Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-10-26

Sammanträde 2017-10-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgakontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 9/2017-09-21, § 12-§ 39

Medborgarförslag

4 Ordningsvakter i Skärholmens stadsdel dnr 1.2.4./867-2017

5 Ordningsvakter i stadsdelen Skärholmen, dnr 1.2.4./868-2017

6 Ordningsvakter i Sätra eller hela stadsdelen, dnr 1.2.4./869-2017

7 Ordningsvakter dygnet runt i Sätra centrum och dess närområde, dnr 1.2.4./870-2017

8 Ordningsvakter, dnr 1.2.4./871-2017

Svar på medborgarförslag

9 Konstgräs på Bredängs bollplan, dnr 1.2.4./1009-2016, 1.2.4./101-2017

10 Skridskobana på Skärholmstorget, dnr 1.2.4./144-2017, 1.2.4./292-2017

11 Bättre belysning på Örnsätrabacken 122 i Sätra, dnr 1.2.4./395-2017

12 Ledstång vid Sätra varv, dnr 1.2.4./506-2017

13 Tillgång till säkert förvaringsutrymme för Skärholmens hembygdsförening, dnr 1.2.4./549-2017

Svar på skrivelser

14 Högljudd musik på Skärholmstorget, dnr 3./784-2017

Beslutsärenden

15 Månadsrapport september, dnr 1.2.1./884-2017

15:a Kvalitetsutveckling i socialtjänsten, dnr 1.1./895-2017

Remissärenden

16 Förslag till detaljplan för Skärholmsdalen i stadsdelen Sätra, dnr 1.5.3./787-2017

17 Förslag till detaljplan för Söderholmen i stadsdelen Vårberg, dnr 1.5.3./788-2017

18 Förslag till detaljplan för Vårbergsvägen i stadsdelarna Vårberg och Skärholmen, dnr 1.5.3./789-2017

19 Förslag till detaljplan för Mälaräng i stadsdelarna Bredäng, Mälarhöjden och Fruängen, dnr 1.5.3./790-2017

20 Motion (2017:33) om ett modernt och hållbart Stockholm, dnr 1.5.1./530-2017

Anmälningsärenden

21 Svar till Skärholmens stadsdelsnämnd gällande skrivelse till SISAB:s styrelse om paviljongetablering, dnr 1.6./618-2016

22 Granskning av detaljplan Vårbergstoppen, området vid kv Svanholmen, del av Skärholmen 2:1, dnr 1.6./758-2017

23 Brukaravtal gällande skötsel av parkmark i Bredäng, dnr 2.2.1./878-2017

24 Vidaredelegation av beslutanderätt, gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark, dnr 2.2.2./840-2017

25 Vidaredelegation av beslutanderätt, möjlighet att avropa e-arkivkonsult, dnr 2.2.2./857-2017

26 Markanvisningar för bostadsändamål i Skärholmens stadsdelsnämndsområde, dnr 3./887-2017

Protokoll

27 Protokoll

a. Protokoll från Förvaltningsgruppen 2017-09-21
b. Protokoll från Gruppledarmöte 2017-09-21
c. Protokoll från Pensionärsrådet 2017-10-19
Dukas till sammanträdet
d. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2017-10-20
Dukas till sammanträdet
e. Protokoll från Pensionärsrådet 2017-09-14
f. Protokoll från Skärholmens råd för funktionshinderfrågor 2017-09-15

28 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Balanslista uppdrag SDN 10/2017-10-26, dnr 1.2.1./001-2017

§15 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§16 Godkännande av dagordning

§17 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 9/2017-09-21, § 12 - § 39

§18 Ordningsvakter i Skärholmens stadsdel - medborgarförslag

§19 Ordningsvakter i stadsdelen Skärholmen - medborgarförslag

§20 Ordningsvakter i Sätra eller hela stadsdelen - medborgarförslag

§21 Ordningsvakter dygnet runt i Sätra centrum och dess närområde - medborgarförslag

§22 Ordningsvakter - medborgarförslag

§24 Skridskobana på Skärholmstorget - Svar på medborgarförslag

§25 Bättre belysning på Örnsätrabacken 122 i Sätra - Svar på medborgarförslag

§26 Ledstång vid Sätra varv - Svar på medborgarförslag

§27 Tillgång till säkert förvaringsutrymme för Skärholmens hembygdsförening - Svar på medborgarförslag

§28 Högljudd musik på Skärholmstorget - Svar på skrivelse

§29:a Kvalitetsutveckling i socialtjänsten

§30 Förslag till detaljplan för Skärholmsdalen i stadsdelen Sätra

§31 Förslag till detaljplan för Söderholmen i stadsdelen Vårberg

§32 Förslag till detaljplan för Vårbergsvägen i stadsdelarna Vårberg och Skärholmen

§33 Förslag till detaljplan för Mälaräng i stadsdelarna Bredäng, Mälarhöjden och Fruängen

§34 Motion (2017:33) om ett modernt och hållbart Stockholm

§35 Svar till Skärholmens stadsdelsnämnd gällande skrivelse till SISAB:s styrelse om paviljongetablering

§36 Granskning av detaljplan Vårbergstoppen, området vid kv Svanholmen, del av Skärholmen 2:1

§37 Brukaravtal gällande skötsel av parkmark i Bredäng

§38 Vidaredelegation av beslutanderätt, gemensam upphandling av seende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

§39 Vidaredelegation av beslutanderätt, möjlighet att avropa e-arkivkonsult

§40 Markanvisningar för bostadsändamål i Skärholmens stadsdelsnämndsområde

§42 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§43 Balanslista uppdrag SDN 10/2017-10-26