Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-01-30

Sammanträde 2014-01-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skärholmens medborgarkontor, Bodholmsplan 2

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-12-12, öppna delen

4 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-01-02, val till det socialdelegerade utskottet

Medborgarförslag

5 Belysning vid förskolan på Concordiavägen 29, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4/707-2013

7 Verksamhetsberättelse 2013 för medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, dnr 1.1/982-2013

8 Val av ledamot till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2014, dnr 8/992-2013

9 Utredning gällande förändring av delegationsordningen, dnr 1.1/984-2013

Remissärenden

10 Remissvar av motion (2013:71) av Mats Berglund m.fl (alla MP) om en ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar, dnr 1.5.1/977-2013

11 Förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten och förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga, dnr 1.5.1/1008-2013

12 Förslag till detaljplan för Sveaorden 1 i stadsdelen Bredäng, SDp 2013-06057, dnr 1.6/970-2013

13 Svar på remiss gällande ansökan om serveringstillstånd till Fiskrestaurang, dnr 1.5.3/1021-2013

14 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnderna, dnr 1.5.1/891-2013

Anmälningsärenden

15 Anmälan av svar på hemställan till socialförvaltningen. Angående vaktvillkor på Angelos Bar, 1.3.1/517-2013

16 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Douglas Sportsbar, Skärholmen, dnr 1.4/995-2013

17 Ansökan om utvecklingsmedel 2014, Socialstyrelsen, dnr 2.1/007-2014

18 Förslag till detaljplan på fastigheten Kalvholmen 1 m fl i stadsdelen Skärholmen - för kännedom, dnr 1.6/935-2013

19 Granskning av detaljplan för ny gång- och cykelbro i Kungens kurva, dnr 1.6/934-2013

20 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen, dnr 2.2.2/157-2013

21 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen, dnr 2.2.2/157-2013

22 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen, dnr 2.2.2/157-2013

23 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen, dnr 2.2.2/005-2014

24 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen, dnr 2.2.2/023-2014

25 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2013-12-12
b. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2013-09-18

26 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Balanslista uppdrag SDN 2/2014-01-30, dnr 1.2.1/012-2014

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (279 kb)

§17 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§18 Godkännande av dagordning

§19 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-12-12, öppna delen

§20 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-01-02

§21 Belysning vid förskolan på Concordiavägen 29 - Svar på medborgarförslag

§23 Verksamhetsberättelse 2013 för medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS

§24 Val av ledamot till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2014

§25 Utredning gällande förändringar av delegationsordningen - Redovisning av utredningsuppdrag

§26 Remissvar av motion (2013:71) av Mats Berglund med fler (alla Miljöpartiet) om en ambulerande kulturfestival i stadens yttre stadsdelar - Svar på remiss

§27 Förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten och förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga - Svar på remiss från kommunstyrelsen av remiss från Socialstyrelsen gällande förslag till föreskrifter och allmänna råd (Dnr 23931/2013) respektive allmänna råd (Dnr 17906/2013)

§28 Förslag till detaljplan för Sveaordern 1 i stadsdelen Bredäng, SDp 2013-06057 - Svar på remiss

§29 Ansökan om serveringstillstånd till Fiskrestaurang - Svar på remiss

§30 Ändring i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden - Svar på remiss

§31 Anmälan av svar på hemställan till socialförvaltningen, angående vaktvillkor på Angelos Bar

§32 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byta av speltyp på Douglas Sportsbar, Skärholmen

§33 Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld av närstående och våldsutövare

§34 Förslag till detaljplan för fastigheten Kalvholmen 1 med fler i stadsdelen Skärholmen - För kännedom

§35 Granskning av detaljplan för ny gång- och cykelbro i Kungens kurva - För kännedom

§36 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§37 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§38 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§39 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§40 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§42 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§43 Balanslista uppdrag SDN 2/2014-01-30