Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-02-02

Sammanträde 2017-02-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgakontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 12/2016-12-15, § 13-§ 38

4 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 1/2017-01-02

Medborgarförslag

5 Bom mot olovlig körning i Sätra, dnr 1.2.4./1194-2016

6 Önskemål om offentliga toaletter i Sätradal, dnr 1.2.4./1197-2016

7 Uppförande av en stor och en liten rutschkana i Kulans parklek, Sätra, dnr 1.2.4./1198-2016

8 Mer belysning i Sätra centrum, dnr 1.2.4./1199-2016

9 Upprustning av plaskdammen i Sätradal, dnr 1.2.4./1203-2016

10 Skidspår, dnr 1.2.4./013-2017

12 Besparing vad gäller hjälp till personer med funktionsnedsättning, dnr 1.2.1./1046-2016

13 Färre besök från unga i äldreomsorgen, dnr 7/1048-2016

14 Åtgärder gällande särskilda avgifter, dnr 6/1169-2016

16 Lokala rutiner för sociala delegationen, dnr 1.1./1230-2016

Remissärenden

18 Ny översiktsplan för Stockholms stad, dnr 1.5.3./1078-2016

Anmälningsärenden

20 Anmälan av en tecknad lokal samverkansöverenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Skärholmen, dnr 1.2.5./754-2016

21 Åtgärder och effekter inom verksamheten utifrån Skolinspektionens granskning av förskolan Ålgrytevägen 101, dnr 4.3./809-2015

22 Rivning av bergbana, byggnation av ny hissanläggning och gångbro samt anslutning på nedre plan, dnr 1.5.3./1153-2016

23 Nybyggnad stavkyrka, underjordiskt kapell, bröllopskapell/paviljong samt uppsättande av träportar, dnr 1.5.3./1151-2016

24 Synpunkter på ansökan för uppsättning av en tillfällig kommunikationsmast på Trafikverkets etablering i Sätraskogens naturreservat, dnr 1.5.1./1187-2016

25 Anmälan om resa till Bryssel, Belgien, dnr 1.1./1160-2016

26 Avslut av uppföljningsärende 2016-005819 gällande förskolan Idet, dnr 2.6./272-2016

27 Inbjudan till gemensam upphandling av konsumentvägledning, dnr 2.2.2./1144-2016

28 Förlängning av ramavtal avseende riksfärdtjänstresor, dnr 2.2.2./1168-2016

Protokoll

29:a Protokoll från Förvaltningsgruppen 2016-12-08

29:b Protokoll från Gruppledarmöte 2016-12-15

29:c Protokoll från Pensionärsrådet 2017-01-26

29:d Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2017-01-27

30 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Balanslista uppdrag SDN 2/2017-02-02, dnr 1.2.1./001-2017

§19 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§20 Godkännande av dagordning

§21 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 12/2016-12-15 § 13 - § 38

§22 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 1/2017-01-02 § 1 - § 6

§23 Bom mot olovlig körning i Sätra

§24 Önskemål om offentliga toaletter i Sätradal

§25 Uppförande av en stor och en liten rutschkana i Kulans parklek, Sätra

§26 Mer belysning i Sätra centrum

§27 Upprustning av plaskdammen i Sätradal

§30 Besparing vad gäller hjälp till personer med funktionsnedsättning

§31 Färre besök från unga i äldreomsorgen

§38 Anmälan av en tecknad lokal överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Skärholmen

§39 Åtgärder och effekter inom verksamheten utifrån Skolinspektionens granskning av förskolan Ålgrytevägen 101

§42 Synpunkter på ansökan för uppsättning av en tillfällig kommunikationsmast på Trafikverkets etablering i Sätraskogens naturreservat

§43 Anmälan om resa till Bryssel, Belgien

§44 Avslut av uppföljningsärende 2016-005819 gällande förskolan Idet

§45 Inbjudan till gemensam upphandling av konsumentvägledning

§46 Förlängning av ramavtal gällande riksfärdtjänstresor

§48 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§49 Balanslista uppdrag SDN 2/2017-02-02

§50 Skrivelse om konsekvenserna av ekonomiskt bistånd för papperslösa

§51 Skrivelse om granskning av rätt till heltid i förskolan