Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-08-18

Sammanträde 2016-08-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 7/2016-06-14, § 12-§ 41

Medborgarförslag

4 Tillgång till internet, dnr 1.2.4./633-2016

5 Öppna Förskolan Vårgården, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4./106- 2016

Svar på skrivelser

6 Skrivelse angående samverkan kring barn som far illa, dnr 6./199-2016

Beslutsärenden

7 Månadsrapport per juni 2016, dnr 1.2.1./5732-2016

8 Kassaförvaltare tillika firmatecknare, dnr 1.2./564-2016

9 Anmälan av tillsynsplan 2016 gällande tobak och folkölstillsyn, dnr 1.3.1./546-2016

Remissärenden

10 Motion om feriejobb för ungdomar, dnr 1.5.1./267-2016

11 Samverkan mellan skola och socialtjänst, dnr 1.5.1./268-2016

12 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad, dnr 1.5.1/435-2016

13 Motion om rätt till äldreboende, dnr 1.5.1./385-2016

14 Anhörig- och objektanställningar inom hemtjänsten, dnr 1.5.1./616- 2016

15 Här är världen större: Biblioteksplan för Stockholm 2016-2020, dnr 1.5.1./384-2016

18 Ändring av mandatperioder, sammansättning m.m. och ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd, dnr 1.5.1./440-2016

18:a Förslag till detaljplan för Kurvan 2 och 5 i Huddinge kommun, dnr 1.5.3./586-2016

19 Anmälan om inhyrningsavtal i idrottshall för fritidsverksamheten, dnr 2.2.1./568-2016

19:a Bygglovsremiss återvinningsstationer, dnr 1.5.3./670-2016

19:b Beslut om verksamhetsbidrag för pensionärsföreningar, dnr 5./1772016

20 Anmälan om studieresa till Riga, dnr 1.1./698-2016

21 Anmälan om studieresa till Bolton, dnr 1.1./699-2016

22 Inbjudan till gemensam upphandling av ramavtal för tryckeritjänster, dnr 2.2.2./565-2016

23 Information om central upphandling av skyltar, dnr 2.2.2./612-2016

24 Avslut av uppföljningsärende 2016-005820 gällande förskolan Falken, dnr 2.6./388-2016

25 Avslut av uppföljningsärende 2016-003972 gällande förskolan Språngbrädan, dnr 2.6./388-2016

26 Avslut av uppföljningsärende 2016-003973 gällande förskolan Skärholmshöjden, dnr 2.6./388-2016

27 Avslut av uppföljningsärende 2016-004970 gällande förskolan Fågelholmen, dnr 2.6./388-2016

Protokoll

28:a Protokoll från Förvaltningsgruppen 2016-08-11

28:b Protokoll från Pensionärsrådet 2016-08-11

28:c Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2016-08-12

28:d Minnesanteckningar från Demokratiberedningen 2016-05-26

29 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Balanslista uppdrag SDN 8/2016-08-18, dnr 1.2.1./001-2016

§24 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§25 Godkännande av dagordning

§26 Anmälan av protokollsjustering, Sammanträdesprotokoll 7/2016-06-14, § 12 - § 41

§27 Tillgång till internet

§29 Skrivelse angående samverkan kring barn som far illa - Svar på skrivelse

§31 Kassaförvaltare tillika firmatecknare

§32 Anmälan av tillsynsplan 2016 gällande tobak och folkölstillsyn

§33 Motion om feriejobb för ungdomar - Svar på remiss, dnr 106-229/2016

§34 Samverkan mellan skola och socialtjänst - Svar på remiss, dnr 106-360/2016

§35 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad - Svar på remiss, dnr 156-607/2016

§36 Motion om rätt till äldreboende - Svar på remiss, dnr 106-533/2016

§37 Anhörig- och objektsanställningar - Svar på remiss, dnr 152-055/2016

§38 Här är världen större: Biblioteksplan för Stockholm 2016-2020 - Svar på remiss, dnr 000646/2016

§39 Förslag till detaljplan för Vårbergstoppen, del av Skärholmen 2:1 i stadsdelen Vårberg, S-Dp 2015-15235 Svar på remiss, dnr 2015-15235

§41 Ändring av mandatperioder, sammansättning m.m. och ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd - Svar på remiss, dnr 101-671/2016

§42 Förslag till detaljplan för Kurvan 2 och 5 i Huddinge kommun. - Svar på remiss, dnr KS-2015/291

§43 Anmälan om inhyrningsavtal i idrottshall för fritidsverksamheten

§44 Bygglovsremiss återvinningsstationer

§45 Beslut om verksamhetsbidrag för pensionärsföreningar i Skärholmens stadsdel 2016

§46 Anmälan om studieresa till Riga

§47 Anmälan om studieresa till Bolton

§49 Information om upphandling av skyltar

§50 Avslut av uppföljningsärende 2016-005820 gällande förskolan Falken

§51 Avslut av uppföljningsärende 2016-003972 gällande förskolan Språngbrädan

§52 Avslut av uppföljningsärende 2016-003973 gällande förskolan Skärholmshöjden

§53 Avslut av uppföljningsärende 2016-004970 gällande förskolan Fågelholmen

§55 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§56 Balanslista uppdrag SDN 8/2016-08-16