Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2007-06-12

Sammanträde 2007-06-12

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret (Adm)

5 Ekonomisk uppföljning månad 5/2007 (utdelas) (Adm) P

6 Årsrapport 2006, renhållningsnämnden (Adm)

7 Årsrapport 2006, trafiknämnden (Adm)

8 Förhyrning av lokaler i tekniska nämndhuset (Adm)

9 Uppgörelse mellan Stockholms läns landsting (SLL), Stockholms Lokaltrafik AB (SL) och staden om utbyggnad av kollektivtrafik samt bostäder och arbetsplatser. Genomförandebeslut Gubbängen (S+Explk)

10 Stockholms offentliga kranar. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s). Remiss (S)

11 Databas för trafikmätningar. Genomförandebeslut (Tp)

12 Förnyad upphandling av restidsdata. Genomförandebeslut (Tp)

13 Miljökontroll av lekplatser. Skrivelse av Per Ankersjö (c) (Tp)

15 Trängselskattens införande. Konsekvenser och förslag till uppföljning (Tp) *

16 Vägutredning effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet. Remiss (Tp+Sbk+Explk) *

17 Åtgärder för att minska PM-halterna. Lägesredovisning. Ny inriktning på stadens politik om att som en lösning på partikelproblemen spola stadens gator. Skrivelse av vice ordförande Jan Valeskog (s) (Tp)

18 Vägverkets redovisning av möjliga åtgärder för att minska partikelemissionerna från slitage och uppvirvling från vägtrafiken. Remiss (Tp) *

19 Ny trafikplats på Tyresövägen vid Skrubba. Lägesrapport (Tp+Explk)

20 Trafikreglering av Hägerstensvägen i Hägersten. Genomförandebeslut (Tp)

21 Förslag till riktlinjer för utvecklingen av företagsområdena i Stockholms stad (Tp+Expl+Sbk+SBR)

22 Bättre framkomlighet vid Tegelbacken på Norrmalm. Genomförandebeslut (Tp) *

23 Turistbussparkering i Stockholms innerstad. Lägesrapport (Tp)

24 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3/2007 (Tp)

25 Motion av Per Ankersjö (c) om användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandlingar och valfrihetssystem. Remiss (Anl) *

26 Upphandling av ramavtal för teknikkonsulter 2008 (Anl) *

27 Upphandling av nytt styrsystem för den offentliga belysningen. Hemligt (Anl) *

28 Miljökrav vid upphandling av entreprenader (Anl+ Expl)

29 Ny delegationsrätt för avrop och prislåsning av elenergi och elcertifikat, samt revidering av inköpsstrategi för elkraft (Anl)

30 Upphandling av parkeringsövervakningen. Lägesrapport. Hemligt (T)

31 SMS-tjänst för information om lediga parkeringsplatser. Skrivelse från Mirja Räihä Järvinen (s) (T)

32 Upphandling av betaltjänster för parkering. Hemligt (T) *

33 Ge parkeringsvakter ett utökat ansvar och arbetsuppgifter av informatörs/guidekaraktär (T)

34 Arbeta för fler vinkelparkeringar på breda gator och gör en omedelbar inventering. Inriktningsbeslut (T)

35 Lägesrapport för lånecykelsystemet Stockholm city bikes (T)

36 Förslag till revidering av Stockholms allmänna lokala ordningsföreskrifter (Tt)

37 Sergels Torg, gatudäck och fontän över Sergelarkaden - upprustning, byte av tätskikt och installationer. Inriktningsbeslut (Tt)

38 Inriktningsärende för avfallstaxa 2008 (A)

39 Förslag att Lambarö, Hässelby, ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Remissyttrande (A)

40 Förslag till Renhållningsordning för Stockholms kommun inkl. föreskrifter och avfallsplan 2008-2013 (A)

41 Skattebefria stöd till cykling, gång och kollektivtrafik. Skrivelse till kommunstyrelsen från Ann-Margarethe Livh (v). Remiss. Bordlagt 15 maj 2007 nr 7 (S)

42 Planeringsprinciper för nya cykelbanor i Stockholm, med konkreta exempel. Bordlagt 15 maj 2007 nr 10 (Tp)

43 Ombyggnad av Strömkajen/Södra Blasieholmen. Inriktningsbeslut. Återremiss. Bordlagt 15 maj 2007 nr 11 (Tp)

44 Ombyggnation av gågatudelen på Nybrogatan på Östermalm. Genomförandebeslut. Bordlagt 15 maj 2007 nr 12 (Tp)

45 Busstrafik på Selmedalsringen i Hägersten och på gångväg i anslutning till nämnda gata. Svar till Folkpartiet i Hägersten. Bordlagt 15 maj 2007 nr 26 (T)

46 Upprustning av Kungsholmstorg på Kungsholmen. Reviderat genomförandebeslut. Bordlagt 15 maj 2007 nr 27 (Stm)

47 Upprustning av Gustav Adolfs Torg på Norrmalm. Genomförandebeslut. Bordlagt 15 maj 2007 nr 28 (Stm)

Mötesinformation

 

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 26 juni 2007.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelse för beredning

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden enligt nedan:

1. Skrivelse angående bilfria dagen 22 september 2007 från ledamoten Mats Lindqvist (mp).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att överlämna skrivelsen till trafikkontoret för beredning.

Information om föreslagen studieresa till London

Ett preliminärt program för trafik- och renhållningsnämndens studieresa till London den 5 – 7 september 2007 är utdelad.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att genomföra föreslagen studieresa till London den 5 – 7 september 2007.

Ordförandens deltagande i ITS World Congress 2007 i Beijing, Kina

Information om ITS (Intelligent Transport Systems) World Congress 2007 är delad till nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att ordföranden Mikael Söderlund (m) deltar i ITS World Congress 2007 i Beijing, Kina.

Nordisk byggdag i Stockholm 20-21 september 2007

Information om Nordisk Byggdag i Stockholm är delad till nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att nämnden deltar i Nordisk byggdag med 3 + 3.

Trafikstörande arbeten

Tjänstemannen Lars Jolérus höll en redovisning om pågående trafikstörande arbeten, om hur läget ser ut i dag i jämförelse med föredragningen den 15 maj.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Svar på fråga ställd av Jan Valeskog (s) vid sammanträdet den 15 maj

Vice ordföranden Jan Valeskog (s) har ställt fråga rörande det enligt uppgift olycksdrabbade övergångsstället på Sveavägen vid Handelshögskolan och vilka åtgärder som eventuellt kan vidtas.

Tjänstemannen Anette Scheibe svarade på frågan. Signalreglering fungerar inte vid det aktuella övergångsstället. Trafikkontoret planerar inte några åtgärder på platsen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Anmälan av förvaltningschefens semester och tillförordnad förvaltningschef

En promemoria med förteckning över förvaltningschefens planerade semester och tillförordnad förvaltningschef är delad till nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände förvaltningschefens semester och tillförordnad förvaltningschef i enlighet med utdelad förteckning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 4 juni 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 12 juni 2007.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2007-010-01364

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att lägga anmälan till handlingarna.

§5 Ekonomisk uppföljning månad 5/2007

Dnr T2007-112-00816

En av trafikkontoret den 11 juni 2007 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för maj 2007 anmäldes. Fråga ställdes och besvarades.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

§6 Årsrapport 2006, renhållningsnämnden

Dnr T2007-130-01520

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 11 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till nämndens revisorer        (revisorgrupp 2), överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Årsrapport 2006, trafiknämnden

Dnr T2007-130-00687

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till nämndens revisorer        (revisorgrupp 2), överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Förhyrning av lokaler i Tekniska Nämndhuset

Dnr T 2007-500-01826

Trafikkontoret hade den 25 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna kontrakt för förhyrning av ny lokalyta inom Tekniska Nämndhuset.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Uppgörelse mellan Stockholms läns landsting (SLL), Stockholms Lokaltrafik AB (SL) och staden om utbyggnad av kollektivtrafik samt bostäder och arbetsplatser. Genomförandebeslut Gubbängen

§10 Stockholms offentliga kranar. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s). Remiss

Dnr T2007-400-01058

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 21 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som yttrande över motionen

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som yttrande över motionen

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande bilaga A.

§11 Databas för trafikmätningar

Dnr T2007-300-01811

Trafikkontoret hade den 14 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att utveckla stadens databas för trafikmätningar enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Förnyad upphandling av restider. Genomförandebeslut

Dnr T2007-006-01812

Trafikkontoret hade den 14 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra        förnyad funktionsupphandling av restider enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Miljökontroll av lekplatser. Skrivelse av Per Ankersjö (c)

Dnr T2007-007-01041

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 21 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden beslutar att översända utlåtandet till miljö- och hälsoskyddsnämnden för kännedom.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga B.

§14 Nordens längsta gågata. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (-)

Dnr T2006-410-01961

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 9 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning och        överlämnar samt åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning och        överlämnar samt åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C.

§15 Trängselskattens införande. Konsekvenser och förslag till uppföljning

Dnr T2007-312-01771

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 24 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen och förslag till inriktning på fortsatt arbete.

 2. Nämnden godkänner trafikkontorets förslag till uppföljningsplan.

 3. Nämnden överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen för kännedom.

Tjänstemannen Anette Scheibe föredrog ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen och förslag till inriktning på fortsatt arbete.

 2. Nämnden godkänner trafikkontorets förslag till uppföljningsplan.

 3. Nämnden överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen för kännedom.

Reservation

Mo beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D.

§16 Vägutredning effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet. Remiss

Dnr T2007-300-00658

Protokollsutdrag

Trafikkontoret m fl hade den 22 maj 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden - enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) enligt bilaga E3.

§17 Åtgärder för att minska PM-halterna. Lägesrapport. Ny inriktning på stadens politik om att som en lösning på partikelproblemen spola stadens gator. Skrivelse av vice ordförande Jan Valeskog (s)

Dnr T2007-007-01084

Trafikkontoret hade den 21 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna lägesrapporten.

 2. Nämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) enligt bilaga F1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga F2.

§18 Vägverkets redovisning av möjliga åtgärder för att minska partikelemissionerna från slitage och uppvirvling från vägtrafiken. Remiss

Dnr T2007-007-01502

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 28 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens remiss överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) framställda yrkandet

d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

På några av Stockholms större innerstadsgator överskrids de gränsvärden för partiklar (PM10) som infördes 2005 i och med EU:s nya luftkvalitetsnormer. Detta kan leda till luftrörsbesvär och andningsproblem. Därför är det angeläget att man både från stadens och från statens sida gör vad man kan för att motverka problemet. Tyvärr råder det ingen enighet om vilka insatser som är de mest effektiva för att åstadkomma detta.

En åtgärd som ofta nämns är ett minskat användande av dubbdäck. Forskarna är överens om att detta skulle minska mängden partiklar som slits upp från gatorna, men samtidigt råder det dessvärre stor enighet om i hur stor utsträckning det skulle innebära fler olyckor och fler dödsfall. Olika riskmoment måste således vägas mot varandra.

I tjänsteutlåtandet beskrivs de problem som finns dels med mycket höga partikelnivåer i april och dels den dåliga efterlevnad som finns på ej avtagna dubbdäck långt in på försommaren. Vi anser därför att Vägverket i sitt fortsatta arbete ska verka för en förkortning och differentiering av den tillåtna tiden för dubbdäcksanvändande.

Skatt på dubbdäck är en åtgärd som vi ställer oss mycket tveksamma till. Ett beslut om användande av dubbdäck måste baseras på kunskap om risker både med partikelproblematiken och med egna körvanor och resmål och inte genom ekonomiska styrmedel.

Generellt bör Vägverket fortsätta att ha en öppen attityd och söka kunskap både nationellt och internationellt och inte fastna i en enskild åtgärd.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G3.

§19 Ny trafikplats på Tyresövägen vid Skrubba m m. Lägesrapport

Dnr T2007-320-00127

Trafikkontoret och exploateringskontoret hade den 15 maj 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden - enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Trafikreglering av Hägerstensvägen i Hägersten. Genomförandebeslut

Dnr T2007-320-01201

Trafikkontoret hade den 20 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att reglera Hägerstensvägen med en mekanisk bom under rusningstrafik i samband med exploateringen utmed gatan 2009.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Fungerar inte trafiken längs huvudvägar och huvudleder kommer bilister alltid att hitta andra lösningar för sitt resande. Vissa områden kommer alltid att vara starkt trafikerade. Vid avstängningar flyttar man problemet till andra gator. Kontorets förslag är en kompromiss mellan fri trafik och permanent stängd gata. Konsekvenserna med förslaget är svåra att förutspå och därför skall denna lösning ses som ett försök vilket ska utvärderas och återrapporteras till nämnden.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§21 Förslag till riktlinjer för utvecklingen av företagsområdena i Stockholms stad

Dnr T2007-510-01529

Protokollsutdrag

Trafikkontoret m fl hade den 19 april 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden - enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjerna för utvecklingen av stadens företagsområden.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att initiera ett arbete i syfte att rusta upp företagsområdena.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) enligt bilaga I1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga I2.

§22 Bättre framkomlighet vid Tegelbacken på Norrmalm. Genomförandebeslut

Dnr T2007-313-01634

Trafikkontoret hade den 8 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

       Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att bygga om

       Tegelbacken enligt redovisat förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) framställda yrkandet d v s:

 1. Åtgärderna för det extra körfältet på Vasabron inklusive högersvängskörfältet på Tegelbacken samt gång- och cykelrampen som behövs för färd under Vasabron godkänns.

 2. De åtgärder som planeras i samband med återställandet av Vasabron 2010 avslås. Kontoret får återkomma med dessa förslag när de konkret är aktuella.

 3. Kontoret får i uppdrag att mer genomgripande utreda möjligheterna att förlägga en permanent cykelbro vid sidan av Vasabron.

 4. Kontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden med ett förslag till beslut som behandlar framkomligheten vid Tegelbacken för alla trafikslag, cyklar, bilar, bussar och gående.

 5. Därutöver anförs följande:

Tegelbacken är ett lås för trafik mellan Norrmalm, Kungsholmen, City och Gamla Stan. Framkomligheten är otillfredsställande inte bara för cyklister och fotgängare utan i högsta grad även för bilar. Vi anser att Tegelbacken därför måste ses i ett helhetsperspektiv.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§23 Turistbussparkering i Stockholms innerstad. Lägesrapport

Dnr T 2007-330-01816

Trafikkontoret hade den 23 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets lägesrapport.

Tjänstemannen Anette Scheibe föredrog ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets lägesrapport.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga K.

§24 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3/2007

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 29 mars 2007.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

§25 Motion av Per Ankersjö (c) om användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandlingar och valfrihetssystem. Remiss

Dnr T2007-007-00987

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 21 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som yttrande över motionen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§26 Upphandling av ramavtal för teknikkonsulter 2008

Dnr T2007-006-01794

Trafikkontoret hade den 25 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och uppdrar åt trafikdirektören att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtalen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Upphandling av nytt styrsystem för den offentliga belysningen

Dnr T2007-006-01954

Trafikkontoret hade den 25 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar uppdra åt trafikkontoret att genomföra upphandlingen samt ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Miljökrav vid upphandling av entreprenader

Dnr T2007-006-01787

Protokollstudrag

Trafikkontoret och exploateringskontoret hade den 23 maj 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för egen del styrdokumentet Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster, Gemensamma upphandlingskrav för Göteborgs Stad, Malmö Stad, Stockholms Stad och Vägverket , samt uppdrar åt kontoret att tillämpa miljökraven i kommande upphandlingar.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra smärre revideringar i Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster.

 3. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa styrdokumentet Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster.

 4. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt trafik- och renhållningsnämnden att genomföra smärre revideringar i Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster.

Tjänstemannen Lars Jolérus föredrog ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) enligt bilaga L1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga L2.

§29 Ny delegationsrätt för avrop och att prislåsa elenergi och el-certifikat, samt revidering av inköpsstrategi för elkraft

Dnr T2007-610-01827

Trafikkontoret hade den 28 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1.    Trafik- och renhållningsnämnden delegerar rätten att avropa och att prislåsa        elenergi och el-certifikat till offentlig belysning, hissar och rulltrappor m m till           Lars Jolérus, Anders Avemar och Per Gradin.

2.    Nämnden beslutar vidare att revidera inköpsstrategin för elkraft enligt till        tjänsteutlåtandet  bifogade bilaga 1.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag

 1. Trafik- och renhållningsnämnden delegerar rätten att avropa och att prislåsa elenergi och el-certifikat till offentlig belysning, hissar och rulltrappor m till Lars Jolérus, Anders Avemar och Per Gradin.

 2. Nämnden beslutar vidare att revidera inköpsstrategin för elkraft enligt till tjänsteutlåtandet bifogade bilaga 1.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga M.

§30 Upphandling av parkeringsövervakningen. Lägesrapport. Anmälan av tilldelningsbeslut

Dnr T2007-350-00407

Trafikkontoret hade den 7 juni 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapport samt anmälan om tilldelningsbeslut avseende upphandling av parkeringsövervakning.

Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 SMS-tjänst för information om lediga parkeringsplatser. Skrivelse från Mirja Räihä Järvinen (s)

Dnr T2007-340-01082

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 17 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redogörelsen som svar på skrivelse från Mirja Räihä Järvinen (s).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§32 Upphandling av betaltjänster för parkering

Dnr T2007-006-01953

Trafikkontoret hade den 21 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende. I ärendet föreslogs enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att färdigställa förfrågningsunderlaget, i enlighet med direktiven i tjänsteutlåtandet, och genomföra upphandling av betaltjänster för parkering.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att fastställa förfrågningsunderlaget och att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§33 Ge parkeringsvakter ett utökat ansvar och arbetsuppgifter av informatörs/guidekaraktär

Dnr T2007-350-01543

Trafikkontoret hade den 7 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) framställda yrkandet d v s:

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Stockholms parkeringsvakter har en viktig funktion i arbetet med att upprätthålla ordningen på stadens gator gällande säkerhet och framkomlighet. Därutöver har de tillgång till information av ordningskaraktär då deras arbetsplats främst är lokaliserad till det offentliga rummet. Att ge parkeringsvakter ett utökat ansvar och arbetsuppgifter av informatörs/guidekaraktär är därför ett naturligt steg. Med tanke på parkeringsvakternas ”öron och ögon” i det offentliga rummet kan kontoret nyttja denna resurs även vid kontrollen av stadens städning av det offentliga rummet samt upprätthållandet av ordningsstadgan. Parkeringsvakterna ska även rapportera till trafikkontoret när utförda trafikavstängningar och försenade återställningar vid vägbyggen hindrar framkomligheten samt skapar onödiga hinder för till exempel funktionshindrade. Kontoret ges uppdraget att säkra att dessa åtaganden inryms i avtalen för parkeringsövervakningen samt att de följs upp och utvärderas.

Kontoret uppdras att undersöka om det är juridiskt möjligt att ge parkeringsvakterna befogenhet att utfärda böter till bilister som parkerat med dubbdäck när detta inte är tillåtet samt se om det är möjligt att utfärda böter till dem som bryter mot den kommunala ordningsstadgan. Exempelvis när illegala affischerare eller klottrare ertappas.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§34 Arbeta för fler vinkelparkeringar och göra en omedelbar inventering. Inriktningsbeslut

Dnr T2007-340-01667

Trafikkontoret hade den 15 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner inventeringen.

2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med ett genomförandebeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Kontoret ska arbeta vidare för fler vinkelparkeringar längs följande gator: Krukmakargatan, Malmgårdsvägen, Nackagatan vid Norstedts och Tegelviksgatan, Erstagatan mellan Bondegatan och Skånegatan, Borgmästargatan mellan Skånegatan och Åsögatan, Klippgatan mellan Bondegatan och Skånegatan, vid Sofiaskolan, Katarina Bangatan, Väpnargatan, Fredrikshovsgatan, Bergiusvägen, Bältgatan, Kaptensgatan, Skeppargatan, Styrmansgatan, Runebergsgatan, Väpnargatan, Eriksbergsgatan, Bältgatan samt på Skånegatan mellan Klippgatan och Renstiernas gata.

 3. Kontoret får i uppdrag att specificera grunden till varför ovan nämnda gator är lämpliga alternativt olämpliga för vinkelparkering. De kriterier som trafikkontoret använt sig av vid den första inventeringen kan ibland vara värda att justera när behovet av parkeringsplatser är stora.

 4. Därutöver anförs följande:

Stockholm behöver fler parkeringsplatser. Det är inte hållbart att trafikanterna dag efter dag åker varv på varv för att hitta parkering i närheten av sin bostad eller annan målpunkt. Dels är det miljömässigt ohållbart, dels otillfredsställande att staden inte idag kan ge medborgarna tillräcklig tillgänglighet till parkering.

Kontorets förslag på gator för anläggande av vinkelparkering är en bit på väg. Det finns dock fler gator som borde utvärderas ytterligare.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till kontorets förslag.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O3.

§35 Lägesrapport för lånecykelsystemet Stockholm city bikes

Dnr T2007-313-01745

Trafikkontoret hade den 21 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten.

Yrkande

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt samtliga partiers gemensamma yrkande d v s:

1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

2. Därutöver anförs följande:

Sedan i höstas har lånecykelsystemet successivt införts i Stockholms innerstad. Fortfarande saknas cykelstationer på viktiga knutpunkter i staden. Det är därför av högsta vikt att cykelstationerna finns på attraktiva ställena och att cyklarna är tillgängliga de tider som stockholmarna vill cykla. Kontoret uppdras att arbeta för att hitta bra lägen på Djurgården och vid Centralstationen för nya cykelstationer samt att utvärdera ekonomiska konsekvenser för förlängd öppettid.

§36 Förslag till revidering av Stockholms ordningsföreskrifter

Dnr T2007-540-01820

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 20 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att för sin del godkänna förslagen i utlåtandet samt att skicka dem på remiss till stadsledningskontorets juridiska avdelning.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Sergels Torg – Renovering av fontän och gatudäck. Inriktningsbeslut

Dnr T2007-410-02075

Trafikkontoret hade den 14 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner projektet och ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet upp till 3,1 miljoner kronor, i samordning med exploateringskontorets planer, med omfattning och inriktning som redovisas i utlåtandet. (Inriktningsbeslut)

Tjänstemannen Eva Leijon föredrog ärendet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§38 Inriktningsärende för avfallstaxa 2008

Dnr T2007-630-01702

Trafikkontoret hade den 21 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till ny taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för år 2008, i enlighet med utlåtandet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Förslag att Lambarö, ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Remissyttrande

Dnr T2007-510-01070

Trafikkontoret hade den 23 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden är positiv till förslaget att Lambarö ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Förslag till Renhållningsordning för Stockholms kommun inklusive föreskrifter och avfallsplan 2008-2012

Dnr T2007-400-00727

Trafikkontoret hade den 25 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämndens beslutar att förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande föreskrifter och avfallsplan ställs ut och sänds ut på remiss för yttrande senast 31 augusti 2007.

Frågor ställdes och besvarades.

Yrkanden

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Kontoret får i uppdrag att komplettera remissens sändlista till Handelskammaren, Svenskt Näringsliv samt till KTH och/eller annat forskningsinstitut med inriktning på avfallshantering.

 3. Därutöver anförs följande:

Avfallsfrågorna utgör en betydelsefull del av miljöpolitiken. Sopor måste tas om hand så att det ger liten påverkan på miljön samtidigt som det är tidsmässigt och ekonomiskt försvarbart. Medborgarnas önskemål om enkel och hygienisk hantering måste också vägas in. Sortering av avfall kan således inte vara ett självändamål utan frågan måste lyftas till vad som är långsiktigt effektivt och hållbart. Det finns gott om exempel på ineffektiva resultat orsakade av sorteringshysteri.

Storskalig kompostering eller rötning är inte det bästa sättet att ta tillvara hushållens matavfall. Hittills har det mest levererat dålig lukt och en oefterfrågad slutprodukt som dessutom genererat stora mängder metan vilket har 20 ggr större klimatpåverkan än koldioxid. Vid effektiv förbränning i värmeverk kan däremot avfallet nyttjas som biobränsle till bl a fjärrvärme. Insamlingen av matavfall skall därför koncentreras på restauranger och storhushåll där renheten i avfallet är bättre. Insamlingen av enskilda hushålls matavfall skall ske baserat på frivillighet och till självkostnad.

Fokus måste läggas på medborgarnas tillgänglighet till att bli av med sitt avfall. Det gäller dels utformning och renhållning av återvinningsstationer genom t ex utplacering av kompletterande stationer som enbart tar emot två eller tre fraktioner och dels flexibiliteten i hämtning av hushållsavfall. Det är också viktigt att Stockholms stad för medborgarnas talan i diskussioner med t ex arbetsmiljöverket. Staden ska, genom sina upphandlingar, säkra att alla medel är tagna för att undvika en försämring av medborgarnas tillgänglighet till avlämnande av avfall.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Q2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Q3.

§41 Skrivelse till kommunstyrelsen om att skattebefria stöd till cykling m m. Remiss

Dnr T2007-300-00912

Bordlagt 15 maj 2007 nr 7

Trafikkontoret hade den 4 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen åberopa utlåtandet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga R.

§42 Planeringsprinciper för nya cykelbanor i Stockholm, med konkreta exempel.

Dnr T2007-313-01112

Bordlagt 15 maj 2007 nr 10

Trafikkontoret hade den 10 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att i detalj undersöka redovisade sju objekt där alternativ till cykeltrafik på huvudgator finns samt ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet enligt gällande cykelplaner.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§43 Ombyggnad av Strömkajen/Södra Blasieholmshamnen. Inriktningsbeslut. Återremiss

Dnr T2007-420-00427

Bordlagt 15 maj 2007 nr 11

Trafikkontoret hade den 20 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att detaljprojektera ombyggnaden av Strömkajen/Södra Blasieholmshamnen.

 2. Nämnden godkänner utgifter för projektering m m inom en ram om 1,1 miljoner kronor fram till genomförandebeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) framställda yrkandet d v s:

1. Kontorets förslag till beslut godkänns delvis.

2. Därutöver anförs följande:

De åtgärder som trafikkontoret behöver genomföra i direkt koppling till Stockholms hamns nödvändiga renovering av kajen skall utföras. De övriga åtgärderna i gatumiljön kommer enligt nämndens bedömning påverka framkomligheten och parkeringssituationen i stor grad även efter genomförandeskedet och de kompenserande åtgärderna är alltför osäkra. Parkeringsgaraget på Blasieholmen är behäftat med stora risker både ekonomiskt och tekniskt och kan inte anses vara en garant för att antalet parkeringsplatser inte påverkas. Gatorna vid Grand Hotel är i dag del av trafikföringen mellan Östermalm och Norrmalm och bör inte begränsas.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§44 Ombyggnation av gågatudelen på Nybrogatan på Östermalm. Genomförandebeslut

Dnr T2007-410-01239

Bordlagt 15 maj 2007 nr 12

Trafikkontoret hade den 16 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att bygga om Nybrogatan mellan Strandvägen och Östermalmstorg, enligt redovisat förslag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§45 Busstrafik på Selmedalsringen i Hägersten och på gångväg i anslutning till nämnda gata. Svar till Folkpartiet i Hägersten

Dnr T2007-331-00598

Bordlagt 15 maj 2007 nr 26

Trafikkontoret hade den 17 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga T.

§46 Upprustning av Kungsholmstorg på Kungsholmen. Reviderat genomförandebeslut

Dnr T2007-400-01291

Bordlagt 15 maj 2007 nr 27

Trafikkontoret hade den 18 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag om en revidering av genomförandebeslut med omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) framställda yrkandet d v s:

 1. Projektet avseende upprustning av Kungsholmstorg omarbetas.

 2. Kontoret får i uppdrag att genomföra projektet till en kostnad om högst 7 miljoner kronor.

 3. Därutöver anförs följande:

Projekteringen och kalkyleringen av projektet är ett talande exempel på den problematik som trafikkontoret står inför när det gäller genomförande av anläggningsprojekt. Trafikkontoret hänvisar till en generell ökning av entreprenadkostnaderna med ca 20 % under det senaste året och då har fortfarande inte ett antal av de stora infrastrukturprojekten nått sin kulmen i resursnyttjande.

De föreslagna arbetena med belysning och renovering av träd och nuvarande parkytor ska prioriteras. Omprioriteringar och programförändringar ska göras innan upphandlingen genom ett flexibelt entreprenadavtal.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§47 Upprustning av Gustav Adolfs Torg på Norrmalm. Genomförandebeslut

Dnr T2006-530-00243

Bordlagt 15 maj 2007 nr 28

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del genomförandet av upprustning av Gustav Adolfs Torg omfattande investeringsutgifter om 60 mnkr.

 2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger nämnden, genom trafikkontoret, i uppdrag att genomföra projektet Gustav Adolfs Torg.

 3. Nämnden godkänner att genomföra den föreslagna beläggningen på Norrbro.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Arbetet med upprustning av Gustav Adolfs Torg avbryts tillsvidare.

 3. Därutöver anförs följande:

Gustav Adolfs Torg har sedan medeltiden varit en central plats i Stockholm. Torget har i alla tider varit entré till Norrmalm och en viktig trafikfördelare oavsett om man kommit per fot, med häst och vagn eller med mer moderna motordrivna fordon. Torget har också kantats av varierande och mer eller mindre publika verksamheter. Från sandtag, via basarer, palats och hotell till dagens operahus och officiella ej allmänt öppna verksamheter.

Det har varit naturligt att torget alltid inneburit en fokuspunkt för stadsplanerare och arkitekter. Genom seklen har otaliga känt sig kallade att markera torgets centrala läge och potential. Med varierande resultat. Dagens Gustav Adolfs Torg har inte den attraktionskraft eller funktion det skulle kunna ha och återigen har torget under ett par år planerats för förändringar.

Det finns dock flera starka skäl till att projektet inte ska genomföras just nu.

Verksamheterna i flera av de närmast belägna byggnaderna är under utvärdering. Operan, riksdagen och departementsbyggnaderna har i dag verksamheter som står inför förändringar. Statens fastighetsverk har generellt uttalat att man önskar öppna upp sina bottenvåningar till mer publika lokaler. Riksdagen planerar för en utbyggnad på den s k Puckeln och Operan utvärderar sina lokaler. Samtliga dessa utredningar kommer att leda till beslut som bör tillåtas att påverka utformningen av Gustav Adolfs Torg.

Ytterligare skäl till att avvakta med genomförandet är den överhettade anläggningsmarknaden som kommer att anstränga trafikkontorets och stadens ekonomi i de redan avtalade och beslutade projekten. En omdaning av Gustav Adolfs Torg förtjänar att genomföras utan överhängande hot om stora begränsningar i budgeten.

Det arbete som hittills är nedlagt på planering och projektering är inte på något sätt förgäves. Mycket bra bakgrundsmaterial och många utredningar har genomförts som kan användas vid ett återupptagande av projektet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga V2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

*******

Ordföranden Mikael Söderlund (m) avslutade sammanträdet med att önska samtliga  tjänstemän och politiker en trevlig sommar. Vice ordföranden Jan Valeskog (s) önskade ordföranden det samma.