Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2011-12-15

Sammanträde 2011-12-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Redovisning av medarbetarenkät 2011 (Adm)

7 Verksamhetsplan år 2012 för trafik- och renhållningsnämnden (Adm)

Dnr T2011-110-04763

*
P
Omedelbar justering

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11 2011 (Adm)

9 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

10 Intern kontroll i entreprenader och byggprojekt. Yttrande över revisionsrapport (Adm)

11 Stockholmstrafikens sammanbrott. Avstängning av ett körfält på Sveavägen. Svar på två skrivelser från Malte Sigemalm (S)

samt
Införande av ett framkomlighetsmål vid planering av störningar i trafiksystemen inom Stockholms kommun. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss (Tp)
Dnr T2011-410-04281, T2011-320-04302
och T2011-300-04758

12 Anpassningar av ytvägnätet efter Norra Länkens öppnande. Utredningsbeslut (Tp)

13 Förslag till framkomlighetsstrategi. Beslut om remiss (Tp)

14 Gatuåtgärder i samband med utbyggnad av Stockholmsarenan, etapp 1. Genomförandebeslut (Tp)

15 Införandet av ISA (Intelligent stöd för hastighetsanpassning) i stadens fordon 2007-2010. Slutredovisning (Tp)

16 Trafiksäkerhet på Götgatans gågatudel. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (V) (Tp)

17 Trafiksäkerhetsåtgärder på Spångavägen. Genomförandebeslut (Tp)

18 Fler bänkar i stadsmiljön. Motion (2011:53). Svar på remiss (Tp)

Dnr T2011-420-04757

Omedelbar justering

19 Peak Oil. Motion (2011:52). Svar på remiss (Tp)

Dnr T2011-660-04375

Omedelbar justering

21 Upprustning av parklekarna Spånga by i och Stråket i Hässelby. Slutredovisning (Anl)

Dnr T2009-520-02413 och T2009-520-02791
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nya konstytor i stadsmiljö. Motion (2011:62). Svar på remiss (T)

Dnr T2011-400-04759

Omedelbar justering

23 Stockholm Ren och Vacker - Lägesrapport nr 9 (Stm)

24 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Samarbete mellan Trafikverket, Stockholm, Göteborg och Malmö. Slutrapport. Svar på återremiss från nämnden den 19 oktober 2011 (Stm)

25 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom Östermalm (Stm)

26 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom Södermalm (Stm)

27 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom Kungsholmen (Stm)

28 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom Norrmalm (Stm)

29 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdena Spånga, Tensta och Rinkeby (Stm)

30 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdet Kista (Stm)

31 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdena Hässelby och Vällingby (Stm)

32 Upphandling av årsavtal för markarbeten och löpande gatuunderhåll, ytterstaden (Stm)

33 Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning (A)

34 Granskning av entreprenader för insamling av hushållsavfall. Slutrapport (A)

35 Upphandling av driftentreprenör för återvinningscentralerna Vantör och Östberga (A)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser Martin Hansson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker onsdagen den 21 december 2011.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelse för beredning

Anmälan görs av inkommen skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Tv-eken, önskemål om slutredovisning från Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S). Dnr T2011-520-05739

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Information om Tv-eken

Per Anders Hedkvist håller en kort information och svarar på nämndens frågor om Tv-eken.

Information stölder ur parkeringsautomater

Per Anders Hedkvist informerar om de uppgifter som förekommer i media att anställda hos en entreprenör med ansvar för mynthanteringen för stadens parkeringsautomater förskingrat pengar. Trafikkontoret har tillsatt en utredning och kommer eventuellt att göra en polisanmälan.

Fråga om ÅVC Vanadis
Vice ordföranden Emilia Hagberg (MP) frågar vad kontoret planerar för konkreta åtgärder för att kompensera att återvinningscentralen i Vanadisberget måste stänga.

Marita Söderqvist svarar att kontoret förhandlar om andra lokalytor i Vanadisberget för att kunna ta emot visst avfall såsom farligt avfall och elavfall samt ha plats för återbruk. Ett avtal är klart inom kort. Kontoret arbetar även på längre sikt för att lösa grovavfallsfrågan. Medborgarna kommer att få hänvisande information på hemsidan.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckning från den 5 december 2011 och den 15 december 2011 anmäls.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2011-010-00209

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna .

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll 10/2011 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Stads Parkerings AB:s gemensamma råd för funktionshinderfrågor anmäls. Rådets sammanträde hölls den 14 november 2011.

§6 Redovisning av medarbetarenkät 2011

Dnr T2011-200-05109

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna trafikkontorets anmälan samt anföra följande

Antalet visstidsanställningar har ökat de senaste åren och ligger i dag på cirka 15 procent. För många unga på arbetsmarknaden är visstidsanställningar en verklighet de kommer att leva med i många år. En tidsbegränsad anställning ger en svagare koppling till arbetsplatsen och sämre möjligheter till kompetens- och löneutveckling. Det är därför viktigt att även dessa medarbetare får möjlighet att besvara frågor om arbetsklimat, medarbetarskap, utveckling och kompetens, ledarskap och chefer, trivsel, arbetsbelastning och organisation.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§7 Verksamhetsplan år 2012 för trafik- och renhållningsnämnden

Dnr T2011-110-04763

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2012.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändring om 138,3 mnkr på driftbudgeten för trafik- och gatuverksamheten.

3 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändring om 23,7 mnkr på driftbudgeten för renhållningsverksamheten.

4 Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgetram med 24,0 mnkr med anledning av avtalet mellan staden och Stockholms Hamn AB om markutnyttjande och drift och underhåll av hamnområdet.

5 Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgetram med 130,0 mnkr 2012 för ombyggnaden av Nynäsvägen.

6 Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgetram med 30,5 mnkr med anledning av att Sätra återvinningscentral uppförs 2012.

7 Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgetram för ökade intäkter och kostnader med 8,5 mnkr enligt nivån i taxeärendet för renhållningsverksamheten.

8 Trafik- och renhållningsnämnden fastställer tidpunkter för månadsuppföljning till 15 mars, 19 april, 14 juni, 23 augusti, 18 oktober, 22 november, och 10 december, samt tertialrapporter till den 24 maj och 27 september.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

att delvis bifalla kontorets förslag till verksamhetsplan för 2012
att ta fram en verksamhetsplan utarbetad efter Miljöpartiets budgetförslag för Stockholms stad
att därutöver anföra

Eftersom markutrymmet är begränsat ska staden prioritera transportsätt som tar lite utrymme i anspråk såsom kollektivtrafik, gång och cykling. Staden ska alltid planeras utifrån ordningen gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Stadens planering och infrastruktur påverkar människors val av färdmedel och detta gäller i synnerhet andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresande. När Stockholm växer måste fler resande komma fram på kortare tid. Kraftfulla åtgärder ska vidtas för att nå målet att Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad år 2030. En stor satsning på förbättrat underhåll ska genomföras.

Den bildominerade stadskärnan ska förnyas och förändras. Fler gator i staden ska göras om till gångstråk och en del trottoarer ska breddas, vilket kan möjliggöra fler uteserveringar och andra mötesplatser. Fler gångfartsområden, gator eller torg där all trafik sker på de gåendes villkor, ska anläggas. Mellan Medborgarplatsen och Norrtull ska Nordens längsta gågata anläggas. Staden måste vara tillgänglig även för dem som har olika funktionsnedsättningar. Arbetet med ökad tillgänglighet ska intensifieras. Insatserna ska riktas mot ökad framkomlighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Staden måste säkra kollektivtrafikens framkomlighet och skapa ett jämnt trafikflöde genom utbyggnad av busskörfält, bättre trafikövervakning och trafikstyrning. Framkomligheten för stombussarna ska prioriteras. Åtgärderna ska syfta till att fler resande kommer fram på kortare tid.

Miljöpartiet föreslår en fullt finansierad satsning på utbyggd cykelinfrastuktur omfattande 150 mnkr årligen under en tioårsperiod, med start 2012. Cykelbanorna ska byggas ut till ett sammanhängande nät. Prioriterade åtgärder är att bygga bort cykelträngsel och öka trafiksäkerheten. Stora cykelparkeringar byggs vid Stockholm Central och andra stora knutpunkter. Det ska finnas säkra parkeringsplatser för cykel både i gatuplan och i garage. Utbyggnaden ska genomföras så att den stimulerar såväl cykling för pendlare som cykling på korta sträckor mellan bostaden, affären och skolan. Systemet med lånecyklar ska kraftigt byggas ut. Staden ska som arbetsgivare stimulera till ökad cykling.

Syftet med parkeringspolitiken är att stadens gator ska användas mer effektivt och att ytor ska frigöras för god gatumiljö och förbättrad framkomlighet för gående, cyklister, kollektivtrafik och nyttotrafik. Detta skapar attraktiva stadsmiljöer och främjar hållbar stadsutveckling. En styrande parkeringsstrategi ska utarbetas, gemensam för bil och cykel med målet att öka andelen resande med cykel och kollektivtrafik.

Parkeringsavgifterna ska uppmuntra till att parkeringar i befintliga parkeringshus och garage används i första hand. Antalet parkeringsplatser på gatumark ska minska och parkeringsplatser ska tas bort för att göra det lättare för kollektivtrafik, gående och cyklister att komma fram snabbt och säkert. Det underlättar även för varutransporter, städning av gator och snöröjning. Låga parkeringsavgifter ska införas i ytterstaden. Avgifterna för parkering ska höjas med i genomsnitt 50 procent i innerstaden, vilket leder till en minskning av bilarna på gatuparkeringarna och minskad biltrafik. Boendeparkeringsgavgiften ska höjas med 300 kr per månad. Felparkeringsavgifterna ska höjas. Staden ska uppvakta regeringen om höjning av beloppen i förordningen om felparkeringsavgift.

Staden lever fortfarande inte upp till EU:s miljökvalitetsnormer till skydd för hälsan när det gäller partiklar och kväveoxider. Och staden har skyldighet att vidta åtgärder enligt ett åtgärdsprogram som är fastställt enligt Miljöbalken. Dubbdäcksförbud ska införas 2012 inom hela den zon som omfattas av trängselskatt. Dessutom behövs ytterligare åtgärder för att klara miljökvalitetsnormerna. Staden bör inrätta miljözoner avseende kväveoxidutsläpp för lätta fordon, enligt Transportstyrelsens förslag. Målet ska vara att uppnå miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) och kväveoxider under 2012.

En stor satsning på plantering och underhåll av gatuträd och skötsel av grön miljö i gaturummet ska genomföras, för att underhålla och utveckla grönskan i staden. Trädunderhållet i staden är eftersatt och därför behövs plantering av nya träd och underhåll av befintliga. Satsningen på trädplantering ska genomföras i nämndens investeringsbudget.

Arbetet med trafiksäkerhet och de årliga handlingsplanerna som följer av stadens trafiksäkerhetsprogram ska vara prioriterat. Säkerhetsarbetet ska tydligt påverka planeringen. En satsning på säkra skolvägar omfattande 25 mnkr per år ska genomföras 2012-2014. Den fysiska miljön ska förbättras runt skolor genom breddade trottoarer, gångstråk och cykelvägar. Gång- och cykeltrafik ska vara prioriterad vid alla låg- och mellanstadieskolor och bilfria zoner ska införas närmast skolor, där det är möjligt

Trängselskatten har lyckats bra och systemet ska vidareutvecklas så att minskad trängsel kan uppnås. Trängselskatt ska införas på Essingeleden år 2012 och även på fler ställen där vägnätet behöver minskad trafik. Skatten ska användas för investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik och cykel. Biltrafiken måste reduceras. Persontransporter med bil är för ineffektiva i Stockholm – det reser för få i varje bil och bilarna tar för mycket markutrymme i anspråk. Både biltrafikens andel och antalet bilar måste minska för att möjliggöra att klimatmålen nås och för att ge plats åt mer yteffektiva och energisnåla transportsätt. Vi säger nej till motorvägen Förbifart Stockholm eftersom den ökar biltrafiken och bygger in staden i ett bilberoende som är omodernt. Om Förbifarten byggs ökar klimatutsläppen och belastningen på miljön. Motorvägen leder till en gles utbredd bebyggelse, urban sprawl, och till många nya bilpendlare. Av samma orsaker ska det inte heller planeras för någon Österled.

Lika rätt ska gälla i trafikplaneringen. Dagens trafikplanering gynnar män och missgynnar kvinnor, eftersom män i högre utsträckning har och kör bil. Staden behöver göra en analys av hur snedfördelningen ser ut och vidta åtgärder så att trafikplaneringen i högre grad utgår från kvinnors resande. Det är tydligt i dagens trafikplanering att områden där invånarna är resursstarka och verbala i mindre omfattning drabbas av trafikens störningar än andra områden. Det är inte acceptabelt.

Renhållningsverksamhet

Avfallstaxan bör differentieras ytterligare så att den än tydligt styr mot minskade avfallsmängder och ökad källsortering och därmed minskad miljöbelastning. Det ger incitament för både hushåll och företag att sortera ut matavfall och förpackningar.

Stockholms matavfall är en värdefull resurs som ska användas för att öka produktionen av biogas. Biogas tillhör idag de minst miljöpåverkande fordonsbränslena och det råder stor efterfrågan på fordonsgas i Stockholm. Staden ligger långt efter det nationella målet om att 35 % av matavfallet skulle ha omhändertagits till år 2010. Arbetet med insamling och behandling av matavfall måste intensifieras. Målet är att 70 % av allt matavfall i staden ska omhändertas och rötas år 2014. Kommunikation och dialog med stockholmarna är avgörande för att uppnå stadens mål för källsortering.

Återvinningsstationer ska finnas som komplement och det kan behövas fler stationer och större behållare. Det krävs utbyggnad av fasta miljöstationer samt fortsatt utveckling av mobil insamlingen av farligt avfall. Återvinningscentralerna utgör en viktig del i infrastrukturen för avfallshantering. Stockholms stad med dess växande befolkning behöver fler återvinningscentraler för att kunna omhänderta stockholmarnas sorterade avfall. Flera mindre återvinningscentraler kan möjliggöras genom att placera återvinningscentraler i några av de bergrum som förvaltas av fastighetsnämnden. På alla återvinningscentraler skall det finnas återbruksmöjligheter.

Särskilda åtgärder 2012

· Genomföra omfattande satsningar på cykelbanor i ett sammanhängande nät

· Implementera en styrande parkeringsstrategi

· Prioritera framkomligheten för bussar genom fler bussfiler, trimningsåtgärder och borttagande av parkeringsplatser

· Genomföra dubbdäcksförbud inom hela den zon som omfattas av trängselskatt

· Prioritera säkra skolvägar genom satsningar i den fysiska miljön samt information

· Genomföra trafikflödesräkningar på fler ställen i staden att användas som underlag för arbetet med att minska biltrafiken och dess klimat- och miljöpåverkan

· Differentiera avfallstaxan så att den än tydligare styr mot minskade avfallsmängder och ökad källsortering

Oklarheter om cykelsatsningar och årsmål för avfallsinsamling
Det är oklart vilka cykelsatsningar den moderatledda Alliansen avser genomföra. Beslut är redan fattade om cykelbanor längs Nynäsvägen och Folkparksvägen och målet att anlägga 2000 meter nya cykelbanor per år är en mycket låg ambitionsnivå. Det är ett steg i rätt riktning att det nu uttrycks att plats ska ges för gång, cykel och kollektivtrafik. Det är viktigt att det också genomförs åtgärder som leder till detta. Det är märkligt att verksamhetsplanen saknar årsmål för avfallsinamling. Det nya miljöprogrammet är på väg att antas och verksamhetsplanen borde i vilket fall som helst kunna innehålla tillfälliga årsmål.

Användning av nanomaterial
I Söderledstunneln har Trafikkontoret använt nanofärg med liknande egenskaper som materialet Nanocrete. Om försöket faller väl ut avser kontoret att använda nanoteknologin för: ”ett flertal produkter och anläggningar till exempel markplattor, marksten, vägbeläggningar, fasader och parkeringsgarage”. Nanoteknik utnyttjar det faktum att partiklar i nanostorlek har helt andra egenskaper än större partiklar av samma ämne. Den vanligaste definitionen av nanopartiklar är att de har en dimension som är mindre än 100 nm. I dagsläget vet forskarna mycket lite om vilka miljö- och hälsorisker nanomaterial utgör. Varje nytt ämne som framställs i nanoform har unika egenskaper, vilket gör att varje ämne måste studeras och riskvärderas för sig. Den övergripande risken med ämnen i nanoform är att de, pga att de är så små, har en förmåga att ta sig igenom biologiska barriärer och kan tränga in i cellerna.?Exempelvis har ett flertal studier på möss visat att kolnanorör kan ge allvarlig lungskada. Kolnanorör har stora likheter med asbest och ser ut att skada lungorna på samma sätt. Varje nytt nanomaterial bör studeras och riskbedömas för sig, som ett nytt material d.v.s ”on a case-by-case basis”. Användning av outredda nanomaterial kan ha stora irreparabla miljö- och hälsokonsekvenser. Vi förespråkar att man använder sig av välkända och välutredda material, både ur ett nanotoxiskt och kemitoxiskt perspektiv och följer ”försiktighetsprincipen” i Miljöbalken.

Analys av kemikalier i snömassor

Vid utvärderingen av snöns miljöbelastning undersöktes inte förekomsten av några nyare, farliga kemikalier vars användning exploderat det senaste decenniet. Detta är anmärkningsvärt. Vissa av dessa ”nyare” kemikalier är extremt potenta även vid s.k. lågdosexponering, vilket gör att även mycket låga halter kan vara djupt problematiska. De metaller och organiska föreningar man fokuserat på i Trafikkontorets fördjupade utredning, är i dag förbjudna, eller på väg att fasas ut, vilket självklart syns i mätningarna. De utgör med anda ord inte längre samma hot som tidigare. I stället är det risk att snön är kontaminerad med nya ämnen. Vi menar att analysmodellen även bör inkludera nya kemikalier som i dag misstänks utgöra ett hot. En sådan modell borde ta avstamp i en kemikaliescreening av snön.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak bifalla kontorets förslag, samt att därutöver anföra

Samverkans projekt City i samverkan

Samverkans projektet City i samverkan bör utökas till ytterstaden. Speciellt i områden som är eftersatta.

Upphandlingar

Vid upphandlingar är det bra att mindre och medelstora företag beaktas, men en förutsättning för dessa företag att få komma med i en upphandlingsprocess är att man har tecknad på arbetsmarknaden gällande avtal.

Indikatorer/nämndens aktivitet

Socialdemokraterna anser att följande indikatorer är för lågt satta

Andel invånare som känner sig trygga i sitt SDN område

Nöjdhet med skötsel och grönområden

Snöröjning och sandning

Uppsökande verksamhet riktad till mellanstadieelever bör även omfatta lågstadiet om klotter och skadegörelse

Trafik

Stockholm ska vara en stad där det är lätt och tryggt att resa och röra sig. Det måste bli lättare att ta sig mellan olika delar av staden och från innerstad till förort, och det är viktigt att resandet är tryggt och säkert för alla. Det innebär bland annat att målade gator på prov ska införas vid 30-gator, för att det ska bli tydligare för bilister vart många barn rör sig. Framkomligheten för funktionshindrade ska förstärkas.

Staden behöver fler säkra cykelbanor, gågator och breda trottoarer. Det ska vara tryggt och säkert att röra sig i Stockholm, oavsett om stockholmarna väljer att gå, cykla, åka bil eller åka kollektivt. Det finns ett stort behov av att utveckla stadens arbete för säkerhet för cyklister och promenerande, bland annat genom målade cykelbanor. För att öka cyklismen i Stockholm krävs att cykel- och promenadperspektivet blir en integrerad del av stadens trafikplanering, både när nya områden och vägar planeras och när parkeringar planeras.

Både bilar och kollektivtrafik får begränsad rörlighet om staden inte klarar att snöröja och många äldre och personer med funktionsnedsättning får svårt att alls röra sig i vår stad. Stadens förmåga att planera för vinterunderhåll måste förbättras och upphandlingar ske på ett smartare sätt. Mål som är uppsatta för nöjdheten med snöröjning bör sättas högre, än vad som sägs i verksamhetsplanen. Det är inte acceptabelt att enskilda stadsdelar förbises i snöröjningen som nu sker. Det är bra att kontoret nu arbetar på att hitta långsiktiga lösningar för snöhanteringen. Kontoret ges i uppdrag att till nämnden redovisa hur snöhanteringen och deponi av snö sker bl a i Oslo.

Vi vet att framkomlighet är viktigt, för såväl stadens utveckling som för stadens arbets-marknad. Idag står Stockholmstrafiken allt för ofta still. Större trafikprojekt drar ut på tiden och framkomligheten är begränsat. Stockholms trafikapparat fungerar helt enkelt alldeles för dåligt. Därför har vi i Socialdemokraternas förslag till budget satsat 38 miljoner för att få Stockholms

trafiken att fungera. Vi kallar satsningen ”Stockholm ska fungera”, eftersom det är precis vad det handlar om.

Biltrafiken måste minska i omfattning, särskilt i innerstaden. En förutsättning för att så ska ske är att kollektivtrafiken i regionen byggs ut. Fram till dess att det sker måste staden hitta andra vägar att öka rörligheten och flexibiliteten i

våra trafiksystem. Det innebär att staden måste utveckla cyklandet, både genom cykelbane-nätet och genom att utveckla systemet med lånecyklar så att det finns lånecykelstationer vid varje tunnelbanestation, först i innerstan och sedan utåt längs kollektivtrafiklinjerna. En satsning i ytterstaden är lika viktigt som i innerstaden. Det innebär också att vi vill se satsningar på utvecklad kollektivbilism genom exempelvis fler bilpooler. Ett hinder i detta är om det är gatumark eller kvartersmark, när det gäller uppställning av fordon.

Staden ska också arbeta för att främja mer hållbart bilresande genom att främja utvecklandet av Stockholm som elbilsstad.

Satsningar 2012

• Målade gator ska införas på prov vid 30-gator, för att det ska bli tydligare

för bilister vart många barn rör sig.

• I samarbete med andra berörda nämnder ska ett nytt bullerprogram för staden tas fram.

• Arbetet med snöröjning ska ses över så att alla stadsdelar, i såväl innerstad

som ytterstad.

• Vi vill höja parkeringsavgiferna med 5 % exklusive boendeparkeringsavgifterna, höjs med fördelat mellan områden och parkeringsytor på ett sätt som styr parkeringen in i parkeringshus och bort från vältrafikerade gator.

• För att ”Stockholm ska fungera” har vi i budgeten för 2012 anslagit 38 miljoner för att påbörja en satsning för ökad rörlighet i trafiken.

Renhållningsverksamheten

Stockholm ska vara en stad där det är enkelt att vara miljövänlig, där det är enkelt att återvinna och sortera sina sopor.

Det innebär bl a att kontoret bör ta fram en informationskampanj om hur man sorterar ljusarmaturer.

Genom att samla in matavfall för att röta det för produktion av biogas minskas det stora slöseriet av resurser som matavfallet innebär. Insamlandet och rötandet av matavfall i Stockholm ligger på anmärkningsvärt låga nivåer, mindre än hälften av genomsnittet för en svensk stad. Vi socialdemokrater tror inte att det beror på att stockholmarna är mindre miljövänliga. det beror snarare på att de politiska ambitionerna på området varit för låga. Det är dags att höja de ambitionerna. Nämnden ska under året ta fram en plan för att samla in och röta mer matavfall till biogas. Biogasanläggning i stadens egenregi bör utredas.

Det finns sopsugar i många delar av vår stad, men många nya fastighetsägare känner inte till detta och ansluter inte sina fastigheter till systemet. Staden ska därför aktivt informera berörda fastighetsägare bättre. Staden ska undersöka möjligheten att ansluta papperskorgar i de områden där sopsuggsystem finns till systemen. Staden ska vidare undersöka möjligheterna att inrätta ytterligare sopsugssystem för papperskorgarna i stadens större parker. För att underlätta sortering tas fler gatu papperskorgar fram som har flera sorteringsfack.

Möjligheten att återvinna är en grundläggande förutsättning för en hållbar livsstil. Därför är arbetet med återvinningsstationer viktigt. Staden ansvarar inte för att sätta ut återvinningsstationer men har möjlighet att påverka var, hur och hur länge en återvinningsstation finns. I och med den nya plan- och bygglagen får man bara söka tillfälligt bygglov två gånger per plats (vilket innebär tio år). Det kommer att skapa ett stort och onödigt merjobb i att hitta nya och lämpliga platser. Vi socialdemokrater vill att nämnden ska undersöka möjligheterna att ge permanenta bygglov för återvinningsstationer istället för tillfälliga bygglov, villkorat med att plank ska uppställas runt stationerna.

4) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Att avslå kontorets förslag till beslut

2 Att därutöver anföra:

En av Stockholms stora miljöutmaningar är luftkvaliteten. Dagligen överskrids miljökvalitetsnormerna och vägtrafiken är den enskilt största källan till luftföroreningar, buller, och för höga partikelhalter. Det krävs kraftiga åtgärder för att minska biltrafiken i hela regionen och särskilt i Stockholms stad där det finns bra alternativ till den privata bilen. Vi ska inte låta stockholmarna tåla en sämre luft än andra, utan lösa problemet i grunden genom att aktivt arbeta för att minska privatbilismen till förmån för gång, cykel- och kollektivtrafik.

Vi ska snarast införa dubbdäcksförbud i hela innerstaden, inte bara på Hornsgatan, utan tydliggöra för stockholmarna att dubbdäck inte hör hemma i en hållbar innerstad.

Idag består hälften av all mark i Stockholm av vägar och det planeras för fler stora satsningar på vägnätet. Beslutet om Förbifart Stockholm är ett strategiskt, tungt vägval, som innebär en framtid med ökad biltrafik, en gammalmodig, ineffektiv trafiklösning som lurar medborgarna att tro att det kommer att leda till minskade köer, när all forskning visar att fler och större vägar leder till mer trafik och växande köer. En motorväg, som helt saknar förankring i dagens klimatdebatt. Vi ska i stället medvetet satsa på utökad kollektivtrafik, bra cykelbanor och hållbara transporter.

Staden ska säkra kollektivtrafikens framkomlighet genom att avsätta gaturum för nya kollektivkörfält, förbättra trafikövervakning, även på cykelbanor, för att möjliggöra ett jämnt trafikflöde och undvika onödiga hinder och väjningsolyckor.

Nuvarande trängselavgifter ska användas för att reglera och minska trafiken.

Vi vill också införa trängselavgifter på Essingeleden, för att minska belastningen och ge incitament till att inte åka bil. Intäkterna från trängselavgiften skall framförallt gå till att utveckla en modern och attraktiv kollektivtrafik.

Att styra över en så stor del som möjligt av biltrafiken till kollektivtrafik, innebär en rejäl satsning på ökat antal infartsparkeringar. De ska vara gratis, säkra och välskötta.

Kollektivtrafiken i Stockholm måste utökas, förbättras och samordnas för att kunna ta emot alla som tidigare färdats med bil. Det ska vara enkelt och smidigt för alla resenärer. Enhetstaxan bör snarast återinföras, och vi vill se öppna spärrlinjer för att underlätta omstigning mellan olika trafikslag.

Vi vill också att utbyggnaden av cykelbanor ska fortsätta.. För att uppmuntra ökad cykling krävs ett avsevärt förbättrat vinterunderhåll av cykelbanor. Ökande mängder cyklister har på vissa platser skapat konflikter med gångtrafikanter, och det är viktigt att farliga områden definieras och åtgärdas så att cykeltrafiken blir fysiskt separerad från både gång- och biltrafik. För att uppmuntra cyklandet bör antalet cykelparkeringar öka, framförallt vid centrala kollektivtrafikpunkter. De ska vara gratis, säkra och välskötta.

Vänsterpartiet har varit drivande i arbetet med att ta fram det system med lånecyklar, Stockholm City Bikes, som togs i bruk 2006. Vi vill utöka lånesystemet att gälla även vid större naturområden, närförorter och vissa förorter, så att det blir en självklar del av stockholmarnas vardag.

Den borgerliga majoriteten anser att det är svårt att hitta gatuutrymme för lånecykelstationerna, men vi är villiga att ta en del kantstensparkering i anspråk för lånecykelstationer.

Stockholm ska på ett tydligt sätt ta sin del av ansvaret för 0-visionen. Vi ska bl.a. förbättra den fysiska miljön kring skolor och förskolor i syfte att eliminera farliga situationer, utvidga systemet med s.k. vandrande skolbussar och aktivt uppmana föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan.

Vi vill införa fler 30-zoner och sammanhängande gångstråk.

Många bostadsområden i Stockholm är tydligt trafikseparerade. Den borgerliga majoriteten vill, bl.a. i Rinkeby, bryta upp trafiksepareringen och göra ”stadsgata” med gående, cyklister och biltrafik blandat. De tar inte hänsyn till att de trafikseparerade områdena möjliggjort för barn att gå eller cykla säkert till skola, vänner och fritidssysselsättningar. Uppbruten trafikseparering får inte innebära att gående och cyklister får sämre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Gatuutrymmet måste fördelas mer rättvist. Med mer plats för cyklar och mindre för bilar sänks hastigheterna, olycksrisken minskar och trafikklimatet blir mindre stressigt, vilket ger en bättre stadsmiljö.

Stockholm skall vara en rättvis stad för alla.

Kollektivtrafik och gatumiljö skall vara tillgänglig även för funktionsnedsatta.

Vi ska aktivt arbeta för att minska mängden avfall, och så mycket som möjligt ska gå till återbruk och återvinning. Det behövs fler återvinningscentraler(ÅVC) i staden. Detta är viktigt för att minska transporter med bil och stimulera stockholmarna att lämna mer avfall till återvinning. ÅVC bör kombineras med centra för återbruk av möbler, inredning, byggnadsmaterial mm, då återbruk är den typ av avfallshantering som ger högst miljövärde. Det måste vara möjligt att åka kollektivt till stadens återvinningscentraler.

Stadens avfallssystem ska vara tillgängligt, resurseffektivt och miljöanpassat.

Vi ska påskynda tillgänglighetsanpassningen och installation av kärl för sopsortering och öka miljömedvetandet hos invånarna genom information och utbildning.

Vi vill se ett system där producenterna tar det ekonomiska ansvaret för sina produkter även om kommunen och fastighetsägarna står för själva insamlingen.

De gröna behållarna ska ersättas med fasta lokaler för insamling av förpackningar (Fastighetsnära Insamling, FNI). Starkare krav ska ställas på fastighetsägarna att tillhandahålla FNI och det ska vara ett krav vid nybyggnation. Där det råder utrymmesbrist i fastigheterna kan en miljöstuga på gatumark fungera som alternativ.

Insamling av farligt avfall är prioriterat. För att underlätta för invånarna att lämna sitt farliga avfall krävs en utbyggnad av de fasta miljöstationerna och den mobila insamlingen. Det ska finnas minst en uppsamlingsstation i varje stadsdelsnämndsområde och fler i dem med stort invånarantal eller som täcker ett stort geografiskt område. Stationerna ska vara bemannade och ge möjlighet till rådgivning.

Vi vill kraftigt öka insamling av matavfall, och även i flerfamiljshus.

Staden bör ha en förbehandlingsanläggning för biogas driven i egen regi.

Avfallstaxans styrande effekt ska även fortsättningsvis stimulera till minskade avfallsmängder, ökad källsortering och därmed minskad miljöbelastning.

Trafik- och renhållningsverksamheten i staden skall i möjligaste mån ske i egen regi, och det är viktigt att personal trivs och känner trygghet på sin arbetsplats. Vi tror inte att detta uppfylls genom att lägga ut verksamheterna på entreprenad, och göra kvarvarande personal till beställare, utan genom att måna om att behålla den kompetens som finns.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) Jonas Naddebo (C) och vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Att trafikkontoret är en tillgänglig förvaltning för stockholmarna är en viktig del av kontorets uppdrag och verksamhet. Förvaltningen bör därför återkomma till nämnden med ett förslag till punktlighetsmål för besvarande av medborgarnas skrivelser.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalande av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP).

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11 2011

Dnr T2011-112-00479

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 8 december 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§9 Anmälan av nedskrivning av fordringar

Dnr T2011-130-01855

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvalt- ningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende Trafikkontoret (förvaltning 181) om totalt 1208 462:00 kronor till handlingarna (Bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande) - där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

2 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvaltningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende Trafikkontoret / Avfall (förvaltning 187) om totalt 363 156:50 kronor till handlingarna (Bilaga 2 till kontorets tjänsteutlåtande) – där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§10 Intern kontroll i entreprenader och byggprojekt. Yttrande över revisionsrapport

Dnr T2011-130-04916

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till nämndens revisorer (revisorgrupp 1), överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§11 Stockholmstrafikens sammanbrott. Avstängning av ett körfält på Sveavägen. Svar på två skrivelser från Malte Sigemalm (S) samt Införande av ett framkomlighetsmål vid planering av störningar i trafiksystemen inom Stockholms kommun. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Dnr T2011-410-04281, T2011-320-04302
och T2011-300-04758

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redogörelse samt överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelserna samt remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbar t justerad.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Både skrivelserna och tjänsteutlåtandet har för stort fokus på framkomligheten för biltrafiken och för lite fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Målet måste istället vara att lika många människor eller fler än tidigare ska kunna passera. Det är viktigt att staden prioriterar framkomligheten för effektiva transportslag.

§12 Anpassningar av ytvägnätet efter Norra Länkens öppnande. Utredningsbeslut

Dnr T2011-410-04630

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att utreda anpassningar av ytvägnätet efter Norra länkens öppnande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

att delvis bifalla kontorets förslag till beslut.

att minskad vägyta för motorfordon ska vara utgångspunkt för samtliga utredningsalternativ.

att kapacitetsstarka trafikslag som gång- och cykeltrafik ges betydligt större utrymme än idag, ska vara utgångspunkt för samtliga utredningsalternativ.

att barnperspektiv och klimatperspektiv ska ingå i analys- och konsekvensbedömningar för samtliga utredningsalternativ.

att Roslagsvägen ska omvandlas till stadsgata.

att konsekvenser ska utredas även för omkringliggande gatunät, utöver de som i första hand påverkas.

att de beredda utredningsförslagen ska redovisas till Trafik- och renhållningsnämnden i god tid innan ett inriktningsbeslut ska tas i nämnden.

att därutöver anföra

Det finns stora möjligheter att åstadkomma en mycket bra miljö i området när bil- och godstrafiken minskar. Det förutsätter dock att minskningen kan bibehållas och att kapacitetsstarka trafikslag ges utrymme. Nämnden bör kunna följa arbetet löpande, och få en tidig redovisning av utredningsförslagen, så att synpunkter kan arbetas in inför ett inriktningsbeslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Kontoret sätter själva fingret på den springande punkten, när man på sidan 3 i tjänsteutlåtandet pekar på att ”Initialt innebär öppnandet av Norra länken en stark trafikminskning för omkringliggande vägnät. På några års sikt kommer dock ledig vägkapacitet tas i anspråk av nytillkommen och undantryckt biltrafik…” Alltså att om man bygger fler och större vägar, leder det framöver till mer trafik och växande köer.

Det är också bra att man tittar över utformningen av trängselavgifterna, som vi anser snarast bör införas på Essingeleden, som ett led i att minska belastningen på vägnätet och ge incitament till att som privatperson inte i första hand åka bil, utan i möjligaste mån välja andra trafikslag

§13 Förslag till framkomlighetsstrategi. Beslut om remiss

Dnr T2008-310-02378

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreliggande förslag till Framkomlighetsstrategi för att skickas på remiss.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak bifalla kontorets förslag, samt att därutöver anföra

Stockholm är en stad på vatten och transporter på vatten, av såväl människor som gods, bör ingå som en del i en framkomlighetsstrategi. Vid planering av trafiken i Stockholm bör man därför också titta på hur trafiken på gatunätet kan sammankopplas med eventuella båttransporter. I en framtid kanske både kollektivtrafikanter och cyklister färdas via båt i mycket större utsträckning än idag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Vice ordföranden Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Huvudmålen för alla trafiklösningar i Stockholmsregionen måste vara lägre utsläpp, minskade bilköer och bättre kollektivtrafik. Ingenstans ställs dock den strategiskt viktiga frågan om den omfattande satsningen på nya vägar är förenlig med miljömålen.

Beslutet om Förbifart Stockholm är tyvärr ett strategiskt, tungt vägval, som inbjuder till ökad biltrafik, och lurar medborgarna att tro att det kommer att leda till minskade köer, när vi vet att fler och större vägar leder till mer trafik och växande köer. Helt oförenligt med den övergripande inriktningen i strategin.

Man bör i stället utöka systemet med trängselavgifter på utsatta platser i staden, t.ex. införa trängselavgifter på Essingeleden, för att minska belastningen på vägnätet, skapa incitament för att inte använda bilen privat, och framförallt ge plats för den nytto- och kollektivtrafik som behöver komma fram i regionen.

Annars innehåller förslaget till Framkomlighetsstrategi många bra förslag som (V)i sedan länge drivit. Vem vet, snart föreslås kanske en bilfri innerstad.

§14 Gatuåtgärder i samband med utbyggnad av Stockholmsarenan, etapp 1. Genomförandebeslut

Dnr T2011-410-00525

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att gatuåtgärder i samband med utbyggnad av Stockholmsarenan ska genomföras omfattande en investering om 19,4 mnkr.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att godkänna kontorets förslag.

Samt att därutöver anföra:

Det är viktigt att trafiken flyter även efter avslutade arrangemang på Globen/ Stockholmsarenan. Vi Socialdemokrater anser därför att översyn och åtgärder måste vidtagas vid påfarterna till såväl Södra länken som Nynäsvägen. Ett påtagligt problem redan idag är trafikljuset vid cykelbanan/gångbanan där trafiken skall ansluta till Nynäsvägen söderut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

För öka möjligheten för andra resealternativ än bilen, behöver det säkerställas att det finns goda tillfarts- och parkeringsmöjligheter för cykel kring den nya arenan. Skyltning för gående till och från kollektivtrafiken måste vara extra tydlig, eftersom många besökare är sällanresenärer. Några av träden i den yttre trädraden vid Sofielundsplan bör kunna behållas.

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vi tycker fortfarande att det är synd att man inte i samband med detta stora projekt även däckar över Nynäsvägen, för att slippa den barriär vägen utgör. Sådana barriäreffekter pekas i underlaget för arbetet med Söderortsvisionen ut som sådant som i samhällsplaneringen ska arbetas bort för att gynna en god stadsutveckling. Det ”matkultursområde” som Slakthusområdet bortanför den nya arenan delvis utvecklats till, kan i dag, trots den relativa geografiska närheten, inte nås från Blåsut/Sandsborg utan en lång omväg.

Enskede, som idag delas av Nynäsvägen skulle kunna bli en lugn och sammanhållen stadsdel där parkstråk med gång- och cykelvägar anläggs på överdäckningen tillsammans med nya bostäder, liksom på Södermalm, som har har utvecklats positivt efter det att Söderleden däckades över.

§15 Införandet av ISA (Intelligent stöd för hastighetsanpassning) i stadens fordon 2007-2010. Slutredovisning

Dnr T2011-300-05019

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisningen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det är positivt att arbetet med ISA skulle kunna integreras med andra pågående projekt inom staden för miljövänligare körning. Vi vill där framhålla möjligheten att kombinera ISA med att de som ska köra stadens fordon även får en kurs i eco driving, för att öka medvetenheten kring hastigheter och utsläpp. Andra organisationer som utbildat sina anställda i eco driving har erfarit att bränsleförbrukningen har sjunkit samt visat sig ge en säkrare "körstil" med färre tillbud.

§16 Trafiksäkerhet på Götgatans gågatudel. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (V)

Dnr T2011-320-04303

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

att delvis bifalla kontorets utlåtande

att skyndsamt gå vidare med det gamla genomförandebeslutet för upprustning från 2006

Trots att denna del av Götgatan blev gågata 2004 ser den ännu idag visuellt ut som en bilväg. Detta har medfört att smittrafiken är stor. De åtgärder som nu föreslås utredas är ej tillräckliga. Gatan kommer efter dessa även fortsättningsvis se ut som en bilväg. Istället bör man återaktivera det gamla genomförandebeslutet från 2006 där bl.a trottoarerna plockas bort och gatubeläggningen ändras från dagens asfalt.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§17 Trafiksäkerhetsåtgärder på Spångavägen. Genomförandebeslut

Dnr T2011-320-05026

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden fattar beslut för projektet omfattande totala investeringsutgifter om 17 mnkr.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 8 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

att i stort bifalla kontorets förslag till beslut

att ge kontoret i uppdrag att tillse att åtgärderna på Spångavägen inte hindrar framtida framförande av spårvagn, ledbuss eller trådbuss längs sträckan

att ge kontoret i uppdrag att söka ändring av detaljplan då parkmark tas i anspråk för GC-väg

att vidare anföra följande

Åtgärderna utmed Spångavägen är viktiga och nämnden välkomnar att ett beslut nu kan fattas. Några kompletterande åtgärder behöver dock komma till.

Vid Urban Hjärnes väg kan med fördel gång- och cykelbanan vara genomgående förbi vägen. Det bör även utredas ifall hastighetsdämpande åtgärder även för cyklisterna kan sättas in förbi busshållplatsen samt övergångsstället. Detta förutsatt att inte neddragningen i gatan för cyklisterna, förbi dessa, i sig förväntas kunna sänka hastigheten.

Busslinje 117 går var tredje minut i rusningstid, och antalet resenärer kan förväntas fortsätta öka, bland annat på grund av exploateringen i Beckomberga. Det är områden med dålig kollektivtrafikförsörjning och det är mycket möjligt att det i framtiden önskas ett kapacitetsstarkare kollektivtrafikslag på sträckan. Därför måste trafiklösningarna möjliggöra framtida framförande av spårvagn, ledbuss eller trådbuss längs sträckan.

I anspråkstagande av parkmark för gångvägar/cykelvägar utgör grund för detaljplaneändring på precis samma sätt som bilväg. Nämnden kan inte acceptera en praxis där detta steg i processen förbigås.

I övrigt är skisser och kartering till ärendet inte helt tillfredsställande. Det hade varit önskvärt med bättre underlag och perspektivskisser för att nämnden ska kunna bilda sig en god uppfattning om åtgärderna.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§18 Fler bänkar i stadsmiljön. Motion (2011:53). Svar på remiss

Dnr T2011-420-04757

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remiss.

2 Trafik- och renhållningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

att delvis bifalla kontorets förslag till beslut

att ge kontoret i uppdrag att fortsätta arbeta i enlighet med gällande riktlinjer för utemiljö, det vill säga: I starkt frekventerade områden bör avståndet mellan soffor inte vara mer än cirka 25 meter och inom bostädernas närområden cirka 100 meter. I större park- och friluftsområden bör soffor finnas med ungefär 250 meters mellanrum.

att i dialogen med SL prioritera önskemål om sittplatser vid busshållplatser

att därutöver anföra

Gällande riktlinjer i ”Handbok för utformning av en tillgänglig och användbar miljö” har tydliga mål om mängden sittplatser i staden. Dessa ska kontoret arbeta efter. Att gatumöbler ibland kan försvåra möjligheten till maskinell snöröjning och renhållning kan inte vara ett skäl för att avstå från att placera ut sittplatser i enlighet med riktlinjerna. I de fallen det är problem med maskinell städning, så får denna istället ske manuellt.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§19 Peak Oil. Motion (2011:52). Svar på remiss

Dnr T2011-600-04375

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen

2 Trafik- och renhållningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

att motionen tillstyrks

att därutöver anföra följande

Begreppet Peak oil betyder inte att oljan tagit slut. Det beskriver den punkt där den mängd olja som produceras under ett enda år når sitt absoluta maximum. Från denna tidpunkt kommer olja fortfarande att produceras, men i mindre volym. Flera städer i världen har redan antagit program eller inlett aktiviteter för att minska sitt oljeberoende och på så sätt rusta sig inför Peak Oil. Bristol, San Fransisco, Portland och Oakland är exempel på städer som antagit handlingsprogram eller resolutioner mot Peak Oil. Det behövs åtgärder för att prioritera oljeoberoende trafikslag som cykel- och gångtrafik och hållbar kollektivtrafik. Utvecklingen av godstransporter som inte är oljeberoende måste prioriteras så att varor kan transporteras in till staden även i en akut oljekris. Staden ska underlätta utvecklingen av bilpooler med miljöbilar drivna med förnybara bränslen så att fler övergår från egen bil till bilpool. Det är angeläget att Stockholms stad erkänner Peak Oil som ett hot mot stadens kärnverksamheter och beslutar om åtgärder för att minska de negativa effekter som som Peak Oil kommer att medföra. Staden kan dra stora fördelar av att vara väl förberedd inför Peak Oil.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§20 Norra länken och Bellevueparken. Lägesrapport, tilläggsavtal och genomförandebeslut

Dnr T2011-520-05106

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del lägesrapport för

Norra länken och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.

2. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner Tilläggsavtal 4 till genomförandeavtal för Norra Länken, med Trafikverket.

3. Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt trafikkontoret att teckna Tilläggsavtal 4, till genomförandeavtal för Norra länken, med Trafikverket,
under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

4. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner investeringar i Bellevueparken om totalt 12 miljoner kronor för åren 2014 och 2015.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 december 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§21 Upprustning av parklekarna Spånga by i och Stråket i Hässelby. Slutredovisning

Dnr T2009-520-02413 och T2009-520-02791

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisningen avseende upprustning av parklekarna Spånga by och Stråket.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Det är svårt att bilda sig någon egentlig uppfattning av projektets måluppfyllelse då beskrivningarna av åtgärderna är mycket grunda och relevanta bilder helt saknas. Framför allt bättre kartor hade varit att föredra.

§22 Nya konstytor i stadsmiljö. Motion (2011:62). Svar på remiss

Dnr T2011-400-04759

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen och föreslår även att Järnvägsparken utreds vidare som ett första förslag till en lämplig plats för konstutställningar.

2 Trafik- och renhållningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

att motionen tillstyrks

att justera ärendet omedelbart

att därutöver anföra följande

Det är positivt att Järnvägsparken utreds som ett första förslag till en lämplig plats för konstutställningar. Det vore dock önskvärt att i samråd med Stadsdelsnämnderna finna lämpliga platser lokalt, vilka kan fungera som konstytor som blir en del av vardagen för de närboende i området.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§23 Stockholm Ren och Vacker - Lägesrapport nr 9

Dnr T2007-440-00726

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets lägesrapport.

2 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§24 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Samarbete mellan Trafikverket, Stockholm, Göteborg och Malmö. Slutrapport. Svar på återremiss från nämnden den 19 oktober 2011

Dnr T2010-007-04008

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för egen del överenskommelsen om de gemensamma miljökraven vid upphandling av entreprenader, samt uppdrar åt kontoret att tillämpa miljökraven i kommande upphandlingar.

2. Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra smärre revideringar i miljökraven för att följa teknikutvecklingen.

3. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer miljökraven att gälla samtliga upphandlingar av entreprenader inom stadens förvaltningar och bolag.

4. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt trafik- och renhållningsnämnden att genomföra smärre revideringar i miljökraven för att följa teknikutvecklingen.

5. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

att godkänna överenskommelsen om gemensamma miljökrav vid upphandling

att staden ska ta initiativ till en ny överenskommelse med mer långtgående miljökrav

att kontoret i den egna upphandlingen ska tillämpa högre ställda miljökrav

att därutöver anföra

Det är av största vikt att Trafik- och renhållningsnämnden, som bygger större delen av sin verksamhet på arbeten utförda av entreprenörer har ett upphandlingsunderlag med mycket höga miljökrav. Stockholm bör gå i spetsen och utforma skarpare upphandlingskrav som åtminstone införlivar den ansats som finns i Stockholms kommande miljöprogram. Trafikkontoret bör snarast anpassa och omarbeta miljökraven så att den lägsta nivån åtminstone omfattar de krav som ställs i Stockholms miljöprogram. Det önskvärt att i upphandlingar följa Miljöstyrningsrådets upphandlingskrav. Exempelvis bör det göras mycket tydligare skrivningar om kemikalier. Miljöstyrningsrådet tydliggör vilka ämnen som inte ska förekomma i varor och vilka ämnen som ska begränsas i varor, vid upphandling.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§25 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom Östermalm

Dnr T2011-440-05261

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska drivas i egen regi. Med förra vinterns snökaos i färskt minne, kan man bara beklaga att kontoret av ideologiska skäl fråntas rådigheten över kärnverksamheter såsom väghållning.

§26 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom Södermalm

Dnr T2011-440-05259

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska drivas i egen regi. Med förra vinterns snökaos i färskt minne, kan man bara beklaga att kontoret av ideologiska skäl fråntas rådigheten över kärnverksamheter såsom väghållning.

§27 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom Kungsholmen

Dnr T2011-440-05258

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska drivas i egen regi. Med förra vinterns snökaos i färskt minne, kan man bara beklaga att kontoret av ideologiska skäl fråntas rådigheten över kärnverksamheter såsom väghållning.

§28 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom Norrmalm

Dnr T2011-440-05260

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska drivas i egen regi. Med förra vinterns snökaos i färskt minne, kan man bara beklaga att kontoret av ideologiska skäl fråntas rådigheten över kärnverksamheter såsom väghållning.

§29 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdena Spånga, Tensta och Rinkeby

Dnr T2011-440-05117

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska drivas i egen regi. Med förra vinterns snökaos i färskt minne, kan man bara beklaga att kontoret av ideologiska skäl fråntas rådigheten över kärnverksamheter såsom väghållning.

§30 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdet Kista

Dnr T2011-440-05120

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska drivas i egen regi. Med förra vinterns snökaos i färskt minne, kan man bara beklaga att kontoret av ideologiska skäl fråntas rådigheten över kärnverksamheter såsom väghållning.

§31 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdena Hässelby och Vällingby

Dnr T2011-440-05119

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska drivas i egen regi. Med förra vinterns snökaos i färskt minne, kan man bara beklaga att kontoret av ideologiska skäl fråntas rådigheten över kärnverksamheter såsom väghållning.

§32 Upphandling av årsavtal för markarbeten och löpande gatuunderhåll, ytterstaden

Dnr T2011-410-05196

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

att återremittera ärendet

att uppdra åt kontoret att återkomma med en redovisning av de miljökrav som ställs vid upphandling

att därutöver anföra följande

Ärendet återremitteras och kontoret ges i uppdrag att återkomma med en redovisning med tydliga krav på materialens miljöpåverkan. Detta innefattar bl.a. kemikalier i beläggningar samt arbetsmiljökrav vid framställning av exempelvis kinesiska kanststensprodukter.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordförande finner därefter att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Väghållning är en av Trafikkontorets kärnverksamheter, som (V)i anser ska drivas i egen regi.

§33 Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning

Dnr T2011-006-0351

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Det är tydligt att det behövs mer information om möjligheten till matavfallsinsamling, utöver en ytterligare differentiering av avfallstaxan. Brukarundersökningen visar att många tycker sig ha dålig kunskap om hur olika fraktioner ska sorteras.

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Undersökningen visar tydligt att många medborgare gärna vill sortera sitt avfall, men att det behövs fler stimulerande åtgärder för att detta ska fungera lättare. Det ska inte kosta mer för den som vill sortera sina sopor, tvärtom, det skall staden uppmuntra i högsta grad!

Det framgår också att många inte känner till möjligheten att få matavfall hämtat av kommunen, och här finns mycket informationsarbete att göra, då vi vill öka andelen insamlat matavfall – även i flerfamiljshus.

Många är missnöjda med de gröna behållarna, då det ofta ser skräpigt ut runt dessa.

Det skulle vara bättre om kommunerna och fastighetsägarna står för själva insamlingen, även om producenterna tar det ekonomiska ansvaret för sina produkter.

De gröna behållarna bör ersättas med fasta lokaler för insamling av förpackningar, (Fastighetsnära Insamling, FNI), så som redan sker i flertalet allmännyttiga fastigheter.

Starkare krav ska ställas på fastighetsägarna att tillhandahålla FNI och det ska vara ett krav vid nybyggnation. Där det råder utrymmesbrist kan en miljöstuga på gatumark fungera som alternativ.

För att underlätta för invånarna att lämna sitt farliga avfall krävs en utbyggnad av de fasta miljöstationerna och den mobila insamlingen. Det borde finnas minst en uppsamlingsstation i varje stadsdelsnämndsområde och fler i dem med stort invånarantal eller som täcker ett stort geografiskt område. Stationerna ska vara bemannade och ge möjlighet till rådgivning.

Det är vår uppgift att öka miljömedvetandet hos invånarna i staden genom information och utbildning, så att fler sorterar sitt avfall och så att Stockholm verkligen kan bli den attraktiva storstad som ”Vision 2030” önskar.

§34 Granskning av entreprenader för insamling av hushållsavfall. Slutrapport

Dnr T2011-701-05087

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner rapporten

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§35 Upphandling av driftentreprenör för återvinningscentralerna Vantör och Östberga

Dnr T2011-701-05091

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen av driftentreprenör för Vantör respektive Östberga återvinningscentral samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut samt besluta om nyttjande av förlängningar

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

att godkänna förvaltningens förslag till beslut med tillägget att det för varje återvinningscentral skall finnas en tydlig kemikaliestrategi.

att därutöver anföra

I dagsläget finns mellan 100 000 - 200 000 nya kemikalier på marknaden. Dessa kemikalier återfinns i allt från förpackningar, möbler, byggavfall till elektronik. Vissa kemikalier är harmlösa, andra farliga och en stor del vet forskarna knappt något om. Då återvinning i dagens samhälle kräver allt större kunskaper kring kemikalier och nanomaterial ska det i upphandlingsunderlaget för återvinningscentraler finnas en kemikaliestrategi för att minimera risken för att persistenta, cancerogena, hormonstörande, mutagena och bioackumulerande ämnen inte förbränns, kommer i omlopp eller på annat sätt kontaminerar omgivningen. Det är även viktigt att de som arbetar med återvinningen inte utsättas för farliga kemikalier i onödan.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm (S) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Återvinningscentralerna i staden tillhör en av kontorets kärnverksamheter, och vi anser att dessa ska drivas i egen regi. Med Vanadislundens ÅVC i färskt minne, är det märkligt att kontoret av ideologiska skäl fråntas rådigheten över driften.

***

Ordföranden Ulla Hamilton (M) tackar nämnden och kontoret för året som varit och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

Vice ordföranden Emilia Hagberg (MP) tackar ordföranden tillbaka och önskar även henne en god jul och ett gott nytt år.

***