Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2011-06-16

Sammanträde 2011-06-16

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 05/2011 (Adm)

7 Årsrapport 2010 trafik- och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport (Adm)

8 Revidering av delegationsordningen (Adm)

9 Uppdrag till förvaltningschefen att företräda trafik- och renhållningsnämnden, samt återkallande av tidigare uppdrag (Adm)

10 Sammanhängande cykelbana mellan Södermalm och Älvsjö. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist (MP), Hampus Rubaszkin (MP), Jan Valeskog (S) och Kajsa Stenfelt (V) (Tp)

11 Förslag till spårvägs- och stomnätsstrategi. Etapp 1. Beslut om remiss (Tp)

12 Databas för trafikmätningar. Slutredovisning (Tp)

13 Kungsholmens Brandstation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S) (Tp)

14 Förslag till supermiljöbilspremie. Anmälan av svar på remiss (Tp + Mf)

15 Säkerhet och fordonstrafik i Rinkeby efter ombyggnation av E18. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S) (Tp)

16 Detaljplan för Slussen. Utställning. Yttrande över planen

(Anl + Expl)
Dnr T2007-512-02367

*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Detaljplan för ny bussterminal för Nacka och Värmdöbussarna. Samråd. Svar på remiss (Anl + Expl)

18 Upphandling av ramavtal för teknikkonsulter (Anl)

19 Medlemsavgift till organisationen City i Samverkan (Anl)

20 Deltagande i EU-projekt för utvärdering av LED armaturer i stor skala. Genomförandebeslut (Anl)

21 Norra länken/E4/E20. Renovering av Tomtebodatunneln, genomförandebeslut och avtal för servicetunnel i Norrtull (Anl)

22 Uppföljning och redovisning av vinterväghållningsinsatserna vintern 2010 - 2011 (Stm)

23 Inrättande av "offentliga ateljéer", ytor för gatukonst. Motion. Svar på remiss (Stm)

24 Sandlådor för halkbekämpning. Motion (2011:21). Svar på remiss (Stm)

25 Uppdrag att inrätta ett trädråd med särskild trädchef för Stockholms träd. Svar på skrivelse från allianspartierna i respektive nämnd (Stm + Expl + Sbk)

26 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2012. Inriktningsärende (A)

27 Insamling av matavfall i flerfamiljshus. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (V) (A)

28 Upphandling avseende den del av hushållens farliga avfall som samlas in med mobil miljöstation i Stockholms stad (A)

29 Upprustning av Berzelii Park. Genomförandebeslut (Stm)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser Mats Lindqvist (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker onsdagen den 22 juni 2011.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1 Återuppväck trafik- och renhållningsnämndens kollektivtrafikutskott, från Annika Ödebrink (S) och Kajsa Stenfelt (V). Dnr T2011-330-02748

2 Deltagande i Mobility week 2011, från Mats Lindqvist (MP, Hampus Rubaszkin (MP), Maria Antonsson (MP) och Kajsa Stenfelt (V).
Dnr T2011-300-02749

3 Inrätta en tvärpolitisk upphandlingsgrupp, från Mats Lindqvist (MP, Hampus Rubaszkin (MP)och Maria Antonsson (MP). Dnr T2011-000-02756

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckningar från den 7 juni 2011 och den 16 juni 2011 anmäls.

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2011-010-00209

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 18 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Inget protokoll finns att anmäla vid dagens sammanträde.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 05/2011

Dnr T2011-112-00479

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga kontorets anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 10 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Årsrapport 2010 trafik- och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport

Dnr T2011-130-01700

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2), överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 12 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm m.fl. (FP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Mats Lindqvist m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår följande:

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra:

I revisionsrapporten påpekas att Trafik- och renhållningsnämnden inte helt uppfyller förvaltningslagens bestämmelser om serviceskyldighet avseende ärendehantering och kontakter med medborgarna. Det finns en rutin om underrättelse att ärende tagits emot som dock sällan tillämpas. Det är viktigt att servicen gentemot medborgarna höjs och det måste ses som en självklarhet att alla som kontaktar Trafikkontoret ska få en bekräftelse på att kontakten gått fram och sedan få ett svar på sitt ärende inom en rimlig tid. Skickas ärendet vidare till annan förvaltning eller entreprenör ska detta självklart meddelas medborgaren.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm m.fl. (FP) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Mats Lindqvist m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Charlotta Schenholm m.fl. (FP) enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden har en serviceskyldighet enligt förvaltningslagen. I revisionsrapporten uppmärksammas att handläggningstiderna vid skadeståndsanspråk är långa. Även att rutiner för underrättelse att ärende har tagits emot inte har tillämpats. Det är av stor vikt att trafik- och renhållningsnämnden kommer tillrätta med de i revisionsrapporten uppmärksammade bristerna.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalandet av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Charlotta Schenholm m.fl. (FP).

§8 Revidering av delegationsordningen

Dnr T2010-020-01873

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§9 Uppdrag till förvaltningschefen att företräda trafik- och renhållningsnämnden, samt återkallande av tidigare uppdrag

Dnr T2011-001-02358

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden återkallar fr o m 1 juli 2011 förvaltningschef Magdalena Bossons uppdrag att underteckna avtal och andra handlingar som faller inom nämndens verksamhetsområde.

2 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschef Per Anders Hedkvist att fr o m 1 juli 2011 underteckna avtal och andra handlingar som faller inom nämndens verksamhetsområde.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 26 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§10 Sammanhängande cykelbana mellan Södermalm och Älvsjö. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist (MP), Hampus Rubaszkin (MP), Jan Valeskog (S) och Kajsa Stenfelt (V)

Dnr T2010-313-00470

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 6 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Miljöpartiet ser fram emot en snar planering för dessa nya cykelstråk. Älvsjö är en viktig knutpunkt i trafiksystemet, och sträckningen Södermalm-Älvsjö bör vara så rak som möjligt.

§11 Förslag till spårvägs- och stomnätsstrategi. Etapp 1. Beslut om remiss

Dnr T2010-330-01491

Ärendet utgår.

§12 Databas för trafikmätningar. Slutredovisning

Dnr T2011-300-02084

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 26 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§13 Kungsholmens Brandstation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S)

Dnr T2011-320-01208

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§14 Förslag till supermiljöbilspremie. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2011-000-02019

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 24 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§15 Säkerhet och fordonstrafik i Rinkeby efter ombyggnation av E18. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S)

Dnr T2011-320-01697

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden besvarar skrivelse från Malte Sigemalm (S) med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 13 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§16 Detaljplan för Slussen. Utställning. Yttrande över planen

Dnr T2007-512-02367

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma tjänsteutlåtande till stadsbyggnadsnämnden som yttrande över det utställda planförslaget för Slussen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från
den 23 maj 2011.

Skrivelse från bland andra trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Parkering AB:s gemensamma handikappråd, inkommen den 8 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Charlotta Schenholm m.fl. (FP) föreslår (se beslutet).

2) Mats Lindqvist m.fl. (MP) föreslår följande:

1 att i huvudsak bifalla kontorets förslag

2 att förorda att bron mellan Södermalm och Gamla Stan smalnas av genom att bilkörfält tas bort samt att biltrafikytorna i planförslaget generellt minskas ned

3 att genomföra en utredning om förändringar av planen utifrån minskad mängd biltrafik och förbättrad framkomlighet för cykel och kollektivtrafik

4 att förklara beslutet omedelbart justerat samt att därutöver anföra följande:

Slussen är i mycket dåligt skick och behöver byggas om. Planeringsprocessen har pågått i många år och nu ska inom kort beslut om ett betydligt mer människovänligt och resvänligt Slussen fattas. Förslaget till detaljplan är betydligt bättre än tidigare planförslag för nya Slussen. Byggnaderna har omarbetats för att bevara vyer och parken som planerats in är ett positivt inslag. Däremot är den breda bron mellan Södermalm och Gamla Stan inte en lämplig lösning i den känsliga miljö som utgör Stockholms hjärta. Om körfält tas bort kan bron smalnas av och göras smäckrare.

Planen är dimensionerad utifrån dagens biltrafik över Saltsjö-Mälarsnittet. Eftersom varken Gamla Stan eller Hornsgatan klarar ens det trafiktryck de har idag är det orimligt att planera Slussen för sådana trafikmängder som i förslaget. För att skapa en hållbar trafik i innerstaden måste det dessutom planeras för minskad biltrafik generellt och ökad kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Det bör i det fortsatta arbetet utredas hur förslaget skall justeras utifrån en minskad mängd biltrafik och ökad framkomlighet för t ex buss och cykel och planen ska därför revideras för att anpassas till en trafikvolym som omkringliggande områden klarar av. Planen ska också utformas så att miljökvalitetsnormer för luft kan följas.

Det är viktigt att ombyggnationen av Slussen sker utifrån ett barnperspektiv, där trivsamma lekmiljöer planeras in från början och trafikhastigheten hålls låg. Dessutom bör mer grönska och träd planeras in för att göra nya Slussen och dess torgytor mer trivsamma och mindre sterila än i det liggande förslaget.

Det är viktigt att bussterminalen vid Slussen utformas så att byten mellan tunnelbana, buss och båtar kan göras effektivt och att den tillgänglighetsanpassas. Vi förutsätter att ett system med förvisering, som vid Liljeholmen, införs vid Slussen och att det också blir möjligt att gå på bussarna genom alla dörrar. Förviseringen kan samordnas för tunnelbanan, bussar och båtar. Systemet med förvisering skulle kunna minska den yta som krävs.

Området ska förberedas för spårväg och Saltsjöbanans utveckling till två spår ska beaktas. Den befintliga tunneln mellan Slussen och Södra Station ska ses som en resurs och inkluderas i arbetet med Slussenområdet. Tunneln skulle kunna utgöra en bytesväg mellan Slussenterminalen och pendeltågssystemet.

Utökad kollektivtrafik på vatten vid Slussen kan ge fler gena resmöjligheter och avlasta spårtrafiken. I den fortsatta planeringen ska det ingå som en viktig förutsättning att öka antalet angöringspunkter för kollektivtrafik till sjöss både på Mälar- och Saltsjösidan. Utrymmen för kollektivtrafik på vatten vid Slussen måste planeras från början. Det ska vara lätt att röra sig mellan bussterminalen och båtarna.

Vad gäller finansieringen av Slussenprojektet är det viktigt att SL och staten tar ansvar för sina respektive delar. Det är rimligt att de ekonomiska förutsättningarna belyses innan beslut om detaljplan fattas.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår följande:

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

Samt att därutöver anföra

Slussenområdet behöver renoveras och få en bättre utformning för att utveckla Slussen som kommunikationsnod och som vistelseplats för både Stockholmare och besökande.

Det nya förslaget är förvisso bättre än det förra. Men det finns en rad punkter där ytterligare bearbetningar, förändringar och vidare överväganden behöver göras. Vi anser att det finns frågeställningar som måste klargöras innan beslut fattas. Några av dessa frågeställningarna är bl a

Klimathot och saltvatteninträngning

Ett av de stora klimathoten mot Stockholm, är saltvatteninträngning i Mälaren. En nordisk expertgrupp har nyligen prognostiserat havsvattennivåhöjningen till 0,9-1,6 meter – och utesluter inte en höjning med 2,0 meter. För att undvika att Slussen behöver byggas om enbart några decennier bör Slussen byggas för att bättre klara hotet mot Stockholms dricksvattenreservoar.

Total kostnadsbild

Kostnadstäckning är viktigt. En fullständig kalkyl för projektet ska presenteras för Kommunfullmäktige innan beslutet om Nya Slussen fattas. I kalkylen ska redogöras för vilka intäkter projektet kommer att få från stat, landsting och kommun.

Skadeförebyggande åtgärder
Slussen med omnejd har höga kulturvärden och ligger inom ett av de områdensom miljöbalkenanger är av riksintresse för kulturmiljövården. Inom utredningsområdet finns bebyggelse med höga kulturvärden. Geotekniska utredningarhar fastslagit attsättningar, förändringar i grundvattennivåer och vibrationer från grundläggning och andra byggnadsbetenkan medföra allvarlig påverkan på bebyggelsen om inga skadeförebyggande åtgärder vidtas. Innan kommunfullmäktige fattar beslut om Slussen ska en redovisning av vilka skadeförebyggande åtgärder som man planerar åtta för att skydda bebyggelse med höga kulturvärden presenteras.

Ytterligare frågor som måste belysas

- Vägtrafiklösningen bör ses över för att minimera utsläppen av partiklar och andra luftföroreningar, för att få ner bullernivåerna och för att säkerställa ett smidigt trafikflöde. Dels är T-korsningen vid Skeppsbron och T-korsningen under Slussen utmaning. Dels bör man allvarligt överväga att minska antalet filer på den nu motorvägsliknande bron, för att undvika köbildningar med mera avgas- och bulleralstrande körbeteenden.

- Området är en värdefull kulturmiljö som måste värnas och som har förbättringspotential relativt dagens utformning. Vyerna från Södermalmssidan utöver Saltsjön, Gamla Stan och Mälaren med bland annat Stadshuset som storslagen vy måste utvecklas. På motsvarande sätt, får inte vyerna från Gamla Stan upp mot Södermalmssidans heller fördärvas. Det är viktigt att inte bryta det visuella sambandet mellan Gamla Stan och Södermalm, att inte bygga sönder de natur- och kulturhistoriska värdena, inklusive synligheten av de unika förkastningsbranterna.

- Genomskinligheten i glasbyggnaderna på Södermalmstorg kan på goda grunder ifrågasättas. Ska de vara kvar bör de minska i omfång och deras gestaltning och funktion utvecklas.

- Det som från början var tänkt att anpassa Slussen till minskad motortrafik och förbättra för gång och cykel har förvandlats till hur trafiken och bussterminalen ska kunna anpassas till de kontor och gallerior som ska pressas in i området. I det nu liggande förslaget kommer ytterligare tung trafik att ledas in till Slussen för att försörja en galleria. Utöver att det ur ett miljöperspektiv är problematiskt riskerar det att försvåra trafiksituationen vid Skeppsbron och gå ut över cyklister och gångtrafikanter. Det är också tveksamt huruvida ytterligare en galleria efterfrågas av stockholmarna och vilken eventuell påverkan ytterligare en galleria på Söder kommer att få för handelskvarteren runt Götgatan. Vi ser inget skäl en galleria i detta läge.

- Det är viktigt att de byggnader som tillkommer på Södermalmstorg och kring Slussen inte domineras av kommersiell verksamhet utan också kan bli platser kreativitet och kulturell verksamhet.

- Bullerkartorna över den föreslagna lösningen visar på fortsatt höga bullernivåer, och på vissa avsnitt än sämre bullersituation än idag. Detta måste åtgärdas, dels för de boende i området men också för att möjliggöra en utveckling av Slussens vistelseytor. Det förslag vi har att ta ställning till har ambitionen att göra Slussen-området till en plats där människor vistas och möts i trevliga miljöer. Det är en positiv ambition, men om det kräver att bullersituationen ses över.

- Cykeln har blivit ett allt viktigare trafikslag i Stockholm. Alla ansträngningar behöver göras för att ytterligare stärka cyklismen i Stockholm. Säkerhetsaspekterna kan förstärkas ytterligare i föreliggande förslag.

- Tunnelbanan är ett miljövänligt transportsätt med enorm kapacitet. Därför behöver ett växande Storstockholm ett utbyggt tunnelbanenät. När nu Slussen byggs om måste en förberedelse för en utbyggnad av tunnelbanenätet göras.

- Det är vikigt att gångvägen mellan bussterminalen och tunnelbanan är trygg och så kort som möjligt. Innan kommunfullmäktige fattar beslut om en ny bussterminal måste det tydliggöras hur stort avståndet mellan bussterminal och tunnelbana blir, det längsta avståndet, det kortaste avståndet och medelavståndet.

- Ett modernt Stockholm är ett Stockholm som är tillgängligt för alla stockholmare och besökare. Nya Slussen ska anpassas så att alla ramper, trappor och broar är tillgängliga oavsett årstid.

4) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1. att förslaget omarbetas i valda delar

2. samt därutöver anför följande

Vi anser att det nya förslaget är bättre än det tidigare men att det fortfarande är mycket som behöver ändras på. Kravet som tidigare framförts från vår sida på tidigare förslag om fria siktlinjer är inte tillgodosedda. Byggnaderna framför KF-huset blir alltför dominanta och den stora glas byggnaden mitt på Slussplanen gör att siktlinjerna blir kraftigt reducerade. Vi vänder oss också mot den breda trafikled från Katarinavägen ned mot Skeppsbron som är överdimensionerad. Vår uppfattning är att vi inte behöver dimensionera efter dagens biltrafik utan att vi genom att satsa på bättre kollektivtrafik kraftigt kan minska ner på antalet bilar. Tillgängligheten i allmänhet är vi också kritiska mot, bland annat pga. den branta trappan ner mot vattnet/slussen samt tillgängligheten för funktionshindrade.

De senaste forskningsrönen kring stigande havsnivåer gör också att vi känner oss tveksamma till det nya förslaget. Detta sammantaget leder oss fram till att förslaget bör omarbetas i valda delar samt sändas ut till berörda nämnder på ny remiss.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M) och Charlotta Schenholm m.fl. (FP).

Reservation

Mats Lindqvist m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§17 Detaljplan för ny bussterminal för Nacka och Värmdöbussarna. Samråd. Svar på remiss

Dnr T2011-512-01930

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma tjänsteutlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på planremissen till ny detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från
den 23 maj 2011.

Skrivelse från bland andra trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Parkering AB:s gemensamma handikappråd, inkommen den 8 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm m.fl. (FP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Mats Lindqvist m.fl. (MP) föreslår följande:

1 att huvudsak bifalla kontorets utlåtande som yttrande som svar på remissen till detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen och att därutöver anföra följande:

Den här omarbetade förslaget utgör en bättre lösning då bussterminalen kommer närmare tunnelbanan. Det är viktigt att terminalen utformas så att byten mellan tunnelbana, buss och båtar kan göras effektivt och att den tillgänglighetsanpassas. Vi förutsätter att ett system med förvisering, som den vid Liljeholmen, införs vid Slussen och att det också blir möjligt att gå på bussarna genom alla dörrar. Förviseringen kan samordnas för tunnelbanan, bussar och båtar. Systemet med förvisering skulle kunna minska den yta som krävs.

Området ska förberedas för spårväg och Saltsjöbanans utveckling till två spår ska beaktas. Den befintliga tunneln mellan Slussen och Södra Station ska ses som en resurs och inkluderas i arbetet med Slussenområdet. Tunneln skulle kunna utgöra en bytesväg mellan Slussenterminalen och pendeltågssystemet.

Utökad kollektivtrafik på vatten vid Slussen kan ge fler gena resmöjligheter och avlasta spårtrafiken. I den fortsatta planeringen ska det ingå som en viktig förutsättning att öka antalet angöringspunkter för kollektivtrafik till sjöss både på Mälar- och Saltsjösidan. Utrymmen för kollektivtrafik på vatten vid Slussen måste planeras från början. Det ska vara lätt att röra sig mellan bussterminalen och båtarna.

Kollektivtrafiklösningarna måste planeras i syfte att minska behovet av biltrafik och det är då viktigt att planen kan ge mer plats åt fotgängare och cyklister utan att det påverkar kollektivtrafikkörfält och framtida spåvägsdragning. Det är viktigt den fortsatta planeringen sker i samarbete mellan Stockholms stad, Nacka och Värmdö kommuner, SL och Waxholmsbolaget.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm m.f. (FP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V)

Reservation

Mats Lindqvist m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

Vi konstaterar att det en så stor bussterminal hade varit överflödig ifall planerna på en utbyggnad av tunnelbanan mot Nacka hade genomförts. Det hade varit att föredra.

Vi är i grunden positiva till att bussterminalen förläggs till ett bergrum under Katarinavägen och Mosebacke, men detta ställer en rad frågor som behöver lösas på bästa tänkbara sätt.

- Det är vikigt att gångvägen mellan bussterminalen och tunnelbanan är trygg och så kort som möjligt. Innan kommunfullmäktige fattar beslut om en ny bussterminal måste det tydliggöras hur stort avståndet mellan bussterminal och tunnelbana blir, det längsta avståndet, det kortaste avståndet och medelavståndet.

- Det ska vara tryggt, smidigt och trevligt att resa kollektivt i Stockholm. Därför måste åtgärder vidtas för att få en rimlig bullernivå i bussterminalen.

- En modern stad är en tillgänglig stad. Bussterminalen måste utformas på ett sådant sätt att den är tillgänglig för alla stockholmare, oavsett funktionsnedsättning.

- Ska kollektivtrafiken behålla och utveckla sina andelar måste bussterminalen fungera som en smidig omstigningsplats till andra bussar, till tunnelbanan och till lånecykelsystem. Kanske kan rullbandssystem kunna användas för att öka gång hastigheten.

- Det är viktigt att terminalen upplevs som trivsam och enkel att hitta i, för att just kunna få resenärer att undvika bil och istället resa kollektivt.

- Både luftkvaliteten inne i terminalen och luften utanför som påverkas av bussterminalen måste få lösningar som är fullt tillräckliga. Ventilation måste vara tillräcklig, och utluften från bussterminalens ventilation måste placeras så det inte påverkar där människor vistas.

- Byggnationen måste ske så varsamt att inte den mycket fina naturmiljön i området, med bland annat Mosebacke påverkas negativt. Området har stort kulturhistoriskt värde

- Grundvattenfrågorna måste tas på största allvar i det fortsatta arbetet. Påverkan på växtligheten ovan terminalen, fara för ökad förorening av vatten, liksom fara för sättningar till skada för byggnader - är exempel på risker som måsta hanteras och desarmeras

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Hela Slussen projektet är komplext och det har varit många och långa turer om och kring hela projektet. Vi ställer oss idag bakom förslaget om att kontoren fortsätter planarbetet avseende nya bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna i den riktning som redovisats i samrådet. Samtidigt vill vi hålla öppet för att terminalen inte behöver bli av den dimension som redovisats med långa avstånd för resande vid omstigning om det visar sig att utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka kan tidigareläggas genom det utspel som den borgerliga majoriteten gjorde i Lanstinget den 14 juni -11.

Vi vill dock trycka på att lagens krav gällande tillgänglighet för funktionshindrade hur som helst verkligen uppfylls och att handikapporganisationernas krav tillgodoses.

§18 Upphandling av ramavtal för teknikkonsulter

Dnr T2011-400-02147

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och uppdrar åt trafikdirektören att i samarbete med exploateringskontoret fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtal.

2 Kontoret uppdras att återkomma med en redovisning över det faktiskt utfallet då antagna förutsättningar kan ändras under processens gång.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 17 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§19 Medlemsavgift till organisationen City i Samverkan

Dnr T2008-610-00609

Ärendet utgår.

§20 Deltagande i EU-projekt för utvärdering av LED armaturer i stor skala. Genomförandebeslut

Dnr T2011-610-02156

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att delta i projekt för utvärdering av LED armaturer delfinansierat av EU.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 23 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm m.fl. (FP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt föreslår (se beslutet).

2) Mats Lindqvist m.fl. (MP) föreslår följande:

att ge Trafikkontoret i uppdrag att delta i projekt för utvärdering av LED-armaturer delfinansierat av EU

att ge Trafikkontoret i uppdrag att i detta projekt även använda sig av den LED-kunskap som redan finns hos andra förvaltningar och bolag inom Stockholms stad

att förklara beslutet omedelbart justerat

Flera städer i Europa använder redan i dag LED-armaturer för sina gatubelysningar och flera förvaltningar och bolag i Stockholms stad använder LED-armaturer för belysningsändamål, inte minst i offentliga utomhusmiljöer. Specifikt inom LED-området, har utvecklingen varit enorm de senaste åren. Detta har bland annat framhållits i olika föredrag och konkreta exempel inom Stockholms stad av Stockholms stads Energicentrum. Trafikkontorets slutsats att keramisk metallhalogen är den bästa ersättaren av kvicksilverlampor, medan t ex LED uppvisar brister i bländning och ljusspridning baseras på fyra år gammal LED-teknik. Idag finns LED-teknik där dessa problem är lösta.

Det är riktigt som beskrivs i tjänsteutlåtandet att en LED-armatur kostar 2-3 gånger mer än en standardarmatur. Men den merkostnaden ska ställas mot att en LED-armatur har en energibesparingspotential motsvarande 5-7 gånger mer än motsvarande standardarmatur.Vi finner det därför utmärkt att även Trafikkontoret nu uppmärksammar LED-armaturer och dess potential, men ser gärna att Trafikkontoret i detta projekt samarbetar med andra förvaltningar och bolag inom Stockholms stad som redan har en del av de erfarenheter som Trafikkontoret nu avser att skaffa sig.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm m.fl. (FP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt

Reservation

Mats Lindqvist m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§21 Norra länken/E4/E20. Renovering av Tomtebodatunneln, genomförandebeslut och avtal för servicetunnel i Norrtull

Dnr T2011-420-02175

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra tätnings-, dränerings- och belysningsarbeten i Tomteboda-tunneln till en investeringsutgift på 18 mnkr samt att ge förvaltnings-chefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med upphandlad entreprenör.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner upprättat avtal mellan Stockholm stad och Trafikverket för servicetunnel.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 18 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§22 Uppföljning och redovisning av vinterväghållningsinsatserna vintern 2010 – 2011

Dnr T2010-440-01486

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets uppföljning av vinterns halkbekämpning och snöbortforsling.

2 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att för kommande vintrar fortsätta arbetet att säkra tipplatser av snö i ytterstaden för att täcka ytterstadens behov av snöupplag.

3 Trafik- och renhållningsnämnden besvarar skrivelsen angående snöröjning i Stockholm från Malte Sigemalm (s) med kontorets tjänsteutlåtande.

4 Trafik- och renhållningsnämnden besvarar skrivelse angående förödelsen i Mörtviksparken, Vinterviken från Annika Ödebrink (S) med kontorets tjänsteutlåtande.

5 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande till kommunfullmäktige.

6 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande till Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län samt miljöförvaltningen för kännedom.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 26 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Charlotta Schenholm m.fl. (FP) föreslår (se beslutet).

2) Mats Lindqvist m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

att delvis godkänna denna uppföljning av vinterns halkbekämpning och snöbortforsling samt att därutöver anföra följande

Stadens snöhantering kan inte bygga på dumpning i Riddarfjärden. Det behövs ett långsiktigt helhetsgrepp kring snöhanteringen och ett samarbete mellan alla partier för att hitta upplagsplatser och miljömässigt godtagbara lösningar för snöhanteringen.

Vi anser att tippning av snö i Riddarfjärden ska undvikas, det är inte acceptabelt att basera snöhanteringen på dispens från Naturvårdsverket. Deponi av snö ska inte ske i naturreservat för att undvika negativ påverkan i dessa områden.

I stadsplaneringen måste även behovet av ytor för teknisk försörjning beaktas tydligare än hittills. Behovet av kommunaltekniska ytor måste säkras i både befintlig och planerad bebyggelse. Dessa ytor bör ha flexibla användningsområden. Ytor som avsätts för snöupplag på vintern, kan användas för lokalt omhändertagande av dagvatten på sommarhalvåret. Om ytan bereds så att underlaget inte kommer till skada, kan samma ytor också användas för spontanidrott, odling, eller andra fritidsändamål.

En inriktning bör vara att lokalisera många mindre upplagsplatser så att snön kan lagras lokalt för att undvika långa transporter med lastbil. Borttransport med pråm skulle kunna vara ett alternativ. Andra städer använder snö som en resurs för fjärrkyla. Stockholm behöver arbeta mer aktivt för att finna sådana lösningar.

Prognoser för framtida klimat pekar på att klimatförändringarna skapar ett mer instabilt väder. Det måste finnas bättre beredskap inför extrema vädertyper och nederbördsförändringar.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår följande:

Att i huvudsak godkänna kontorets utlåtande.

Att staden tillsätter en snökommission med uppgift att planera för snödeponier och snöröjningsinsatser i bla ytterstaden.

Att staden snöröjs lika i tid oavsett om det är ytterstad eller innnerstad.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M) och Charlotta Schenholm m.fl. (FP).

Reservation

Mats Lindqvist m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§23 Inrättande av ”offentliga ateljéer”, ytor för gatukonst. Motion. Svar på remiss

Dnr T2011-002-01403

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner och överlämnar trafikkontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 18 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§24 Sandlådor för halkbekämpning. Motion (2011:21). Svar på remiss

Dnr T2011-440-01350

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 24 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist m.fl. (MP) enligt följande:

Antalet sandlådor för halkbekämpning är förvisso inte den enskilt viktigaste aspekten när det gäller snöröjning och halkbekämpning, det är en bland många åtgärder. Men för en del stockholmare utgör sandlådorna en slags indikator för hur väl snöröjning och halkbekämpning i övrigt utförs oavsett hur stora och många snöoväder som inträffar under respektive vinter.

Det är bra att Trafikkontoret kontinuerligt följer upp de lokala behoven av sandlådor samt hur dessa utnyttjas. Men det vore även bra om Trafikkontoret kan se över hur väl man når ut med informationen om hur man hanterar sandlådorna samt åter kungör hur och vart brister vad gäller sandlådor kan rapporteras av allmänheten.

§25 Uppdrag att inrätta ett trädråd med särskild trädchef för Stockholms träd. Svar på skrivelse från allianspartierna i respektive nämnd

Dnr T2010-520-03139

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden och i samverkan med miljöförvaltningen bilda ett trädråd med stadsträdgårdsmästaren som trädchef.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger trädrådet i uppdrag att ta fram riktlinjer för bedömning av skyddsvärda träd samt plan för nyplantering av 15000 träd under mandatperioden.

3 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar beslutet till miljö- och hälsoskyddsnämnden för kännedom.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets, exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 18 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm m.fl. (FP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Mats Lindqvist m.fl. (MP) föreslår följande:

att bifalla kontorens förslag till beslut

att ge trädrådet i uppdrag att trädregistret också ska innehålla information om det totala beståndet av träd

att ge trädrådet ett brett uppdrag att ansvara för trädens funktion i det urbana ekosystemet

att därutöver anföra

Nämnden ser mycket positivt på beslutet att inrätta ett trädråd. Naturvårdsverket rekommenderar att varje kommun ska inrätta ett trädråd med expertkompetens senast 2011. Att bevara skyddsvärda träd, och att plantera nya träd är helt avgörande för att träden ska bidra med de ekosystemtjänster som beskrivs i förslaget till beslut. Träd är dock inte några singulära individer, utan de befinner sig i ett ekosystem. Dessutom kan man säga att träden, om de växer där människor vistas, ingår i ett socioekologiskt system. Ett sådant system blir mycket fattigt, och också sårbart, om det bara finns mycket gamla, och mycket unga träd.

Med det hårda exploateringstryck som finns i staden, så tas tyvärr alltför ofta grönmark i anspråk för byggande. Därmed fäller man många träd som kanske inte skulle räknas som skyddsvärda, men som ändå bidrar med viktiga funktioner i ekosystemet. Inte minst är de ofta en förutsättning för att de mest skyddsvärda träden ska kunna leverera de ekosystemtjänster som vi önskar. Men anledning av ovanstående bör trädrådet få i uppdrag att följa stadens totala bestånd av träd, vad som planteras, men också vad som tas ned, så att rådet kan ha en helhetsbild. Rådet ska också ansvara för att värdera det totala trädbeståndets funktion och ekosystemtjänster.

I Miljöpartiets budget för Stockholms stad har det avsatts 50 mnkr per år under hela mandatperioden för investeringar i träd i staden. Skötseln av träden är avgörande för hur de nyplanterade träden utvecklas.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm m.fl. (FP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Mats Lindqvist m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§26 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2012. Inriktningsärende

Dnr T2011-700-02108

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för år 2012 i enlighet med kontorets inriktningsärende.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 10 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Charlotta Schenholm m.fl. (FP) föreslår (se beslutet).

2) Mats Lindqvist m.fl. (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

att delvis bifalla förslaget

att uppdra åt kontoret att ytterligare se över avfallstaxan i syfte att utöka omhändertagande av matavfall för produktion av biogas

Det är ett steg i rätt riktning att viktbaserad taxa föreslås införas för villafastigheter. Men det är långt ifrån tillräckligt. Det är oerhört viktigt att taxan differentieras ytterligare, både när det gäller villor och flerbostadshus, så att hushållens incitament att sortera ut sitt matavfall ökar. När den moderatledda majoriteten tillträdde 2006, ändrades avfallstaxan så att differentieringen minimerades. Stockholm kom därmed på efterkälken när det gäller utvecklingen mot utökad matavfallsinsamling och biogasproduktion.

Vi vill påminna om vikten av taxan och sortering av avfall kommuniceras med de boende både i villor och i flerbostadshus, så att den insamlade mängden matavfall kan öka kraftigt. Vi menar att 70 procent av allt matavfall i staden bör omhändertas och rötas till biogas. I dag importerar Stockholm biogas från kommuner som kommit längre än Stockholm.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M) och Charlotta Schenholm m.fl. (FP).

Reservation

Mats Lindqvist m.fl. (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§27 Insamling av matavfall i flerfamiljshus. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (V)

Dnr T2011-703-01204

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm m.fl. (FP) Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Mats Lindqvist m.fl. (MP) föreslår följande:

att bifalla skrivelsen

att därutöver anföra följande

Insamlingen av matavfall behöver utökas kraftigt i Stockholm. Att genomföra projekt tillsammans med bostadsbolagen och offentliga aktörer är ett sätt att arbeta. Men det behövs tydliga målsättningar och politisk vilja för att utöka matavfallsinsamlingen. Staden ska utöka matavfallsinsamlingen till 70 procent. Idag är insamlingsnivåerna för matavfall extremt låga i Stockholm.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm m.fl. (FP) Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Mats Lindqvist m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det är mycket glädjande att staden nu planerar att genomföra ett projekt med insamling av matavfall, i enlighet med skrivelsen. Vi ser även fram emot att få se planer på en biogasanläggning i stadens regi, för att på ett effektivt sätt säkra framtida behov av
bränsle till en miljövänligare fordonspark.

§28 Upphandling avseende den del av hushållens farliga avfall som samlas in med mobil miljöstation i Stockholms stad

Dnr T2011-006-01919

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen och ger förvaltningschefen uppdraget att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med vald entreprenör.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 17 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§29 Upprustning av Berzelii Park. Genomförandebeslut

Dnr T2011-520-01068

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upprustning av Berzelii Park till en utgift av 15 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.