Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-08-21

Sammanträde 2008-08-21

Datum
Klockan
15:30
Plats
Insikten, Hantverkargatan 2 F plan 2

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2008-06-12

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG , 2008-08-12

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Kontaktcenter Stockholm - etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad

Omedelbar justering
Dnr 08-041/1911
Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Personalpolicy för Stockholms stad

Omedelbar justering
Dnr 08-200/2106
Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Organisatorisk placering av Jobbtorg

Omedelbar justering
Dnr 08-621/2500
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Åtgärder mot skolk, mobbing och kränkande behandling inom skolan

Omedelbar justering
Dnr 08-401/2257
Svar till kommunstyrelsen på remiss av motion
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Kommunala verksamheter och osund konkurrens

Omedelbar justering
Dnr 08-020/2145
Svar till kommunstyrelsen på remiss av motion

11 Fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan m.m.

Omedelbar justering
Dnr 08-411/2864
Svar till kommunstyrelsen på remiss av promemoria
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Omedelbar justering
Dnr 08-421/2290
Svar till kommunstyrelsen på remiss av promemoria
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Genomförandebeslut om nybyggnad av Skanstullshallen

Omedelbar justering
Dnr 08-333/2758
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar

Omedelbar justering
Dnr 08-452/2888
Svar till kommunstyrelsen på remiss av promemoria

16 Kvalitetsredovisning för de pedagogiska verksamhetena i Stockholms stad

18 Krisen i Nälsta och Nytorp

Dnr 08-102/2065
Svar på skrivelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Elevhälsovården

Dnr 08-510/2057
Svar på skrivelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Inriktning för arbetet med att stärka forsknings- och utvecklingsarbetet i Stockholms skolor

21 Utredning och yttrande till Riksdagens ombudsmän rörande den formella hanteringen av utlämnandebegäran

Omedelbar justering
Dnr 08-022/2477
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Genomförandeförslag avseende ombyggnadsåtgärder för Bernadottegymnasiet i byggnaden Åsö gymnasium

Omedelbar justering
Dnr 08-324/1061
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (fp) och vice ordföranden Roger Mogert (s) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2008-09-03.

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2008-06-12

Protokollsanmärkning

Ersättaren Helen Törnqvist (c) framförde att hon i § 2 från sammanträde 2008-06-12 upptagits som ledamot, hon är ersättare.

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2008-06-12 som blivit vederbörligen justerat, godkänns med ändringar enligt ovan.

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvalt-ningsgrupp, FVG, 2008-08-12

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträde med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp FVG 2008-08-12 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Anmälan lades till handlingarna.

________________

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2008-08-06

Anmälan läggs till handlingarna.

§6 Kontaktcenter Stockholm - etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-07-22.

Dnr 08-041/1911

Utbildningsförvaltningen anser att Kontaktcenter Stockholm kommer, på ett positivt sätt, att bidra till bilden av en storstad i världsklass. Detta genom att Stockholms invånare, företag och besökare enkelt kan få råd och vägledning i frågor av allmän art.

Att inom ramen för Kontaktcenter Stockholm också kunna hantera frågor/ärenden som berör stadens skolmarknad är ett viktigt steg för att öka tillgängligheten för elever, föräldrar och andra intressenter, men också för att nå visionen om en skola i världsklass.

I och med inrättandet av serviceförvaltningen samt den kommande centraliseringen av växel/telefoni och IT anser utbildningsförvaltningen att ett gemensamt kontaktcenter som ger service åt alla slags verksamheter borde bli kostnadseffektivt.

Utbildningsförvaltningen vill i sammanhanget dock understryka vikten av att man vid genomförandet av kontaktcenter beaktar förvaltningens synpunkter.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av den administrativa avdelningen i samarbete med förvaltningens samtliga avdelningar. Utbildningsförvaltningens handikappråd har informerats om ärendet.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande.

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Per Olsson (mp) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Inger Stark (v) till förmån för eget yrkande enligt följande:

”Utbildningsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

Kontaktcenter innebär en funktionsindelning av informationsverksamheten som rör stadsdelsnämndernas verksamhetsområden jämfört med de tidigare geografiskt förankrade medborgarkontoren. Utvecklingen motverkar den lokala demokratin genom att informationen centraliseras och att det personliga mötet blir ovanligare.

Tanken med kontaktcenter är dock i grunden bra, eftersom det har visat sig att tillgängligheten per telefon har ökat rejält i pilotverksamheterna. Det är också positivt att ärendet inte helt utesluter befintliga medborgarkontor som en del av kanalerna till allmänheten.

Däremot har utredningen inte analyserat möjligheterna att ha lokala eller regionala kontaktcenter och inte heller motiverat varför man just föreslår att det ska vara två center. Lokala eller regionala center skulle kunna kombinera ökad tillgänglighet per telefon med bibehållen möjlighet till personliga besök för dem som behöver det.

Mycket av den information som efterfrågas kräver lokal verksamhetskunskap, vilket knappast kan finnas i ett enda stadsövergripande kontaktcenter för de mjuka verksamheterna. Risken finns därför att dubbla informationskanaler byggs upp, vilket blir otydligt inför allmänheten.

En erfarenhet av detta kan man se när färdtjänst flyttade sin telefonväxel utomlands.

Kontaktcenter ska innebära att tid frigörs för att vägleda invånare som inte har möjlighet att söka information via datorer. Det finns dock inget som säkrar att tidsvinsten verkligen används för detta eller för mer tid till strategiskt arbete som antas bli en annan effekt En uttalad målsättning att öka antalet medborgarkontor eller ökat antal kontaktcenter skulle göra det mer trovärdigt att tidsvinsterna går till avsedda ändamål och inte till besparingar.”

Reservation

Reservation mot nämndens beslut anfördes av ledamoten Per Olsson (mp) till förmån för eget yrkande enligt följande:

”Remissen besvaras med följande förslag

Ett medborgarkontor ska finnas i varje stadsdelsnämndsområde

Det är viktigt att arbetet med att öka tillgängligheten för medborgarna till stadens alla funktioner och tjänstemän är högt prioriterat. Ett kontaktcenter kan vara en god idé och ett led i detta arbete. Men det kommer inte att kunna ersätta de nedlagda medborgarkontoren, de utlokaliserade telefonväxlarna samt att alla tjänstemän tidigare uppmanades att sprida sina telefonnummer. Det senare underlättade för medborgare att återknyta till tjänstemän de tidigare haft kontakt med. Nu ska kontakter ske via så få telefonnummer som möjligt vilket inte alls per automatik är enbart positivt.

Risk finns för dubbelarbete och ökad byråkrati i stället för förbättrad tillgänglighet för medborgarna.

För bästa lokala kännedom och tillgänglighet för stadsdelarnas invånare ska det finnas ett medborgarkontor inom varje stadsdelsnämnds område.

Kontaktcenter innebär en funktionsindelning av informationsverksamheten som rör stadsdelsnämndernas verksamhetsområden jämfört med de tidigare geografiskt förankrade medborgarkontoren. Utvecklingen motverkar den lokala demokratin genom att informationen centraliseras och att det personliga mötet blir ovanligare.

Tanken med kontaktcenter är dock i grunden bra, eftersom det har visat sig att tillgängligheten per telefon har ökat rejält i pilotverksamheterna. Det är också positivt att ärendet inte helt utesluter befintliga medborgarkontor som en del av kanalerna till allmänheten.

Däremot har utredningen inte analyserat möjligheterna att ha lokala eller regionala kontaktcenter och inte heller motiverat varför man just föreslår att det ska vara två center. Lokala eller regionala center skulle kunna kombinera ökad tillgänglighet per telefon med bibehållen möjlighet till personliga besök för dem som behöver det.

Mycket av den information som efterfrågas kräver lokal verksamhetskunskap, vilket knappast kan finnas i ett enda stadsövergripande kontaktcenter för de mjuka verksamheterna. Risken finns därför att dubbla informationskanaler byggs upp, vilket blir otydligt inför allmänheten.

En erfarenhet av detta kan man se när färdtjänst flyttade sin telefonväxel utomlands.

Kontaktcenter ska innebära att tid frigörs för att vägleda invånare som inte har möjlighet att söka information via datorer. Det finns dock inget som säkrar att tidsvinsten verkligen används för detta eller för mer tid till strategiskt arbete som antas bli en annan effekt En uttalad målsättning att öka antalet medborgarkontor eller ökat antal kontaktcenter skulle göra det mer trovärdigt att tidsvinsterna går till avsedda ändamål och inte till besparingar.

______

§7 Personalpolicy för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-06-23.

Dnr 08-200/2106

Utbildningsnämnden har fått att på remiss att lämna synpunkter på stadsledningskontorets förslag till ny samlad personalpolicy för Stockholms stad. Den föreslagna policyn innebär en revidering tillika en sammanslagning av tidigare beslutade styrdokument inom personalområdet såsom personalpolicy, kommunstyrelsens samlade ansvar för kompetensförsörjning, lönepolicy, arbetsmiljöpolicy, jämställdhetspolicy vad avser staden som arbetsgivare, policy mot alkohol och droger samt delar av ledarstrategin.

Förvaltningen är positiv till den nya samlade personalpolicyn för Stockholm stad men har några synpunkter på innehåll.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom personalavdelningen.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen

 2. Beslutet justeras omedelbart

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ledamoten Inger Stark (v) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall till detta

Ledamoten Per Olsson (mp) framlade ett fjärde förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl s till förmån för eget yrkande att ärendet skulle överlämnas utan eget ställningstagande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark (v) till förmån för eget yrkande enligt följande:

”Utbildningsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

Eftersom en policy endast innehåller övergripande målsättningar och värderingar måste staden centralt respektive nämnder och styrelser också ta fram ett konkret personalpolitiskt program i samverkan med de fackliga organisationerna.

Det är positivt med en sammanhållen personalpolicy, men vi skulle gärna se mycket starkare skrivningar om jämställdhet, mångfald och medarbetarnas inflytande. Till exempel vill vi att staden inför möjligheter för medarbetare att pröva självförvaltning av verksamhet, uppmuntrar till delat ledarskap samt arbetar för att jämställdhetsintegrera all verksamhet.

Andra viktiga målsättningar som behöver lyftas fram är arbetsgivarens ansvar för att säkra en kontinuerlig fortbildning av all personal, att öka kunskapen om HBT på arbetsplatserna samt att lyfta fram chefernas ansvar för att prioritera när medarbetarnas arbetstid inte räcker till.

Vi vill också se starkare skrivningar om vikten av en fri debatt på arbetsplatserna och att ett kritiskt tänkande hos medarbetarna utvecklar verksamheten och ska uppmuntras. Anställda som blir övertaliga ska bemötas på ett värdigt sätt av alla chefer och få bästa möjliga stöd.

Dessutom bör personalpolicyn ange stadens strävan till ökad jämlikhet genom att minska löneskillnaderna. Pappor bör uppmuntras att vara föräldralediga och mammor uppmuntras att satsa på jobbet. Kortare arbetstid i äldreomsorgen och förskolan är andra viktiga målsättningar som ger ett mer uthålligt arbetsliv för stora personalgrupper. Tjänstebilarna bör avskaffas och personalen uppmuntras att cykla och promenera till jobbet.”

Reservation

Reservation mot nämndens beslut anfördes av ledamoten Per Olsson (mp) till förmån för eget yrkande enligt följande:

Utbildningsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

Det är i grunden bra att samla policydokument till ett sammanhållet styrdokument men det finns samtidigt en risk att dokumentet blir allt för övergripande och därmed inte kan användas som styrdokument i praktiken. Vi förutsätter att staden centralt samt respektive nämnder och styrelser tar fram lokalt förankrade personalpolitiska program som granskas och uppdateras regelbundet. Det är också angeläget att genomföra djupare studier, exempelvis av lönekartläggningen och resultatet av handlingsplanerna för jämställda och jämlika löner.

Det är framför allt skrivningarna om jämställdhet och mångfald som blir allt för svepande i det sammanhållna dokumentet. Skrivningarna för att åstadkomma en jämställd personalpolitik måste skärpas och leda till att de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män i stadens verksamheter avskaffas. Staden ska uppmuntra blivande pappor att ta ut sin föräldraledighet och erbjuda småbarnsföräldrar möjlighet till distansarbete. Jämställd representation, arbetstidsförkortning och delat ledarskap är andra viktiga delar i jämställdhetsarbetet.

Det måste bli tydligare att ingen ska diskrimineras på grund av etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning samt vikten av att stadens personal ska utbildas i hbt-kompetens.

Rätten till meddelarfrihet behöver finnas med som en tydlig del i dokumentet. All offentligt finansierad verksamhet ska ha samma villkor när det gäller meddelarfrihet oavsett om verksamheten sker inom offentliga institutioner eller på entreprenad.

I policyn ska framgå att förvaltningschefer inte ska tjäna mer än fyra gånger mer än den lägst betalde i staden.

_______________

§8 Organisatorisk placering av Jobbtorg

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

2. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-12.

Dnr 08-621/2500

I ”Organisatorisk placering av Jobbtorg” – remiss från kommunstyrelsen - föreslås bl.a. att

- ansvaret för Jobbtorg Stockholm fr.o.m. den 1 januari 2009 överförs från kommunstyrelsen till socialtjänstnämnden

- ansvaret för svenska för invandrare (sfi) samt rekryteringsprogrammet överförs från utbildningsnämnden till Jobbtorg Stockholm, socialtjänstnämnden

- det övergripande samordningsansvaret för flyktingmottagning överförs från kommunstyrelsen till socialtjänstnämnden

- kommunstyrelsens, utbildningsnämndens, socialtjänstnämndens och stadsdelsnämndernas reglementen revideras.

Vidare föreslås att stadsledningskontoret får i uppdrag att under 2009 utreda möjligheterna att överföra ansvaret för vuxenutbildningen från utbildningsnämnden till Jobbtorg Stockholm, socialtjänstnämnden.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom vuxenutbildningsavdelningen tillsammans med gymnasieavdelningen och förvaltningschefens stab. Handikapprådets synpunkter har inhämtats och beaktats.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fattar följande beslut:

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen om organisatorisk placering av Jobbtorg.

2. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade att nämnden skulle besluta att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Inger Stark (v) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Per Olsson (mp) framlade ett fjärde förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) enligt följande:

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

att avstyrka förslaget att flytta SFI från Utbildningsnämnden till Jobbtorgen och Socialtjänstnämnden

att avslå förslaget att utreda möjligheterna att överföra ansvaret för Vuxenutbildningen från Utbildningsnämnden till Jobbtorgen och Socialtjänstnämnden

samt att därutöver anföra

Det är logiskt att eftersträva en förbättrad samordning stadens arbetsmarknads- och utbildningsverksamheter. Att däremot se SFI som en del av socialtjänstens verksamhetsområde är helt fel. Målgruppen för SFI-undervisning är inte homogen, och långt ifrån alla som läser SFI är personer som är arbetslösa eller som mottagare av ekonomiskt bistånd. En samordning av SFI och Jobbtorgen – som ju enbart vänder sig till mottagare av ekonomiskt bistånd – är därför inte önskvärd. Vad SFI idag behöver är inte ytterligare omorganisation utan arbetsro.

Vuxenutbildning och Komvux är en viktig del av stadens utbildningsverksamhet, och ska även den vara utbildningsnämndens ansvar. Någon vidare utredning huruvida stadens Vuxenutbildning ska flyttas till jobbtorgen ska inte genomföras.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av ledamoten Inger Stark (v) enligt följande:

 1. Utbildningsnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till remissvar.

 2. Förslaget att flytta SFI från utbildningsnämnden till Jobbtorgen och socialtjänstnämnden avstyrks.

 3. Förslaget att utreda möjligheterna att överföra ansvaret för Vuxenutbildningen från Utbildningsnämnden till Jobbtorgen och Socialtjänstnämnden avslås.

 4. Därutöver vill vi anföra följande

Konsekvenserna av att föra över SFI och vuxenutbildning till socialtjänstnämnder är inte redovisade i remissen. SFI handlar inte bara om att lära sig tillräckligt med svenska för att få ett arbete och försörja sig. Det handlar även om att fungera i det svenska samhället, kunna delta i vår demokrati samt klara vardagen med allt vad det innebär.

Vår uppfattning är att SFI-undervisningen definitivt inte hör hemma i socialtjänstnämnden. Förslaget att på sikt även flytta över vuxenutbildningen till socialtjänstnämnden visar på en skrämmande syn på vad utbildning och en andra chans i livet handlar om. Vuxenutbildning får inte reduceras till att handla om att få ett jobb. Någon vidare utredning om stadens vuxenutbildning ska flyttas till Jobbtorgen ska inte genomföras.

Vi menar vidare att förändringar inte ska göras av flyktingmottagandet innan staden har gjort en seriös utvärdering. Det har bara gått tre år sedan stadsdelsnämnderna tog över ansvaret, och våra erfarenheter har varit positiva. Däremot tillstyrker vi att rekryteringsprogrammet kan överföras från utbildningsnämnden till Jobbtorgen.

Utredningens analyser av den organisatoriska placeringen av Jobbtorgen är dessutom otillräckliga och ytliga. Möjligheten att förlägga de fem jobbtorgen till de stadsdelsnämnder där de är belägna har inte utretts, inte heller har en regionindelning diskuterats. En stor budget anses vara argument mot kommunövergripande placering (KÖV) i en stadsdelsnämnd, men motiveras inte på annat sätt än att det är ovanligt att KÖV:ar har stor budget. Varför det är negativt förklaras inte närmare. Inte heller anges någon närmare förklaring till att Jobbtorg som egen förvaltning skulle innebära en otydlig ansvarsfördelning.

De nackdelar som finns när Jobbtorg och försörjningsstöd ingår i olika organisationer analyseras inte alls i remissen. Vi menar att ett helhetsansvar måste tas för att människor inte ska hamna mellan stolarna, och därför bör stadsdelsnämnderna återfå ansvaret för arbetsmarknadsinsatserna. Nämnderna kan själva bestämma hur de vill organisera verksamheten, oavsett om den bedrivs i form av Jobbtorg eller på annat sätt.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av ledamoten Per Olsson (mp) enligt följande:

1) Att inte godkänna förvaltningens förslag till beslut, och

2) därutöver tillägga

Att flytta jobbtorgens organisatoriska placering är ett förslag som första såg sitt ljus i ett tjänsteutlåtande från stadsledningskontoret. Förslaget innebär att ansvaret för Svenska för Invandrare (SFI) ska överföras till jobbtorgen från den 1 januari 2009 och på längre sikt hela vuxenutbildningen. Detta samtidigt som socialtjänstnämnden ska ta över ansvaret för jobbtorgen från kommunstyrelsen. Samhällsinformation till nyanlända ska också flyttasfrån stadsdelsnämnderna till jobbtorgen.

SFI och Komvux fick tydligen ett besked i vecka 24 om dessa planer. Deras remisstid gick ut 1 augusti. Till utbildningsnämnden kommer ärendet den 20 augusti. Vid den upphandling som startades i januari angående SFI fanns det ingenting om det här i direktiven.

Olika tjänsters organisatoriska placering är inte den viktigaste politiska frågan. Men i det här fallet är risken för stor att konsekvenserna blir oönskade. Förslaget gör att SFI och vuxenutbildning får en helt ny kursändring, från att vara en utbildning till att bli en arbetsmarknadsåtgärd. I jobblinjen försvinner människan.

Språk och vidareutbildning är en merit och ibland ett krav för jobb och det är bra om utbildning kan ges i samarbete med eller nära näringslivet och arbetsmarknaden. Men utbildning är så mycket mer. Det är en förutsättning för ett aktivt medborgarskap, i det offentliga samhället, i föreningar m.m. Det är ett krav för att man ska kunna ta sitt ansvar som förälder, kanske som granne och medmänniska.

Att flytta SFI och vuxenutbildning till socialtjänstnämnden som inte har någon erfarenhet av utbildning gör att dessa verksamheter helt förlorar kontakten med skolvärlden, likaså fortbildning och forskning. Risken för en lärarflykt är stor och massor av värdefull kompetens kommer gå förlorad. Därmed går också kvalitén förlorad.

Det är inte nödvändigtvis så att språket blir bättre på arbetsplatserna som eleverna kommer till. Många SFI-elever har inget försörjningsstöd. Det är inte rimligt att SFI blir en sysselsättning i väntan på första bästa jobb. Det är viktigt att elever vid SFI utbildning får en chans att läsa klart sin utbildning så att den går att falla tillbaka på när jobbet eller praktiken en dag försvinner.”

§9 Åtgärder mot skolk, mobbing och kränkande behandling inom skolan Motion 2008:41

Svar till kommunstyrelsen på remiss av motion från Eivor Karlsson (mp)

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-06-18.

Dnr 08-401/2257.

Eivor Persson (mp) föreslår i en motion till kommunfullmäktige en mängd åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling inom skolan.

Motionären menar att de lagar som rör skolans område i stort sett är bra men att det är i tillämpningen det ibland brister. Enligt motionen är en engagerad skolledning och ett fungerande samarbete över myndighetsgränserna avgörande när det gäller mobbning, kränkningar och skolk.

Arbetet med trygghet och studiero är ett högt prioriterat område i Stockholm stad. Gemensamma riktlinjer för stadens skolor har tagits fram i syfte att konkretisera ansvar och befogenheter på olika nivåer samt vara ett stöd i skolornas arbete när olika situationer uppstår och för de planer och rutiner skolorna ska/behöver ha.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på grundskoleavdelningen i samråd med gymnasieavdelningen inom utbildningsförvaltningen.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag

Vice ordföranden Roger Mogert framlade ett för (s), (v), och (mp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Per Olsson (mp) till förmån för eget yrkande enligt följande:

”att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Arbetet mot skolk, mobbing och kränkande behandling inom skolan kan utvecklas och förbättras. Stockholms skolor måste kunna erbjuda alla stadens barn en trygg och säker skolmiljö. I det arbetet behöver till exempel skolans kontakt och arbete med hemmen utvecklas.

I slutänden är möjligheten med att arbeta för en trygg skolmiljö en fråga om resurser. Många av Stockholms skolor får idag göra stora nedskärningar på grund av den borgerliga majoritetens besparingar. Istället för att öka antalet vuxna i skolan tvingas skolorna minska antalet personal och chanserna för satsningar på utvecklingsarbete för att skapa en trygghet i skolan minskar.”

Särskilt uttalande

”Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Per Olsson (mp) enligt följande:” Det är ett tydligt tecken på den styrande majoritetens prioriteringar när man gärna samlar stadsövegripande statistik på olovlig frånvaro och vill att det ska redovisas tillsammans med terminsbetygen, medan man samtidigt inte kan se poängen att samla liknande stadsövergripande statistik angående elevhälsa och elever med behov av särskilt stöd.

Jag ser prioriteringarna vara de motsatta. Olovlig frånvaro är ett problem som måste hanteras. Men att samla statistik kommer inte att få skolan att bli meningsfull igen för de elever som gör valet att stanna hemma. Att däremot göra en seriös satsning på att få fler elever att må bra, få ökad självkänsla och trivas i skolan kommer att ge ökad närvaro.

Skolan måste ta ett större ansvar när det gäller barn med svårigheter. Social kompetens är lika viktigt som färdigheter i matematik och andra traditionella skolämnen. Här har skolan ett stort ansvar.”

_____________

§10 Kommunala verksamheter och osund konkurrens Motion 2008:48

Svar till kommunstyrelsen på remiss av motion från Per Ankersjö (c)

Beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen

som svar på remissen

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-07-09.

Dnr 08-020/2145

Mot bakgrund av föreslagna ändringar i konkurrenslagen och kommunallagen för att komma tillrätta med konkurrensproblem mellan offentlig och privat sektor och gränsdragningen i frågan om kommunal kompetens föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige avvaktar beslut med att påbörja arbete med ”kommunal självsanering” samt föreslagen genomlysning och kartläggning av stadens förvaltningar och bolag avseende omfattningen av överträdelser av den kommunala kompetensen när det gäller att bedriva näringsverksamhet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomi- och lokalavdelningen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fattar följande beslut:

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Inger Stark (v) enligt följande: ” Förvaltningen lyfter fram två mycket viktiga punkter i sitt tjänsteutlåtande. Det ena är politikens ansvar att definiera vad som är kommunal kärnverksamhet utifrån det mycket seriösa regelverk och rättspraxis som finns kring drift av näringsverksamhet. Det andra är kommunens ansvar att för att minska sysslolösheten hos långtidssjukskrivna och individer med funktionshinder. Dessa viktiga ansvarsförhållanden har Per Ankersjö (c) inte tagit med i sina svepande formuleringar riktade mot ett antal kommunala verksamheter. Den kritik som framförs i motionen vittnar om ett visst förakt och en bristande kunskap om olika förvaltningars arbete och om de aktuella verksamheterna som lyfts fram som exempel.

Vi i vänsterpartiet vill därför markera att vi tycker att det är bra att staden aktivt arbetar med preventionsarbete såsom fixartjänster, friskvård och meningsfull sysselsättning för individer som riskerar att hamna utanför den sociala gemenskapen. När det gäller utbildningsnämndens arbete vill vi snarare påpeka betydelsen av att motverka den snedvridna konkurrens som varit i samband med avknoppningar av stadens skolor och förskolor”

____________

§11 Promemorian Fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan m.m.

Svar till kommunstyrelsen på remiss av departementspromemoria U2008/4707/S

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 208-07-09.

Dnr 2864-2008-411

Utbildningsförvaltningen har av kommunstyrelsen ombetts att svara på departementspromemorian Fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan m.m. Promemorian innehåller förordningsändringar.

I promemorian från Utbildningsdepartementet redovisas förslag till förordningsförändringar vilka innebär införande av fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan och specialskolan samt fristående skolor som motsvarar grundskolan.

Förslaget innebär att obligatoriska prov införs i svenska och svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 3, i samma ämnen och i engelska i årskurs 5 samt i årskurs 9 även i biologi, kemi och fysik. Förslaget syftar till att öka måluppfyllelsen genom att stärka skolornas uppföljning av elevernas kunskaper och stärka likvärdigheten i lärares bedömning och betygssättning. Förändringarna föreslås träda i kraft i den 1 januari 2009.

Förvaltningen är positiv till förslagen i promemorian. Förvaltningen är av uppfattningen att obligatoriska nationella ämnesprov mycket väl kan bidra till ökad måluppfyllelse och att främja en likvärdig skola.

Förslaget om kompensationen till kommunerna är positivt, likväl att Skolverket får medel för implementeringsinsatser riktade till skolhuvudmän och skolor.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på grundskoleavdelningen inom utbildningsförvaltningen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Omedelbar justering

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Per Olsson (mp) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall till detta

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Inger Stark (v) enligt följande:

”att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut.

samt att därutöver anföra

Till en början vill vi påpeka att remissförfarandet i detta ärende känns ytterst bakvänt med tanke på att stadens skolor redan beslutat och informerat elever/föräldrar om ett utökande av nationella ämnesprov.

De frågeställningar som vi särskilt vill dryfta är skolans betydelsefulla ansvar med att hjälpa eleverna vidare efter det att bedömningen är gjord. Ingen människa blir hjälpt av att bara få ytterligare bekräftelse av sina brister. Därför är det beklagligt att resurser enbart tillskjuts för själva bedömningen och inte till framtagandet av pedagogiska metoder för att stärka eleven s kunskapsluckor.

Förslaget att utöka antalet obligatoriska nationella prov i grundskolan minskar skolans möjlighet att sköta sin huvuduppgift, att lära ut. Den svenska skolans fokus riktar sig allt mer mot att sålla, sortera och mäta elevernas och deras kunskaper istället för att stödja dem i deras kunskapsinhämtning. Fler nationella prov spär på den negativa utvecklingen ytterligare

Nationella prov är också ett trubbigt sätt att mäta och bedöma elevers kunskap. Dessa prov ger inte en rättvis eller fullständig bild av elevernas utveckling och möjligheter, och tar heller inte hänsyn till elevers särskilda behov eller problem. I slutänden kan det leda till att betygsbedömning kan bli orättvis för många av skolans barn och unga.

När det gäller nationella prov från årskurs tre tar vi bestämt avstånd från att dessa ska utgöra ett stöd för lärarnas betygsättning av eleverna. Det finns ingen betygsättning i världen som kan vara rättvisande i dessa åldrar då barns mognad är så väsensskilda från elev till elev.

Slutligen efterlyser vi en synvända där det inte ska vara eleven som bedöms utan skolans kompetens att möta alla elevers vitt skilda behov”.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av ledamoten Per Olsson (mp) enligt följande:

1) Att inte godkänna förvaltningens förslag till beslut, och

2) därutöver tillägga

Uppföljning av elevers kompetensutveckling är av högsta betydelse. Elever har rätt att veta hur dem presterar i förhållande till de mål som finns uppsatta. Men det ligger nära till hands att ifrågasätta om det är elevernas rätt som står i fokus i det förslag som ligger till grund för det här ärendet. Eleverna tycks i den nu förda skolpolitiken vara mest vara till besvär. De är bråkiga, de lär sig inte tillräckligt och de krånglar genom att begära inflytande.

Det vi har idag är en svårorienterad djungel av läroplan, kursplaner utan kommentarer och betygskriterier. Dessa är svåra att tolka och det skulle vara välkommet att sätta mer struktur på dessa så att skolans pedagoger och ledare kan få bättre guidning och handledning. Tillsammans med en ökad satsning på de individuella utvecklingsplanerna skulle detta förbättra systemet för uppföljning och kompetensutveckling i skolan mycket mer än det förslag som nu kommer. Mer betyg och fler prov löser inte skolans eller elevernas problem, men ser måhända bra ut utåt, vilket ser tycks vara prioriterat framför egentlig utveckling av den svenska skolan.

Den pedagogiska mångfalden är bra och har bidragit till nytänkande på många områden. Det har hela denna tid funnits en bred politisk konsensus om att man ska kunna välja olika pedagogiska vägar för att nå samma mål i årskurs 9 i grundskolan. Inte minst därför att barn är olika och lär olika. Skolor med alternativ pedagogik kan i dag själva avgöra när och hur olika undervisningsmoment ska införas så länge de följer Skolverkets regler. Med regeringens förslag med nationella prov för årskurs 3, riskerar nu den pedagogiska mångfalden att försvinna. Pedagogik och respekt som utgår ifrån varje människas lika värde. Inte att alla är lika, utan likvärdiga. Det som nu händer är en total tväromvändning av den svenska skolpolitiken. Istället för en modern individualiserad skolpolitik tas beslut efter beslut som formar om skolan till en skola som skall likrikta eleverna. Det känns märkligt att konstatera att det är en borgerlig regering som är den som avskaffar den individinriktade skolan i Sverige.”

§12 Förslag om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Svar till kommunstyrelsen på remiss av departementspromemoria

Beslut

1. Utbildningsförvaltningen överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-06-03.

Dnr 08-421/2290

I promemorian ”Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning” lämnas förslag till en förordning om en försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasiala spetsutbildningar i matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen.

Utbildningsförvaltningen är positiv till stora delar av förordningsförslaget.

Vi har dock synpunkter på försökets längd och på det faktum att det i promemorian inte finns några skrivningar om det i gymnasiebetänkandet ”Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola” föreslagna stimulansbidraget.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Gymnasieavdelningen.

Rektor på Norra Real har gett sina synpunkter på förslaget.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen

2. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s), (v) och (mp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Per Olsson (mp) enligt följande:

”att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Det är positivt att låta gymnasieutbildningarnas utbud innehålla alternativa program med spets och fördjupning. Sådana program möjliggör för fler att välja en inriktning inom gymnasieutbildningen som de finner intressant och stimulerande.

Däremot är det fel tänkt när man väljer att begränsa dessa utbildningar till några få inom en elit. Tvärtom borde dessa specialutformade utbildningar rikta sig till och ha målet att rekrytera så många som möjligt, med så breda erfarenheter och kunskaper som möjligt. Elever bör uppmuntras att utveckla intressen de har och inte sorteras där några får tillhöra en elit och andra inte.”

________

§13 Remiss om genomförandebeslut om nybyggnad av Skanstullshallen

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

3. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 208-07-17.

Dnr 08-333/2758

Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att ersätta nuvarande gymnastiksal med en fullstor idrottshall i anslutning till Frans Schartaus gymnasium. Det är bra att staden bygger lokaler som går att använda av fler intressenter och utnyttjas över en större del av dygnets timmar. Förvaltningen vill dock göra nämnden uppmärksam på att de förseningskostnader som har uppstått för den gamla gymnastiksalen måste påföras projektet och kan inte belasta utbildningsnämnden som har lämnat lokalerna enligt överenskommelse. Utbildningsförvaltningen tar även upp vad som ska hända med ersättningslokalen Sprallenhallen när det temporära bygglovet går ut under 2009.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomi- och lokalavdelningen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fattar följande beslut:

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

________

§15 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar

Svar till kommunstyrelsen på remiss av promemoria

Beslut

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar (dnr 321-1818/2008. Utbildningsnämnden överlämnar detta till Kommunstyrelsen.

2. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-01

Dnr 08-452/2888

Utbildningsdepartementet har remitterat promemorian ”Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar, U2008/4759/S till Stockholms stad. Kommunstyrelsen har anmodat Utbildningsnämnden att inkomma med ett remissvar senast den 1 september 2008. Tjänsteutlåtande redovisar remissens innehåll och förvaltningens synpunkter.

Promemorians huvudsakliga innehåll sammanfattas i förordet:

”I promemorian föreslås ändringar i skollagens bestämmelser om bidrag till enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg.

Kommunernas skyldighet att ge bidrag till enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg ska gälla även enskild verksamhet i andra former än förskola och fritidshem, som uppfyller krav på kvalitet och öppenhet. Bidrag ska ges för egna barn i familjedaghem och i annan pedagogisk verksamhet, men endast för lika många egna barn som andra barn som har tagits emot. Om ett barn deltar i två enskilda verksamheter ska kommunen lämna bidrag till båda verksamheterna.

Härutöver föreslås också att en bestämmelse om straff för den som utan tillstånd driver tillståndspliktig enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg upphävs.

Vidare föreslås att kommunens skyldighet att anordna allmän förskola utvidgas till att gälla plats i förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.”

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att:

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar (dnr 321-1818/2008. Utbildningsnämnden överlämnar detta till Kommunstyrelsen.

2. Omedelbar justering

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Inger Stark (v) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) enligt följande:

”att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

att avslå förslaget att införa barnomsorgspeng

samt att därutöver anföra

Förskolan är en grundläggande och viktig del i det livslånga lärandet. Den utjämnar och skapar goda förutsättningar för stadens alla barn. Därför är förslaget om inrättande av en allmän förskola från tre år bra.

Däremot kommer införandet av en barnomsorgspeng enligt förslaget att leda till att systemet med en förskola av hög pedagogisk klass urholkas, där alla barn inte får tillgång till samma möjligheter till utveckling. Inrättande av flerfamiljssystem och vårdnadsbidrag innebär att dessa verksamheter jämställs med förskoleverksamheten, trots att dessa inte garanterar ett pedagogiskt innehåll.”

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av ledamoten Inger Stark (v) enligt följande:

”Utbildningsnämnden godkänner delvis förvaltningens svar på remissen.

Remissen behandlar ett antal förslag om förändringar i skollagen med mera, där vi framförallt är mycket kritiska till införandet av barnomsorgspeng, utökad fri etableringsrätt för bland annat flerfamiljssystem samt rätt till bidrag för egna barn i familjedaghem.

Pengsystem bygger på marknadens principer och minskar därmed samhällets möjligheter att planera förskoleverksamheten för alla barns behov. Vi menar att kommunerna ska ha kvar möjligheten att fördela resurser utifrån lokala behov. Staten ska inte bestämma om kommunerna ska införa pengsystem. Kommunerna bör tvärtom få möjlighet att säga nej till etableringar som allvarligt försvagar den kommunala förskolan.

Föräldrar ska givetvis kunna välja förskola som passar deras barn, men valfriheten är inte likvärdig för alla familjer. När pengsystem införs och marknadskrafterna får styra ökar klyftorna mellan barn i olika områden. Systemen bidrar till att förstärka en strukturell ojämställdhet, eftersom de gynnar välbeställda medborgare. Det har till exempel visat sig att mekanismerna bakom att välja skola är komplicerade.

Vi stödjer inte flerfamiljssystem och bidrag till egna barn i familjedaghem, eftersom det understödjer traditionella könsroller. Förskolan har genom sin pedagogiska personal helt andra förutsättningar att ge barnen en bra start i det livslånga lärandet.

Kommunen föreslås få ökad informationsskyldighet. Givetvis bör objektiv information finnas om verksamhet som bekostas med offentliga medel, men frågan är var gränsen går mellan kommunal information och marknadsföring som syftar till att öka vinsten i verksamheten?

Däremot är förslaget att införa kostnadsfri allmän förskola från tre år positivt i ett barnperspektiv, eftersom fler barn därigenom kan delta i en pedagogisk verksamhet. En liknande effekt kan uppnås genom att fler barn går i förskolan, som på sikt bör vara avgiftsfri.

Principiellt skulle vänsterpartiet hellre prioritera mer resurser till förskolan än en utökning av den allmänna förskolan. Den borgerliga barnpolitiken med vårdnadsbidraget som främsta kännemärke är sammantaget en tillbakagång för barns utveckling och jämställdheten.

Slutligen instämmer vi i förvaltningens förslag att utreda ett antal förslag om skärpningar av skollagen för att motverka oseriösa verksamheter inom det pedagogiska området.”

___________

§16 Kvalitetsredovisning för de pedagogiska verksamhetena i Stockholms stad

Beslut

Utbildningsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-21.

Dnr 2008-400/2526

Sveriges kommuner ska årligen upprätta en kvalitetsredovisning för de pedagogiska verksamheterna. Utbildningsförvaltningen har kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta stadens samlade kvalitetsredovisning.

Kvalitetsredovisningen bygger på utbildningsnämndens och samtliga stadsdelsnämnders kvalitetsredovisningar, inspektörsrapporter, Skolverkets inspektion, brukarundersökningar och genomförda dialoger med verksamheterna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kvalitetsavdelningen

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta följande

Stadens samlade kvalitetsredovisning för de pedagogiska verksamheterna avseende år 2007 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

Yrkanden

Ordföranden yrkade att ärendet skulle bordläggas och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_______________

§17 Uppföljning av utbildningsinspektion i Stockholms kommun

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens redovisning som svar till Skolverket med anledning av uppföljning av Skolverkets utbildningsinspektion i Stockholms kommun läsåret 2006/07.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-07-02

Dnr 08-400/1532

Skolverket har i beslut 2008-06-09 anmodat kommunen att inkomma med kompletterande redovisning och dokumentation avseende brister i stadens utbildningsverksamhet. Kompletteringen avser åtta grundskolor och två gymnasieskolor.

I ärendet redovisas kompletteringar och förtydliganden avseende de brister som Skolverket tar upp i sitt uppföljningsbeslut. Åtgärder för komma rätta med bristerna redovisas i bilagor.

Ärendets beredning

Detta ärende har beretts inom grundskoleavdelningen i samverkan med gymnasieavdelningen. Avdelningarna har fört dialog med berörda skolor.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fattar följande beslut:

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens redovisning som svar till Skolverket med anledning av uppföljning av Skolverkets utbildningsinspektion i Stockholms kommun läsåret 2006/07.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

___________

§18 Krisen i Nälsta och Nytorp

Svar på skrivelse från Roger Mogert (s), Susanna Brolin (v) och Per Olsson (mp)

Beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till utbildningsnämnden som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-05-27.

Dnr 08-102/2065

Utbildningsnämnden har fått en skrivelse av Roger Mogert (s), Susanna Brolin (v) och Per Olsson (mp) angående krisen i Nälstaskolan och Nytorpsskolan. Författarna föreslår i skrivelsen att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att:

1. ta fram en plan för hur krisen i Nytorpsskolan och Nälstaskolan kan lösas eller mildras inom givna budgetramar

2. å nämndens vägar tillskriva kommunstyrelsen för att begära medel så att nedskärningarna i skolan kan få ett slut.

Med utgångspunkt från författarnas begäran i skrivelsen menar utbildnings­förvaltningen att skolorna har arbetat fram en strategi för att komma till rätta med underskotten. Strategierna stöds av den centrala förvaltningen.

Beslut om medelstilldelning till utbildningsnämnden fattas årligen av kommunfullmäktige och den centrala förvaltningen har tillsammans med rektorerna gemensamt ansvar att hantera de tilldelade medlen inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till utbildningsnämnden som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s), (v) och (mp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Per Olsson (mp) till förmån för eget yrkande enligt följande:

att återremittera ärendet i enlighet med nedanstående

samt att därutöver anföra

Det är politiska prioriteringar och beslut som ligger bakom det faktum att Stockholms skolor, däribland Nälsta och Nytorp, tvingas till stora besparingar och nedskärningar. Den borgerliga majoriteten i Stockholm har prioriterat att sänka skatten före att satsa på stadens utbildningsverksamhet.

Men det är möjligt att förändra den kritiska situationen. Genom ett politiskt beslut kan pengar tillföras så att skolorna i Stockholm ges reella möjligheter att arbeta med att utveckla undervisningen, öka antalet vuxna i skolan och motverka otrygghet och ohälsa bland eleverna.

Statistik visar att Stockholm har färre lärare per 100 elever än både Göteborg och Malmö. Med andra ord skulle det egentligen behövas ytterligare pengar till skolan för att nå upp till Göteborg och Malmös lärartäthet. Att resultaten sjunker bland grundskolans elever är ett tecken på att de pengar eleverna i Stockholm får inte är tillräckliga.

Förvaltningen bör därför återkomma med en beräkning över vilka resurser som behöver skjutas till för att lösa den kris som uppstått i Stockholms skolor.

______

§19 Elevhälsovården

Svar på skrivelse från Roger Mogert (s), Susanna Brolin (v) och Per Olsson (mp)

Beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till utbildningsnämnden som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-05-22

Dnr 08-510/2057

Utbildningsnämnden har fått en skrivelse från Susanna Brolin (v), Roger Mogert (s) och Per Olsson (mp) angående elevhälsovården. Författarna vill uppdra åt utbildningsförvaltningen att noga analysera situationen och så fort som möjligt återkomma till nämnden med en konsekvensbeskrivning av de kommande besparingarna på stadens grund- och gymnasieskolor.

Utbildningsförvaltningen menar att skolornas konkurrensutsatthet medför skiftande elevunderlag mellan åren vilket innebär att skolorna måste se över organisationen och kanske göra färre klasser. Att anpassa personalgruppen till antalet elever är nödvändigt men behöver inte betyda att skolan försämrar förutsättningarna för elevhälsovården. Skolan kan behöva bygga upp en ny organisation från grunden utifrån skolans uppdrag, antalet elever och deras behov. Samtliga elever i stadens skolor ska ha tillgång till elevhälsopersonal.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samarbete med gymnasieavdelningen

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till utbildningsnämnden som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag,

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s), (v) och (mp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Per Olsson (mp) till förmån för eget yrkande enligt följande:

att återremittera ärendet i enlighet med nedanstående

samt att därutöver anföra

Det är politiska prioriteringar och beslut som ligger bakom det faktum att Stockholms skolor tvingas till stora besparingar och nedskärningar. Den borgerliga majoriteten i Stockholm har prioriterat att sänka skatten före att satsa på stadens utbildningsverksamhet. Ett av de många resultat som den borgerliga besparingsivern fått är att antalet resurspersonal och personal inom elevhälsoområdet minskar.

Men det är möjligt att förändra den kritiska situationen. Genom ett politiskt beslut kan pengar tillföras så att skolorna i Stockholm ges reella möjligheter att arbeta med att utveckla undervisningen, öka antalet vuxna i skolan och motverka otrygghet och ohälsa bland eleverna.

Förvaltningen ska därför återkomma med en beräkning över vilka resurser som behöver skjutas till för att lösa den kris som uppstått i Stockholms skolor.

_______

§20 Inriktning för arbetet med att stärka forsknings- och utvecklingsarbetet i Stockholms skolor

Beslut

 1. Utbildningsnämnden bifaller förslaget till Inriktning för arbetet med att stärka forsknings- och utvecklingsarbetet i Stockholms stad
 2. Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utforma och genomföra föreslagna aktiviteter och insatser enligt förslaget.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-06.

Dnr 2709-2008-400

I utbildningsnämndens beslut om verksamhetsplan för år 2008 anges att kopplingen mellan skolans praktik och skolforskningen ska förstärkas bland annat genom att utveckla former för hur forskningsresultat på ett systematiskt sätt kan användas i skolutvecklingsarbetet. Målsättningen är att en promille av budgeten ska användas till forskning inom skolområdet.

För att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt arbete kring dessa frågor väljer utbildningsförvaltningen inledningsvis att föreslå nämnden ett särskilt inriktningsärende för det fortsatta arbetet. Förslaget innebär att staden ska eftersträva fördjupade kontakter mellan skolan och forskningen för att stärka skolornas och lärarnas arbete med att förbättra elevernas resultat och utveckla skolan.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Kvalitetsavdelningen i samverkan med Grundskoleavdelningen, Gymnasieavdelningen och Vuxenutbildningsavdelningen.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta följande

 1. Bifalla förslaget till Inriktning för arbetet med att stärka forsknings- och utvecklingsarbetet i Stockholms stad
 2. Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utforma och genomföra föreslagna aktiviteter och insatser enligt förslaget.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_______

§21 Utredning och yttrande till Riksdagens ombudsmän rörande den formella handläggningen av utlämnandebegäran

JO:s dnr 2314-2008

Beslut

1 Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till JO som svar på JO:s begäran om utredning och yttrande.

2 Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-06-12.

Dnr 2008-022/2477

W. S. förälder i Katarina Södra skola, begärde under våren att från grundskoleavdelningen få utlämnat handlingar rörande avdelningens utredning av händelser, som skett vid Katarina Södra skola under höstterminen 2007.

Grundskoleavdelningen har inte gjort några utredningar, vilket också meddelats i mail och i beslut. Det finns inte några sådana handlingar i utbildningsnämndens arkiv att lämna ut. W.S. har då gått vidare och vänt sig till Riksdagens ombudsmän för att få ut handlingarna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till JO som svar på JO:s begäran om utredning och yttrande.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_____________

§22 Genomförandeförslag avseende ombyggnadsåtgärder för Bernadottegymnasiet i byggnaden Åsö gymnasium

Beslut

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag avseende ombyggnadsåtgärder för Bernadottegymnasiet i byggnaden Åsö gymnasium samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa åtgärderna av SISAB.

 1. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-07-15

Dnr 08-324/1061

Utbildningsförvaltningen har av flera skäl, inte minst ekonomiska, under en tid sökt finna lokaler för Bernadottegymnasiet i någon befintlig skola. Nu föreligger ett förslag att lokalisera skolan till byggnaden Åsö gymnasium under hösten 2008. Ombyggnadskostnaden för detta är strax under 10 mnkr och för nämnden tillkommande hyra 0,9 mnkr. Bernadottegymnasiets nuvarande hyra är 3,4 mnkr per år, varför ett genomförande av projektet innebär en för nämnden årlig hyressänkning om 2,5 mnkr.

Utbildningsförvaltningen föreslår mot denna bakgrund att utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag avseende ombyggnadsåtgärder för Bernadotte-gymnasiet i Åsö gymnasium samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa åtgärderna av SISAB.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomi- och lokalavdelningen tillsammans med gymnasieavdelningen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag avseende ombyggnadsåtgärder för Bernadottegymnasiet i byggnaden Åsö gymnasium samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa åtgärderna av SISAB.
 1. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_______

§23 Övriga frågor

Direktör Thomas Persson informerade om att han förbereder ett studiebesök i Göteborg för nämnden. Fokus kommer att ligga på gymnasieskolan.

Britt-Marie Holmström, intagningsenheten, redogjorde för den pågående reservintagningen och resultaten av gymnasieintagningen hittills.

_____________