformas så att ingen riskerar att falla igenom. Människor ska inte isoleras i stadsdelen, därför ska SL-kort ingå i det ekonomiska biståndet.

Vuxenutbildning är en möjlighet till nya livschanser. Det ska aldrig vara för sent att utbilda eller vidareutbilda sig. Vuxenutbildningen ska vara öppen för alla och hålla hög kvalitet.

Alla som står utanför arbetsmarknaden ska erbjudas individuellt stöd, som vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Stödet ska utformas utifrån den arbetssökandes behov genom att de olika

stöden samordnas lokalt och på en plats, i så kallade En-dörr-in-verksamheter. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärnor i verksamheten.

En stadsdel tillgänglig för alla

Stadsdelens brister i tillgänglighet för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, bland annat i kollektivtrafiken, vid övergångsställen, i affärer och i stadens verksamheter. Otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Alla stockholmare, oavsett funktionsnedsättning, ska ha lika möjlighet till full delaktighet. Informationen på stadens hemsida ska vara tillgänglig för alla.

Alla som inte själva kan tillgodose sina behov i det dagliga livet har rätt till stöd. Staden ska garantera att alla personer får en bra omsorg och service. Insatserna ska utformas med stor respekt för den enskildes önskemål och val. Kvaliteten på personlig assistans, boende med särskild service, ledsagning, stöd till anhöriga, färdtjänst och annan service ska förbättras.

Personer med funktionsnedsättningar utsätts ofta för diskriminering på arbetsmarknaden. Staden ska utveckla metoder och aktiviteter som främjar allas möjligheter till anställning . Arbetsförhållandena ska anpassas efter behov och förutsättningar.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska vara tillgänglig för alla vid behov, garantera en trygg vardag med hög livskvalitet och vara jämlik. För ökad valfrihet och hälsa ska alla över 75 år erbjudas hemtjänst. Stadsdelen ska aktivt stödja och avlasta engagerade anhöriga.

Det behövs fler mötesplatser med aktiviteter för äldre, exempelvis träning och naturupplev­elser. Gemensamma måltider med hemlagad näringsrik god mat är en viktig del av livskvaliteten och hälsan. Alla äldre ska ha rätt till regelbundna vistelser utomhus och i naturmiljö.

Omsorgen för äldre ska erbjudas med en mångfald av möjligheter och kan drivas av såväl kommunala, kooperativa som privata aktörer. Staden ska sträva efter att alla äldre par som önskar ska kunna bo tillsammans hela livet ut.

Äldre med stora funktionsnedsättningar ska aldrig tvingas bo kvar hemma mot sin egen vilja. Specialiserade boenden, exempelvis med husdjur eller med inriktning på kultur, språk och sexuell läggning, ska utvecklas vidare.

Flyktingmottagande

I Skärholmen ska det vara lätt att lära sig svenska och få jobb eller utbildning. Varje individ ska känna sig välkommen och att allas kompetens och erfarenheter tas tillvara. Särskilda satsningar på arbetsmarknadsstöd ska underlätta steget att finna ett bra jobb.

Undervisningen i svenska för invandrare ska hålla hög kvalitet och Stockholm ska arbeta för att alla ska klara det nationella provet, det vill säga den nivå i svenska som motsvarar nio års grundskola. Elever med kortare utbildningsbakgrund ska få möjlighet att lära sig svenska utifrån sitt modersmål och elever med högre utbildningsnivå ska ges möjlighet att läsa svenska på universitetet.

Dialog och möten är viktiga verktyg för integration. Segregation och diskriminering orsakas bland annat av bristande kunskap, fördomar och ojämlika maktförhållanden.

Lekfull och trygg barndom

Skärholmen ska vara en trygg stad för barn och föräldrar. Både kommunala och fristående förskolor ska hålla högsta kvalitet, med små barngrupper och rätt utbildad personal. Förskolorna ska servera ekologisk mat lagad på plats. Gårdarna där barnen leker ska uppmuntra till aktivitet. En ekologiskt hållbar uppväxtmiljö uppmuntrar barnens framtida intresse för miljö och utveckling. Källsortering och liknande konkret miljöarbete för barn ska finnas med som ett naturligt och lekfullt inslag.

Alla förskolor ska ha tillgång till genuspedagoger för ett medvetet arbete med både pojkars och flickors utveckling. Förskolan ska arbeta med modersmål, så att även små barn får möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på både svenska och sitt modersmål.

Minskad bilism

Miljöpartiet säger nej till motorvägen Förbifart Stockholm. Förbifarten leder till ökad istället för minskad biltrafik. Om Förbifarten byggs ökar klimatutsläppen och belastningen på miljön. Motorvägsbygget leder till en gles, utbredd bebyggelse och många nya bilpendlare.

Bilaga 3. Särskilt uttalande, Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2012-04-19

Ärende

Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och

2015 Skärholmens stadsdelsnämnd

Rudy Espinoza, ord.

Lorena Delgado, ers.

Särskilt uttalande


Budgetunderlaget styrs av en borgerlig agenda. Strategiska frågor som jämlikhet, jämställdhet, demokrati och klimaträttvisa lyfts därför inte fram

Ett par fakta som är en del av Skärholmens verklighet:

Skärholmen är en av de stadsdelar i LANDET där den ekonomiska utsattheten för barn ökat mest under året (källa: Barnfattigdomsrapporten, Rädda Barnen)

Arbetslösheten är tre ggr så stor i Skärholmen som den är i innerstaden. Och det för med sig flera konsekvenser, såsom utsattheten, sjukdom, våld, utanförskap osv.

Makten till medborgarna
Engagemang i föreningar, nätverk, i politik, kultur och idrott lägger en grund för ett samhälle där alla kan vara delaktiga. Föreningsengagemanget och röstdeltagandet varierar stort i stadsdelsområdet. Röstdeltagandet behöver höjas inom stadsdelförvaltning. Det krävs stora insatser för att alla medborgare ska uppleva att de kan påverka politiken, men det är viktiga insatser.

Det behövs fler sätt att nå ut till medborgarna, att engagera dem via tex sociala medier. Det skulle lyfta upp den lokala demokratin mer.

Skärholmen har också ett stort behov av en konkret mötespunkt, där Skärholmen kan ha lite större kulturella aktiviteter, där föreningar kan verka och mötas. Det skulle ge både en kulturell och demokratisk energikick till stadsdelen.

Makten till stadsdelsnämnderna
Samma hand som är ansvarig för att vår sociala budget ständigt är i kris har inga svårigheter att skjuta till miljontals kronor från Söderortsvisionen till individinsatser som borde finansieras av nämndens driftsbudget. Istället för att ge stadsdelsnämnden en större budget så att vi kan ta fullt ansvar för förebyggande, tidiga och avhjälpande sociala insatser väljer den borgerliga majoriteten att ge makten till stadshuset. När stadsdelsnämnden inte ens får yttra sig över ansökningar till Söderortsvisionen minskar demokratin. Oppositionen fråntas möjligheten att i nämnden diskutera prioriteringar innan beslut fattas i stadshuset. Denna politik är en följd dels av det dolda politiska målet att avskaffa stadsdelsnämnderna och att den borgerliga majoriteten inte vill höja skatten ens för att klara grundläggande sociala behov.

Mer pengar för att klara socialtjänsten
Klassklyftorna visar att stadsdelsnämnden behöver mer resurser för att förbättra villkoren för de som har störst behov. Lagstyrd verksamhet kan inte fortsätta att underbudgeteras

När utredningsärendena ökar med närapå en tredjedel räcker inte nya arbetsmetoder. Det behövs höjda anslag både för att befolkningen ökar och för att behoven ökar i segregerat stadsdelsområde. För att bekämpa arbetslösheten vill vi ha en samverkan mellan arbetsförmedlingen och socialtjänsten av modell LIKA-projektet, som tidigare drevs av Hässelby stadsdelsförvaltning och hade positiva resultat för de medverkande och samhällsekonomisk.

Underskott inom ekonomiskt bistånd ska täckas centralt. SL-kortet ska återinföras i normen. Inom socialtjänsten krävs en långsiktig budgetsatsning för att uppfylla socialtjänstlagen. För att arbetet mot hemlösheten ska drivas effektivt behöver vi en tidsatt uppföljningsbar plan. Utan fler billiga hyresrätter och stopp på omvandlingen till hyresrätter kan aldrig alla hemlösa få en bostad. Det krävs fler aktiva insatser mot narkotikans utbredning och en plan för att nollställa långtidsarbetslösheten bland ungdomar

Även stöd och service för funktionsnedsättningar behöver budgetförstärkningar för att leva upp till målet om goda levnadsvillkor.

Likvärdig förskola och skola
Samarbetet mellan förskola och skolan är inte tillbaka på den nivå som rådde innan centraliseringen av skolorna. Toppstyrningen av grundskolan har varken förbättrat elevernas kunskap eller minskat skillnaderna mellan skolorna. Stadsdelsnämnderna måste få en bättre överblick för att klara att bygga ut förskolorna enligt behoven. Fler bryggor måste formas mellan förskola och skola, i Skärholmen utförs det viktiga förändringar, med positiva resultat. Möjligheten att fortfölja arbetet som är initierat av förskolorna ökar om någon slags samarbete införs.

Det behövs längre öppettider och alternativa öppettider, det ska vara möjligt att jobba med obekväma arbetstider utan att oroa sig för det.

Stoppa privatiseringarna
Den ideologiskt motiverade konkurrensutsättningen måste stoppas innan det är för sent. När marknaden tar över på löpande band och lokaldemokratin urholkas försvagas medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar. Verksamhetsplanen styr bara 40-45 procent av nämndens budget förutom administrationen, och resten är intecknat i fleråriga avtal med privata utförare.

Förvaltningen har nyligen skärpt organisationen och uppföljningen vilket var helt nödvändigt, men inte tillräckligt. Staden måste också säkra att det finns kvar ett varierat utbud av kommunalt drivna verksamheter för alla stockholmare som föredrar den tryggheten. Detta kräver att staden centralt tar bort direktiven om att nästan allt ska konkurrensutsättas.

Bygg klimatsmart
Staden måste ta vara på medborgarnas kunskap genom områdesplanering, omvänd planprocess och genom att låta stadsdelsnämnderna få yttra sig över markanvisningar. Fler hyresrätter måste byggas, framförallt i villatäta och bostadsrättstäta områden. Bostäder ska byggas på redan hårdgjord mark och inte på grönområden. En ökande befolkning ställer också krav på fler förskolor och fler och bättre underhållna parker och grönområden.

Nya förskolor ska byggas med bra förskolegårdar, eftersom gården är en del av den pedagogiska miljön. Medborgarna ska ha stort inflytande i arbetet med översynen av parkplanerna.

Med fler bostäder följer också behovet att bygga ut den tvärgående kollektivtrafiken, såsom spårväg Syd . De bostäder som byggs måste ha rimliga hyror, så att låginkomsttagare och personer med funktionsnedsättningar har råd att bo.

Vi behöver också lokalt förankrade utvecklingsplaner för arbetsplatser och förortscentrum och fler utflyttade kommunala förvaltningar för att öka underlaget för affärerna. En aktiv näringspolitik ska utvecklas tillsammans med lokala näringslivet, högskolor och närsamhället.

Vi kan inte längre blunda för klimatkrisen. Det krävs ett aktivt klimat- och miljöarbete som genomsyrar all verksamhet i staden – allt från strävan att mat lagas på plats i förskolor, skolor och på äldreboenden till att andelen vegetarisk och ekologisk mat ska öka väsentligt och att alla bostäder som byggs ska vara klimatneutrala. Befintliga bostäder ska byggas om så att de blir energieffektiva, vilket samtidigt bör kunna sänka hyrorna genom att kostnaderna minskar. Staden behöver ta fram ambitiösa mål för att kraftigt minska kväveutsläppen.

Personal och löner
En god kvalitet för brukarna kräver en god personalpolitik. För att våra anställda ska ha en god arbetsmiljö krävs tillräckliga resurser för det arbete som ska utföras. Det går inte ihop med att bespara på administration och lokaler. Dessutom så är det utmaning år efter år att hålla budgeten, det ger inte medarbetarna att ägna den tid som krävs, och sätter en enorm press på de anställda att både utföra ett bra arbete och hålla ner siffrorna.

För att det inte ska behöva gå så långt krävs en mycket god samverkan med de fackliga organisationerna. Det är oerhört viktigt att lyssna på medarbetarna, som är närmast verksamheten.

Den personalomsättning för socialsekreterare med 26 procent för avslutade tjänster som redovisas i budgetunderlaget är alldeles för hög såväl ur personalpolitiskt som ur socialpolitiskt perspektiv. Ett så högt pris för organisationsförändringar kan inte vara acceptabelt och orsakerna måste noga analyseras. Vi frågar oss om personalomsättningen kunnat förutses och i sådana fall vad som gjorts för att motverka att personalen valde att sluta.

Vi har stora problem med att både behålla och rekrytera medarbetare. Extra problematiskt blir detta med ”tappet” av alla som går i pension. När nu många går i pension skapas extra löneutrymme. Det kommer från att de nya och yngre, som anställs, går in med lägre lön än de som får pension. Vi vill ha en mycket kraftig lönesatsning på våra medarbetare framöver. För detta finns pengar om man vill.

En helhetssyn med respekt för invånarna

Den borgerliga majoriteten har valt att allt mer övergå till att bedriva verksamhet i förorterna som projektverksamheter istället för att ge stadsdelsnämnderna en budget som det går att bedriva en fullgod verksamhet med. Ett talande exempel är projektbidraget från Söderortsvisionen till Skärholmen som finansierar angelägen verksamhet som borde rymmas inom ordinarie budget. Största delen av stadens befolkning har aktivt valt att bo i ytterstaden.

Valet att bo i ytterstaden är inte en nödlösning. Därför ska stadens budget för stadsdelsnämnderna inrymma tillräckliga anslag för att kunna upprätthålla en fullgod kommunal service efter likabehandlingsprincipen. Att ständigt lösa problem med projektmedel istället för att tillskjuta mer i budget är kränkande mot befolkningen i våra förorter.

§13 Månadsrapport

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/236-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2012 och lägger den till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna månadsrapporten för mars 2012 och lägger den till handlingarna.


§14 Kompletterande svar till Skolinspektionen gällande inspektion av de kommunala förskolorna i Skärholmen.

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5/1230-2011, med förslag till beslut

att:

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner detta svar till Skolinspektionen gällande inspektion av de kommunala förskolorna i Skärholmen.

2. Ärendet omedelbart justeras.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och för omedelbar justering och hör enhälligt bifall till yrkandena. Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

1. Godkänna detta svar till Skolinspektionen gällande inspektion av de kommunala förskolorna i Skärholmen.

2. Ärendet omedelbart justeras.

§15 Förslag till detaljplan Skärholmen 2:1, Vårbergs idrottsplats, S-Dp 2010-14752-54-remissvar

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/223-2012, med förslag till beslut

att

1. Förvaltningens tjänstutlåtande åberopas som yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

2. Ärendet skickas till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, box 8314, 104 20 Stockholm.

3. Ärendet omedelbart justeras.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och för omedelbar justering och hör enhälligt bifall till yrkandena.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Åberopa tjänstutlåtandet som yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

2. Skicka ärendet till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, box 8314, 104 20 Stockholm.

3. Ärendet omedelbart justeras.

§16 Svar på skrivelse om förebyggande insatser mot skuldsättning

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.6/1374-2011, med förslag till beslut

att:

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse.

2. Stadsdelsnämnden skickar svaret vidare till Serviceförvaltningen för vidare handläggning

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens rapport godkänns och hör enhälligt bifall till yrkandena.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Godkänna förvaltningens svar på skrivelsen.

2. Skicka svaret vidare till Serviceförvaltningen för vidare handläggning.

§17 Lokala rutiner för sociala delegationen

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/180-2012, med förslag till beslut

att

1. Stadsdelsnämnden godkänner de nya rutinerna för sociala delegationen.

2. Stadsdelsnämnden ger nämndsekreteraren för sociala delegationen i uppdrag att revidera rutinerna vid behov.

Yrkande: Ledamoten Andreas Lundin (M) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns med tillägg att det ska tydliggöras i dokumentet att om ordföranden i sociala delegationen tillfälligt utträder under mötet, och sedan kommer tillbaka under mötets gång, ska denne vara ordförande för mötet igen.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Godkänna de nya rutinerna för sociala delegationen.

2. Med tillägg att det ska tydliggöras i dokumentet att om ordföranden i sociala delegationen tillfälligt utträder under mötet, och sedan kommer tillbaka under mötets gång, ska denne vara ordförande för mötet igen.

3. Ge nämndsekreteraren för sociala delegationen i uppdrag att revidera rutinerna vid behov.

§18 Arkivinstruktion för Skärholmens stadsdelförvaltning

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.8/222-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner uppdaterad arkivinstruktion med ansvarsfördelning inom Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna uppdaterad arkivinstruktion med ansvarsfördelning inom Skärholmens stadsdelsförvaltning.

§19 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

A. Ansökan om bidrag för lokalt naturvårdsprojekt. Dnr 2.1/225-2012

B. Protokoll från Gruppledarmöte 2012-03-22

C. Protokoll från Pensionärsrådet 2012-03-15

D. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd 2012-01-31

E. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd 2012-02-22

F. Protokoll från Rådet för funktionshindersfrågor 2012-02-15

Föreligger inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – F godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- De inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – F godkänns.

§20 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att skrivelserna i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga skrivelserna i nämndens skrivelsepärm till handlingarna.

§21 Balanslista uppdrag SDN 5/2012-04-19

Föreligger förvaltningens balanslista uppdrag SDN 05/2012-04-19,

dnr 1.2.1/015-2012, med förslag till beslut

att

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 5/2012-04-19, till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av balanslistan läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 5/2012-04-19, till handlingarna.

§22 A Skrivelse om webbsändning

Yrkande: Ledamoten Rudy Espinoza (V) framlägger förslag enligt bilaga 1,

att:

- Ge i uppdrag till stadsdelsförvaltningen att bereda skrivelsen enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) fann att det fanns ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Ge i uppdrag till stadsdelsförvaltningen att bereda skrivelsen enligt bilaga 1.

Bilaga 1. , Vänsterpartiet

Bilaga 1. Skrivelse om webbsändning, Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2012-04-19

Rudy Espinoza, ord.

Lorena Delgado, ers.

Skrivelse om webbsändning

För att höja den lokala demokratin och hitta nya former av delaktighet så gäller det att hitta nya former att kommunicera och vara tillgängliga.

Vi har tittat på hur andra stadsdelsnämnd hittat nya arbetsmetoder/ kommunikationsvägar och vi anser därför att genom att exempelvis webbsända våra möten gör vi oss tillgängliga till olika grupper som i annat fall inte varit lika aktiva.

Det finns även konkreta exempel där medborgarna kan maila in frågor, eller chatta med politikerna. Det skulle ge fler perspektiv och en känsla av delaktighet till många fler. Det skulle också vara ett sätt för medborgare att förstår mer stadsdelsnämndens roll och begränsningar, och på så sätt få en bredare kunskap och insyn.

Därför ger vi i uppdrag till stadsdelsförvaltningen att presentera olika alternativ till medborgardialoger, genom att ta del av erfarenheter från tex. på Kungsholmens webbsändning, eller Västers stadsdelsnämnd, Västerås.

Elektroniska referenser:

Höganäs: http://www.hoganas.se/sv/Invanare/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Kommunfullmaktige/Webbsandningar/?AssignmentID=015935CC-1173-468D-A0F5-12168D9602D0&page=0&mode=tab2

Karlstad, Facebook som socialt medel: http://www.edelegationen.se/sida/varfor-manga-gillar-karlstad

Olika sociala medier Linköpings kommun: http://www.linkoping.se/sv/Demokrati-politik/Paverka/Sociala-medier/

Norrmalms stadsdelsnämnd, Stockholm webbsändning: http://bambuser.com/channel/StockholmNorrmalm

Stadsdelnämnd Väster, Västerås webbsändning: http://www.boras.se/forvaltningar/stadsdelvaster/stadsdelsforvaltningenvaster/stadsdelsnamnden/webbtv.4.2e3c28f31321faecd4480006016.html

Kartläggning av medborgardialog Stadsdelsnämnd Väster, Västerås:

http://boras.se/download/18.73dc3cd1135126a27c080008194/F%C3%B6redragningslista%2Boch%2Bhandlingar%2B120207.pdf

§22 B Skrivelse angående Skärholmens gård

Yrkande: Ledamoten Liliane Svensson (S) framlägger förslag enligt bilaga 1, med förslag till beslut

att

1. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kulturnämnden och AB Stadsholmen om att Skärholmens gårds verksamhet måste ges rimliga hyresförutsättningar för att klara en öppen verksamhet för allmänheten.

2. Därutöver anföra vad som anges i bilaga 1.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Hemställa hos Kulturnämnden och AB Stadsholmen om att Skärholmens gårds verksamhet måste ges rimliga hyresförutsättningar för att klara en öppen verksamhet för allmänheten.

2. Därutöver anföra vad som anges i bilaga 1.

Bilaga 1. Skrivelse angående Skärholmens Gård, Socialdemokraterna

Bilaga 1. Skrivelse angående Skärholmens Gård, Socialdemokraterna

Till Kulturnämnden och Stadsholmen AB

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-04-19

Robert Lagergren m.fl. (S)

Skrivelse angående Skärholmens Gård

Förslag till beslut

1. Att stadsdelsnämnden hemställer hos Kulturnämnden och AB Stadsholmen om att Skärholmens gårds verksamhet måste ges rimliga hyresförutsättningar för att klara en öppen verksamhet för allmänheten.

2. Att därutöver anföra

Det kommunala fastighetsbolaget Stadsholmen, som är ett helägt dotterbolag till Svenska Bostäder, äger Skärholmens Gård. Den förvaltas av den ideella Föreningen Skärholmens Gård, vars medlemmar är lokala föreningar i närområdet samt stödjande privatpersoner.

Skärholmens Gård, som ligger i Sätra Naturreservat, är ett mycket uppskattat utflyktsmål inte bara för oss som bor i Skärholmen utan för många besökare, som vill ta del av vår fina natur vid Mälaren. Att efter en promenad i naturen ta del av en pågående konstnärlig utställning och sedan smaka av menyn från Lena Wiklanders kaffestuga är en fantastisk upplevelse.

Gården har ofta utställningar och dessutom bedrivs konferens- och festverksamhet för både föreningar och enskilda. Förutom den historiska kulturella upplevelsen, så får man ta del av det som är i nuet i en vacker historisk miljö.

Det är därför med stor upprördhet vi har tagit del av AB Stadsholmens avisering om en hyreshöjning med 140 % för Skärholmens gård. Det skulle inte bara hindra en positiv utveckling för gården, utan dessvärre med all sannolikhet orsaka en nedläggning av verksamheterna på gården. Det är politikers uppgift att se till, att angelägna verksamheter för människorna i vår stad, även om det drivs av ett kommunalt bolag, ska kunna finnas för allas

bästa.

Vi i Skärholmens stadsdelsnämnd har i alla år värnat om våra kulturgårdar. Med denna skrivelse till Kulturnämnden och AB Stadsholmen hemställer vi i Skärholmens stadsdelsnämnd om att ovanstående aviserade hyreshöjningar inte genomförs och att Skärholmens gård ges rimliga hyresförutsättningar för att klara en öppen verksamhet för allmänheten.

§22 C Avtackning av avgående Stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson

Då Stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson slutar sitt uppdrag i stadsdelen sista april avtackades hon och fick blommor från stadsdelsnämnden.

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (FP) sammanträdet kl. 20.20.

---------------------------------------------------------