Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2014-06-11

Sammanträde 2014-06-11

Datum
Klockan
16.30
Plats
Torsgatan 26, sessionssalen, rum 224

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 6 mars 2014 (båda).

3 Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2014 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

4 Arbetsordning och instruktion för verksamheten (båda).

5 Verksamhetsrapport - Prognos 1 för år 2014 (båda).

6 Utökad limit på koncernkontot 2014 (SV AB).

7 Strategisk Plan 2015 (SV AB).

8 Reviderad upphandlingspolicy (SV VA AB).

9 Projekt 360313 "UV-desinfektion V:a Norsborg" - utökad kostnadsram (SV VA AB).

10 Projekt 361311 "Beckomberga Centrala delen" (SV VA AB).

11 Stockholms Stads Handlingsplan för God Vattenstatus (SV AB).

12 Upphandling av Ramavtal Slamhantering Avlopp (SV VA AB).

13 Upphandling av Ramavtal Slamhantering Vatten (SV VA AB).

14 Upphandling av ramavtal renovering av vattenledningar med formpassade rör av PE (SV VA AB).

15 Dagvattenstrategi - Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering (SV VA AB).

16 Angående Remiss från Miljödepartementet M2013/3232/Ke gällande Naturvårdsverkets Förslag till nya etappmål - redovisning av regeringsuppdrag (SV AB).

17 Nybyggnation av vattenreningsverk "Bornsjöverket" för rening av bottenvatten Genomförandebeslut (SV VA AB).

18 Projekt "Förbifart Stockholm, vattenledningar i Skärholmsvägen" samt Projekt "Förbifart Stockholm, flytt av huvudvattenledningar etapp Smistavägen" (SV VA AB).

19 Förvärv av sopsugsanläggning (SV AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

20 Driftrapport t.o.m. april 2014 (SV VA AB).

21 Årsredogörelse 2013 Stadsrevisionen (båda).

22 Årsberättelse 2013 (båda).

23 Miljörapport 2013 (SV VA AB).

24 Sammanfattning läget i skärgården 2013 (SV VA AB).

25 Nyckeltalsrapport (SV AB).

26 Redovisning av strategiskt styrkort tertial 1 2014 (SV AB).

27 Pågående rättstvist er vid domstol och skadestånd för sak- och personskador per 30/4 2014 för Stockholm Vatten VA AB (båda).

ÖVRIGA ÄRENDEN

28 Kommande ärenden till styrelsen (båda).