Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2008-06-17

Sammanträde 2008-06-17

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2008 (Adm)

6 Anmälan av protokoll 4/2008 från nämndens handikappråd (S)

7 Yttrande över revisorernas årsrapport 2007 för Trafik- och renhållningsnämnden. (Adm) *

8 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service. Svar på remiss (Adm)

9 Ombyggnad av Skärholmsplan. Inriktningsbeslut (Tp)

10 Parkeringsstrategi. Inriktningsbeslut (Tp)

11 Citybanan. Transportväg till och från Mariagårdstäppan/Fatbursparken. Genomförandebeslut (Tp)

12 Stockholm mobilitet. Slutredovisning (Tp) *

13 Åtgärder för att underlätta trafikflöden. Uppdrag från kommunfullmäktige (Tp)

14 Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från kommunfullmäktige m fl (Tp)

15 Klagomål på överskridna miljökvalitetsmål på Hornsgatan. Yttrande till miljöförvaltningen (Tp) *

16 Förstudie för ny tunnelbana mellan Odenplan och Karolinska - Norra Station. Remissvar på samråd (Tp+Explk+Sbk+SLK) *

17 Stadens åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna avseende partiklar. Motion av Per Ankersjö (c). Svar på remiss (Tp) *

18 Riktlinjer för direktupphandling på trafikkontoret (Anl)

19 Fråga om inträdesavgift till offentlig plats vid arrangemang (T) *

20 Beräknade totalkostnader för privatiseringen av p-vakterna i Stockholm. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (s) (T)

21 Dagvattenhantering i Stockholm. Lägesrapport (Stm)

22 Miljömålen - nu är det bråttom! Remiss av Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 (Stm+Explk) *

23 Om ökade antalet anmälningar och åtal gällande klotter. Svar på skrivelse från Torhild Lamo (v) och Kajsa Stenfelt (v) (Stm)

24 Framtiden för Norrmalmstorg. Svar på skrivelse från Mirja Särkiniemi m fl (s), Per Bolund (mp), Ann-Marie Strömberg (v) (Stm)

25 Anmälan av avtal med Sörab om tillträde till ÅVC Bromma (A)

26 Tillämpningsanvisningar till renhållningsordning för Stockholms kommun (A)

27 Anmälan av stadens medarbetarenkät 2008 för Trafikkontoret (Adm)

28 Tydligare trafikreglering i Gamla stan. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin m fl (fp) och Anders Broberg (kd). Bordlagt den 20 maj 2008 nr 13 (Tp)

29 Hämtningsförbud av hushållsavfall inom trånga grändområden. Lägesrapport. Bordlagt den 20 maj 2008 nr 25 (A)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 1 juli 2008.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Stadens revisorer

Stadens förtroendevalda revisorer Bengt Leijon och Håkan Apelkrona gick igenom revisionskontorets årsrapport 2007 för trafik- och renhållningsnämnden. De tog även upp vad som särskilt kommer att granskas år 2008. Jan-Erik Ek och Staffan Brunborg från revisionskontoret deltog också.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

 1. Om strategi för att möta transportutvecklingen till år 2030, från ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd).

 2. Skrivelse om underlagsmaterial till trafiknämnden avseende utbyggnad av ”Tvärbana city”, från vice ordföranden Jan Valeskog (s).

 3. Skrivelse angående trafikkontorets bristande kontoroll av dagvattenrening, från Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ersättaren Hampus Rubaszkin (mp).

 4. Säker huvudgata Västerled? Från ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Svar på frågor ställda på sammanträdet den 20 maj

Tjänstemännen från trafikkontoret Ted Ell, Erica Lawesson, Kristofer Tengliden och Louise Bill svarade på nedanstående frågor ställda av ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) på sammanträdet den 20 maj.

- Vad avser Trafikkontoret att göra med genomfartstrafiken genom Bromma?

- När kommer svaret på skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd?

- Ska en ny väg byggas på Långholmen?

- Vad görs för att ”Felanmälan inom Stockholms stad” ska fungera bättre?

- Hur kan skräpdumpningarna på och runt Högdalstopparna förhindras?

- Vad kan göras åt bilarna uppe på Hökarängstorget?

- Ny cykelväg är nu klar vid Tegelbacken men det saknas övergångsställen och det är svårt att ta sig fram mellan busshållsplatserna. På vilket sätt och när ska detta lösas?

- Tidigare fanns markeringar för cykel- respektive gångtrafikanter på den gemensamma gång- och cykelvägen på sträckan bron Kungsholmen – Riddarholmen – Södermalm. Nu är dessa dels bortslitna och dels har de försvunnit med ny bro. Det resulterar i kaos för såväl cyklister som fotgängare. Kan detta åtgärdas inför sommaren då antalet cyklister sannolikt ökar?

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Fråga om invigningen av Kungsholmstorg

Ersättaren Bo Arkelsten (m) frågade varför invigningen av Kungsholmstorg inte skedde i maj som planerat?

Tjänstemannen från trafikkontoret Ted Ell svarade att det beror på försenade markarbeten.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Fråga om enkelriktning på Hökarvägen

Ersättaren Bo Arkelsten (m) frågade varför enkelriktningen på Hökarvägen inte tas bort trots att en enig nämnd i stadsdelen och de boende vill det?

Fråga om genomfartstrafik på Sandfjärdsgatan i Årsta

Ledamoten Torhild Lamo (v) anmälde fråga om de problem som uppstår då Sandfjärdsgatan i Årsta används för genomfartstrafik trots att det inte är tillåtet. Planerar kontoret några åtgärder?

Fråga om Snösätravägen i Rågsved

Ledamoten Torhild Lamo (v) anmälde fråga angående trafiksäkerheten längs Snösätravägen i Rågsved. Det finns önskemål från boende i stadsdelen om en gång- och cykelbana längs vägen. Planerar kontoret några åtgärder för att säkra gång och cykeltrafikanternas säkerhet på vägen?

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt kontoret att besvara frågorna på ett kommande sammanträde.

Information om arbetet med Nord Syd Axeln

Tjänstemannen från trafikkontoret Lars Jolérus gav en kort information om arbetet med Nord Syd Axeln.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Branden i Södra Länken

Förvaltningschefen Magdalena Bosson rapporterade om måndagens brand i Södra Länken.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 10 juni 2008 och vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 17 juni 2008.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2008-010-00513

Trafikkontoret hade den 20 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2008

Dnr T2008-112-00755

Trafikkontoret hade den 12 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Anmälan av protokoll 4/2008 från nämndens handikappråd

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde nr 4 den 10 april 2008.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

§7 Yttrande över revisorernas årsrapport 2007 för Trafik- och renhållningsnämnden

Dnr T2008-130-01416

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 27 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till nämndens revisorer (revisorgrupp 2), överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Trafikkontoret uppvisar ett underskott i gatuverksamhetens driftbudget. Detta är inte acceptabelt och kräver att åtgärder genomförs för att komma tillrätta med framförallt den del av kontoret som ej uppvisar tillfredsställande ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Underskott undergräver och sätter därtill nämndens prioriteringar ur spel vilket är mycket otillfredsställande.

Kontoret har i verksamhetsplanen tydligt åtagit sig att hålla budget. Åtgärder för hur arbetet med förbättrad verksamhets- och ekonomistyrning fortlöper skall redovisas till nämnden under året i samband med de ekonomiska rapporterna nämnden får månadsvis.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga A2.

§8 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service. Svar på remiss

Dnr T2008-050-01546

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 22 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) enligt bilaga B2.

§9 Ombyggnad av Skärholmsplan. Inriktningsbeslut

§10 Parkeringsstrategi. Inriktningsbeslut

Dnr T2008-340-02028

Trafikkontoret hade den 28 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar om inriktning enligt kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga C3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden anser att det är viktigt att tillskapa fler parkeringsplatser genom att bland annat inrätta fler vinkelparkeringar, måla tydligare markeringar i gatan samt tillåta parkering i T-korsningar. Därtill krävs en översyn av stopförbud och lastzoner, utökat arbete med bättre service samt förändrade och enklare regler vid parkering på gatumark.

Kontoret uppdras att i augusti månad, i samband med den kommande parkeringsstrategin, återkomma till nämnden med konkreta förslag på enkla och snabba åtgärder som kan skapa fler parkeringsplatser och bättre service till medborgarna samt redovisa en utvärdering med förslag på åtgärder utifrån lastzonsreformen från 1999. Exempel på gator där p-förbudet ska avskaffas är Segeltorpsvägen och Vältstigen i Älvsjö, Sofielundsvägen i Johanneshov samt på gatumark där trafiksäkerheten kan upprätthållas i stadsdelarna Rinkeby och Tensta.

Vidare anser nämnden att parkeringsvakterna främst ska fokusera sitt arbete på felparkerade bilar inom det primära huvudvägnätet, vid stora byggprojekt där framkomligheten är begränsad, städdagar/nätter samt vid trafikfarliga situationer såsom felparkeringar vid/på övergångsställen och i korsningar. Målet med 70 procent rätt parkerade bilar ska eftersträvas utifrån dessa kriterier. Därutöver är det viktigt att parkeringsvakternas serviceattityd ökar som en del i arbetet med en ökad acceptans att betala parkeringsavgift samt för en ökad förståelse för trafiksäkerhet och framkomlighet bland bilisterna.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C3

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga C4.

§11 Citybanan. Transportväg till och från Mariagårdstäppan/Fatbursparken. Genomförandebeslut

Dnr T2008-300-02070

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 29 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg det även skrivelse från Annie Nelson inkommen den 13 juni 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden tillstyrker att kontoret anvisar Banverket Högbergsgatan - Rosenlundsgatan – Ringvägen för byggtransporterna till och från Mariagårdstäppan/Fatbursparken.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att utföra erforderliga trafiksäkerhetsåtgärder utefter transportvägen.

Tjänstemannen från trafikkontoret Kristofer Tengliden föredrog ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt gemensamt framställt yrkande av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga D, d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Utbyggnaden av Citybanan är den största nyinvesteringen i kollektivtrafiken sedan tunnelbanans utbyggnad på 50- och 60-talen. Liksom då kommer genomförandet att skapa tillfälliga problem för boende och trafikanter. Stockholms stad kommer att verka för att ingreppen blir så små som möjligt och att byggtiden inte utsträcks mer än nödvändigt.

Tunga transporter går inte att undvika under byggtiden och det är därför viktigt att trafikkontoret arbetar med trafiksäkerheten. Utöver kontorets trafiksäkerhetshöjande åtgärder anser nämnden att kontoret ska arbeta med nya tekniska varningssystem som komplement till trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningar och övergångsställen samt verka för att den tunga trafiken intensifieras vid tidpunkter då barn inte vistas i området, till exempel nattetid.

§12 Stockholm mobilitet. Slutredovisning

Dnr T2006-300-00270

Trafikkontoret hade den 5 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och Renhållningsnämnden godkänner slutredovisning av projektet Stockholm Mobilitet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Åtgärder för att underlätta trafikflöden. Uppdrag från kommunfullmäktige

Dnr T2008-330-01931

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 27 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg det även skrivelse från Per Schönning inkommen den 13 juni 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till förändringar på försök i ytterstaden.

 2. Nämnden godkänner förslag till förändringar på försök på Östermalm.

Yrkanden

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga E3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Kontoret får i uppdrag att öppna stråket Swedenborgsgatan – Mariatorget för trafik.

 3. Kontoret får i uppdrag att dubbelrikta Hökarvägen.

 4. Kontoret får i uppdrag att återkomma med åtgärdsförslag gällande avstängningen av Hägerstensvägen mellan Axelsberg och Örnsberg samt avstängningen av Avgiftsvägen mellan Personnevägen och Valutavägen.

 5. Kontoret får i uppdrag att återinföra 70 km/h på centralbron (efter reparationsarbetet) samt på Västerbron.

 6. Kontoret får i uppdrag att sätta upp tilläggstavlor på 30-skyltar vid skolor, daghem och badplatser.

 7. Därutöver anförs följande:

Fungerande samband är en förutsättning för en levande stad. När kvarter och stadsdelar skiljs från varandra på ett onaturligt sätt genom hinder och avstängningar skapas barriärer som minskar stadens trivsel, liv och trygghet. De tydligaste exemplen visas i ytterstadens helt trafikseparerade områden där möten människor emellan försvåras och ibland helt omöjliggörs.

Kontorets förslag till förändringar är välkommet och är helt i linje med nämndens ambitioner om en ökad framkomlighet i staden. Nämnden vill dock tillföra fler förslag till förändringar för att underlätta trafikflödena i staden. Kontoret uppdras därför att öppna upp stråket Swedenborgsgatan – Mariatorget för trafik samt dubbelrikta Hökarvägen. Vidare uppdras kontoret att se över avstängningen av Hägerstensvägen mellan Axelsberg och Örnsberg samt avstängningen av Avgiftsvägen mellan Personnevägen och Valutavägen. Kontoret uppdras därtill att återinföra 70 km/h på centralbron (efter reparationsarbetet) samt på Västerbron.

I ett tidigare uppdrag från nämnden beslutades att kontoret skulle arbeta fram förslag på tidsbegränsade 30-zoner.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E3.

§14 Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från kommunfullmäktige m fl

Dnr T2007-410-04628

Trafikkontoret hade den 4 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att komplettera skyltning och reglering på befintliga kollektivtrafikkörfält enligt kontorets utlåtande.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§15 Klagomål på överskridna miljökvalitetsmål på Hornsgatan. Yttrande till miljöförvaltningen

Dnr T2008-007-00410

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 4 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar till miljöförvaltningen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar till miljöförvaltningen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F.

§16 Förstudie för ny tunnelbana mellan Odenplan och Karolinska – Norra Station. Remissvar på samråd

Dnr T2008-330-01507

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och stadsledningskontoret hade den 21 maj 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorens gemensamma utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§17 Stadens åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna avseende partiklar. Motion av Per Ankersjö (c). Svar på remiss

Dnr T2008-007-01249

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 2 juni avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på motionen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga G1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Förslaget om en politisk styrgrupp för arbetet med PM10 avstyrks.

 3. Kontoret får i uppdrag att göra ytterligare påtryckningar på regeringen angående förkortad dubbdäcksperiod.

 4. Därutöver anförs följande:

Staden ska vara ett föredöme inom miljöarbetet. Nämnden anser därför att förslaget om att stadens egna bilar ska övergå till dubbfria vinterdäck senast 2010 är en god idé. Nämnden anser dock inte att det finns behov utav en politisk styrgrupp för arbetet med PM10. Det arbetet kan ske inom ramen för facknämndernas ansvarsområden. Vidare anser nämnden att kontoret återigen ska kontakta regeringen angående förkortad dubbdäcksperiod.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga G2.

§18 Riktlinjer för direktupphandling på trafikkontoret

Dnr T2008-000-01918

Trafikkontoret hade den 18 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att de i ärendet föreslagna rutiner och riktlinjer för direktupphandling inom trafikkontoret godkänns.

2. Nämnden beslutar att den övre beloppsgränsen för direktupphandling av:

- Varor sätts till 10 % av tröskelvärdet för varor.

- Tjänster sätts till 20 % av tröskelvärdet för tjänster.

- Byggentreprenader sätts till 1 % av tröskelvärdet för byggentreprenader.

3. Nämnden beslutar att tidigare antagna riktlinjer för direktupphandling upphävs.

4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att göra kompletterande upphandlingar av kontorets ramavtal och återkomma med en redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att de i ärendet föreslagna rutiner och riktlinjer för direktupphandling inom trafikkontoret godkänns.

2. Nämnden beslutar att den övre beloppsgränsen för direktupphandling av:

- Varor sätts till 10 % av tröskelvärdet för varor.

- Tjänster sätts till 20 % av tröskelvärdet för tjänster.

- Byggentreprenader sätts till 1 % av tröskelvärdet för byggentreprenader.

3. Nämnden beslutar att tidigare antagna riktlinjer för direktupphandling upphävs.

4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att göra kompletterande upphandlingar av kontorets ramavtal och återkomma med en redovisning.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga H.

§19 Fråga om inträdesavgift till offentlig plats vid arrangemang

Dnr T2008-540-01919

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 4 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att arrangören för Red Bull Air Race medges möjlighet att ta ut en inträdesavgift på de delar av offentlig plats som upplåts som publikområde under förutsättning att marken kan upplåtas med beaktande av samtliga de intressen som kommunen har att bevaka.

Yrkanden

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förlag godkänns i huvudsak.

 2. Kontoret får i uppdrag att återkomma med en moderniserad policy avseende upplåtelse av offentlig plats för arrangemang i samklang med stadens ambition att vara en stad i världsklass år 2030.

 3. Därutöver anförs följande:

Stockholm är den största staden i det största landet i Skandinavien. Staden härbärgerar fler internationella huvudkontor, har fler kulturinstitutioner och besöks av fler turister än någon annan stad i vår del av Europa. Utvecklingen fortsätter och med stadens vision för 2030 bejakas denna tillväxt mycket tydligt. Om Stockholm ska behålla sin position och utveckla den krävs ett nytt sätt att se på stora arrangemang och därmed en moderniserad policy för upplåtandet av offentlig plats. Trafik- och renhållningsnämnden ger i och med detta kontoret i uppdrag att utarbeta en sådan policy och återkomma till nämnden.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga I2.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§20 Beräknade totalkostnader för privatiseringen av p-vakterna i Stockholm. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (s)

Dnr T2007-350-04565

Trafikkontoret hade den 27 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Dagvattenhantering i Stockholm. Lägesrapport

Dnr T2008-007-01961

Trafikkontoret hade den 26 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att i samråd med berörda förvaltningar utarbeta förslag till ny dagvattenstrategi för Stockholm.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att i samråd med berörda förvaltningar utarbeta förslag till ny dagvattenstrategi för Stockholm.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J.

§22 Miljömålen – nu är det bråttom! Remiss av Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008

Dnr T2008-000-01391

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret hade den 27 maj 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Miljömålsrådets utvärdering med kontorens gemensamma utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Miljömålsrådets utvärdering med kontorens gemensamma utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K1.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga K2.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga K3.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§23 Om ökade antalet anmälningar och åtal gällande klotter. Svar på skrivelse från Torhild Lamo (v) och Kajsa Stenfelt (v)

Dnr T2008-440-00597

Trafikkontoret hade den 29 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner, samt överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Framtiden för Norrmalmstorg. Svar på skrivelse från Mirja Särkiniemi m fl (s), Per Bolund (mp), Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr T2005-510-01902

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 27 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Verksamheterna på Norrmalmstorg måste värna områdets karaktär och stadsmässighet. I och med utredningen om den nya spårvagnssträckningen i anslutning till torget uppdras kontoret därför att återkomma till nämnden med en översyn av upplåtelser för torghandel, evenemang samt uteserveringsytor och bebyggelse på torget.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§25 Anmälan av avtal med Sörab om tillträde till ÅVC Bromma

Dnr T2008-702-02063

Trafikkontoret hade den 29 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Tillämpningsanvisningar till renhållningsordning för Stockholms kommun

Dnr T2008-701-02015

Trafikkontoret hade den 7 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att anta tillämpningsanvisningarna till renhållningsordning för Stockholms kommun i enlighet med förslag i bilaga 1 till utlåtandet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Anmälan av stadens medarbetarenkät 2008 för Trafikkontoret

Dnr T2008-200-02110

Trafikkontoret hade den 2 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Tjänstemannen från trafikkontoret Ulla Ritzén föredrog ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Tydligare trafikreglering i Gamla stan. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin m fl (fp) och Anders Broberg (kd)

Dnr T2008-320-00610

Bordlagt 20 maj 2008 nr 13

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 25 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Gamla stans soc.dem.förening inkommen den 19 maj 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att genomföra de trafikjusteringar som föreslås i utlåtandet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§29 Hämtningsförbud av hushållsavfall inom trånga grändområden. Lägesrapport

Dnr T2008-703-01630

Bordlagt 20 maj 2008 nr 25

Trafikkontoret hade den 23 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande

Det är beklämmande att se hur handläggare på Arbetsmiljöverket kan utfärda förbud utan att egentligen kunna styrka och dokumentera de grunder på vilket förbudet utfärdas och inte heller hänvisa till olycksstatistik. Stockholms stad har ett ansvar gentemot sina medborgare. En viktig uppgift för staden är att så långt som möjligt underlätta för medborgarna att sköta sina vardagssysslor utan onödigt krångel. Därför krävs ökad flexibilitet och informationsinsatser från kontorets sida gentemot medborgarna. Nämnden anser att kontoret måste förvissa sig om att entreprenörerna kontaktar berörda medborgare innan och under arbetsmiljöverkets inspektioner samt att entreprenörerna även håller kontoret informerat.

Staden bör hitta en lösning, antingen via gällande avtal, nytt avtal eller via överenskommelse med Arbetsmiljöverket och entreprenören, så att inspektioner och förbud framgent föregås av förhandlingar mellan trafikkontoret och Arbetsmiljöverket. Krav på redovisning av åtgärder som kan hindra hämtstopp och information till berörda ska föregå ett eventuellt beslut om hämtstopp.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§30 Ordföranden Mikael Söderlund (m) hälsade Margareta Stavling, ny ersättare för (s) välkommen till nämnden.

Därefter avslutade ordföranden Mikael Söderlund (m) sammanträdet med att önska samtliga tjänstemän och politiker en trevlig sommar. Vice ordföranden Jan Valeskog (s) önskade ordföranden det samma.