Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-09-27

Sammanträde 2018-09-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medbogarkontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.

Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.

Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på Medborgarkontoret.

Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 9/2018-08-30, § 19-§ 42

Medborgarförslag

4 Förslag om att bänkar i gångstråk rustas upp, ytterligare papperskorgar i backen vid Ekholmsvägen, bikupor i Perennparken m.m, dnr 1.2.4./684-2018

5 Fyra i rad - basket i Bredäng, dnr 1.2.4./711-2018

Svar på skrivelser

6 Framtida möjligheter för stadsdelens fritidsgårdsverksamhet, dnr 5./480-2018

7 Socialtjänstens insatser riktade till unga i riskzon och kriminalitet, dnr 6./486-2018

9 Tillfällig ändring av delegationsordningen för Vuxenenheten inklusive socialpsykiatri, dnr 1.1./588-2016

10 Ny servicebostad på Vita Liljans väg i Bredäng - inriktningsärende, dnr 2.6./215-2018

11 Lokala rutiner för sociala delegationen - återremitterat ärende, dnr 1.1./173-2018

12 Fyllnadsval till Skärholmens lokala pensionärsråd 2018, dnr 7./691-2018

12:a Artificiell intelligens, hur kan Skärholmens stadsdelsförvaltning dra nytta av framtidens teknik? Studieresa till Boston 2018, dnr 1.1./724-2018

Remissärenden

13 Förslag till ändringar i Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter, dnr 1.5.1./602-2018

14 Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället, dnr 1.5.1./645-2018

Anmälningsärenden

15 Ansökan om medel som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn, dnr 2.1./690-2018

16 Nominering till Bengt Börjessons pris, Dnr 6./701-2018

Protokoll

17 Protokoll från:

a. Förvaltningsgruppen 2018-08-30
Skickas ut v 38
b. Gruppledarmöte (minnesanteckningar) 2018-08-30
c. Pensionärsrådet 2018-09-20
Dukas till sammanträdet
d. Rådet för funktionshinderfrågor 2018-09-21
Dukas till sammanträdet
e. Pensionärsrådet 2018-08-23
f. Skärholmens råd för funktionshinderfrågor 2018-08-24
g. Skärholmens ungdomsråd 2018-08-29
h. Skärholmens ungdomsråd 2018-09-12

18 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Balanslista uppdrag SDN 9/2018-09-27, dnr 1.2.1./001-2018

§11 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§12 Godkännande av dagordning

§13 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 8/2018-08-30, § 19-§ 42

§14 Förslag om att bänkar i gångstråk rustas upp, ytterligare papperskorgar i backen vid Ekholmsvägen, bikupor i Perennparken m.m

§15 Fyra i rad -­ basket i Bredäng

§16 Framtida möjligheter för stadsdelens fritidsgårdsverksamhet - Svar på skrivelse

§17 Socialtjänstens insatser riktade till unga i riskzon och kriminalitet - Svar på skrivelse

§19 Tillfällig ändring av delegationsordningen för vuxenenheten inklusive socialpsykiatri

§20 Ny servicebostad på Vita Liljans väg i Bredäng - inriktningsärende

§21 Lokala rutiner för sociala delegationen -återremitterat ärende

§22 Fyllnadsval till Skärholmens lokala pensionärsråd 2018

§22:a Artificiell intelligens, hur kan Skärholmens stadsdelsförvaltning dra nytta av framtidens teknik?

§23 Förslag till ändringar i Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter

§24 Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning -­ ett ansvar för hela samhället

§25 Ansökan om medel som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn

§28 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§29 Balanslista uppdrag SDN 9/2018-09-27