Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-08-18

Sammanträde 2011-08-18

Datum
Klockan
15.30
Plats
Stadshuset, Stora Kollegiesalen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2011-06-16

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2011-06-06, 2011-06-20, 2011-07-08 och 2011-08-09

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Ökad jämlikhet, minskad segregation och goda uppväxtvillkor för barn och unga

Svar på remiss från kommunstyrelsen på motion
Dnr 2011-030/3555

7 Utveckling av Jämför Service för skolorna i Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen på motion
Dnr 2011-050/4370

8 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för utbildningsnämnden 2010

9 Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för barns och elevers bästa

Svar på remiss från kommunstyrelsen (SOU 2011:33)
Dnr 2011-000/4915 Omedelbar justering

10 Riktlinjer för introduktionsprogrammen

Dnr 2011-423/5355 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Inhyrningsmedgivande av kv. Resedan 3

Dnr 2011-322/5542 Omedelbar justering

13 Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna

Svar på remiss från kommunstyrelsen på motion
Dnr 2011-520/4854
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordförande Lotta Edholm (FP) och vice ordförande Jan Valeskog (S) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2011-08-31.

__________

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2011-06-16

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2011-06-16 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2011-06-20, 2011-07-08 och 2011-08-09

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträden med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2011-06-20, 2011-07-08 och 2011-08-19 som blivit vederbörligen justerade, godkänns.

__________

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Beslut

Anmälan lades till handlingarna.

__________

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 28 juli 2011.

Beslut

Anmälan lades till handlingarna.

__________

§6 Ökad jämlikhet, minskad segregation och goda uppväxtvillkor för barn och unga

Svar på remiss från kommunstyrelsen på motion av Karin Rågsjö (V) och Måns Almqvist (V)

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-07-18. Dnr 2011-030/3555.

I motionen framförs att bostadspolitiken, utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och fördelningspolitiken har bidragit till att segregationen har ökat och fördjupats i Stockholm. Politiken i Stockholms stad har enligt motionärerna ytterligare ökat ojämlikheten, bland annat genom att den socioekonomiska omfördelningen i förskolan och skolan har minskat, vilket har slagit hårt mot barn och ungdomar.

Utbildningsnämnden har i juni 2011 fattat beslut om en ny modell för socioekonomisk tilldelning av ekonomiska resurser inom skolan. Den nya modellen tar större hänsyn än tidigare modell till variabler, som enligt studier och erfarenheter har visat sig ha ett starkt samband med elevernas måluppfyllelse. Förvaltningens bedömning är att den nya modellen kommer att fungera bättre som underlag för fördelning av resurser på ett mer förfinat sätt än tidigare.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomi-, kvalitets- och tillhandahållaravdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Olsson m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande, vilket även vice ordförande Jan Valeskog m fl (S) anslöt sig till.

När unga människor glider ur skolsystemet utan att samtidigt fångas upp och mötas av andra möjligheter på arbetsmarknaden eller alternativa utbildningsmöjligheter tappar samhället massor med potential. Samtidigt får vi en grupp unga som blir väldigt sårbara när de står utanför både utbildning och arbetsmarknad. Staden har ett ansvar att löpande hålla sig informerad om hur unga i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella vägar framåt. Detta ansvar har tidigare legat på utbildningsnämnden, men nu flyttats till arbetsmarknadsnämnden, dock har utbildningsnämnden kvar sitt arbete med gymnasieslussen.

Uppföljningsansvaret har inte fungerat tillfredsställande. Både 2005 och 2009 rapporterade stadens egen revision om brister. Under 2010 var det så många som 4000 unga i Stockholm mellan 16-20 år som stod utanför både skola och arbetsmarknad. När ansvaret flyttades till arbetsmarknadsnämnden skapades bättre förutsättningar för samordning, och en bredare palett av åtgärder, för att nå ut till fler unga med alternativ. Gymnasieslussen har fungerat väl, men kan inte ensam hantera hela ansvaret. Samordningen får bättre förutsättningar hos arbetsmarknadsnämnden.

Alla unga som kommer ifråga för det kommunala uppföljningsansvaret har samma rätt till stöd från kommunen. Det ska inte spela någon roll vilken stadsdel man bor i. Stadsdelarnas ansvar måste därför också förtydligas. Uppföljningsansvaret måste kopplas till tydliga mål i kommunens övergripande verksamhet och budget. Idag stannar uppföljningen på förvaltningarna och saknas på en högre nivå. Det är viktigt att unga har en och inte flera olika kontaktytor till sysselsättning.

Ett förbättrat kommunalt uppföljningsansvar underlättar för individen att hitta rätt och garanterar att ingen faller mellan stolarna mellan gymnasiesluss, jobbtorg och socialtjänst. Samtidigt kan utbildningsnämnden förstärka studie- och yrkesvägledningen, vilket är en viktig del i sammanhanget.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Lennart Sandborg (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Utbildningsnämnden beslutade om förändringar av kriterier för socioekonomisk tilldelning inom skolan vid sitt sammanträde 2011-06-16. Förändringarna innebär en klar förbättring av systemet. Det löser dock inte ett av grundproblemen, att hela skolsystemet är en del av ett samhälle som numera har så många krafter som verkar segregerande. Ju fler och tidigare val, som elever uppmanas göra, desto större risk att segregationen ökar. Som det står i vänsterpartiets motion i ärendet är det ett faktum att föräldrars bakgrund betyder mer nu än förr för hur eleverna skall lyckas i skolan. En riktig valfrihet kan inte bara definieras som att alla elever skall få göra så många val som möjligt i skolan, utan att alla elever skall ha så stor valfrihet som möjligt efter genomgången utbildning. Valet av t.ex. yrkesförberedande eller högskoleförberedande inriktningar borde styras mer av intresse och inte vara avgjort redan i grundskolan.

__________

§7 Utveckling av Jämför Service för skolorna i Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen på motion av Jan Valeskog (S)

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-08-08. Dnr 2011-050/4370.

I en motion föreslår Jan Valeskog (S) att Jämför Service kompletteras med ett antal uppgifter för att föräldrar och barn ska kunna göra välinformerade skolval. Utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över vilka uppgifter som ska ligga ute på Jämför Service. Utbildningsförvaltningen föreslår att man inte i detta sammanhang tar ställning till de konkreta förslagen i motionen, utan att SLK och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag om helheten i Jämför Service.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom ekonomi-, kvalitets- och tillhandahållaravdelningen i samarbete med juridiska avdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jan Valeskog (S) framlade ett eget förslag till beslut, och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Jan Valeskog (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag.

Att tillstyrka förvaltningens yttrande

Att därutöver anföra följande

Föräldrar och elever bör ha rätt till fler uppgifter än de kan utläsa idag från Jämför Service idag för att kunna göra medvetna val utifrån ett helhetsperspektiv på kvaliteten. Vi välkomnar och ser fram emot resultaten av SLK:s och utbildningsförvaltningens fortsatta arbete med utvecklingen av Jämför Service. Guvet frågans tyngd är det viktigt att detta utvecklingsarbete prioriteras och kan presentera sina förslag för utbildningsnämnden så snart som möjligt.

Särskilt uttalande

Lennart Sandborg (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

I motion av Jan Valeskog (S) om utveckling av Jämför service för skolorna i Stockholm föreslås att en rad nya kriterier införs i akt och mening att förbättra servicen på stadens hemsida. Vänsterpartiet håller med förslagsställaren att funktionen måste utvecklas och tillföras fler kriterier.

Vänsterpartiet vill uppmana förvaltningen och SLK att vid översynen av Jämför service ta med de i motionen föreslagna kriterierna. På så sätt kan Jämför service bli ett bättre instrument än i dag för föräldrar och barn vid val av skola.

__________

§8 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för utbildningsnämnden 2010

Beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns och överlämnas till stadsrevisionen som yttrande över årsrapport 2010.
 2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-06-27. Dnr 2011-124/3696.

Revisionens sammanfattande bedömning av utbildningsnämndens verksamhet 2010 är:

· Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är inte helt tillfredställande.

· Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig.

· Bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Revisorerna bedömer att de verksamhetsmässiga resultaten inte är helt tillfreds­ställande. Revisionens bedömning grundar sig på att årsmålen för indikatorer avseende kunskapsresultaten till övervägande del endast delvis uppnåtts.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig. De understryker att det inom delar av utbildningsnämndens verksamhet finns brister som behöver åtgärdas. De områden det gäller är tillsyn och kontroll av enskilt drivna förskolor och nämndens internkontrollarbete som behöver utvecklas till både innehåll och omfattning.

Utbildningsförvaltningen redogör i yttrandet för de bedömningar som gjordes i verksamhetsberättelsen 2010 och hur de brister som revisorerna påpekar ska åtgärdas.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomi-, kvalitets- och tillhandahållaravdelningen i samverkan med övriga avdelningar.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns och överlämnas till stadsrevisionen som yttrande över årsrapport 2010.
 2. Beslutet justeras omedelbart

Yrkanden

Ordförande Lotta Edholm (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jan Valeskog (S) framlade ett eget förslag till beslut, vilket även tjänstegörande ersättaren Lennart Sandborg (V) anslöt sig till, och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Jag Valeskog m fl (S) och Lennart Sandborg (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag.

att i huvudsak tillstyrka förvaltningens yttrande

att därutöver anföra följande om utbildningsnämndens verksamhetsmässiga resultat

Målen 2010 för ökad kunskap har i huvudsak inte uppfyllts. Utfallet för KF:s indikatorer för grundskolan ”andelen [elever] som uppnått kvarnivån på de nationella proven i åk 9”, ”andelen [elever] som uppnått målen i samtliga ämnen”, ”andelen elever (%) som är behöriga till gymnasieskolan” samt ”andelen [gymnasie]elever (%) med grundläggande behörighet till univ. o högskolor” understiger samtliga resultaten för 2009. Dessa faktorer utgör merparten av de viktigaste indikatorerna för hur vi mäter ökade kunskapsresultat i grundskolan och gymnasieskolan.

Det är angeläget att såväl utbildningsnämnden som kommunfullmäktige erkänner dessa misslyckanden. Det är inte bara våra ambitioner, utan även den verklighetsbild vi har av det aktuella läget och den historiska utvecklingen som ligger till grund för framtida ställningstaganden och för förvaltningens arbete. Det är också angeläget för att upprätthålla respekten och statusen för de mål kommunfullmäktige sätter upp. Sist men inte minst är det angeläget för att medborgarna ska få en rättvisande bild av verkligheten, vilket är grundläggande för medborgarnas möjlighet till ansvarsutkrävning.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Olsson m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Utbildningsnämnden har ett enormt ansvar att se till att alla elever i stadens förskolor, grundskolor, särskolor och gymnasier trivs och utvecklas, vare sig de finns i kommunala skolor eller friskolor. För oss i Miljöpartiet är det grundläggande att alla elever får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och att alla får det stöd de behöver. Skolan får inte bli en tävlingsplats som skapar vinnare och förlorare, utan ska vara ett generöst växthus där alla får plats och får den näring de behöver för att kunna växa. Lika viktigt är att eleverna får möjligheter att utveckla sig som samhällsvarelser som bryr sig om och engagerar sig för en långsiktigt hållbar utveckling med allt vad det innebär.

Stadsrevisionens granskning visar att utvecklingen går åt fel håll när det gäller hur eleverna klarar studierna på grundskolan och gymnasiet. Vad beror det på? Är det viktigare att anpassa eleverna till skolan än att anpassa skolan till eleverna?

Det är bra att förvaltningen nu arbetar på att förbättra kontrollen av framförallt enskilt drivna förskolor. Det är också bra att man arbetar på att göra kontrollerna mer systematiska med risk- och väsentlighetsanalyser så att både inspektion och enheter får något att förhålla sig till, allt för att skapa verksamheter för barnens bästa. Det är också bra att man arbetar för att åtgärda allvarliga brister när det gäller mottagande och skolpliktsbevakning i särskolan.

Miljöpartiet har högre ambitioner än den moderatledda alliansen i stadshuset när det gäller att skapa fysiska miljöer som både är hälsosamma och trivsamma för de som tillbringar en stor del av sin tid där.

Goda vanor som grundläggs i barn- och ungdomen och som innebär en omsorg om varandra och naturen har stora chanser att överleva in i vuxenåldern. Trots majoritetens alldeles för låga mål när det gäller att köpa in ekologisk mat klarar man inte av att uppnå ens detta. Det har varit så alldeles för länge. Också på det här området har Miljöpartiet högre ambitioner.

Stadsrevisionen konstaterar att styrningen när det gäller både miljön och personalpolitiken måste bli bättre och Miljöpartiet instämmer. Skolorna måste erbjuda kreativa miljöer både för elever och för personal. En lärare som trivs, har inflytande över sitt arbete och får stöd av skolledningen med möjligheter att hela tiden utvecklas blir en bättre lärare. Dessutom bör lärarna få ersättning för sitt arbete som är i paritet med betydelsen av deras insatser och kompetens.

__________

§9 Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för barns och elevers bästa

Svar på remiss från kommunstyrelsen (SOU 2011:33)

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Utbildningsnämnden anför därutöver

När missförhållanden råder i skolan eller förskolan måste de snabbt uppmärksammas och åtgärdas. Som förvaltningen påpekar i sitt tjänsteutlåtande finns det i den nya skollagen två nya bestämmelser om anmälningsskyldighet till rektor eller förskolechef. Anmälningsskyldigheten gäller både om det befaras att en elev inte kommer att nå kunskapskraven, eller om ett barn eller en elev utsatts för kränkande behandling.

Den av utredningen föreslagna lagstiftningen kring skyldigheten att anmäla missförhållanden skulle kunna bidra ytterligare till det systematiska kvalitetsarbetet i skola och förskola. Missförhållanden som idag förbises skulle med en anmälningsplikt troligen uppmärksammas tidigare.

Vi vill understryka behovet av en ökad tydlighet och ledning i vad ett missförhållande skulle kunna innefatta. Det är bra att Statens skolverk får i uppdrag att utfärda allmänna råd om utformning och innehåll i rapporter, utredning och dokumentation.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-08-01. Dnr 2011-000/4915.

Tjänsteutlåtandet innehåller förvaltningens synpunkter på remissen ”Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden – för barns och elevers bästa”, (SOU 2011:33). Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget men önskar en ökad tydlighet och ledning i vad ett missförhållande skulle kunna innefatta. Förvaltningen ställer sig tveksam till om förslaget i sin nuvarande form ger det förväntade mervärdet – snabbare ärendehantering - utöver den ökade rättssäkerhet som redan skrivits in i skollag och andra författningar.

Förvaltningen ställer sig även frågande inför utredningens uppskattning att införandet av en anmälnings- och rapporteringsplikt inte skulle medföra några ökade kostnader för huvudmän och skolor. I stället för att omgående införa ett nytt system för skolor och kommuner att administrera kan det finnas skäl att avvakta och utvärdera utfallet av de skärpta skrivningarna i skollagen.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av grundskoleavdelningen i samråd med gymnasieavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden framlade ett för (FP), (M) och (C) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Jan Valeskog (S) framlade ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Per Olsson (MP) framlade ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Tjänstgörande ersättaren Lennart Sandborg (V) framlade ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordförande Jan Valeskog m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag.

att i delvis bifalla förvaltningens förslag till svar på remissen

att därutöver anföra följande som svar på remissen

Stockholms stad är i huvudsak positiv till utredningens förslag. Vi ställer oss frågande till uppskattningen att införandet inte skulle medföra några ökade kostnader för huvudmän och skolor. I övrigt menar vi dock att en skärpning av regelverket för rapportering och anmälan, även där detta innebär en skärpning i förhållande till den nya skollag som nyligen trätt i kraft, är befogad. Utredningens förslag skulle stärka tryggheten för landets elever, vilket är det viktigaste. Förslagen skulle även stärka tryggheten för skolornas anställda, då det blir mer klarlagt vilka åtgärder från den enskilde som anses vara förenliga med lojalitetsplikten gentemot huvudmannen. Vi vill dock framhålla att utredningens förslag inte får användas som en slags slutstation i arbetet för att stärka de anställdas möjlighet och skyldighet att påtala missförhållanden utan risk för repressalier från arbetsgivaren. Det är också positivt att klarlägga att anställda ska få vända sig direkt till tillsynsmyndigheter i vissa fall genom den föreslagna anmälningsskyldigheten.

Reservation

Ledamoten Per Olsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag.

Att delvis besluta enligt förvaltningens förslag, samt

Att tydligt styrka remissens förslag om införande av ett system för anmälningsplikt

Att lyfta fram vikten av likvärdig meddelarfrihet i fristående skolor och kommunala skolor

Att därutöver anföra

Med den skolplikt vi har i Sverige följer ett stort ansvar från samhällets sida att göra skolan till en trygg plats för alla. Det är helt enkelt inte rimligt att tvinga människor att vara på en plats där det råder missförhållanden av olika slag. Därav följer att allt som går att göra för att undvika misslyckanden med att göra varje barns skolgång trygg och välfungerande bör göras, och i det avseendet är en anmälningsplikt ett viktigt verktyg. Vi vill även betona att alla barns plikt att gå i skolan är densamma, oavsett om de går i fristående eller kommunal skola och att det därför är viktigt att meddelarfriheten (och i förlängningen anmälningsplikten) för de som arbetar i skolan också är stark och tydlig oavsett skolform

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Lennart Sandborg (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag.

att ge förvaltningen i uppdrag att fortbilda stadens skolledare i den nya skollagens bestämmelser om anmälningsskyldighet vid missförhållanden

I den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli i år finns lagstadgad skyldighet för skolpersonal att rapportera missförhållanden i skolan. Sådan skyldighet finns redan för personal inom sjukvård och socialtjänst. Vänsterpartiet välkomnar den skarpa skrivningen i skollagen, Rektor, som är ansvarig för skolenheten, har också ett ansvar för att denna del av lagen efterlevs av personalen. För att säkerställa att nyordningen får genomslag bland personalen, behövs fördjupad information och fortbildning, främst för skolledarna. Vänsterpartiet håller alltså inte med förvaltningens bedömning att det räcker med skollagens skrivning om anmälningsplikt vid upptäckta missförhållanden. Elevernas säkerhet och grundläggande rättigheter finns tydligt beskrivna i barnkonventionens olika artiklar och måste tas på största allvar.

För att säkerställa skollagens skrivning om anmälningsplikt krävs alltså fortbildning av skolledarna. Vänsterpartiet vill ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att snarast fortbilda stadens skolledare i den nya skollagen när det gäller anmälningsplikt vid missförhållanden.

__________

§10 Riktlinjer för introduktionsprogrammen

Beslut

1. Utbildningsnämnden fastställer de riktlinjer avseende Introduktionsprogrammen i stadens gymnasieskolor som föreslås i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Utbildningsnämnden anför därutöver följande

Från och med i höst ersätts det tidigare individuella programmet på gymnasieskolan med en rad alternativ för de elever som inte når behörighet till nationella program. Denna förändring är mycket positiv. Det tidigare individuella programmet, som ursprungligen var tänkt som en lösning för ett fåtal unga, blev med åren i allt högre utsträckning en återvändsgränd för ungdomar med mycket skiftande bakgrund och situation i och utanför skolan.

De fem alternativ som nu erbjuds inom ramen för introduktionsprogrammen sätter den enskilda eleven i fokus och skapar förutsättningar att ge varje elev en skolgång som leder framåt snarare än till avhopp och utanförskap.

Preparandutbildningen syftar till att ge elever som saknar grundskolebetyg i olika ämnen de kunskaper som krävs för behörighet till något av gymnasiets nationella program. Vi vill betona fördelen med att kunskapsluckor från grundskolan hämtas in i grundskolan snarare än i gymnasiet. Under några års tid har ett par grundskolor i staden erbjudit ett tionde skolår för elever som saknat behörighet till gymnasiet. Försöksverksamheten har varit mycket framgångsrik och fortsätter nu på ett par skolor inom ramen för gymnasiets preparandår. Inför kommande läsår bör utbildningsförvaltningen se över om preparandåret kan bedrivas som ett tionde skolår på ytterligare en eller flera grundskolor i staden.

Vi vill också betona vikten av en bra studie- och yrkesvägledning för de elever som inte når behörighet till nationella program. Det är angeläget att eleverna redan under sitt sista år i grundskolan får en god information om de alternativ som ges, inklusive möjligheten till ett tionde skolår i grundskolan.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-07-01. Dnr 2011-423/5355.

Från och med läsåret 2011/2012 införs i gymnasieskolan istället för individuella program fem stycken introduktionsprogram avsedda för elever som inte är behöriga till nationella program. När det gäller introduktionsprogrammen finns det ett statligt regelverk som dels är gemensamt för alla introduktionsprogram dels styr de olika introduktionsprogrammen.

Enligt regelverket ska även skolhuvudmannen fastställa en plan för utbildningen avseende de olika introduktionsprogrammen. I förvaltningens tjänsteutlåtande föreslås, utifrån det statliga regelverket, övergripande riktlinjer för de olika introduktionsprogrammen beslutas av utbildningsnämnden och att beslut om planerna för utbildningen för de olika introduktionsprogrammen på gymnasieskolorna delegeras till rektor.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom gymnasieavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden fastställer de riktlinjer avseende Introduktionsprogrammen i stadens gymnasieskolor som föreslås i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden framlade ett för (FP), (M) och (C) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Jan Valeskog (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Lennart Sandborg (V) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Jan Valeskog m fl (S), Per Olsson m fl (MP) och Lennart Sandborg (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Lennart Sandborg (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Vänsterpartiet har inga invändningar när det gäller riktlinjer för introduktionsprogrammen. Vi är dock kritiska till ursprungsförslaget i sig. Den nya gymnasieskolan som regeringen inför blir starkt differentierad. Det nya systemet förstärker snarare än avhjälper gymnasieskolans nuvarande problem.

Möjligheterna att gå över från ett program till ett annat blir svårare och möjligheterna att byta från yrkesprogram till högskoleförberedande program är starkt begränsade. Introduktionsprogrammen innebär att man fortsätter med en av de sämsta delarna inom svensk skola, nämligen det individuella programmet, nu omdöpt till introduktionsprogram. Visst finns det detaljer som skiljer men principen är densamma. Man planerar utan att tro på att den förda skolpolitiken kan leda till att kunskapsproblemen i grundskolan kan lösas där. Vänsterpartiet anser att problemen bara skjuts framåt och blir svårare att lösa. Dessutom skapar det en känsla i grundskolan att, oavsett resultat, kommer eleverna att slussas vidare till introduktionsprogrammen. Vi anser att grundskolan borde behålla det pedagogiska ansvaret för de elever som inte fått godkänt, eftersom man inte lyckats förmedla tillräckliga baskunskaper. Det vore bättre om grundskolan fick avsluta sin uppgift och gymnasieskolan verkligen fick vara gymnasieskola.

__________

§11 Inhyrningsmedgivande av kv. Resedan 3

Beslut

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut att teckna ett tioårigt hyresavtal avseende 2473 kvm i fastigheten Stockholm Resedan 3 på Norrmalm till en årlig hyreskostnad om ca 7,6 mkr.

 1. Utbildningsnämnden begär kommunstyrelsens ekonomiutskotts medgivande att hyra in lokalen på fastigheten Stockholm Resedan 3.
 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna kontraktet, efter ekonomi­utskottets medgivande.
 3. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-06-18. Dnr 2011-322/5542.

Utbildningsförvaltningen har möjlighet att etablera en skola för tre parallellklasser, F – 3, på fastigheten Resedan 3, med adress Odengatan/Dalagatan i Norrmalms stadsdel.

En skoletablering på Resedan 3 innebär en väsentlig förädling av förvaltningens inhyrningsbestånd på Norrmalm och möjliggör en avveckling av Karlbergs skolas splittrade inhyrningar av omoderna och trånga lokaler. Vissa av de sex lokaler som tillsammans utgör Karlbergs skolas skolenhet är till sin karaktär och utformning mer lämpade för förskoleverksamhet än skolverksamhet vilket är bakgrunden till att högre klasser än årskurs tre inte har varit möjliga att inordna i skolan.

Norrmalms stadsdelsförvaltning har visat stort intresse för att i möjligaste mån överta Karlbergs skolas lokaler för att etablera förkolor eftersom tillskottet av förskolebarn i området är påtagligt högre än prognostiserat. Norrmalms stadsdels­förvaltning har även visat stort intresse för ett eventuellt samnyttjande av den erbjudna lokalen på fastigheten Resedan 3.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samråd med grundskoleavdel­ningen. Samtal har även förts med Norrmalms stadsdelsförvaltning och kontakt har tagits med kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut att teckna ett tioårigt hyresavtal avseende 2473 kvm i fastigheten Stockholm Resedan 3 på Norrmalm till en årlig hyreskostnad om ca 7,6 mkr.
 2. Utbildningsnämnden begär kommunstyrelsens ekonomiutskotts medgivande att hyra in lokalen på fastigheten Stockholm Resedan 3.
 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna kontraktet, efter ekonomi­utskottets medgivande.
 4. Omedelbar justering

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Jan Valeskog m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Vi stöder förslaget att hyra fastigheten Stockholm Resedan 3. Den framtida efterfrågan av skollokaler i Vasastan är så pass stor att det vore mycket positivt om staden kan utnyttja dessa lokaler för skolverksamhet. Frågan om hur dessa lokaler skall utnyttjas de närmaste åren, liksom frågan om Karlbergsskolan skall läggas ned, bör dock behandlas i särskild ordning av nämnden. Det viktigaste är nu att staden får nyttjanderätt av dessa mycket väl lokaliserade utrymmen för skolverksamhet.

_______

§12 Ny skola i Mariehäll – reviderad version av tidigare tjänsteutlåtande, daterat 2010-05-20

Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag avseende nyproduktion av skola i Mariehäll och uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa byggnadsåtgärderna samt teckna hyresavtal om kommunstyrelsen godkänner investeringen.

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av nyproduktion samt tecknande av hyresavtal avseende skola i Mariehäll till en hyresgenererande projektkostnad av 228,1 mnkr samt en tillkommande projektkostnad för exploateringskontorets färdigställande av marken bedömd till cirka 5 mnkr.

3. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att justera Sundbyskolans skolpliktsbevakningsområde och nyinrätta ett skolpliktsbevakningsområde för Mariehäll inför skolans färdigställande.

4. Utbildningsförvaltningen hemställer hos kommunfullmäktige om att fastställa namnet Mariehällsskolan för den nya skolan på fastigheten Ville Vessla 1 i kvarteret Mattisborgen i Annedal.

5. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-07-08. Dnr 2008-324/753.

Utbildningsnämnden beslutade den 10 juni 2010, sammanträdesprotokoll 06/2010, § 15, att godkänna förvaltningens avstämning avseende nyproduktion av skola i Mariehäll och att begära hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av den aktuella nyproduktionen av en skola med integrerad förskoledel.

Under ärendets handläggningstid har förutsättningarna förändrats och Bromma stadsdelsnämnd beslutat att tidigarelägga uppförandet av planerade förskolor i Mariehäll.

Förvaltningen har från hösten 2010 arbetat med att uppdatera projektet med de underhand tillkommande nya förutsättningarna. Det har resulterat i ett reviderat utförande av en nyproducerad skolbyggnad med integrerad gymnastiksal. Skolans placering är, som tidigare, på den nu namngivna fastigheten Ville Vessla 1.

Ärendets beredning

Förvaltningens lokalenhet har från hösten 2010 arbetat tillsammans med grund­skoleavdelningen med att uppdatera projektet med de underhand tillkommande nya förutsättningarna. Förhandlingar med hyresvärd har letts av fastighetsjuristen.

Arbetsgruppen för lokalfrågor har under året informerats om förändringar i projektet. Inför fastställande av slutlig utformning av byggnaden kommer en styrgrupp med fackligt deltagande att sättas samman.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag avseende nyproduktion av skola i Mariehäll och uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa byggnadsåtgärderna samt teckna hyresavtal om kommunstyrelsen godkänner investeringen.

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av nyproduktion samt tecknande av hyresavtal avseende skola i Mariehäll till en hyresgenererande projektkostnad av 228,1 mnkr samt en tillkommande projektkostnad för exploateringskontorets färdigställande av marken bedömd till cirka 5 mnkr.

3. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att justera Sundbyskolans skolpliktsbevakningsområde och nyinrätta ett skolpliktsbevakningsområde för Mariehäll inför skolans färdigställande.

4. Utbildningsförvaltningen hemställer hos kommunfullmäktige om att fastställa namnet Mariehällsskolan för den nya skolan på fastigheten Ville Vessla 1 i kvarteret Mattisborgen i Annedal.

5. Omedelbar justering.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

___________

§13 Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna

Svar på remiss från kommunstyrelsen på motion av Awad Hersi (MP)

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-07-19. Dnr 2011-520/4854.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen ”Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna” från Awad Hersi (MP) till utbildningsnämnden. Motionen riktar fokus mot Sveriges deltagande i det transatlantiska slaveriet och slavhandeln och kopplingen till rasism mot människor av afrikanskt ursprung. I motionen yrkas att fullmäktige beslutar om att upprätta ett minnesmärke för att hedra offren för det transatlantiska slaveriet och slavhandeln och att Stockholms stad initierar en upplysningskampanj för eleverna i Stockholms skolor. Aktiviteterna genomförs i samråd med afrosvenska organisationer i Stockholm.

Förvaltningen gör bedömningen att skolan genom styrdokumenten har tydliga uppdrag att förmedla demokratiska värden och motverka kränkningar av alla slag och att det inte finns behov av en särskild, centralt initierad, utbildningsinsats. Förvaltningen avstyrker därför de delar av motionen som rör utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av grundskoleavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Per Olsson (MP) framlade ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Per Olsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag.

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut,

samt

att därutöver anföra:

Det finns all anledning att särskilt uppmärksamma Sveriges del i slavhandeln med afrikaner. Under nära 200 år var Sverige en slavhandlarnation och det arvet är en grund till rasism och diskriminering, som den tar sig uttryck i dag. Skolans uppdrag, som det beskrivs i läroplan och kursplaner är brett och allomfattande. Men trots att uppdraget redan är att verka för ett demokratiskt samhälle och lyfta fram viktiga historiska skeenden för att skapa förståelse för vår samtid, kan det vara motiverat att göra särskilda satsningar. Det har gjorts tidigare och görs kontinuerligt inom en rad olika ämnen och frågor.

2008 tog Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige initiativ för att uppmärksamma Sveriges historia som slavhandlarnation. De tog då fram ett läromedel med namnet ”Slaveri då och nu” som skickades ut till 2 000 svenska högstadier och gymnasier. Att säkerställa att det läromedlet finns tillgängligt på alla skolor i Stockholm stad vore ett sätt att garantera att denna kunskap finns och kommer elever till del.

__________

§14 Ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden

Beslut

 1. Ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden fastställs.

 1. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-08-16. Dnr 11-013/6045.

Enligt kommunallagen (SFS 1991:900) 6 kap 33 § får nämnd/styrelse delegera sin beslutanderätt i visst ärende eller en grupp av ärenden till en anställd i kommunen.

Detta tjänsteutlåtande innehåller förslag till korrigering i delegationsordningen för utbildningsnämnden. Tillägget föranleds av en felaktig formulering i punkt 702 i den nyligen beslutade delegationsordningen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningschefens stab.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

 1. Ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden fastställs.
 2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§15 Övriga frågor

Övriga frågor

Lennart Sandborg (V) ställde frågan hur förvaltningen ställer sig till att skolor tar avgifter för t ex utflykter. Enligt förvaltningen är det i princip förbjudet att ta avgifter och rekommenderar skolorna att följa skolinspektionens bestämmelser.

Gymnasiedirektören Marie-Louise Hammer Åberg lämnade information om antagning till gymnasiet i Stockholm. Nämnden önskade en ny fördjupad föredragning vid nästa sammanträde.

Lotta Edholm (FP) överlämnade en skrivelse till nämnden från (FP), (M) och (C) angående förskola på finska.

Jan Valeskog (S) överlämnade en skrivelse angående kösituationen i förskolan.

Skrivelserna överlämnas till förvaltningen för beredning.

__________