Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-05-14

Sammanträde 2009-05-14

Datum
Klockan
15.30
Plats
Insikten, Hantverkargatan 2 F plan 2

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2009-04-16

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2009-05-05

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Stärkt stöd för studier - tryggt, enkelt och flexibelt (SOU 2009:29)

7 Genomförandeförslag avseende ombyggnads- och tillgänglighets- åtgärder i Skanskvarnsskolan

8 Genomförandeförslag avseende ombyggnad av Johan Skytteskolan

9 Utredningsprocess och stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd

Dnr 09-516/699
Svar på skrivelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning - Yrkesvux

Omedelbar justering
Dnr 09-433/1215
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Forskarstudier för lärare i Stockholms stad

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (FP) och vice ordföranden Roger Mogert (S) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2009-05-27.

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2009-04-16

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2009-04-16 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2009-05-05

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträde med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2009-05-05 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Anmälan lades till handlingarna.

_____________

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2009-04-30

Anmälan lades till handlingarna.

________

§6 Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt och flexibelt (SOU 2009:29)

Beslut

 1. att delvis bifalla förvaltningen förslag till beslut

 1. att därutöver anföra:

Studiemedelsutredningen föreslår en rad angelägna förändringar av det svenska studiemedelssystemet. Vi vill dock ytterligare belysa behovet av en fortsatt översyn av det så kallade fribeloppet.

Många studenter, inte minst inom den kommunala vuxenutbildningen, arbetar i dag vid sidan av studierna. Den höjning av fribeloppsgränsen som föreslås i utredningen är välkommen men otillräcklig. Vi menar att gränsen för fribeloppet bör höjas ytterligare för att på sikt avskaffas.

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-28.

Dnr 09-400/1106

Utbildningsnämnden har fått ”Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt och flexibelt” på remiss för yttrande. I betänkandet föreslås förändringar inom områden som rör de studerandes ekonomiska och sociala situation. Utredningen föreslår att studie­medelsbeloppet höjs. En högre bidragsdel ska ges för en lägre utbildningsnivå och studiemed­len ska kunna lämnas för 50, 75 eller 100 procent av heltid.

Fribeloppet, d v s den inkomst de studerande kan ha utan att studiemedlen mins­kar, höjs med cirka 30000 kronor för heltidsstudier till cirka 136000 kronor per år.

Utredningen anser att dagens regler för hur länge studiemedel kan lämnas för stu­dier på grundskole- och gymnasienivå är krångliga. I stället föreslås en generell studietid med studiemedel på grundskole- och gymnasienivå på högst 18 månader (två år) på respektive nivå.

Förvaltningen ser i stort positivt på de förslag som ges i betänkandet. En ökad bidragsdel för lägre utbildningsnivåer underlättar den ekonomiska situationen för studerande inom grundläggande vuxenutbildning. Det är också positivt att det ges ökade möjligheter att förvärvsarbeta vid sidan om studierna i större utsträckning genom den höjda gränsen för fribeloppet. Möjligheten att kunna vara halvt sjuk­skriven och studera på halvtid är ett bra förslag som medger flexibla lösningar.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av vuxenutbildningsavdelningen i samverkan med gymnasieavdelningen

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
 2. Beslutet justeras omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden framlade ett för (FP), (M) och (KD) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett för (S), (V) och (MP) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämnden beslut anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) och ledamoten Per Olsson (MP) till förmån för eget yrkande enligt följande:

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Enligt en uträkning från Sveriges förenade studentkårer, SFS och Statistiska Centralbyrån, SCB går varje student back 900 kr i månaden. Detta ger konsekvenser för samhället, för utbildningssystemet och för arbetsmarknaden. En höjning av studiemedlet är på sin plats.

Men fokus i den utbildningspolitiska debatten och i utredningen handlar inte om studenters ekonomiska situation. Istället är fokus på hur man kan få studenter att plugga snabbare och komma ut i arbetslivet fortare. Det är en i grunden god inställning, men då krävs det att arbetsmarknaden klarar av att ta in unga människor på ett bra sätt. Så är det inte idag. Och när övergår utbildning från att vara en god samhällsinvestering till att vara utfyllnad?

Systemet blir krångligt, med olika beräkningar över om man har rätt att studera vidare eller inte och det första valet av utbildning blir mycket viktigare. En juridisk översiktskurs eller en vetenskaplig grundkurs kommer ingen att tjäna på att läsa. Även om många kanske hade tjänat på att börja med just det. Det är bra att möjligheten att få lån för att avsluta sina studier ökar till 7 år. Det är också bra med en generell höjning, även om det i förslaget är lågt. Men förändringarna kommer att slå mycket olika mot olika studenter.

Studenter som inte är säkra på sitt studieval kan komma att skjuta upp sin studiestart då det första valet av utbildning blir långt viktigare för möjligheten att läsa vidare. Det blir också en låsningseffekt när studenter stannar kvar på utbildningar de egentligen inte vill gå klart. Att studenter på längre programutbildningar som avklaras snabbt får rätt till mer studiemedel kommer bara att gynna barn från studievana hem och studenter på prestigeutbildningar. Rekryteringen till högskolan från högskoleovana grupper blir svårare.

Tröskeln höjs och studenter får fortfarande hoppas att de hittar ett extra jobb med lagom betalt, är friska, bo trångt och äta halvbra mat.

____________

§7 Genomförandeförslag avseende ombyggnads- och tillgänglighetsåtgärder i Skanskvarnsskolan

 Beslut

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag avseende ombyggnads- och tillgänglighetsåtgärder respektive tillfällig pavil­jongförhyrning i Skanskvarnsskolan samt uppdrar åt utbildningsförvalt­ningen att beställa åtgärderna respektive förhyrningen av SISAB om kommunstyrelsen godkänner investeringen respektive förhyrningen.

 1. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om dels godkännande av att ombyggnads- och tillgänglighetsåtgärder vidtas vid Skanskvarnsskolan till en hyreshöjande investering om 11,7mnkr och med ett hyrestillägg om 1,1mnkr första året efter ombyggnaden, dels medgivande att förhyra evakueringspaviljonger för kök och matsal under perioden augusti 2009 t.o.m. mars 2010 till en bedömd kostnad om cirka 1,5mnkr.

 1. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-14

Dnr 08-324/2539

SISAB måste utföra omfattande underhållsarbeten, framförallt vad gäller ventilationen, i Skanskvarnsskolan. Förvaltningen fann det lämpligt att i samband med denna stora ombyggnad beställa en offert vad avser tillgänglighetsåtgärder för publika lokaler i enlighet med det nivåbeslut utbildningsnämnden tidigare tagit för gymnasie- och vuxenutbildningsskolornas publika lokaler.

En bit in i det etappindelade projektet blev förvaltningen medveten om hur omodernt och nedslitet skolans mottagningskök är och beställde därför att den kommande offerten skulle kompletteras med kostnader för upprustning av köket.

Under ombyggnadsperioden måste kök och matsal evakueras till en paviljonguppställning på skolgården dit även den av landstingets habiliteringsenheter som är belägen i skolan kommer att evakueras.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Ekonomi- och lokalavdelningen i samarbete

Grundskoleavdelningen

Samråd med stadsledningskontoret genomfördes den 16 april.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag avseende ombyggnads- och tillgänglighetsåtgärder respektive tillfällig pavil­jongförhyrning i Skanskvarnsskolan samt uppdrar åt utbildningsförvalt­ningen att beställa åtgärderna respektive förhyrningen av SISAB om kommunstyrelsen godkänner investeringen respektive förhyrningen.

 2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om dels godkännande av att ombyggnads- och tillgänglighetsåtgärder vidtas vid Skanskvarnsskolan till en hyreshöjande investering om 11,7mnkr och med ett hyrestillägg om 1,1mnkr första året efter ombyggnaden, dels medgivande att förhyra evakueringspaviljonger för kök och matsal under perioden augusti 2009 t.o.m. mars 2010 till en bedömd kostnad om cirka 1,5mnkr.

 3. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

___________

§8 Genomförandeförslag avseende ombyggnad av Johan Skytteskolan

Beslut

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag avseende dels ombyggnadsåtgärder i Johan Skytteskolan, dels förhyrning av evakuerings­paviljonger, och dels förlängning av nuvarande paviljongförhyrning samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa byggnadsåtgärderna respektive förhyrningarna av SISAB om kommunstyrelsens ekonomi­utskott godkänner investeringen.

 1. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om dels godkännande av att ombyggnadsåtgärder vidtas vid Johan Skytteskolan till en hyreshöjande investering om 13,7mnkr och med ett hyrestillägg om 1,2mnkr första året efter ombyggnaden, dels medgivande att förhyra evakueringspaviljonger för kök och matsal respektive trä- och metallslöjd under perioden augusti 2010 t.o.m. juni 2011 för en kostnad om ca 2,3mnkr, och dels medgivande att förlänga förhyrningen av befintliga paviljonger med ett år till en kostnad om ca 2,5 mnkr.

 1. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-17.

Dnr 09-324/1117

Johan Skytteskolans ventilationssystem har, med undantag för idrottsbyggnaden, inte klarat den obligatoriska ventilationsbesiktningen (OVK), vilket innebär att SISAB måste åtgärda detta. Samtidigt med att ventilationen åtgärdas föreslås att tillgänglighetsåtgärder vidtas samt att det befintliga mottagningsköket byggs om till ett tillagnings- och leveranskök som ersätter ett nedslitet kök i en annan skola. Vidare föreslås bl.a. att expeditionen byggs om och att en reception tillskapas samt att ett antal NO-lokaler byggs om till erforderlig standard.

Ombyggnaden sker etappvis under läsåren 2009/10 och 2010/11. För att klara evakueringen behöver paviljonger för kök och matsal resp. trä- och metallslöjd förhyras under 11 månader till en kostnad om ca 2,3mnkr. De befintliga paviljongerna måste förhyras även under läsåret 2010/11 annars måste i storleks­ordningen 190 elever evakueras till andra skolor under detta läsår.

En översyn av skolpliktsområdena inom Älvsjö kommer att genomföras. Denna kan eventuellt leda till att förvaltningen lägger fram ett förslag till ytterligare för­längning av hyrestiden för de befintliga paviljongerna vid Johan Skytteskolan.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Ekonomi- och lokalavdelningen i samarbete

Grundskoleavdelningen

Samråd med stadsledningskontoret har genomförts den 30 april.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag avseende dels ombyggnadsåtgärder i Johan Skytteskolan, dels förhyrning av evakuerings­paviljonger, och dels förlängning av nuvarande paviljongförhyrning samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa byggnadsåtgärderna respektive förhyrningarna av SISAB om kommunstyrelsens ekonomi­utskott godkänner investeringen.

 1. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om dels godkännande av att ombyggnadsåtgärder vidtas vid Johan Skytteskolan till en hyreshöjande investering om 13,7mnkr och med ett hyrestillägg om 1,2mnkr första året efter ombyggnaden, dels medgivande att förhyra evakueringspaviljonger för kök och matsal respektive trä- och metallslöjd under perioden augusti 2010 t.o.m. juni 2011 för en kostnad om ca 2,3mnkr, och dels medgivande att förlänga förhyrningen av befintliga paviljonger med ett år till en kostnad om ca 2,5 mnkr.

 1. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

________________

§9 Utredningsprocess och stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd

Svar på skrivelse från Maria Hassan (S), Susanna Brolin (V) och Daniel Helldén (MP)

Beslut

Utbildningsnämnden bordlägger ärendet

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-21.

Dnr 09-516/699

I skrivelsen från Maria Hassan (S), Susanna Brolin (V) och Daniel Helldén (MP) påtalas att trots tydligheten i skollagen kan det skilja sig väsentligt mellan hur olika skolor arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Staden bör ta sitt ansvar att ge skolor och rektorer stöd i arbetet med utredningar och framtagande av stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd. Skribenterna vill därför ge förvaltningen i uppdrag att redovisa huruvida det finns riktlinjer för skolorna kring utredningsprocess och stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd på Stockholm skolor.

Utbildningsförvaltningen instämmer i att det är viktigt att staden tar sitt ansvar för att ge stöd till rektorer/skolor i arbetet med utredningar och framtagande av stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd. Riktlinjer och stödmaterial har därför tagits fram och återfinns på www.stockholm.se/sarskiltstod . Fortbildning av stadens rektorer/skolledningar pågår.

Utbildningsnämnden har också beslutat om riktlinjer kring trygghet och studiero

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samverkan med gymnasie- avdelningen och utbildningsdirektörens stab.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande godkänns som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Vice ordföranden Roger Mogert (S) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

Ordföranden upptog bordläggningsyrkandet och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§10 Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning – Yrkesvux

Beslut

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till rangordning gällande antagning till yrkesvux.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-23

Dnr 09-433/1215

Yrkesvux är regeringens satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Syftet med satsningen är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det ska också vara möjligt för dem som tidigare läst ett studieförberedande program att skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning. Det riktade statsbidraget för yrkesvux gäller från 1 mars 2009 samt för hela 2010 och 2011. Om samtliga behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, skall företräde ges till de personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, oavsett tidigare utbildning. Förvaltningen föreslår att arbetslöshet skall vara en grundförutsättning till antagning i första hand. Längden på arbetslöshet blir då avgörande om alla arbetslösa inte kan antas till studier. De som skall prioriteras i andra hand är unga personer, mellan 20-24 år, med avslutad gymnasieutbildning som inte är registrerade som arbetslösa. Dessa personer har ofta en svag ställning på arbetsmarknaden även om de i vissa fall har timanställning eller kortare vikariat. I tredje hand skall uppsagda personer kunna antas och i sista hand varslade personer. I bilagan till tjänsteutlåtandet framgår intagningsgrunderna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom vuxenutbildningsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till rangordning gällande antagning till yrkesvux.

3. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) enligt följande:

Statsbidraget till den nya gymnasiala yrkesutbildningen inom komvux räcker inte. Regeringen har anvisat 259 miljoner kronor för hösten, men kommunerna har ansökt om dubbelt så mycket. När ansökningstiden till Skolverket gick ut i slutet av mars hade 250 kommuner ansökt om 523 miljoner kronor för 10 000 utbildningsplatser inom Yrkesvux för hösten 2009, enligt en sammanställning från Skolverket.

De nya utbildningsplatserna inom Yrkesvux i Stockholm är ett positivt tillskott inom vuxenutbildningen. Med en arbetslöshet bland unga på över 20%, idag EU:s tredje högsta, måste satsningar på att som Yrkesvux, ses som en investering och ställas mot kostnaden för unga i en situation av utanförskap på arbetsmarknaden. Tyvärr så är dessa platser inte tillräckligt för att möta det ökade behovet av studieplatser vid komvux. I samband med att konjunkturläget förändras och varsel och arbetslöshet ökar kommer efterfrågan på studieplatser vid stadens vuxenutbildning att bli större och då måste staden ta ansvaret att möta denna efterfrågan. Att antalet platser vid Yrkesvux ökar innebär inte att behovet är tillgodosett, utan även antalet vid andra komvuxkurser och utbildningar behöver bli fler.

_________

§11 Forskarstudier för lärare i Stockholms stad

Beslut

Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra de insatser som syftar till att ge lärare i Stockholms stad möjlighet att delta i forskarutbildning som beskrivs i ärendet .

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-14.

Dnr 08-400/2709

Av förvaltningens utlåtande till utbildningsnämndens beslut om Inriktning för arbetet med att stärka forsknings- och utvecklingsarbetet i Stockholms skolor, augusti 2008, framgår att lärare ska ges möjlighet att inom ramen för sin läraranställning delta i forskarutbildning som syftar till licentiatexamen.

Förvaltningen föreslår att totalt 10 lärare, under förutsättning att ställda kvalifikationskrav uppfylls, ges möjlighet till forskarstudier med inriktning mot licentiatexamen.

Sammantaget innebär satsningarna på forskarutbildning för lärare i Stockholms stad, d.v.s. Lärarlyftets forskarutbildning, löneutfyllnad för lärare med doktorandtjänst och helt kommunfinansierade forskarstudier med inriktning mot licentiatexamen, att nämnden under tiden 2009 – 2013 totalt avsätter drygt 20 mkr för dessa insatser.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kvalitetsavdelningen i samverkan med berörda avdelningar.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra de insatser som syftar till att ge lärare i Stockholms stad möjlighet att delta i forskarutbildning som beskrivs i ärendet .Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) enligt följande:

Kontinuerlig tillgång till vidareutbildning och kompetensutveckling borde vara en självklarhet även inom läraryrket, precis som det är det inom många andra yrken. Detta speciellt då förutsättningarna inom skolans värld förändras ständigt, ny teknik utvecklas och nya kunskaper om lärande framkommer.

___________

§12 Tertialrapport 1 2009 Utbildningsnämnden

Beslut

1. Tertialrapport 1 2009 per den 30 april godkänns. Rapportens del 1 över­lämnas till kommunstyrelsen.

 1. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budget­justering med -5,2mnkr varav ökade intäkter för maxtaxa och kvalitets­säkrande åtgärder -7,9mnkr och ökade kostnader för lokaler i skolbarnsomsorgen med hög hyra 2,7mnkr. Se bilaga 2.4.

 1. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande totalt 68,5mnkr godkänns, se bilaga 2.3.

 1. Nya eller ändrade årsmål för särskilt markerade indikatorer fastställs.

5. Enheterna Bredbyskolan, Sturebyskolan och RH-gymnasiet avvecklas som resultatenheter, se sidan 30.

6. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-06

Dnr 09-103/1341

Tertialrapport 1 avser huvudsakligen prognos på ekonomiskt utfall och målupp­fyllelsen utifrån verksamhetsplan 2009 med mål, indikatorer och aktiviteter. Avvikelser analyseras och kommenteras.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomi- och lokalavdelningen i samarbete med övriga avdelningar inom förvaltningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Tertialrapport 1 2009 per den 30 april godkänns. Rapportens del 1 över­lämnas till kommunstyrelsen.

 1. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budget­justering med -5,2mnkr varav ökade intäkter för maxtaxa och kvalitets­säkrande åtgärder -7,9mnkr och ökade kostnader för lokaler i skolbarnsomsorgen med hög hyra 2,7mnkr. Se bilaga 2.4.

 1. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande totalt 68,5mnkr godkänns, se bilaga 2.3.
 1. Nya eller ändrade årsmål för särskilt markerade indikatorer fastställs.

5. Enheterna Bredbyskolan, Sturebyskolan och RH-gymnasiet avvecklas som resultatenheter, se sidan 30.

6. Omedelbar justering

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett för (S), (V) och (MP) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämnden beslut anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) och ledamoten Per Olsson (MP) till förmån för eget yrkande enligt följande:

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka konsekvenser de senaste årens besparingar på skolan har fått

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag inför de politiska partiernas budgetprocesser baserat på skolornas ekonomiska situation

samt att därutöver anföra följande

Tertialrapport 1 visar på oroväckande tecken på att stadens grundskolor stor inför stora nedskärningar även under 2009. Under två år har grundskolorna dragits med stora krav på besparingar för att nå en budget i balans.

De prognoser som återfinns i tertialrapporten visar ett underskott för grundskolorna på 50 miljoner kronor. Det är inte rimligt att stadens skolor under ännu ett år ska göra besparingar som i slutänden drabbas såväl elever som personal i skolan.

För att få kunskap av vilka resultat de senaste åren av besparingar lett till behöver staden genomföra en uppföljning av t ex varför kunskapsresultaten har försämrats och lärartätheten har sjunkit de senaste åren. I samband med detta behöver man även genomföra en genomlysning av skolornas ekonomi för att sedan ta fram ett underlag över skolorna behov inför de politiska partiernas budgetprocesser.

______________

§13 Övriga frågor

Vice ordföranden Roger Mogert (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) överlämnade två gemensamma skrivelser: Skolplacering av barn med funktionshinder och

Tilldelning av skolstöd.

Skrivelserna överlämnades till förvaltningens för beredning.

Vice ordföranden påtalade att nämnden måste utse en ny ledamot till intagningsdelegerade eftersom den nuvarande avsagt sig sitt uppdrag.

Tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) meddelade att hon och andra ledamöter i nämnden nåtts av klagomål på en enskilt driven förskola i Årsta och undrade om dessa klagomål också inkommit till förvaltningen.

Avdelningschef Per Thorslund, avdelningen för enskilt driven/fristående verksamhet, informerade om att samma klagomål inkommit till förvaltningen och redogjorde för de åtgärder som hittills vidtagits.

Per Thorslund informerade också om att två ägare till två skilda fristående gymnasier av Ekobrottsmyndigheten stämts för grovt skattebrott. Ekobrottsmyndigheten har anmält de båda fallen till Statens Skolinspektion som är tillsynsmyndighet.

__________