Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde i Stockholms Hamn AB 2022-02-23

Sammanträde i Stockholms Hamn AB 2022-02-23

Datum
Klockan
09:00
Plats
På distans (samt eventlokalen Port view i Värtaterminalen)

3 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Förslag att anta Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy att gälla för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag (utsänd)

6 Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2021 (utsänd)

7 Förslag till kajstrategi för Stockholms stad (utsänd)

8 Ombud till bolagsstämmor 2022 (utsänd)

9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)

10 Projekt Stadsgården 167 – Kajreparation m.m.; investeringsbeslut (utsänd)

11 Utveckling av kaj 4 och 5 i Kapellskärs hamn; investeringsbeslut (utsänd)

12 Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
12.1.1 Remissvar_Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland.pdf (274 kb) 12.1.2 Bilaga_Regeringsuppdrag_2020_02003_TP.pdf (543 kb) 12.1.3 Trafikverkets_Regeringsuppdrag_Gotlandstrafiken.pdf (999 kb) 12.2.1 Remissvar_Cykelstaden - cykelplan för Stockholm.pdf (304 kb) 12.2.2 Remissversion av cykelplan för Stockholm 2021(SH 2021704-1.1).pdf (2 340 kb) 12.2.3 Reviderade stråk remissversion(SH 2021704-1.2).pdf (3 033 kb) 12.2.4 Cykelplan - Reviderade stråk(SH 2021704-1.3).pdf (19 183 kb) 12.3.1 Remissvar_EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet_StadshusAB.pdf (360 kb) 12.3.2 Remissvar_EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet_Regeringen.pdf (361 kb) 12.3.3Huvuddokument för riktlinjer för utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet.pdf (943 kb) 12.3.4 Riktlinjer för utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet om ändring av förordning.pdf (14 171 kb) 12.3.5 EUs nya ramverk för rörlighet i städer.pdf (976 kb) 12.3.6 Handlingsplan för att stärka långväga och gränsöverskridande persontrafik.pdf (512 kb) 12.3.7 Utvidgningen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) till närliggande områden.pdf (499 kb) 12.3.8 ITS-direktivet.pdf (470 kb) 12.4.1 Godkänt gemensamt tjänsteutlåtande - Förslag till Länsplan.pdf (273 kb) 12.4.2Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033(SH 2021740-1.2).pdf (681 kb) 12.5.1 Remissvar_Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.pdf (212 kb) 12.5.2 Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.pdf (6 670 kb) 12.6.1 Remissvar_motion om att ta tillvara de sociala företagen i Stockholm.pdf (236 kb) 12.6.2 Motion om att ta tillvara de sociala företagen i Stockholm(SH 2021699-1.1).pdf (124 kb) 12.7.1 Remissvar - Trafiksäkerhetsplan för Stockholm stad(SH 2021716-2).pdf (192 kb) 12.7.2 Trafiksäkerhetsplan - En del av framkomlighetsstrategin(SH 2021716-1.1).pdf (1 331 kb) 12.8.1 Yttrande_Naturvårdsverkets vägledning om tillsyn och prövning av hamnar_miljöbalken.pdf (294 kb) 12.8.2 Vägledning om tillsyn och prövning av hamnar (remissversion).pdf (4 366 kb)

13 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

14 Övriga frågor

a. Styrelsekonferens Åbo: Måndag den 28 mars (avgång till Åbo på kvällen) till och med onsdag 30 mars (ankomst tidig kväll). Information sänds ut separat. b. Nästa styrelsemöte; onsdagen den 30 mars 2022 (under styrelsekonferensen, vi återkommer om tid).