Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-01-24

Sammanträde 2013-01-24

Datum
Klockan
17:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utse protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-12-13, öppna delen.

4 Svar på medborgarförslag om utvidgning av buss 135 till ridstallet på Sätravarvsvägen. Dnr 1.2.4/545

5 Medborgarförslag om ett bättre Vårbergs centrum. Dnr 1.2.4/601-2012

6 Medborgarförslag om ett grönare Bredängs centrum. Dnr 1.2.4/658-2012

7 Medborgarförslag om förbättrad återvinning. Dnr 1.2.4/689-2012

11 Remissvar gällande motion (2012:67) om hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar. Dnr 151/837-2012

12 Svar på remiss om motion (2012:73) om att fler måste våga anmäla sexualbrott. Dnr 1.5.1/864-2012

13 Återrapportering av projekt som beviljades utvecklingsmedel 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Dnr 1.2.6/3-2013

14 Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta barn, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Dnr 2.1/1-2013

15 Verksamhetsplan 2013 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. Dnr 1.1/860-2012

16 Verksamhetsberättelse 2012 för medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Dnr 1.1/861-2012

17 Beredskapstjänst, Sjuksköterskor natt, vid Sätra vård- och omsorgsboende. Dnr 7/839-2012

18 Fastställande av ansvaret som verksamhetschef för hälso- och sjukvården enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Dnr 1.2.1/862-2012

19 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning. Dnr 2.2/6-2013

20 Gemensam upphandling av Kommunikationstjänster. Dnr 2.2/7-2013

21 Komplettering av utvärdering av en fortsatt utveckling av fritidsverksamheten i Skärholmens stadsdelsförvaltning. Dnr 499/633-2009

22 Anmälan av reviderade lokala rutiner för sociala delegationen. Dnr 1.1/19-2013

25 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-01-02

26 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

27 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm. Utsändes ej. Finns i pärmform vid postfacken på plan 8.

28 Balanslista uppdrag SDN 3/2013-01-24. (Utsändes senare)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (126 kb)

§12 Genomgång av närvarande ledamöter – utse protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (FP) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (S) för del 2, öppna delen av sammanträdet.

_________________________________________________________________

§13 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut.

§14 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-12-13, öppna delen

Föreligger protokollsjustering sammanträde 2012-12-13, öppna delen med förslag till beslut

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2012-12-13, öppna delen. Justerat 2012-12-20.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av protokollsjusteringarna av öppna delen sammanträdesprotokoll 2012-12-13 godkänns med justering på sidan 84 där följande mening stryks: ”Ersättaren Bosse Ekvall (S) yrkar för att förvaltningens förslag om fler bostäder och Socialdemokraterna lägger inte något eget förslag till beslut.”

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll

2012-12-13, öppna delen. Justerat 2012-12-20. Med justering på sidan 84 där följande mening stryks: ”Ersättaren Bosse Ekvall (S) yrkar för att förvaltningens förslag om fler bostäder och Socialdemokraterna lägger inte något eget förslag till beslut.”

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

§15 Svar på medborgarförslag om utvidgning av buss 135 till ridstallet på Sätravarvsvägen

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/545-2012, med förslag till beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Yrkande: Ledamot Andreas Lundin (M) yrkar för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) för förvaltningens förslag till beslut samt att ärendet åter förs upp på balanslistan och därmed återbereds när förvaltningen fått ytterligare svar från SL. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns ett förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget.

- Ärendet återbereds efter ytterligare svar från SL.

§16 Medborgarförslag om ett bättre Vårbergscentrum

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/601-2012, med förslag till beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget.

§17 Medborgarförslag om ett grönare Bredäng centrum

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/658-2012, med förslag på beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget.

§18 Svar på medborgarförslag om förbättrad återvinning

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/689-2012, med förslag till beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget.

§19 Avtalsuppföljning 2012, av stadsdelsnämndens upphandlade verksamheter

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/11-2013, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner rapporten ”Avtalsuppföljning 2012, av stadsdelsnämnden upphandlade verksamheter”.

Yrkande: Ledamoten Liliane Svensson (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterparitet ansluter till Socialdemokraternas särskilda uttalande enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna rapporten ”Avtalsuppföljning 2012, av stadsdelsnämnden upphandlade verksamheter”.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-01-24

Robert Lagergren m. fl. (S)

Ärende

D.nr. 1.2.1/11-2013

Avtalsuppföljning 2012, av stadsdelsnämnden upphandlade verksamheter.

Särskilt uttalande

Vad har eller avser Skärholmens stadsdelsförvaltning, att vidta för åtgärder för att rätta till de missförhållanden som beskrivs i rapporten.

§20 Verksamhetsberättelse 2012 Skärholmens stadsdelsnämnd

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/13-2013, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse inklusive bilagor för 2012 och överlämnar dem till kommunstyrelsen.

- Resultatenheternas fonderade medel minskas med totalt 3,2 mnkr till 2013.

- Omedelbar justering av protokollet.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Vice ordförande Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 2. Ledamot Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 3. Ledamot Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 4.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med ändringen att formuleringen i förvaltningens förslag till beslut om omedelbar justering av protokollet ändras till omedelbar justering av ärendet. Ordförande Jan Jönsson (FP) hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna bokslut och verksamhetsberättelse inklusive bilagor för 2012 och överlämnar dem till kommunstyrelsen.

- Resultatenheternas fonderade medel minskas med totalt 3,2 mnkr till 2013.

- Ärendet omedelbar justeras.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Bilaga 3: Särskilt uttalande, Miljöpartiet

Bilaga 4: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-01-24

Ärende

Verksamhetsberättelse 2012 Skärholmens stadsdelsnämnd
(M) Andreas Lundin, m.fl.
(FP) Jan Jönsson. m.fl.

Särskilt uttalande

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012 har präglats av ett målinriktat utvecklings- och kvalitetsarbete med mycket förtjänstfulla resultat. Detta trots att förvaltningen under året bytt stadsdelsdirektör. Vi ser många glädjande trender bl.a. förbättrande trygghetssiffror och upplevelsen av renhållning. Under året har vi sett många upprustade parkområden och nya parker. Rekordmånga ungdomar har erbjudits sommarjobb och vinterjobb. Förskolan har börjat arbete utifrån det nya språkprogrammet.

Det ska vara attraktivt att bo och leva i Skärholmen. Vi ser fram emot ett 2013 med samma entusiasm och framtidsinriktad energi för att ständigt förbättra och utveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet. Vi ser fram emot ett 2013 där vi välkomnar Fryshuset som tillsammans med ungdomarna i stadsdelen kommer att utveckla fritidsverksamheten. Än fler ungdomar kommer i år att erbjudas feriejobb. Sätra vård- och omsorgsboende intensifierar arbetet med att bli Silviacertifierade (certifiering av särskild kompetens om demenssjukdomar). Vi ser fram emot fler medborgarinitiativ inom ramen för stadens satsning på stadsutveckling i dialog med invånarna. I slutet av sommaren invigs den unika puckelbollplanen.

Vi kan konstatera att målet om en budget i balans inte uppnåtts för 2012. Även om det huvudsakligen handlar om engångskostnader som skapar det negativa resultatet, är det bekymmersamt att förvaltningens prognoser slagit fel på åtskilliga miljoner. Vi oroas av det stora underskott som uppstått inom Socialtjänsten och socialpsykiatrin. Vi gläds dock åt den förbättring som skett inom Sätra Vård och Omsorgsboende samt vår kommunala hemtjänst med framförallt kvalitetsfrågor men också ett bättre resultat än tidigare.

Det är därför av oerhörd vikt att förvaltningen genomlyser processer och rutiner för att undvika liknande situationer i framtiden. Målet är alltid att budgeten ska vara i balans. Vi har stort förtroende för att förvaltningen med vår nya stadsdelsdirektör kommer att stabilisera ekonomin och även förbättra budgetprognoserna under 2013.

Som politiker försöker vi alltid göra ett så gott arbete som möjligt. Tyvärr har det denna gång varit svårt då underlaget till Verksamhetsberättelse inte kom oss politiker tillhanda förrän tätt inpå dagens Stadsdelsnämndsmöte, vilket inte kan accepteras.

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-01-24

Robert Lagergren m.fl. (s)

Ärende

Dnr.1.2.1/13-2013

Verksamhetsberättelse och bokslut 2012

Särskilt uttalande

Gällande bokslutet för Skärholmens stadsdelsnämnd kan vi även i år konstatera att vår stadsdel klarat sig förhållandevis bra med hänsyn till förutsättningarna. För detta är vi både tacksamma och glada, och vi vill därför återigen ära de som äras bör; nämligen stadsdelsförvaltningens tjänstemän och alla medarbetare i stadsdelens verksamheter.

Men även denna rapport visar på de negativa konsekvenser som den moderatstyrda alliansens utslagningspolitik innebär för sjuka och arbetslösa. Hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd har visserligen sjunkit något. Budgeten för arbetsmarknadsåtgärder går även nu med överskott, och det kan antas att det borde finnas utrymme till fler åtgärder för att få personer beroende av ekonomiskt bistånd in i arbetsmarknadsåtgärder, utbildningssatsningar, lärlingsplatser et cetera.

Ska vi i Skärholmen bli en stadsdel vars innevånare kan ta del av Sveriges utveckling och välfärd så måste det till satsningar på jobb och utbildning. Även befolkningen i Skärholmen måste kunna konkurrera med hög kompetens och goda arbetsvillkor, inte med låga löner. Vi måste investera i det som gör våra liv bättre och ger alla människor en chans att lyckas. Det handlar bland annat om utbildning, goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar, jämlikhet, ökad integration och minskade klyftor, jämställdhet och ett levande kulturliv.

I Skärholmen finns det alltför många som inte har den utbildning som arbetsmarknaden efterfrågar. Utbildning och framförallt en lägst gymnasieutbildning, är en viktig del i att människor kan skaffa en framtida hållbar egen försörjning, att vid behov ha kompetens att kunna ta annat arbete, vara attraktiva på en bredare arbetsmarknad. Att människor får möjlighet till egen försörjning kräver ofta långsiktig planering.

Det finns ett riksdagsbeslut på att ingen ska placeras i Fas3 men ändå har tydligen personer placerats i dessa åtgärder som innebär utestängning från utbildning för att ta sig in på arbetsmarknaden. Satsning på utbildning måste vara en viktig del i att människor kan få en framtida egen försörjning.

Cirka fem procent av befolkningen i Skärholmen är helt eller delvis beroende av ekonomiskt bistånd. Det vanligaste försörjningshindret är arbetslöshet, 6,3 procent av sökande i åldern 25-54 år och 3,1 procent i åldern 16-24 år och långtidsarbetslösa 36,3 procent. Ändå går budgeten för arbetsmarknadsåtgärder med +3,7 mnkr.

Vi socialdemokrater anser att pengar avsatta för arbetsmarknadsåtgärder borde användas till just detta – arbetsmarknadsåtgärder.

Förskoleverksamheten är i redovisningen mycket tillfredställande.

För att öka andelen förskollärare har förskolan vidareutbildat barnskötare till förskollärare. Dock uppnås inte målet för andel förskollärare. Bristen på förskollärare är dock stor i hela landet och konkurrensen därför mycket hård.

Då det är viktigt med en bra pedagogisk verksamhet för våra barn för deras fortsatta utveckling så bör man fundera över löneläget för förskolelärare i stadsdelen. Det är viktigt att det på våra förskolor rekryteras utbildad personal och bra pedagoger.

Andelen nöjda föräldrar har dock men knappt markant minskat lite, vad gäller nöjdhet avseende trygghet, säker miljö, utveckling och lärande.

När det gäller äldre och personer med särskilt stöd fortsätter Stadsdelsförvaltningen sitt arbete med att öka brukarnöjdheten. Allt fler blir äldre och lever längre - ganska friska. Men antalet äldre, som behöver mer eller mindre daglig tillsyn, växer också. Det ställer stora krav på hemtjänst, service och boende. Det behövs olika lösningar för olika behov.

Förvaltningen har under året sökt och tilldelats centrala medel för tillgänglighetsanpassning vilka i första hand använts för en välbehövlig upprustning av trappor i stadsdelsområdet. I samband med detta har även särskild tillgänglighetsanpassning i form av räcken och kontrastmarkeringar med mera utförts och vår förhoppning är att det avsatts pengar i budgeten för 2013 att återigen genomföra detta då många av markeringarna har blivit bortskrapade i och med plogning och snöskottning.

Det är alltid svårt att mäta hur människor upplever. Men det vore bra om siffrorna vad gäller andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) kunde förbättras.

Det är glädjande att de ungdomar som begår ett förstagångsbrott kommer på samtal och det är glädjande att så många ungdomar har deltagit i sommarjobb.

Det är bra att det satsas vad gäller barn, ungas och förälders delaktighet och inflytande gällande socialtjänst, förskola och skola.

Vi har även tidigare önskat en uppföljning av hur de ungdomar som gått ut grundskolan, hoppat av gymnasiet och inte är arbetssökande har det och detta önskemål står kvar. Det ligger visserligen inte under stadsdelsnämndens ansvar men vi känner än dock ett ansvar för alla våra ungdomar.

Det framgår av verksamhetsberättelsen att förvaltningen aktivt har medverkat i arbetet kring Söderortsvisionen och i arbetsgrupper med regionkärnan Kungens Kurva – Skärholmen.

Det tycker vi socialdemokrater är bra.

Vi ställer oss dock frågande till på vilket sätt stadsdelsnämnden ges möjlighet att aktivt delge sina synpunkter under arbetets gång, vi har en förhoppning om regelbundet återkommande rapporter till nämnden.

Nämndens ledamöter och partigrupper måste ges möjlighet att känna sig delaktiga, vi bor och lever i området, både nu och sannolikt i framtiden.

Kultursatsningarna vad gäller barn och ungdom är bra. Det finns dock en stor lucka vad gäller kulturutbud för vuxna i aktiv ålder, jämfört med utbudet för barn/ungdom och äldre, äldre. Visst kan man som vuxen åka till city och gå på till exempel konstutställningar men vi talar om att bli en attraktiv stadsdel. Kanske är det dags att ta ytterligare ett kultursteg i Skärholmen. Det är inte enbart den kommunala verksamheten som får en stadsdel att vara attraktiv.

Det är alla de som är verksamma och boende i stadsdelen som tillsammans gör den attraktiv. Kvalitén på verksamheter som fritids, förskolor, skolor, äldreboenden, bra bostäder, kulturutbud, närhet till service, möjlighet för små affärsidkare, banker, restauranger et cetera, att ha råd med till exempel hyrorna i centrumanläggningarna. Det är inte hållbart att som den moderatstyrda alliansen gör att avhända sig sitt ansvar genom att sälja ut och privatisera så mycket som möjligt. Det måste till en ansvarsfull planering av vad som kan säljas ut/privatiseras utan att medborgarna går miste om det de redan skattemässigt betalat för och förlorar både ”ekonomiskt” och inflytande över.

Den moderatstyrda alliansen har uppdragit åt förvaltningen att privatisera alla de boenden som i framtiden byggs för LSS och socialpsykiatri och nystartad äldreomsorg och har nu sålt ut en fungerande fritidsverksamhet. Detta utöver all den verksamhet som redan är privatiserad och som drivs med skattemedel.

Att genomdriva upphandling för upphandlingens egen skull av en bra fungerande verksamhet anser vi dock vara slöseri med skattebetalarnas pengar, även om upphandlaren kan erbjuda samma kvalité som kommunalt driven verksamhet. Dessutom går det inte att ge mindre aktörer möjlighet att konkurrera vilket enligt alliansen är den intention som utförsäljning ska genomföras med.

Utförsäljningen av våra centrumanläggningar har bidragit till att försvåra för små företagare att klara av sina hyror och därför måst lägga ner sin verksamhet, vilket urholkar den service som våra boende i området vill ha och som gör att våra stadsdelar blir attraktiva.

Det är viktigt att bostadsbyggandet i Skärholmen ökar och att de stora planerade projekten genomförs. Under året har inget bostadsprojekt varken påbörjats eller färdigställts. Byggherrar har svårt att få ekonomi i projekten, vilket har haft och inom den närmsta tiden kommer att ha en tydligt bromsande effekt på bostadsbyggnationen.

Det talas det om att de bostadsprojekt som vunnit laga kraft inte genomförs då det är svårt att få ekonomi i projekten och för byggherrarna att få lån. Det kanske är dags att stadens egna ”byggherrar” inom våra kommunala bostadsbolag börjar satsa på att bygga bostäder igen.

Det är bra att förvaltningen arbetar aktivt för att skapa hälsosamma arbetsplatser. En bra arbetsmiljö är en av delarna i att sänka sjukfrånvaron. På vissa arbetsplatser är det ju svårare än andra att skapa en bra arbetsmiljö men vi förutsätter att det arbetas med att genomföra bra arbetsmiljö även där pedagogik och arbetsmiljö inte går hand i hand. Vi skulle gärna se att det fanns ett mått på sjukfrånvaron inom olika arbetsmiljöer, till exempel, äldrevård och förskola.

Vi har fortsatt goda förhoppningar om att det planeras för att personalen får möjlighet att använda friskvårdstimmen på arbetstid och att förvaltningen strävar efter att hinder mot detta löses så att personalen får den möjligheten samt att förvaltningen ser till att arbetet inte utgör hinder.

Bilaga 3: Särskilt uttalande, Miljöpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd

Rebwar Hassan (mp)

Anders Lindell (mp)

Ärende

DNR 1.2.1/13-2013

Särskilt uttalande

Vi tackar förvaltningen för det goda arbete arbete som lagts ner under året. Vi är särskilt glada över trenden att andelen som är beroende av ekonomiskt bistånd minskar i flera avseenden, även om vi har en del kvar att arbeta med även på det området.

Vi beklagar att budgeten inte är tillräcklig i år heller. Precis som skrivs i verksamhetsberättelsen måste budgetdisciplinen hållas utan att det inkräktar på verksamhetens kvalitet och i en stadsdel med många utmaningar är det tydligen för svårt. Vi är glada över förvaltningens ambition att följa upp och åtgärda brister fortare, samtidigt som vi förtsätter att vara övertygade om att det behövs en mer generös budget i enlighet med Miljöpartiets förslag.

Bilaga 4: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2013-01-24

Ärende

Rudy Espinoza, ord.(V)

Lorena Delgado, ers.(V)

Särskild uttalande

Vänsterpartiet tackar förvaltningen för sin verksamhetsberättelse 2012. Inledningsvis vill vi referera till några av de positiva delarna av verksamhetsberättelse. I allmänhet ger rapporten inte bara en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutande mål. Den redovisar också hur komplex och dynamisk den kommunala verksamheten i vår stadsdel är och därmed i hela Stockholms stad.

Det finns flera insatser där vi kan fastslå med säkerhet att förvaltningen visar ett bra resultat. Vi kan konstatera att vi har ökat investeringar i parker och grönområden, det är en påtaglig förbättring. Det är viktigt att man avsett resurser för sommarjobb till ungdomar, sommar- och vinterfestival, att antalet föreningar som sökt kulturbidrag ökat, att föreningsnätverket har blivit ett verktyg med goda samarbetsresultat i aktiviteter som: Skärholmsdagen och Skärholmsloppet. Trots att dessa aktiviteter har olika mål ser vi det som en del av förankringsarbete som stadsdelsnämnden bör fortsätta att utveckla.

Det är positivt att 86 procent av Skärholmens medborgare anser att det finns goda möjligheter till spontanidrott, det visar att förvaltningen har stimulerat spontanidrottsaktiviteter.

Kärnverksamheten redovisar i allmänhet också bättre måluppfyllelse genom de uppnådda värdena för året.

Detta kontrasterar mot ett kraftigt underskott, trots att förvaltningen anser att måluppfyllelse inom inriktningsmål 1 och 2 har ökat. Vilken positivt påverkan detta har i stadsdelen återstå att se under 2013.

Vi vill påpeka att vi fortfarande inte ser, trots en del av positiva resultat, att förvaltningen har en driftbudget som motsvara våra behov. De verksamheter som är lagstyrda är underfinansierade, vilket oundvikligen leder till en väldigt restriktiv handläggning där konsekvensen blir att hjälp som behövs förnekas till medborgare. Förvaltningens handlingsutrymme för att genomföra det som kallas engångskostnader var begränsande och skulle skapa en ännu större underskott. Inom ekonomiskt biståndet redovisar man en besparing på 130 tkr som resultat av att utreda felaktiga utbetalningar. Detta kan man anse som ett bräckligt resultat om man tänker på hur mycket det kostar per arbetstimma att utreda och genomföra 200 oanmälda besök.

Vi har pekat på det förut och kan konstatera att medans socialtjänsten sätter sig emot att skärpa kontrollen av familjhem där omhändertagarna barn är placerade med ursäkten att det leder till samarbetssvårigheter med familjehemmen. Å andra sidan ser vi en massiv jakt på biståndsmottagare där socialtjänsten beter sig som en slags socialpolis och då finns det inga tankar på att detta kan skapa samarbetsproblem. Då siktar socialtjänsten fel på mål som är att hjälpa medborgare att blir självförsörjare.

Stadsdelsnämnden är kärna i den lokala demokratin

I verksamhetsberättelsen ser vi också inkonsekvenser, förvaltningen når inte målet i att få flickor från årskurs 9 att delta i fritidsaktiviteter. Som kommentar skriver man att enheten kommer att särskilt fokusera på att bjuda in denna åldersgrupp till mötesplatserna.

Vi undrar hur pass peppad förvaltningen är att göra det? Eftersom man samtidigt, i annat ärende, beskriver situationen som sådan; att flickor söker andra intressen utanför området de vuxit upp, de har konstruktiva fritidsintressen och sociala nätverk i och utanför stadsdelen.

De lokala politikerna har en viss demokratisk insyn över förvaltningsverksamhet precist för att kunna lägga fram våra synpunkter och kunna samverka med förvaltningen att lösa våra gemensamma angelägenheter. Vårt politiska engagemang grundas sig på att vi representerar ett antal röster från medborgarnas sida. Vår delaktighet i stadsdelsnämnden förutsätter en ömsesidig respekt både från tjänstemän sida som våra politiska motståndare. Detta gäller hur man hanterar våra yttranden, förslag eller synpunkter men också vårt förhållningsätt när vi debattera i det offentliga sammanhanget. Vi undrar var den demokratiska möjligheten för medborgarna finns? Parametern för delaktighet och inflytande som medborgarna har räknas enligt förvaltningen som antalet utförda medborgarmöte, inget nämns om det låga valdeltagandet, det låga antalet medborgarförslag, de minskade träffpunkterna för medborgare/förvaltning, de få möteslokalerna samt behovet som finns hos många av att känna till sina rättigheter. Tyvärr har man även medborgarmötena förlorat lite av sin demokratiska glans, när man t.ex. använt dem för att ursäkta försäljningen av allmän nyttan.

Vi saknar också detaljnivån i verksamhetsberättelsen, t.ex. nämner man att 702 ärenden ang. försörjningstöd har avslutats varav en fjärdedel pga. av arbete eller studier, resterande 3 fjärdedelar har ett helt okänt öde. Vad finns bakom dessa siffror? Är det engångsansökningar för att de fått jobb? Eller har vi en dold behov som täcks av vänner och släkt? Hur många har blivit nekade?

Vi tror att det är viktigt att vara så tydlig som möjlig, det är så man ger en demokratisk insyn till verksamheten.

§21 Remissvar gällande motion (2012:67) om hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/837-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen i Stockholms stad överlämna detta tjänstutlåtande.

Yrkande: Ersättaren Lorena Delgado (V) anmäler för Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) tar detta särskilda uttalande som sitt. Ordförande Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) att Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ansluter till Vänsterpartiets särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Vänsterpartiets särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ledamot Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Vänsterpartiets särskilda uttalande enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för återremiss enligt Vänsterpartiets särskilda uttalande och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Invänta kompletterande svar från stadsdelsförvaltningen . Ärendet återremitteras till nästa sammanträde 2013-02-28.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2013-01-24

Ärende

Rudy Espinoza, ord.(V)

Lorena Delgado, ers.(V)

Särskild uttalande-återremiss

Vi tror att förvaltningen missförstått motionärernas petition, under tredje att-satsen skriver motionärerna ”att metoder/rutiner tas fram för att årligen för varje placerat barn göra skriftliga riskbedömningar för sannolikheten(utifrån forskning) av ett sammanbrott i placeringen.” Det vill säga en kontinuerlig uppföljning, som ett förebyggande arbete för att inte hamna i stor sannolikhet av sammanbrott.

Här känner vi att förvaltningen svarat väldigt vagt, och redovisar att det ingår i den kontinuerliga uppföljningen som pågår varje dag samt att ett anpassat stöd ges när sammanbrottet redan nära. Finns det inga behov för rutiner som kan förebygga sammanbrott

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§22 Svar på remiss om motion (2012:73) om att fler måste våga anmäla sexualbrott

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/864-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens skrivelse som svar på remissen.

Yrkande: Ledamoten Liliane Svensson (S) anmäler för Socialdemokraterna ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöparitet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut samt Socialdemokraternas förslag till beslut med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens skrivelse som svar på remissen.

Reservation från vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-01-24

Robert Lagergren m. fl. (S)

Ärende

D.nr. 1.5.1/864.2012

Svar på remiss om motion (2012:73) om att fler måste våga anmäla sexualbrott

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens svar på remissen.

Samt att därutöver anföra

Vi socialdemokrater anser att Skärholmens förvaltning gör ett bra arbete bl.a. genom Skärholmens brottsförebyggande råd, (Brå). Oavsett detta så är anmälningsgraden för låg. Det finns därför anledning anser vi, att ytterliggare öka anmälningsgraden. För att uppnå detta behövs en strategi i hur man ska kunna uppnå detta. Därför anser vi att det inte räcker med att redovisa vad som görs utan man måste beskriva vad som ytterliggare krävs och vad man kan göra för att uppnå det maximala.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 3/2013-01-24

Del II Öppna delen

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§23 Återrapportering av projekt som beviljades utvecklingsmedel 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.6/3-2013, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport till Länsstyrelsen gällande projekt Våldsutsatta barn- Socialtjänst i samverkan (VBSS).

Yrkande: Ledamoten Birgitte Isberg (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Socialdemokraternas särskilda uttalande enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens rapport till Länsstyrelsen gällande projekt Våldsutsatta barn- Socialtjänst i samverkan (VBSS).

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-01-24

Robert Lagergren m.fl. (s)

Ärende

Dnr.1.2.6/3-2013

Återrapportering av projekt som beviljades utvecklingsmedel 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Särskilt uttalande

Mycket bra rapport. Vi socialdemokrater hyser dock hopp om att den ca 10 % del av män som är i samma situation och blir utsatta för våld i nära relationer i framtiden ska få samma möjlighet till hjälp och stöd. Där kan stadsdelsförvaltningen utöka sina insatser.

§24 Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta barn, barn som bevittnat våld och våldsutövare

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.1/1-2013, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Socialstyrelsen om medel till kvalitetsutveckling inom socialtjänsten.

- Omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna ansökan till Socialstyrelsen om medel till kvalitetsutveckling inom socialtjänsten.

- Ärendet omedelbart justeras.

§25 Verksamhetsplan 2013 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/860-2012, med förslag till beslut

att

- Verksamhetsplan 2013 för Mediciniskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR godkänns och läggs till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Verksamhetsplan 2013 för Mediciniskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§26 Verksamhetsberättelse 2012 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/861-2012, med förslag till beslut

att

- Verksamhetsberättelse 2012 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS godkänns och läggs till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Verksamhetsberättelse 2012 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS godkänns och läggs till handlingarna.

§27 Beredskapstjänst, Sjuksköterskor natt, vid Sätra vård- och omsorgsboende

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 7/839-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra till stadsdelsförvaltningen att teckna nytt avtal med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd om ”Beredskapstjänst sjuksköterskor natt vid Sätra vård- och omsorgsboende och Frösätra gruppboende”.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Uppdra till stadsdelsförvaltningen att teckna nytt avtal med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd om ”Beredskapstjänst sjuksköterskor natt vid Sätra vård- och omsorgsboende och Frösätra gruppboende”.

§28 Fastställande av ansvaret som verksamhetschef för hälso- och sjukvården enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/862-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsförvaltningen föreslår stadsdelsnämnden beslutar att låta Inger Erlandsson uppdrag som verksamhetschef enligt § 29 HSL övergå från ett tidsbegränsat förordnande till att bli permanent från och med 2013-01-31.

- Ärendet justeras omedelbart.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Låta Inger Erlandsson uppdrag som verksamhetschef enligt § 29 HSL övergå från ett tidsbegränsat förordnande till att bli permanent från och med 2013-01-31.

- Ärendet justeras omedelbart.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§29 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.2/6-2013, med förslag till beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning för Stockholms stad.

- Stadsdelsnämnden ger fullmakt åt förvaltningschefen för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning att för nämndens räkning att fatta beslut om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare.

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Delta i den gemensamma upphandlingen av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning för Stockholms stad.

- Ge fullmakt åt förvaltningschefen för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning att för nämndens räkning att fatta beslut om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare.

- Ärendet omedelbart justeras.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§30 Gemensam upphandling av Kommunikationstjänster

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.2/7-2013, med förslag till beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av Kommunikationstjänster för Stockholms stad.

- Stadsdelsnämnden ger fullmakt åt stadsdelsdirektören att för nämndens räkning att fatta beslut om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare.

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Delta i den gemensamma upphandlingen av Kommunikationstjänster för Stockholms stad.

- Ge fullmakt åt stadsdelsdirektören att för nämndens räkning att fatta beslut om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare.

- Ärendet omedelbart justeras.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§31 Komplettering av utvärdering av en fortsatt utveckling av fritidsverksamheten i Skärholmens stadsdelsförvaltning

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 499/633-2009, med förslag till beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner denna utvärdering av en fortsatt utveckling av fritidsverksamheten i Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Yrkande: Ledamoten Anders Lindell (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Miljöpartiets särskilda uttalande enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna denna utvärdering av en fortsatt utveckling av fritidsverksamheten i Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Miljöpartiet med stöd av Socialdemokraterna

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Miljöpartiet med stöd av Socialdemokraterna

Skärholmens Stadsdelsnämnd

Rebwar Hassan (mp)

Anders Lindell (mp)

Ärende

Dnr 499/633-2013

Särskilt uttalande

Vi tackar förvaltningen för svaret på våra frågor. Särskilt turerna kring träffpunkten i Vårberg klarnar väsentlig.

När det gäller den ojämna könsfördelningen i våra verksamheter fortsätter vi att vara oroade. Att tjejer tar del av fritidsverksamheten mindre än killar innebär en direkt snedfördelning av våra resurser. De högre besöksantalen än i andra delar av staden är ett tecken på hur viktig verksamheten är i Skärholmen. I svaret står att tjejer och killar efterfrågar verksamhet i olika former och på olika platser och att tjejer just därför inte besöker träffpunkterna lika mycket.Vi litar naturligtvis på den bedömningen men tycker att det är viktigt att man följer upp hur det totala utbudet fördelas. Det är viktigt att det nuvarande utbudet hela tiden uppdateras för att passa alla, istället för att i första hand kompletteras med ”tjejaktiviteter”. En trend där tjejers och killars fritidsverksamhet blir allt mer uppdelad vore mycket negativ för jämställdheten i Skärholmen.

§32 Anmälan av reviderade lokala rutiner för sociala delegationen

Föreligger förvaltningens anmälningsärende, dnr 1.1/19-2013, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden lägger de reviderade lokala rutinerna till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga de reviderade lokala rutinerna till handlingarna.

§33 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 7/840-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner ansökan.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna ansökan.

§34 Anmälan av Tillståndsbevis från Socialstyrelsen

Föreligger Tillståndsbevis från Socialstyrelsen dnr 6.3.1-57630/2012, dnr 8/030-2013, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga anmälan till handlingarna.

§35 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-01-02, öppna delen

Föreligger protokollsjustering sammanträde 2013-01-02, med förslag till beslut

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2013-01-02. Justerat 2013-01-02.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av protokollsjusteringarna av sammanträdesprotokoll 2013-01-02 godkänns.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2013-01-02. Justerat 2013-01-02.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

§36 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

A. Protokoll Gruppledarmöte 2012-12-13

B. Protokoll från Pensionärsrådet 2012-11-15

C. Protokoll från Pensionärsrådet 2012-12-06

D. Protokoll från Rådet för funktionshindersfrågor 2012-11-21

Föreligger inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – D godkänns med justering i ärende 36 A. Ledamoten Andreas Lundin (M) var ej med på detta gruppledaremöte, han ersattes under mötet av ledamoten Tapani Juntunen (M).

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- De inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – D godkänns med justering i ärende 36 A. Ledamoten Andreas Lundin (M) var ej med på detta gruppledaremöte, han ersattes under mötet av ledamoten Tapani Juntunen (M).

§37 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att skrivelserna i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga skrivelserna i nämndens skrivelsepärm till handlingarna.

§38 Balanslista uppdrag SDN 3/2013-01-24

Föreligger förvaltningens balanslista uppdrag SDN 3/2013-01-24, dnr 1.2.1/024-2013, med förslag till beslut

att

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 3/2013-01-24, till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av balanslistan läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 3/2013-01-24, till handlingarna.

§39 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (FP) sammanträdet kl. 18.55.

---------------------------------------------------------