Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-05-24

Sammanträde 2012-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
2:a hemmet, Skärholmsgången 32, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utse protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-04-19, öppna delen.

4 Medborgarförslag om att bygga en brygga och hopptorn vid Sätrastandsbadet.

8 Svar på nämndens frågor gällande äldres rätt till modersmål. Dnr 7/1173-2011

9 Förslag till Miljöhandlingsplan år 2012 för Skärholmens stadsdelsnämnd.

10 Förslag till cykelplan för Stockholms stad - svar på remiss. Dnr 1.5.3/227-2012

11 Anmälan av Trafiksäkerhetspolicy. Dnr 1.1/292-2012

12 Förslag till förändring av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd, diarienummer 325-470-2012. Dnr 1.5.1/305-2012

13 Förlängning av avtal avseende Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning med Homsan AB. Dnr 8/276-2012

14 Delegation till biträdande enhetschefer socialtjänst. Dnr 1.1/342-2012

15 Angående remissen om motionen (2011:80) om en översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshindersråd, dnr 326-2480/2011. Dnr 1.5.1/191-2012

17 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), vid verksamhet Trädgårdsvillan Våruddsringen. Dnr 1.6/347-2012

19 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

A. Protokoll Gruppledarmöte 2012-04-19
B. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2012-03-14
C. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2012-04-11
D. Vakant
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm, Utsänds ej. Finns i Pärmform hos registrator.

21 Balanslista uppdrag SDN 6/2012-05-24. Dnr 1.2.1/015-2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (124 kb)

§12 Genomgång av närvarande ledamöter – utse protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (FP) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (S) för del 2, öppna delen av sammanträdet.

________________________________________________________________

§13 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut.

_________________________________________________________________

§14 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll

Föreligger protokollsjustering sammanträde 2012-04-19, öppna delen med förslag till beslut

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2012-04-19, öppna delen. Justerat 2012-05-03.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av protokollsjusteringarna av öppna delen sammanträdesprotokoll 2012-04-19 godkänns.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2012-04-19, öppna delen. Justerat 2012-05-03.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

§15 Medborgarförslag om att bygga en brygga och hopptorn vid Sätrastrandsbadet

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/119-2012, med förslag på beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall till därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget.

§16 Tertialrapport 1 Skärholmens stadsdelsnämnd

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/309-2012, med förslag till beslut

att

1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 för 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Nämnden ansöker om 2 mnkr för skötselåtgärder i Sätraskogens naturreservat.

3. Nämnden ansöker om 4 mnkr för att öka tillgängligheten i stadsdelen, 3 mnkr för ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av trappor och 1 mnkr för att förbättra tillgängligheten längst Skärholmens strandpromenad.

4. Nämnden begär budgettillägg för avskrivningar och internränta om 1,1 mnkr.

5. Nämnden begär stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler om 0,8 mnkr.

6. Omslutningsförändring om 7,1 mnkr godkänns.

7. Nämnden får kännedom om budgetjustering för trygghetslarm inom äldreomsorgen om 1,3 mnkr.

8. Ärendet omedelbart justeras.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för Alliansen bifall till förvaltningens förslag till beslut. Vice ordförande Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 2.

Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler att Miljöpartiet ansluter sig till Socialdemokraternas särskilda uttalande.

Ordförande Jan Jönsson (FP) hörde att det fanns ett förslag till beslut och fann bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 för 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Nämnden ansöker om 2 mnkr för skötselåtgärder i Sätraskogens naturreservat.

3. Nämnden ansöker om 4 mnkr för att öka tillgängligheten i stadsdelen, 3 mnkr för ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av trappor och 1 mnkr för att förbättra tillgängligheten längst Skärholmens strandpromenad.

4. Nämnden begär budgettillägg för avskrivningar och internränta om 1,1 mnkr.

5. Nämnden begär stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler om 0,8 mnkr.

6. Omslutningsförändring om 7,1 mnkr godkänns.

7. Nämnden får kännedom om budgetjustering för trygghetslarm inom äldreomsorgen om 1,3 mnkr.

8. Ärendet omedelbart justeras.

Bilaga 1. Särskilt uttalande, Socialdemokratierna med stöd av Miljöpartiet

Bilaga 2. Särskilt uttalande, Vänsterpartiet

Bilaga 1. Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-05-24

Robert Lagergren m.fl .(S)

Ärende

Dnr. 1.2.1/309-2012

Tertialrapport 1 för 2012 Skärholmens stadsdelsnämnd

Särskilt uttalande

Stadsdelsförvaltningen visar som alltid på ett gediget och bra uppföljningsarbete och vi kan även denna gång konstatera att vår stadsdel klarar målen förhållandevis bra med hänsyn till förutsättningarna.

Men återigen visar även denna rapport på de negativa konsekvenser som den moderatstyrda alliansens utslagningspolitik innebär för sjuka och arbetslösa. Hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd har ökat och genom utslagningen av sjuka och arbetslösa ökar således barnfattigdomen. Budgeten för arbetsmarknadsåtgärder går med överskott, vilket kan antas att det borde finnas utrymme till fler åtgärder för att få personer beroende av ekonomiskt bistånd in i arbetsmarknadsåtgärder, utbildningssatsningar, lärlingsplatser et cetera. I Skärholmen finns det alltför många som inte har den utbildning som arbetsmarknaden efterfrågar. Utbildning, och framförallt en lägst gymnasieutbildning, är en viktig del i att människor kan skaffa en framtida hållbar egen försörjning, att vid behov ha kompetens att kunna ta annat arbete, vara attraktiva på en bredare arbetsmarknad. Att människor får möjlighet till egen försörjning kräver ofta långsiktig planering. Lik väl som det krävs långsiktig planering för att uppnå uppställda miljömål.

Det är bra att förvaltningen utreder möjligheten för sjuka att erhålla fortsatt ”sjukpenning i särskilda fall”, dock kan man reagera över uttrycket ”denna förmån”. Är man sjuk anser vi att det är en rättighet att man ska erhålla sjukförsäkring eller sjukersättning tills man är frisk nog att klara egen försörjning.

Kultursatsningarna vad gäller barn och ungdom är bra. Det finns dock en stor lucka vad gäller kulturutbud för vuxna i aktiv ålder, jämfört med utbudet för barn/ungdom och äldre, äldre. Visst kan man som vuxen åka till city och gå på till exempel konstutställningar men vi talar om att bli en attraktiv stadsdel. Kanske är det dags att ta ytterligare ett kultursteg i Skärholmen.

Det är inte enbart den kommunala verksamheten som får en stadsdel att vara attraktiv. Det är de som är verksamma och boende i stadsdelen som tillsammans gör den attraktiv. Kvalitén på verksamheter som fritids, förskolor, skolor, äldreboenden, bra bostäder, närhet till service, möjlighet för små affärsidkare, banker, restauranger et cetera, att ha råd med till exempel hyrorna i centrumanläggningarna. Det är inte hållbart att som den moderatstyrda alliansen gör att avhända sig sitt ansvar genom att sälja ut och privatisera så mycket som möjligt. Det måste till en ansvarsfull planering av vad som kan säljas ut/privatiseras utan att medborgarna går miste om det de redan skattemässigt betalat för och förlorar både ”ekonomiskt” och inflytande över.

I tertialrapporten talas det om att Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg och det görs uppföljning på detta. Dock görs denna uppföljning enbart på kommunalt driven verksamhet då de privata aktörernas förbättringsarbeten regleras i avtal och därför inte kan redovisas. Vi anser att all skattefinansierad verksamhet ska följas upp så att medborgarna har insyn i hur deras skattepengar förvaltas. Det ska finnas samma transparens/insyn varhelst skattepengar används.

Daglig verksamhet, Homsan har exemplariskt lämnat in en Tertialrapport för tertial 1 2012(dnr 1.2./341-2012), men förvaltningen bör överväga hur dessa rapporter ska vara utformade för att vi som ansvariga politiker ska kunna göra en bedömning av deras mål och hur de har uppfyllt sina mål.

Det är därför oroande att förvaltningen har den moderatstyrda alliansens uppdrag att till varje pris privatisera all ny verksamhet. Detta kallas för LOV (lagen om valfrihet) men innebär att det är plånboken som styr. Det som inte redan finns i avtalet kostar extra. Om den som har behov av denna verksamhet ska få lite mer av sina behov än det som är avtalar och ingår i den så kallade kärnverksamheten, som krymper mer och mer, så måste personen betala detta ur egen ficka. Då har vi förlorat vård efter behov.

Den moderatstyrda alliansen har vad som framgår av tertialrapportens aktivitetsplan uppdragit åt förvaltningen att privatisera alla de boenden som i framtiden byggs för LSS och socialpsykiatri och nystartad äldreomsorg samt den redan bra fungerande fritidsverksamheten. Detta utöver all den verksamhet som redan är privatiserad och som drivs med skattemedel.

I rapporten talas det om att markpriserna i stadsdelen sjunkit och detta innebär att det byggs färre bostäder. Det kanske är dags prioriteringen i den moderatstyrda alliansens ägardirektiv till de kommunala bolagen inriktas på byggande av bostäder med hyresrätt.

Förskoleverksamheten är i redovisningen mycket tillfredställande och när det gäller tryggheten i Skärholmen så gör förvaltningen ett bra arbete.

Det är bra att Skärholmen har utarbetat en rekryteringsguide och ett dokument som stöd för att säkerställa att rekryteringarna blir kompetensbaserade. Vi funderar dock över hur detta går ihop med att det på förskolor anställs outbildade barnskötare. Det är viktigt att det på våra förskolor rekryteras utbildad personal och bra pedagoger.

Det är bra att det har genomförts en kartläggning över förskolepersonalens språkkunskaper men det vore även bra om det genomfördes en kartläggning över denna personals kunskaper i bra svenska. Vi har många små barn inom våra förskolor med stora behov av att lära sig bra svenska och förskolan är för många av dessa barn den enda möjlighen.

Det är glädjande att de ungdomar som begår ett förstagångsbrott kommer på samtal.

Det är bra att det satsas vad gäller barn, ungas och förälders delaktighet och inflytande gällande socialtjänst, förskola och skola. Men det finns ingen uppföljning över hur många föräldrar som kommer på samtal eller deltar i detta.

Vi har även tidigare önskat en uppföljning av hur de ungdomar som gått ut grundskolan, hoppat av gymnasiet och inte är arbetssökande har det och detta önskemål står kvar. Det ligger visserligen inte under stadsdelsnämndens ansvar men vi känner än dock ett ansvar för alla våra ungdomar.

Det finns en skrivning ”de biologiska föräldrarna” som kanske för tydlighetens skull bör ändras till föräldrarna (uttrycket kan upplevas stötande).

Bilaga 2. Särskilt uttalande, Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd

Rudy Espinoza (V)

Lorena delgado (V)

Ärende Tertiotalrapport l

Särskild uttalande

I tertiotalrapporten redovisas hur och i vilken mån Skärholmen stadsdelsnämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr efter resultatöverföring, främst beroende på ökade kostnader inom ekonomisk bistånd.

Denna avvikelse i ekonomiska biståndet är vanlig för många statsdelar, en trend som oavbruten har präglar Stockholms stad trots att det finns en skärpande kontroll och en restriktiv politik som prioritera budget hållning i ställe för att inse människor behov. Dessutom tycker vi att underskott i ekonomisk bistånd borde täckas centralt

Den borgerliga kommunalpolitiken förvandlar förvaltningen till ett verktyg för sin neoliberal politik, förnekar sitt misslyckande och vill ge en förfalskad bild att vi är en stad i världsklass när vi efter 6 år av borgerligt styre egentligen är en mer segregerade stad med stor ekonomiska och sociala skillnader trots allt Stockholm stad äger en stor kapital och soliditet till sin förfogande. Dessutom tycker vi att underskott i ekonomisk bistånd borde täckas centralt

Vänsterpartiet i Skärholmens stadsdelsnämnd vill trots allt yttra positivt till fortbildningsinsatser som pågår inom äldreomsorgen, LSS-bostäder, folkskollärare samtidigt det lovande språkprogrammet som introducerades i våren enligt rapporten. Vi ser också en positiv utveckling inom äldreomsorgen som har haft en mer öppen insyn i verksamheten.

En fråga som har en viktig betydelse som kräver en ingående förklaring är det uttrycket som används tertialrapporten att ”Befolkningsstrukturen i stadsdelen är sådan att många behöver stöd under längre tid” det kan tolkas på olika sätt därför vi vill påpeka att en tydligare förklaring behövs. Vi tycker att förvaltningen kan bidra att skapa en bättre förståelse av orsakerna varför Skärholmen har ett större antal arbetslösa. Det borde vara en viktig tjänst från förvaltningssida att fördjupa mer i de negativa faktorerna som slås negativt stadsdels budget som t.ex. antal utförsäkra invånare från a-kassa eller försäkringskassa, utbildningsnivå och andra information som är relevans för att ha en bättre förståelse över arbetslöshetsproblematik och de arbetsmarknadsinsatserna. Vi inser i alla fall att detta borde ha mer utrymme i nästan tertialrapporten.

Vi vill uppmuntra förvaltningen att fortsätta ge våra invånare en god service och omsorg och att öka brukarnas inflytande. Vi har tidigare yttra oss att en brukar undersökning är nödvändigt också i ekonomiskt bistånd enheten där bl.a. kan behandlar frågor om service/stöd, delaktighet, bemötande brukarnöjdheten och handläggning tagits upp, det borde vara bra för verksamhetsutveckling.

§17 Svar på nämndens frågor gällande äldres rätt till modersmål

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 7/1173-2011, med förslag till beslut

att:

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på frågorna om äldres rätt till modersmål.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

- Godkänna förvaltningens svar på frågorna om äldres rätt till modersmål och lägga dessa till handlingarna.

§18 Förslag till Miljöhandlingsplan

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.6/335-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till miljöhandlingsplan för år 2012 för Skärholmens stadsdelsnämnd.

Yrkande: Vice ordförande Robert Lagergren (S) yrkar för Socialdemokraterna enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) yrkar för Miljöpartiet enligt bilaga 2, samt ändrar det särskilda uttalande till förslag till beslut. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler att Socialdemokraterna ansluter sig till Miljöpartiets förslag till beslut. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler att Miljöpartiet ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Då Socialdemokraterna och Miljöpartiet anslutit sig till varandras förslag till beslut kom Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens om att göra sina förslag till ett gemensamt förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hörde att det fanns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut samt Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma förslag till beslut. Ordförande Jan Jönsson (FP) ställde dessa emot varandra och fann bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna och ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens förslag till miljöhandlingsplan för år 2012 för Skärholmens stadsdelsnämnd.

Reservation från vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna och ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet.

Bilaga 1. Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet

Bilaga 2. Förslag till beslut, Miljöpartiet med stöd av Socialdemokraterna

Bilaga 1. Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-05-24

Robert Lagergren m.fl .(S)

Ärende

Dnr. 1.6/335-2012

Förslag till miljöhandlingsplan år 2012 för Skärholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut men vill därutöver anföra att denna miljöhandlingsplan ska, vad gäller samtliga övergripande mål, gälla all skattefinansierad verksamhet inom Skärholmens stadsdelsförvaltnings ansvarsområde.

Bilaga 2. Förslag till beslut, Miljöpartiet med stöd av Socialdemokraterna

Skärholmens Stadsdelsnämnd

Torsdagen den 24 maj 2012

Linnea Ornstein, m.fl. (mp)

Ärende

Dnr 1.6/335-2012

Förslag till miljöhandlingsplan för år 2012 för Skärholmens stadsdelsnämnd.

Särskilt uttalande

Vi bifaller delvis förvaltningens förslag till miljöhandlingsplan år 2012 för Skärholmens stadsdelsnämnd. Vi hänvisar samtidigt till vårt förslag till remissvar Stockholms miljöprogram 2012-2015 som vi har lämnat torsdagen den 29 september 2011

Vi anser att programmet för hela Stockholm har för låg ambitionsnivå. Majoriteten vågar eller vill inte föreslå mål och åtgärder som gör att Stockholm på allvar kan bli en hållbar storstad. Detta är tydligt på klimatområdet där man har som mål att varje Stockholmare ska släppa ut 3,0 ton koldioxid per år till 2015, trots att detta är långt över vad som är en hållbar nivå och trots att staden kan göra mycket för att sänka utsläppen. Vad gäller ekologiska livsmedel kräver vi att 40 % skall vara ekologiska livsmedel. När det gäller luftföroreningar lägger man sig på den nivå som redan krävs av lagen. Detta kan knappast kallas ambitiöst.

Följande anser vi är viktiga ändringar:

att uttala att det bör införas ytterligare ett mål under område 1 om att vägtrafiksystemets ytanspråk inte ska öka per capita i Stockholm

att uttala att delmålet 2.3, andelen ekologiska livsmedel som staden köper in, ska uppgå till minst 40 procent,

att uttala att delmålet 3.2 bör skärpas till att all el som staden köper ska vara miljömärkt,

att uttala att delmålet 3.5, staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar, sätts till högst 2,0 ton CO2 per stockholmare,

att uttala att det bör införas ytterligare ett mål under området 4, om att exploatering av obebyggda mark- och vattenområden ska kompenseras så att likvärdiga ekologiska tjänster bevaras i närområdet,

att uttala att det bör införas ytterligare ett mål under område 5, om att staden ska verka för att 70 % av matavfallet behandlas biologiskt,

att uttala att det bör införas ytterligare ett mål under område 6, om att antalet Stockholmare som utsätts för starka magnetfält skall minska.

§19 Förslag till cykelplan för Stockholms stad – svar på remiss

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/227-2012, med förslag till beslut

att:

1. Att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

2. Att därefter lämna ärendet till Trafikkontoret, märk med ref.nr T2010-313-01743.

2. Omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens rapport godkänns. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler att Vänsterpartiet ansluter sig till Miljöpartiets förslag.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hörde att det fanns ett förslag till beslut och fann bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Godkänna förvaltningens svar på remissen.

2. Därefter lämna ärendet till Trafikkontoret, märk med ref.nr T2010-313-01743.

3. Ärendet omedelbart justeras.

Bilaga 1. Särskilt uttalande, Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet

Bilaga 1. Särskilt uttalande Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd

Torsdagen den 24 maj 2012

Linnea Ornstein, m.fl. (mp)

Ärende

Dnr 1.5.3/227-2012

Förslag till cykelplan för Stockholms stad – svar på remiss

Särskilt uttalande

Förslaget till cykelplan tar upp många viktiga aspekter. Avgörande för att den ska kunna förverkligas är dock att det skjuts till tillräckligt med resurser och att cykeln prioriteras i trafikrummet, vilket kommer vara nödvändigt framöver.

Vi ser fram emot att ta del av remissinstansernas synpunkter med följande kommentarer.

Målet om antalet cyklister är för lågt satt det behövs mer satsning för att öka cyklande i Skärholmen. Där behövs en ambitionshöjning för hela Stockholm.

I planen syns inga eller få cykelsatsningar i vår stadsdel Skärholmen. Det är inte tydligt om det beror på att bedömningen är att det inte finns behov här, eller om det helt enkelt är försummat. Ska man cykla från Skärholmen till Kungens kurva passerar man över Huddinge kommun. Då måste det finnas ett bra samarbete med andra kommuner i cykelplanen.

Det är viktigt att det finns tydliga och mätbara etappmål som gör att inte insatserna skjuts framåt.

Ett stort problem för cyklister är att det står parkerade bilar i cykelfälten. Det skapar en stor säkerhetsrisk när cyklister skall vingla ut bland bilarna. Många avstår troligtvis från att cykla p.g.a. detta. Polisen och staden borde kunna hitta bättre samarbetsformer för att motverka problemet. Idag är risken för påföljd för att stå i cykelfält lika med noll.

Det behövs fler cykelställ i vår stadsdel.

Vi vill att systemet med lånecyklar utvidgas till att omfatta Skärholmen.

Utöver till detta vill vi påpeka att i Miljöpartiets budgetreservation för Stockholms stad 2012-2014 finns följande text: ”Cykelbanorna ska byggas ut till ett sammanhängande nät. En omfattande satsning på utbyggd cykelinfrastuktur genomförs under en tioårsperiod. Årligen avsätts 150 mnkr under perioden 2012-2021. Satsningen är fullt finansierad genom stadens avsättning för infrastrukturella avgifter som redovisas i stadens bokslut. Prioriterade åtgärder är att bygga bort cykelträngsel och öka trafiksäkerheten. Stor vikt ska läggas vid att anlägga cykelinfrastruktur som har låga drift- och underhållskostnader och som är lätt att vinterväghålla. Stora cykelparkeringar byggs vid Stockholms Centralstation och andra stora knutpunkter. Det ska finnas säkra parkeringsplatser för cykel både i gatuplan och i garage.”

§20 Anmälan av Trafiksäkerhetspolicy

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/292-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till trafiksäkerhetspolicy för år 2012 för Skärholmens stadsdelsnämnd.

Yrkande: Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens förslag till trafiksäkerhetspolicy för år 2012 för Skärholmens stadsdelsnämnd.

Bilaga 1. Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Bilaga 1, Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-05-24

Robert Lagergren m.fl .(S)

Ärende

Dnr. 1.1/292-2012

Anmälan av Trafiksäkerhetspolicy

Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut men vill därutöver anföra att det i trafiksäkerhetspolicyn tydligt bör framgå att denna i samtliga delar gäller alla de färdmedel som personal rekommenderas att använda enligt den miljöhandlingsplan för 2012 som beslutas 2012-05-24. Denna policy bör även gälla samtlig skattefinansierad verksamhet.

§21 Förslag till förändring av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/305-2012, med förslag till beslut

att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Rudy Espinoza (V) yrkar för Vänsterpartiet enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hörde att det fanns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och Vänsterpartiets förslag till beslut enligt bilaga 1 och ställde dessa emot varandra och fann bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Ärendet omedelbart justeras.

Reservation från ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Bilaga 1. Förslag till beslut, Vänsterpartiet

Bilaga 1. Förslag till beslut, Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd

Ärende Förslag till förändring av

resursfördelningsmodell för ekonomisk bistånd.

Rudy Espinoza (V)

Lorena Delgado (V)

Förslag till beslut

Att utreda vidare inkomstklasserna

Att utförsälja kommunala hyresrätter ska räknas som kommunala fram till 5 år efter försäljningen.

Vidare,

Vi håller med stadsdelsförvaltningen att modellen gynnar Skärholmen och på det avseendet är det självklart positivt, men det är inte tillräckligt om vi ser efter dagens behov. När vi granskar rapporten i sin helhet så ser vi att den inte är helt positiv.

Tyvärr ser vi att stadsdelar som Rinkeby-kista och Enskede-årsta-vantör förlorar på modellen, medans mer gynnade områden som tex Bromma vinner på denna.

Att inga statistiskt belagda skillnader i risken att ha ekonomiskt bistånd märks i inkomstklasserna under 150000 kr per år måste analyseras vidare, innan vi kan dra slutsatsen att inkomstklasserna kan minskas. Risken för att en förändring kan bli missvisande i områden med många stora hushåll måste tas på allvar. Vi anser därför att kommunstyrelsen även måste granska om hushållsstorleken i kombination med antal inkomstklasser har betydelse för resursfördelningen.

Markvärdet på fastigheter som räknas som kommunala bör forfarande räknas som komunala i 5 år. Det tar ca 4år att byta ut hyresgästerna i de nyutförsäljda hyreslägenheterna. Privata hyresvärdar har ofta inkomstkrav och det påverkar sammansättningen, men det ser man inte tendensen av under de närmsta fyra åren från utförsäljningen till privata hyresvärdar.

När utförsäljningen går från allmännytta till bostadsrätter är det än svårare att bedöma, då några hyresgäster stannar kvar som hyresgäster i bostadsbeståndet.

§22 Förlängning av avtal avseende Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning med Homsan AB

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 8/276-2012, med förslag till beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att förlänga avtalet avseende Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning med Homsan AB. Förlängningen sker enligt avtal med 1 år fr o m 1 januari 2013 t o m 31 december 2013.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Förlänga avtalet avseende Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning med Homsan AB. Förlängningen sker enligt avtal med 1 år fr o m 1 januari 2013 t o m 31 december 2013.

§23 Delegation till biträdande enhetschefer socialtjänst

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/342-2012, med förslag till beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner vidaredelegering från förvaltningschef till biträdande enhetschefer i socialtjänsten enligt förslag till beslut och bifogade punkter i stadsdelsnämndens delegationsordning.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänner vidaredelegering från förvaltningschef till biträdande enhetschefer i socialtjänsten enligt förslag till beslut och bifogade punkter i stadsdelsnämndens delegationsordning.

§24 Angående remissen om motionen (2011:80) om en översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshindersråd

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/191-2012, med förslag till beslut

att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna stadsdelsförvaltningens

tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och hör enhälligt bifall till yrkandena.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Ärendet omedelbart justeras.

§25 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), vid verksamhet Trädgårdsvillan Våruddsringen

Föreligger beslut från Socialstyrelsen dnr 6.3.1-5935/2012, dnr 1.6/347-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägger ärendet till handlingarna.

§26 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

A. Protokoll Gruppledarmöte 2012-04-19

B. Protokoll från Rådet för funktionshindersfrågor 2012-03-14

C. Protokoll från Rådet för funktionshindersfrågor 2012-04-11

D. Tertialuppföljning 1 2012, Daglig verksamhet, Homsan. Dnr 1.2.1/341-2012

Föreligger inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – D läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- De inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – D läggs till handlingarna.

§27 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att skrivelserna i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga skrivelserna i nämndens skrivelsepärm till handlingarna.

§28 Balanslista uppdrag SDN 6/2012-05-24

Föreligger förvaltningens balanslista uppdrag SDN 06/2012-05-24,

dnr 1.2.1/015-2012, med förslag till beslut

att

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 6/2012-05-24, till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av balanslistan läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 6/2012-05-24, till handlingarna.

§29 Övriga frågor

Ordföranden Jan Jönsson (FP) tackade tillförordnad stadsdelsdirektör

Carina Braun för ett väl genomfört första sammanträde. På nämndsammanträdet i augusti kommer tillträdande stadsdelsdirektör Kerstin Sandström till den öppna delen av sammanträdet. Kerstin Sandström tillträder posten som stadsdelsdirektör i september.

________________________________________________________________

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (FP) sammanträdet kl.19 30.

---------------------------------------------------------