Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-08-23

Sammanträde 2012-08-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Klockan Läs mer...18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utse protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-06-14, öppna delen.

4 Svar på medborgarförslag om att införa 30 km hastighetsgräns på Vårholmsbackarna mellan Norrholmsgränd och Äspholmsvägen. Dnr 1.2.4/389-2012

5 Svar på medborgarförslag om att använda det gamla stallet i Sätra som 4H-gård. Dnr 1.2.4/390-2012

6 Svar på medborgarförslag om att förbättra området runt Vårbergs centrum. Dnr 1.2.4/391-2012

7 Svar på medborgarförslag för ett grönare centrum. Dnr 1.2.4/392-2012

9 Remissvar gällande motion (2012:2) om stopp för den fria prissättningen hos så kallade friåkande taxibilar. Dnr 1.5.1/376-2012

10 Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholm Stad - remissvar. Dnr 1.5.1/412-2012

11 Motion om en trygghetskarta för Stockholm - svar på remiss. Dnr 1.5.1/295-2012

12 Remiss: Förändring av fördelningsnyckel för stadsmiljöverksamhet. Dnr1.5.3-462/2012

14 Remissvar angående hemsjukvård 2015. Dnr 1.5.1/455-2012

15 Socialt projekt som innefattar jourhemsverksamhet, stödboende och arbetsmarknadsåtgärder i egen regi. Dnr 1.2.6/510-2012

16 Förslag till riktlinjer för lex Sarah, diarienummer 325-1033/2012. Dnr 1.5.1/477-2012

17 Avtalsförlängning med Framnäs avseende förebyggande och sociala insatser för barn, unga och familjer i Skärholmen. Dnr 2.2.2/413-2012

18 Avtalsförlängning, samt beslut om ny upphandling avseende måltidsservice vid Sätra vård- och omsorgsboende, Solholmens gruppboende och hemtjänst. Dnr 2.2.1/483-2012

19 Anmälan av verksamhetsuppföljning på uppdrag av Äldrenämnden och Socialnämnden. Dnr 1.2/511-2012

20 Ärendet avser Påbyggnad av en våning på sammanlagt 10 st huskroppar samt fasadändring av 3 st garagebyggnader, yttre ändringar. Dnr 1.5.1/408-2012

21 Provborrning i Sätraskogens naturreservat - svar på internremiss. Dnr 1.5.3/451-2012

22 Anmälan av Socialstyrelsens beslut gällande tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjäntlagen (SoL), vid verksamhet Bolinders HVB. Dnr 1.6/429-2012

24 Anmälan, Svar på skrivelse angående Skärholmens gård. Dnr 5/355-2012

27 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

A. Protokoll Gruppledarmöte 2012-06-14
B. Protokoll från Pensionärsrådet 2012-05-15
C. Protokoll från Pensionärsrådet 2012-06-07
D. Beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Naturvårdsinsatser i Sätraskogens naturreservat" i Stockholms stad. Dnr 2.1/225-2012
E. Vakant

28 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm. Utsändes ej. Finns i Pärmform hos registrator.

29 Balanslista uppdrag SDN 8/2012-08-23. Dnr 1.2.1/015-2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (125 kb)

§13 Genomgång av närvarande ledamöter – utse protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (FP) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (S) för del 2, öppna delen av sammanträdet.

§14 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut, med tillägg av en övrig fråga. Ordförande Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) en skrivelse om resurser i förskolan till barn med neuropsykiatriska tillstånd.

§15 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-06-14, öppna delen

Föreligger protokollsjustering sammanträde 2012-06-14, öppna delen med förslag till beslut

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2012-06-14, öppna delen. Justerat 2012-06-18.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av protokollsjusteringarna av öppna delen sammanträdesprotokoll 2012-06-14 godkänns.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2012-06-14, öppna delen. Justerat 2012-06-18.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

§16 Svar på medborgarförslag om att införa 30 km hastighetsgräns på Vårholmsbackarna mellan Norrholmsgränd och Äspholmsvägen

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/389-2012, med förslag på beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

- Tjänsteutlåtandet hemställs till Stockholms stads Trafikkontor

Yrkande: Ledamoten Andreas Lundin (M) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett förslag till beslut enligt bilaga 1 med tillägg av meningen:

Vi vill också tillägga att ett övergångställe vid busshållsplatsen vid Bullerholmsgränd skall genomföras”. Vice ordförande Robert Lagergren (S) anmäler att Socialdemokraterna ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler att Miljöpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler att Vänsterpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) fann att det fanns ett förslag till beslut, det inkomna förslaget till beslut från Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) enligt bilaga 1, med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, Ordförande Jan Jönsson (FP) hör enhälligt bifall till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Att godkänna förvaltningens svar och däröver anföra:

Vi i Alliansen anser att detta ärende måste ses över skyndsamt då olycksrisken är bevisligen mycket hög och medborgare upplever en mycket otrygg trafikmiljö. Vi instämmer med förslagsställarna att en hastighetsbegränsning är ett bra förslag. Vi vill också tillägga att ett övergångställe vid busshållsplatsen vid Bullerholmsgränd skall genomföras. I övrigt anser vi som förvaltningen att tjänsteutlåtandet hemställs Stockholms stads Trafikkontor.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-08-23

Ärende

Medborgarförslag om att införa 30 km hastighetsgräns på Vårholmsbackarna mellan Norrholmsgränd och Äspholmsvägen

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Andreas Lundin, m.fl. (M)

Förslag till beslut:

1. Att godkänna förvaltningens svar och däröver anföra:

Vi i Alliansen anser att detta ärende måste ses över skyndsamt då olycksrisken är bevisligen mycket hög och medborgare upplever en mycket otrygg trafikmiljö. Vi instämmer med förslagsställarna att en hastighetsbegränsning är ett bra förslag. Vi vill också tillägga att ett övergångställe vid busshållsplatsen vid Bullerholmsgränd skall genomföras. I övrigt anser vi som förvaltningen att tjänsteutlåtandet hemställs Stockholms stads Trakfikkontor.

§17 Svar på medborgarförslag om att använda det gamla stallet i Sätra som 4H-gård

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/390-2012, med förslag på beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

- Medborgarförslaget skickat till stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret för kännedom.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget.

- Medborgarförslaget skickat till stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret för kännedom.

§18 Svar på medborgarförslag om att förbättra området runt Vårbergs centrum

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/391-2012, med förslag på beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

- Medborgarförslaget skickas till fastighetsägaren Stendörren för kännedom.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut samt anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Vice ordförande Robert Lagergren (S) anmäler att Socialdemokraterna ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler att Miljöpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler att Vänsterpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) särskilda uttalande enligt bilaga 1.

Ordförande Jan Jönsson (FP) hörde att det fanns ett förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget.

- Medborgarförslaget skickas till fastighetsägaren Stendörren för kännedom.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-08-23

Ärende

Medborgarförslag om att förbättra området runt Vårbergs centrum

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Andreas Lundin, m.fl. (M)

Särskilt uttalande

Vi har blivit inspirerade av det medborgarförslag som elever på Globala gymnasiet skrivit. De kan bidra till upplevelsen av Vårberg som en grön stadsdel även i de centrumnära delarna.

I kommande remisser i stadsmiljöärenden bör förvaltningen särskilt belysa möjligheterna att inrätta matträdgårdar i stadsdelen.

§19 Svar på medborgarförslag för ett grönare centrum

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/392-2012, med förslag på beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

- Förslaget skickas för kännedom till Trafikkontoret, Stockholms hem, Svenska bostäder och Centeni.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut samt anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Vice ordförande Robert Lagergren (S) anmäler att Socialdemokraterna ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler att Miljöpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler att Vänsterpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) särskilda uttalande enligt bilaga 1.

Ordförande Jan Jönsson (FP) hörde att det fanns ett förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget.

- Förslaget skickas för kännedom till Trafikkontoret, Stockholms hem, Svenska bostäder och Centeni.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-08-23

Ärende

Medborgarförslag för ett grönare centrum

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Andreas Lundin, m.fl. (M)

Särskilt uttalande

Vi har blivit inspirerade av det medborgarförslag som elever på Globala gymnasiet skrivit. De kan bidra till upplevelsen av Skärholmen som en grön stadsdel även i de centrumnära delarna.

I kommande remisser i stadsmiljöärenden bör förvaltningen särskilt belysa möjligheterna att bygga fastigheter med gröna tak och gröna väggar. Förvaltningen bör även undersöka om det finns väggytor som ägs av staden som kan göras gröna.

§20 Bordlagt ärende, Ny devis

Föreligger förvaltningens anmälan, dnr 1.6/400-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Elisabeth Johnson (M) anmäler för Moderaterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 2. Ledamoten Bayram Kaya (M) ansluter till Moderaternas särskilda uttalande enligt bilaga 2. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet ett förslag till beslut enligt bilaga 3. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna att de ansluter till Vänsterpartiets förslag till beslut enligt bilaga 3. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler att Miljöpartiet ansluter till Vänsterpartiets förslag till beslut enligt bilaga 3.

Ordförande Jan Jönsson (FP) hörde att det fanns två förslag till beslut och ställde Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1 mot Vänsterpartiets förslag till beslut enligt bilaga 3 med stöd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet och hörde bifall för Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut.

Votering: Vice ordförande Robert Lagergren (S) begär votering.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) förklarar att de som röstar för Alliansens förslag enligt bilaga 1 röstar ja och de som röstar för Vänsterpartiets förslag enligt bilaga 3 med stöd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstar nej

Röstar ja gör ordföranden Jan Jönsson (FP), ledamöterna Andreas Lundin (M), Elisabeth Johnson (M), Arslan Bicen (M), Bayram Kaya (M), Ulf Colliander (M) och Cecilia Carpelan (FP).

Röstar nej gör vice ordföranden Robert Lagergren (S), ledamöterna Birgitte Isberg (S), Liliane Svensson (S), Rebwar Hassan (MP), Linnea Ornstein (MP) och Rudy Espinoza (V).

Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner att voteringen med sju röster för och sex röster mot bifallit Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1.

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Att uppdra till den tillträdande stadsdelsdirektören att besluta om ny devis för Skärholmens stadsdelsförvaltning

2. Att därutöver anföra

Det nu liggande förslaget till devis är framtaget under den tidigare stadsdelsdirektörens ledning. Vi menar att det bör vara upp till den tillträdande stadsdelsdirektören att besluta om ny devis för förvaltningens kommunikationsarbete liksom processen dit.

Reservation från vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Moderaterna

Bilaga 3: Förslag till beslut, Vänsterpartiet med stöd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-08-23

Ärende

Bordlagt ärende: Ny devis

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Andreas Lundin, m.fl. (M)

Förslag till beslut:

1. Att uppdra till den tillträdande stadsdelsdirektören att besluta om ny devis för Skärholmens stadsdelsförvaltning

2. Att därutöver anföra

Det nu liggande förslaget till devis är framtaget under den tidigare stadsdelsdirektörens ledning. Vi menar att det bör vara upp till den tillträdande stadsdelsdirektören att besluta om ny devis för förvaltningens kommunikationsarbete liksom processen dit.

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Moderaterna

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-08-23

Ärende

Ny devis

Bengt Johansson, ersättare (m),

Elisabeth Johnsson (m),

Ulf Colliander (m),

Lill Stonegård, ersättare (m),

Arslan Bicen (m)

Särskilt uttalande

En devis för Skärholmen bör vara sådan att alla Skärholmsbor känner att: ”Yes! Detta är Skärholmen! Detta kan jag stå för!” och detta oberoende av ålder, kön eller kulturtillhörighet. Den skall inte vara lustig, förmäten, möjlig att driva med eller väcka spontana frågor. Den skall också vara opolitisk så att alla kan omfamna den oberoende av partifärg. Viktigt är också att alla anställda i kommunen kan känna att de står för devisen.

Den nu gällande devisen ”Skärholmen – strändernas stadsdel” har fått kritik för att stränderna är i pluralis när vi egentligen bara har en strand nämligen Mälarens. Det förslag till devis som nu står på tapeten ”Skärholmen – ytterstad i rörelse” har fått kritik för att många inte upplever Skärholmen som en ytterstad utan som en stadsdel i staden Stockholm. Ordet rörelse är visserligen neutralt, men det är ändå oklart i vilken riktning rörelsen går.

Ända sedan förra sammanträdet har jag dagligen funderat på en ny devis, och på midsommarafton fick jag en idé. Jag tänkte på vad som idag krävs av ett modernt företag som vill lyckas. Ett sådant företag vill vara mångkulturellt, ha både yngre och äldre medarbetare och bägge könen jämnt representerade. Då slog det mig plötsligt att Skärholmen sett som företag har alla möjligheter samlade. Vi har bland våra invånare personer från många främmande kulturer med kompetenser som ännu inte har tagits tillvara fullt ut. Samtidigt har vi många företag hos oss och ett levande och trivsamt centrum. Vi har kort sagt alla möjligheter att lyckas!

Förslag till ny devis: Skärholmen – möjligheternas stadsdel

Bilaga 3: Förslag till beslut, Vänsterpartiet med stöd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd

2012-08-23Devis Skärholmen

Rudy Espinoza, Ord. (V)

Lorena Delgado, Ers. (V)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Nämnden beslutar att:

· Att utforma ett öppet, demokratiskt och kreativt val av Skärholmens devis

En devis bör vara en kort mening som bör representera oss som skärholmsborn, det bör inspirera oss och andra. Devisen ska kanske väcka nyfikenhet, kanske vara slagkraftig. Eller kanske bara otroligt vacker. Den ska uttrycka oss här i Skärholmen, vilka vi är och vad vi vill.

Vi tycker att det vore utmärkt för Skärholmsborna att få känna sig delaktiga i utformningen av denna, det skulle kunna ge en känsla av tillhörighet och möjligheten att påverka. Juryn skulle kunna vara representativ från Skärholmen med medlemmar från olika organisationer/arbetsplatser i området.

Efter § 20 ajournerade ordföranden Jan Jönsson (FP) mötet mellan kl. 19.00 till 19.15 då sammanträdet fortsatte.

§21 Remissvar gällande motion (2012:2) om stopp för den fria prissättningen hos så kallade friåkande taxibilar

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/376-2012, med förslag på beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

- Ärendet omedelbart justeras.

Yrkande: Vice ordföranden Robert Lagergren (S) yrkar bifall för förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Andreas Lundin (M) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler att Miljöpartiet yrkar bifall för förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler att Vänsterpartiet yrkar bifall för förvaltningens förslag till beslut.

Ordförande Jan Jönsson (FP) hörde att det fanns två förslag till beslut och ställde förvaltningens förslag till beslut mot Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag och hörde bifall för Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut.

Votering: Vice ordförande Robert Lagergren (S) begär votering.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) förklarar att de som röstar för förvaltningens förslag till beslut röstar ja och de som röstar för Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1 röstar nej.

Röstar ja gör vice ordföranden Robert Lagergren (S), ledamöterna Birgitte Isberg (S), Liliane Svensson (S), Rebwar Hassan (MP), Linnea Ornstein (MP) och Rudy Espinoza (V).

Röstar nej gör ordföranden Jan Jönsson (FP), ledamöterna Andreas Lundin (M), Elisabeth Johnson (M), Arslan Bicen (M), Bayram Kaya (M), Ulf Colliander (M) och Cecilia Carpelan (FP).

Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner att voteringen utföll med sju röster för Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag och sex röster för förvaltningens förslag till beslut. Ordförande Jan Jönsson (FP) fann att Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut fick flest röster.

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Avslå förvaltningens förslag till beslut och att stadsdelsnämnden godkänner denna text som svar på remiss.

- Ärendet omedelbart justeras.

Vi i Alliansen anser att Stadens samarbete med Svenska Taxiförbundet, Swedavia och Visita som syftar till att öka kundernas medvetenhet om prissättningen är en bättre väg för en god utveckling för taxinäringen.

Genom detta ökar medvetenheten om priserna för en taxitur, ökar tryggheten för alla som åker med taxi och samtidigt bidrar till att minska antalet missnöjda resenärer. Det ska vara tryggt att åka taxi i Stockholm, både för de boende här men också för de som är hitresta och det ska vara tillgängligt och en näring som kan utvecklas.

Reservation från vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-08-23

Ärende

Remiss gällande motion (2012:02) om stopp för den fria prissättningen hos så kallade friåkande taxibilar

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Andreas Lundin, m.fl. (M)

Förslag till beslut:

1. Att avslå förvaltningen förslag till beslut och att stadsdelsnämnden godkänner denna text som svar på remiss

2. Att ärendet omedelbart justeras

Vi i Alliansen anser att Stadens samarbete med Svenska Taxiförbundet, Swedavia och Visita som syftar till att öka kundernas medvetenhet om prissättningen är en bättre väg för en god utveckling för taxinäringen.

Genom detta ökar medvetenheten om priserna för en taxitur, ökar tryggheten för alla som åker med taxi och samtidigt bidrar till att minska antalet missnöjda resenärer. Det ska vara tryggt att åka taxi i Stockholm, både för de boende här men också för de som är hitresta och det ska vara tillgängligt och en näring som kan utvecklas.

§22 Förslag på nytt idrottspolitiskt program för Stockholm Stad – remissvar.

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/412-2012, med förslag till beslut

att

- Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Idrottsförvaltningen.

- Ärendet skickas till Idrottsförvaltningen, idrott@stockholm.se

- Omedelbar justering

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (S) anmäler för Socialdemokraterna ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler att Miljöpartiet ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler att Vänsterpartiet ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ordförande Jan Jönsson (FP) hörde att det fanns två förslag till beslut och ställde förvaltningens förslag till beslut mot Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1, med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och hörde att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Votering: Vice ordförande Robert Lagergren (S) begär votering.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) förklarar att de som röstar för förvaltningens förslag till beslut röstar ja och de som röstar för Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1, med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstar nej.

Röstar ja gör ordföranden Jan Jönsson (FP), ledamöterna Andreas Lundin (M), Elisabeth Johnson (M), Arslan Bicen (M), Bayram Kaya (M), Ulf Colliander (M) och Cecilia Carpelan (FP).

Röstar nej gör vice ordföranden Robert Lagergren (S), ledamöterna Birgitte Isberg (S), Liliane Svensson (S), Rebwar Hassan (MP), Linnea Ornstein (MP) och Rudy Espinoza (V).

Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner att voteringen med sju röster för och sex röster mot bifallit förvaltningens förslag till beslut.

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 8/2012-08-23

Del II Öppna delen

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Idrottsförvaltningen.

- Ärendet skickas till Idrottsförvaltningen, idrott@stockholm.se

- Ärendet omedelbart justeras.

Reservation från vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-08-23

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr.1.5.1/412-2012

Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholm Stad - remissvar.

Förslag till beslut

  1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Idrottsförvaltningen.
  2. Ärendet skickas till Idrottsförvaltningen.
  3. Omedelbar justering.

Samt att därutöver anföra.

Det nya idrottspolitiska programmet inledning är följande.

”Stockholms stads mål med det idrottspolitiska programmet är att stimulera fler stockholmare till att bli fysiskt aktiva.”

”Stockholms stads vision är att alla år 2030, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk och socioekonomisk bakgrund, utövar idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar.”

Det är ett ambitiöst mål och därför viktigt, att man inte väntar utan sätter i gång redan nu

Förvaltningens svar visar på att de gör en hel del för att satsa på en hälsoprofil i Skärholmen där spontanidrottsplatserna utgör en viktig del. Det vi saknar är att alla ska kunna ta del av den motion och fysisk aktivitet, som kostar pengar. Till viss idrott behövs utrustning eller inträdesavgifter till ett gym eller en simhall. För väldigt många är det kostnader som inte ryms i hushållsbudgeten.

Simning är en utmärkt motionsform. Det är bra för alla. Det är också viktigt för barnen, att kunna simma, så att de inte riskerar att drunkna när de är ute och badar på sommaren.

Drunkning är den vanligaste dödsorsaken bland barn, efter trafikolyckor.

Skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) säger i sin blogg, att det är tydligt att många elever behöver simundervisning och säger samtidigt (DN 20/7).”Jag tror att det är väldigt olika hur mycket skolorna är beredda att satsa på simundervisning.” Tyvärr så prioriterar inte borgerliga alliansen simundervisning utan har höjt skolornas taxor för skolsim.

Vi anser, att skolorna inte ska behöva betala för simundervisning. Det ska rymmas inom Idrottsförvaltningens budget. Många föräldrar har inte heller råd, att betala 1400 kronor för åtta timmars simundervisning som Stockholms stads simskola kostar. Dessutom bör barnen lära sig simma i betydligt yngre ålder än vad som krävs enligt läroplanen vilket är årskurs 5 (då barnen är 11 år). Man kan mycket väl lära sig simma redan i första årskursen.

Det är viktigt att kunna simma. Därför anser vi att det ska vara nolltaxa på våra simhallar.

För att visionen om ett idrottspolitiskt program för Stockholms stad ska bli verklighet behövs stöd till de olika föreningarna. Det är allt ifrån idrottsföreningar samt andra ideella föreningar. Det behövs lokaler att träffas i, som är gratis eller till en blygsam kostnad.

Många äldre tycker om att spela Boule och behöver ett ställe att vara när det blir kallt ute.

Man har omfattande rikstävlingar i denna sport. Qigong är ett annat exempel på en aktivitet, som kräver någonstans att vara på om man är flera. Vi behöver bryta den isolering, som är vanligt i en storstad, speciellt hos de äldre. Därför är det stärkande för både själ och kropp, att träna tillsammans med andra.

Det är viktigt, att man redan från barnsben får möjlighet att ägna sig åt någon fysisk aktivitet som man gillar. Det behövs coacher som tar hand om det i skolorna och som kan samordna det med föreningslivet. Tävling mellan skolorna är också en stimulans för att uppnå resultat.

Cykling är en utmärkt motionsform. Alla har inte råd att köpa en cykel och därför borde det finnas kommunala cyklar att få låna för motionsändamål.

Ska vi komma tillrätta med de stora hälsoskillnaderna i Stockholm, så är det dags att börja agera redan nu. De är djupt orättvisa och dessutom kostsamma för samhället.


§23 Motion om trygghetskarta för Stockholm – svar på remiss.

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/295-2012, med förslag till beslut

att:

- Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Yrkande: Ledamoten Elisabeth Johnson (M) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Vice ordförande Robert Lagergren (S) yrkar för Socialdemokraterna bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) yrkar för Miljöpartiet bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Rudy Espinoza (V) yrkar för Vänsterpartiet bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordförande Jan Jönsson (FP) hörde att det fanns två förslag till beslut och ställde förvaltningens förslag till beslut mot Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag och hörde bifall för Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut.

Votering: Vice ordförande Robert Lagergren (S) begär votering.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) förklarar att de som röstar för förvaltningens förslag till beslut röstar ja och de som röstar för Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1 röstar nej.

Röstar ja gör vice ordföranden Robert Lagergren (S), ledamöterna Birgitte Isberg (S), Liliane Svensson (S), Rebwar Hassan (MP), Linnea Ornstein (MP) och Rudy Espinoza (V).

Röstar nej gör ordföranden Jan Jönsson (FP), ledamöterna Andreas Lundin (M), Elisabeth Johnson (M), Arslan Bicen (M), Bayram Kaya (M), Ulf Colliander (M) och Cecilia Carpelan (FP).

Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner att voteringen utföll med sju röster för Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag och sex röster för förvaltningens förslag till beslut. Ordförande Jan Jönsson (FP) fann att Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut fick flest röster.

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Avslå motionen.

Att därutöver anföra:

Inom Skärholmen arbetar vi aktivt med trygghetsfrågorna genom dels olika trygghetsundersökningar, genom samarbete mellan olika instanser och genom Brottsförebyggande rådet.

Detta ger oss en stabilitet i trygghetsarbetet.

Understrykas skall också att trygghet upplevs olika av oss människor. Någon kan uppleva stor otrygghet men någon annan tycker det bra. Den upplevda och faktiska för oss människor betyder olika saker.

Reservation från vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

2012-08-22
Ärende Motion om trygghetskarta för Stockholm – svar på remiss
Dnr 1.5.1/295-2012

Andreas Lundin, Elisabeth Johnson m. fl. (M)

Jan Jönsson, FP, mfl

Förslag till beslut:

Att avslå motionen

Att därutöver anföra:

Inom Skärholmen arbetar vi aktivt med trygghetsfrågorna genom dels olika trygghetsundersökningar, genom samarbete mellan olika instanser och genom Brottsförebyggande rådet.

Detta ger oss en stabilitet i trygghetsarbetet.

Understrykas skall också att trygghet upplevs olika av oss människor. Någon kan uppleva stor otrygghet men någon annan tycker det bra. Den upplevda och faktiska för oss människor betyder olika saker.

§24 Remiss: Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet.

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3-462/2012, med förslag till beslut

att

- Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

- Omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till kommunstyrelsen.

- Ärende omedelbart justeras.

§25 Remiss: Revidering av ramavtal - SISAB

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/428-2012, med förslag till beslut

att

- Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrandet till kommunstyrelsen.

- Omedelbar justering

- Remissvar skickas till:

Skolroteln i digital form (word/excel). Ange KS:s diarienummer som namn på ärenderubrik. Ex: KS 314-331-2004

KF/KS kansli i pappersform.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrandet till kommunstyrelsen.

- Ärendet omedelbart justeras

- Remissvar skickas till:

Skolroteln i digital form (word/excel). Ange KS:s diarienummer som namn på ärenderubrik. Ex: KS 314-331-2004

KF/KS kansli i pappersform.

§26 Remissvar angående hemsjukvård 2015

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/455-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens remissvar

- Omedelbar justering, ärendet skickas senast den 24 september till RV-remissvar@stockholm.se samt i pappersform till KF/KS kansli.

Yrkande: Ledamoten Cecilia Carpelan (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler att Socialdemokraterna ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler att Miljöpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler att Vänsterpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) fann att det fanns ett förslag till beslut, det inkomna förslaget till beslut från Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) enligt bilaga 1, med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, Ordförande Jan Jönsson (FP) hör enhälligt bifall till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens remissvar med nedanstående tillägg.

2. Omedelbar justering, ärendet skickas senast 24 september till

RV-remissvar@stockholm.se samt i pappersform till KF/KS kansli.

Förvaltningen föreslår att enstaka sjukvårdsbesök inte ska omfattas av kommunens åtagande i den tänkta modellen för den framtida hemsjukvården. Vi menar att det tvärtom vore viktigt att de ska ingå, för att undvika dubbla organisationer i enlighet med avsiktsförklaringen i remissen. Den grupp som har insatser från kommunen, framförallt äldre med hemtjänst, är ofta samma grupp som kan behöva enstaka hembesök utan att för den skull vara inskrivna i hemsjukvården.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-08-23

Ärende

Remissvar angående hemsjukvård 2015

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Andreas Lundin, m.fl. (M)


Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens remissvar med nedanstående tillägg.

2. Omedelbar justering, ärendet skickas senast 24 september till

RV-remissvar@stockholm.se samt i pappersform till KF/KS kansli.

Förvaltningen föreslår att enstaka sjukvårdsbesök inte ska omfattas av kommunens åtagande i den tänkta modellen för den framtida hemsjukvården. Vi menar att det tvärtom vore viktigt att de ska ingå, för att undvika dubbla organisationer i enlighet med avsiktsförklaringen i remissen. Den grupp som har insatser från kommunen, framförallt äldre med hemtjänst, är ofta samma grupp som kan behöva enstaka hembesök utan att för den skull vara inskrivna i hemsjukvården.

§27 Socialt projekt som innefattar jourhemsverksamhet, stödboende, socialtboende och arbetsmarknadsåtgärder i egen regi

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.6/510-2012, med förslag till beslut

- Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förslaget.

- Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förslaget.

- Ärendet omedelbart justeras.

§28 Förslag till riktlinjer för lex Sarah, diarienummer 325-1033/2012

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5,.1/477-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för Alliansen att bifalla förvaltningens förslag till beslut. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler att Miljöparitet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler att Vänsterpartiet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ordförande Jan Jönsson (FP) hörde att det fanns två förslag till beslut och ställde förvaltningens förslag till beslut mot Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1, med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och hörde att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Reservation från vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Bilaga 1: Förslag till beslut. Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut. Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-08-23

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr. 1.5.1/477-2012

Förslag till riktlinje för Lex Sarah, diarienummer 325-1033/3012

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens tjänsteutlåtande med hänsyn till (S), (V) och (MP):s reservation i Socialnämnden.

§29 Avtalsförlängning med Framnäs avseende förebyggande och sociala insatser för barn, unga och familjer i Skärholmen

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.2.2/413-2012, med förslag till beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att förlänga avtalet med Framnäs med oförändrade villkor, avseende sociala förebyggande insatser för barn, unga och familjer. Förlängning sker enligt avtal med 1 år från och med 1 oktober 2012 till och med 30 september 2013.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Förlänga avtalet med Framnäs med oförändrade villkor, avseende sociala förebyggande insatser för barn, unga och familjer. Förlängning sker enligt avtal med 1 år från och med 1 oktober 2012 till och med 30 september 2013.

§30 Avtalsförlängning, samt beslut om upphandling avseende måltidservice vid Sätra vård- och omsorgsboende, Solholmens gruppboende och hemtjänst.

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.2.1/483-2012, med förslag till beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att förlänga avtalet med Stora Sköndal, med oförändrade villkor, avseende måltidsservice vid Sätra vård- och omsorgsboende, Solholmens gruppboende och hemtjänst. Förlängning sker enligt avtal med 1 år från och med 1 oktober till och med 30 september 2013.

- Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att påbörja en ny upphandling av måltidsservice för Sätra vård- och omsorgsboende, Solholmens gruppboende och hemtjänst, med avsikt att nytt avtal ska börja gälla från och med 1 oktober 2013.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Förlänga avtalet med Stora Sköndal, med oförändrade villkor, avseende måltidsservice vid Sätra vård- och omsorgsboende, Solholmens gruppboende och hemtjänst. Förlängning sker enligt avtal med 1 år från och med 1 oktober till och med 30 september 2013.

- Påbörja en ny upphandling av måltidsservice för Sätra vård- och omsorgsboende, Solholmens gruppboende och hemtjänst, med avsikt att nytt avtal ska börja gälla från och med 1 oktober 2013.

§31 Anmälan av verksamhetsuppföljning på uppdrag av Äldrenämnden och Socialnämnden.

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2/511-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden beslutar att verksamhetsuppföljningen läggs till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag till beslut godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Verksamhetsuppföljningen läggs till handlingarna.

§32 Ärendet avser Påbyggnad av en våning på sammanlagt 10 st huskroppar samt fasadändring av 3 st garagebyggnader, yttre ändringar

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/408-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag till beslut godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens svar på remissen.

§33 Provborrning i Sätraskogens naturreservat – svar på internremiss.

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/451-2012, med förslag till beslut

att

- Lägga ärendet till handlingarna

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag till beslut godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga ärendet till handlingarna

§34 Anmälan av Socialstyrelsens beslut gällande tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstelagen (SoL), vid verksamhet Bolinders HVB.

Föreligger anmälan, dnr 1.6/429-2012, med förslag till beslut

att

- Lägga ärendet till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag till beslut godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga ärendet till handlingarna.

§35 Månadsrapport juli 2012

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/526-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2012 och lägger den till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna månadsrapporten för juli 2012 och lägger den till handlingarna.

§36 Anmälan, svar på skrivelse angående Skärholmens gård

Föreligger svar på skrivelse angående Skärholmens gård, dnr 5/355-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden lägget ärendet till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att lägga ärendet till handlingarna.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga ärendet till handlingarna.

§37 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

A. Protokoll Gruppledarmöte 2012-06-14

B. Protokoll från Pensionärsrådet 12-05-15

C. Protokoll från Pensionärsrådet 12-06-07

D. Beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet ”Naturvårdsinsatser i Sätraskogens naturreservat” i Stockholms stad. Dnr 2.1/225-2012

Föreligger inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – D godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- De inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – D godkänns.

§38 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att skrivelserna i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga skrivelserna i nämndens skrivelsepärm till handlingarna.

§39 Balanslista uppdrag SDN 8/2012-08-23

Föreligger förvaltningens balanslista uppdrag SDN 08/2012-08-23, dnr 1.2.1/015-2012, med förslag till beslut

att

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 8/2012-08-23, till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av balanslistan läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 8/2012-08-23, till handlingarna.


§40 Övriga frågor

Skrivelse om resurser i förskolan till barn med neuropsykiatriska tillstånd

Yrkande: Ledamoten Cecilia Carpelan (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler att Socialdemokraterna ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler att Miljöpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler att Vänsterparitet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) fann att det fanns ett förslag till beslut, det inkomna förslaget till beslut från Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) enligt bilaga 1, med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, Ordförande Jan Jönsson (FP) hör enhälligt bifall till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Ge förvaltningen i uppdrag att redovisa vilket stöd barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, framförallt autismliknande tillstånd, har tillgång till i stadsdelens förskolor.

Bilaga 1: Inkommen skrivelse om resurser i förskolan till barn med neuropsykiatriska tillstånd, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Inkommen skrivelse om resurser i förskolan till barn med neuropsykiatriska tillstånd, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-08-23

SKRIVELSE

Om resurser i förskolan till barn med neuropsykiatriska tillstånd

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Andreas Lundin, m.fl. (M)

Förslag till beslut:

- att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa vilket stöd barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, framförallt autismliknande tillstånd, har tillgång till i stadsdelens förskolor.

Behovet av stödinsatser i syfte att förbättra funktionsförmågan ökar när allt fler barn diagnosticeras med ADHD och olika autismspektrumtillstånd. Alla barn borde, med effektiva metoder, få chansen att utvecklas till höjden av sin individuella förmåga.

Barnet ska efter den neuropsykiatriska utredningen och konstaterad diagnos erbjudas anpassade insatser, vilket ska ske i samarbete mellan landstingets och kommunernas verksamheter. Det handlar om sådant som läkemedelsbehandling och föräldraträning vid ADHD och mångsidiga intensiva insatser för små barn vid autism.

I synnerhet när det gäller barn med diagnoser inom autismspektrat (t ex Aspersgers syndrom) så behövs ofta stora insatser. Enligt vad som framfördes vid ett studiebesök på Autismcenter för små barn inom landstingets habiliteringsverksamhet så är det idag ett problem att förskolor runt om i länet inte alltid erbjuder tillräckligt stöd för dessa barn.

Hittills i år så har 400 barn diagnosticerats med dessa tillstånd i länet. De flesta är i fyra till femårsåldern men även tvååringar med diagnos förekommer. Nästan alla föräldrar väljer att söka stöd för sitt barn inom habiliteringen där man i sin tur kartlägger och planerar för att barnen ska få ett så mångsidigt stöd som möjligt. Hela familjens vardag påverkas och det är också i barnens vardag som mycket av den helst dagliga träningen ska ske. För små barn med autismspektrumtillstånd så förordas på vetenskapliga grunder ofta intensivträning.

Mot bakgrund av det som framkom vid studiebesöket önskar vi en redogörelse för hur väl behoven tillgodses på våra förskolor i Skärholmen. Specialförskolan Klavis som finns för barnen i vår stadsdel är en viktig och nödvändig resurs. Men de flesta barn med ADHD och olika autismspektrumtillstånd finns i den vanliga förskolan och behöver stöd där. Hur det ska gå för personer med olika funktionsnedsättningar beror till mycket stor del på hur de bemötts under uppväxten där inte minst förskolan kan ha en avgörande betydelse. Det finns ett stort engagemang för barnens bästa i Skärholmen och det vill vi ta vara på.

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (FP) sammanträdet kl.19 45.

---------------------------------------------------------