Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-02-16

Sammanträde 2006-02-16

Datum
Klockan
18.00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen

Frågestunden inleds med att Carina Häll, projektledare informerar om lärmiljöer.

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdels- nämndens sammanträde den 26 januari 2006

5 Verksamhetsbidrag för att driva dagverksamhet för missbrukare och hemlösa

Handläggare: Åsa Malmgren tel :508 20 310
Dnr 502-047/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Kvalitetsgarantier för medborgarkontoret och fysisk verksamhet

Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 000-021/2006

11 Förslag till inriktning för festival i Vantör 2006 och projektförslag inom stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006

Svar på skrivelse från (s), (v) och (mp)
Handläggare: Monica Verne tel: 508 20 201
Dnr 009-493/2005

12 Insatser för ökat valdeltagande

Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 004-037/2006

13 Kontaktpolitiker

Handläggare: Anders Lindström tel: 508 20 060
Dnr 002-055/2006

Utsänds 060214

14 Tillfälligt bygglov förlängning av återvinningsplats för källsorterat material, Bogstavägen/ Gamla Huddingevägen i Örby

Handläggare: Ewa Lönnqvist tel: 508 23 088
Dnr 308-449/2005

15 Strategi för agenda 21 arbetet i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 310-023/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Skolornas arbete för att motverka mobbing och andra former av kränkande behandling

Svar på remiss från revisionskontoret
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 403-460/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 De apatiska barnens situation

Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 503-457/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Skolornas analyser av skolundersökningen 2005

Uppdrag från stadsdelsnämnden § 229/2005
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 403-058/2006

Utsänds 060214

19 Drogförebyggande insatser i Vantör

Redovisning av samordnarnas arbete under år 2005
Handläggare: Johanna Helles tel: 508 20 117
Dnr 503-015/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av månadsrapport Dukas

21 Stadsdelsdirektörens information

23 Inbjudan till kurser och konferenser

24 Anmälningsärenden

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
B. Tjänstemannabeslut enligt delegation.
C. Protokoll från förvaltningsgrupp och § 19 MBL den 2 och 9 januari 2006

Dnr 002-008/06
Se utsänd förteckning och pärm under sammanträdet
Se pärm
Dukas

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll 2006-02-02

26 Ansökan avseende tillstånd att servera sprit/vin och öl på restaurang tuppen

Svar på remiss från socialtjänstförvaltningen
Handläggare: Marianne Ahrnfelt tel: 508 20 364
Dnr 309-401/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Mötesinformation

 

§23 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med vice ordförande Henrik Ehrenberg (kd) justera dagens protokoll.

§24 Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen.

§25 Anmälan av justerat protokoll

Anmäles att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 26 januari 2006 justerats.

§26 Verksamhetsberättelse med bokslut 2005

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsberättelse med bokslut för 2005.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar verksamhetsberättelsen med bokslut till kommunfullmäktige och revisorerna.

 3. Vantörs stadsdelsnämnd avdefinierar Örbyskolan som resultatenhet.

 4. Vantörs stadsdelsnämnd fastställer resultatöverföring för resultatenheterna i enlighet med redovisning i detta ärende.

 5. Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens kvalitets-redovisning för nämndens pedagogiska verksamheter till utbildningsnämnden.

 6. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen i verksamhets-berättelsen som beredning av skrivelse om äldres möjligheter till utevistelse och vardagsaktiviteter daterad den 21 december 2005.

 7. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att ersätta texten i verksamhetsberättelse med bokslut 2005 daterad den 2 februari 2006 del 1, bil 18, sid 6, st 1, mening 5 till följande lydelse: Under 2005 beviljades modersmålsträning till 169 barn under våren och till 153 barn under hösten.

 8. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att ersätta texten i verksamhetsberättelse med bokslut 2005 daterad den 2 februari 2006 del 1, bil 5-6, 11-12 och 15 med motsvarande bilagor daterade den 14 februari 2006.

 9. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att stryka text i verksamhets-berättelse med bokslut 2005 daterad den 2 februari 2006 del 1, sid 17, st 6, sista meningen utgår.

 10. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Förvaltningen redovisar verksamhetsberättelse med bokslut för 2005, del 1 och del 2. Det totala ekonomiska utfallet för 2005 innebär att nämnden redovisar ett underskott om 25,6 mnkr före och 18,1 mnkr efter resultatdispositioner.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 2 februari 2006 med diarienummer 102-046/2005.

Förslag till beslut

Monika Viklander, stadsdelsdirektör yrkar som tillägg till förvaltningens förslag följande:

Att ersätta texten i verksamhetsberättelse med bokslut 2005 daterad den 2 februari 2006 del 1, bil 18, sid 6, st 1, mening 5 till följande lydelse: Under 2005 beviljades modersmålsträning till 169 barn under våren och till 153 barn under hösten.

Att ersätta texten i verksamhetsberättelse med bokslut 2005 daterad den 2 februari 2006 del 1, bil 5-6, 11-12 och 15 med motsvarande bilagor daterade den 14 februari 2006.

Att stryka text i verksamhetsberättelse med bokslut 2005 daterad den 2 februari 2006 del 1, sid 17, st 6, sista meningen utgår.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg och omedelbar justering.

Lena Kling m fl (fp) yrkar att nämnden tillsätter en katastrofkommission för att snarast analysera orsakerna till den uppkomna skolsituationen.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar avslag till Lena Kling m fl (fp) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till egna yrkande

Reservation

Lena Kling m fl (fp) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Verksamhetsberättelsen visar att nämnd och förvaltnings arbete under 2005 med att utveckla Vantör och förbättra välfärden i stadsdelen tar stora kliv framåt. Det av nämnden beslutade 20-punktsprogrammet är med något undantag genomfört. Budgeten inom anslag 1 är i balans och visar på ett litet överskott. Nämnden vill framföra sitt stora tack till alla medarbetare i stadsdelen för årets arbete.

Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med motivering till eget förslag till beslut enligt följande:

Mycket allvarlig skolsituation i Vantör: Var fjärde grundskoleelev som gick nionde klass i Vantör vårterminen 2005 fick inte behörighet till gymnasiet. I Rågsvedskolan var andelen så stor som 45 procent, vilket i stort sett är det vartannat barn. Tendensen är - för alla tre högstadieskolor - starkt fallande jämfört med tidigare år. När det gäller Rågsved kan man till och med tala om fritt fall. I årsberättelsen listas ett antal skäl till varför denna katastrofala situation uppstått. Bl.a. hänvisas det till att många barn har utländsk bakgrund, att många har svårt med motivationen samt att många har en svår social situation. Allt detta är säkert sant, men är det verkligen rätt att bara kapitulera inför dessa omständigheter och ge upp dessa barn? Vad ska vi säga till de barn som dels har en svag social utgångssituation och som dessutom misslyckats i skolan? Hur kommer deras framtid att se ut? Hur ska de kunna få en chans att klara sig bra i Sverige? Folkpartiet i Vantör föreslår att Vantörs stadsdelsnämnd tillsätter en katastrofkommission för att snarast analysera orsakerna till den uppkomna skolsituationen. Kommissionen ska mycket snabbt komma fram med en åtgärdsplan.

Marie Ljungberg Schött, m fl anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi ser med oro på hur den politik som förs såväl i staden som i Vantör på område efter område leder till bekymmer. För Vantörs ekonomi är naturligtvis det värsta att det stora överskridandet inom arbetsmarknadsåtgärder, försörjningsstöd och socialbidrag är så stort. Detta är ett tydligt bevis på att vänstermajoriteten misslyckats med att få ut våra medborgare i arbetslivet. I stället råder stor och utbredd arbetslöshet vilket tyvärr medför att många medborgare känner vanmakt och utanförskap och har brist på framtidstro. Vi har gång efter annan påtalat vikten av att vidta åtgärder för att förändra detta och även om det är svårt att på stadsdelsnämndsnivå kunna vidta de stora och viktiga åtgärder som behövs för att få Stockholms att bli den tillväxtmotor, med blomstrande företag och gott om arbete, som Sverige så väl behöver så finns det ändå en hel del att göra. Vi beklagar att majoriteten valt att helt ignorera diskussioner om att använda ex Skärholmsmodellen som ett sätt att minska arbetslösheten. Vi noterar också att det hade gått att göra mycket mer även på lokal nivå för att underlätta för företag att etablera sig i och verka i vårt område.

Vi ser med oro på att barnomsorgsgarantin inte kan uppfyllas i Vantör. Småbarnsföräldrar kan inte känna den trygghet som de borde kunna i att kommunens åtagande gäller och de kan garanteras barnomsorg inom tre månader när de behöver det. Vallöftet om minskade barngrupper är inte heller uppfyllt. De privata entreprenörer som haft för avsikt att etablera sig i vårt område har inte våga ta steget fullt ut. Kanske hade det sett helt annorlunda ut om de fått det allra minsta stöd och uppmuntran från majoriteten. Vi ser med oro på att skolorna i Vantör visar underskott i ekonomin. Resurserna till barn i behov av särskilt stöd fördelas nu ännu tydligare efter områdets karaktär, så kallad socioekonomisk fördelning, istället för att följa det enskilda barnet. Tyvärr leder detta till att de barn som kanske har det allra störta behovet av att valfriheten fungerar inte har lika stora möjligheter som andra att kunna välja annan skola och fortfarande få de kringresurser som behövs. Allt för många barn når inte upp till målen i undervisningen. Skolan måste få medel att kunna hjälpa alla elever till god kunskap och därmed en bra start i vuxenlivet. Vi ser också med oro på äldreomsorgen. Underskottet är fortfarande betydande trots restriktivare biståndsbedömning. Möjligheterna till särskilt boende har minskat avsevärt genom att servicehus lags ned och något seniorboende inte inrättats i stället. Många äldre är idag oroade för hur deras möjlighet till hjälp i hemmet ser ut när de behöver det och än mer oroade över om de har möjlighet att få hjälp med annat boende om de inte längre klarar av att bo kvar hemma. Det behövs kraftfulla åtgärder för att få Vantör på fötter. Svaret är tyvärr inte så enkelt som att arrangera en ny kulturfestival för flera miljoner. Nej, det behövs en ny politik. När Stockholmsregionen de senaste åren har förlorat 25 000 jobb i privat sektor, krävs att fokus för politiken i Stockholm inriktas på att ta krafttag för att få fler i arbete. Om Stockholm ska återta sin tätposition som svensk ekonomis tillväxtmotor måste staden prioritera en företagsvänlig, tillväxtorienterad politik. Det är endast genom fler jobb och fler företag som tillväxten i Stockholm och därmed alla stockholmares välstånd kan öka. Trots detta har aktörer utanför den kommunala sfären de senaste åren fått känna av ett allt hårdare klimat, genom att staden på område efter område börjat dra undan fötterna för enskilda verksamheter och ersätta dem med verksamheter i egen regi. Ett ökat företagande bör uppmuntras och stödjas genom att staden skapar goda förutsättningar för att starta och driva företag och genom att driva en politik som skapar möjligheter för fler utförare inom verksamhetsområden som hittills dominerats av offentliga aktörer. Genom att konkurrensutsätta offentlig verksamhet som inte är myndighetsutövning och uppmuntra egna medarbetare att knoppa av verksamheter skulle fler kunna starta och driva företag. Därför bör det för framtiden vara en prioriterad uppgift att stimulera framväxten av fler aktörer inom exempelvis förskola och annan barnomsorg, utbildning, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorgen om de funktions-hindrade. Vänstermajoritetens styre har inneburit minskad valfrihet för medborgarna, en hårdnande attityd mot frivilligorganisationer, och en oförmåga att hitta lösningar på problemen inom områden som hemlöshet, missbruk och prostitution. Barnomsorgsgarantin har inte uppfyllts samtidigt som barn-grupperna inte minskats så som utlovats. Arbetet med att halvera socialbidrags-beroendet i Stockholm har havererat fullständigt. Istället för att attackera orsaken - ett system som inte premierar flit och ansträngningar - satsas idag på att behandla symptomen. Detta förvärrar i förlängningen problemen. Antalet välvilliga men misslyckade projekt för integration, jämställdhet och ungdomar bara stiger. I dag är 10 000 fler stockholmare arbetslösa eller i arbetsmarknads-politiska åtgärder jämfört med innan valet 2002. Arbetslösheten har ökat med 30 procent på två år. Socialdemokraterna har givit upp arbetet med att nå stadens, sedan 1999 fastställda och alltjämt gällande mål, om att halvera socialbidrags-beroendet i Stockholm till utgången av 2004. I socialdemokraternas förslag till budget för 2006 manifesteras deras oförmåga tydligt genom att målet föreslås flyttas till utgången av 2007. Den passivitet som präglat majoritetens politik under de senaste tre åren får som resultat att de prioriterade inriktningarna inte kan uppfyllas. Bland annat växer nu socialbidragsberoendet och hemlösheten ökar i staden. En rapport från Socialstyrelsen visar att antalet hemlösa i Stockholm ökat med 822 personer från 1999 till 2005. Inte minst oroande är att antalet hemlösa kvinnor ökar. Under 2005 har den så kallade kompetensfonden använts till verksamhet som inte är kompetensutveckling. Resultatet är att ordinarie verksamhet finansierats med extraordinära medel. År 2007 är de medel som avsatts till kompetensfonden slut vilket riskerar få förödande ekonomiska konsekvenser för funktioner där ordinarie verksamhet finansierats med medel från kompetensfonden. Under 2006 planeras verksamhet för 850 miljoner kronor inom ramen för kompetensfonden. Det innebär 850 miljoner kronor som finansieras utanför budgetramen, 850 miljoner kronor som staden inte har skatteintäkter för. Hur delar av detta ska kunna lösas inom ram i framtiden är den fråga som kräver ett svar. Socialdemokraterna har inget svar på den frågan vilket är djupt oroande för stadens framtida ekonomiska stabilitet. Den social-demokratiska regeringens utarmning av polisens resurser de senaste åren har fått till effekt att allt fler stockholmare känner sig otrygga. 40 procent av stockholmskvinnorna är rädda för att utsättas för brott i tunnelbanan. Ungefär lika många, 36 procent, av stockholmarna anser att det finns problem med klotter, skadegörelse, stölder och inbrott i stadsdelen där de bor. 23 procent av stockholmarna anser att våld och misshandel utgör ett "ganska" eller "mycket" stort problem i stadsdelen. Det är en oro på goda grunder, den anmälda vålds-brottsligheten har ökat markant i Stockholm liksom i övriga landet. Varje år sker det nästan 13 000 våldsbrott i Stockholms stad. En hel del är så kallat gatuvåld, oprovocerade attacker mot vanliga stockholmare vars enda brott är att de råkar befinna sig ute på fel plats vid fel tidpunkt. Dagens utveckling måste vändas och i det brottsförebyggande arbetet ligger att se till att stadsmiljön känns trygg och säker. En hel del går att åstadkomma genom skärpta rutiner för snabbare klottersanering och ordentliga belysningsprogram för staden. 2005 års bokslut och verksamhetsberättelse visar tydligt på behovet av en ny politisk ledning i staden.

Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi kan konstatera att verksamheternas personal i Vantör gör ett gott arbete. De brister som finns är i första hand beroende av politiska beslut och bristande förmåga från vänstermajoriteten att prioritera omsorgerna och föra en politik som skapar jobb i näringslivet, meningsfull sysselsättning för enskilda och skatteintäkter för staden. Uppenbar politisk idébrist och ideologiska låsningar hindrar både den politiska ledningen och personalen. Det saknas en politisk vilja och förmåga att ta tillvara personalens kompetens och idéer. Vi noterar att punkt efter punkt i majoritetens politiska målsättningar inte uppnås. För kristdemokraterna är det uppenbart att vänstermajoritetens inriktning att göra likadant som de alltid har gjort bara genererar samma problem som de hittills har skapat. I Vantör innebär det ökad segregation, fler hushåll i beroende av socialbidrag, platsbrist i barnomsorgen, brist på arbetsplatser, hårdare villkor för äldre i behov av omsorg och underskott i stadsdelens ekonomi. Det är med oro som vi konstaterar att äldreomsorgen fortsatt dras med stora underskott. Det är inte med självklarhet så att pengarna inte behövs till verksamheten, snarare tvärtom. Däremot innebär underskotten att oron ökar både bland personal och de personer som är beroende av omsorgen. Omorganisationer riskerar att ses som besparingar och inte som kvalitetshöjande åtgärder. Under den här mandat-perioden har platserna i särskilt boende minskats radikalt och kraven för vem som ska få en plats har fördubblats. För oss kristdemokrater är det en oacceptabel inskränkning av möjligheterna att ge en god omsorg och människors möjligheter att själva välja den typ av boende som de känner sig vara i behov av.

Vi kan också konstatera att Vantör inte klarar av att leva upp till barnomsorgs-garantin. Än mindre att minska gruppernas storlek i förskolan. Vi har varnat för denna utveckling under lång tid och kan bara konstatera att vi fått rätt. I grunden beror det på majoritetens ointresse att redan från mandatperiodens början göra en kraftsamling för att få ned barngruppernas storlek. I dag betalar stadsdelens föräldrar detta ointresse genom långa köer till barnomsorgen. Antalet bidrags-hushåll har ökat med över tio procent på två år. Bakom siffrorna gömmer sig i sista hand ekonomiska problem för stadsdelsförvaltningen och dess nämnd. I första hand finns där enskilda människor som hittills har saknat en möjlighet att skaffa sig en egen försörjning och som inte får något stöd från stadens politiska ledning för att bryta bidragsberoendet. Enda vägen att bryta denna negativa utveckling är att bryta majoritetens inställning till boende och arbete. Vantör beskrivs och planeras som en sovstad där arbetsplatser lyser med sin frånvaro. Vår ständiga uppmaning att planera för arbetsplatser i samband med nybyggnation av bostäder har hittills inte hörsammats av majoriteten. Försöken till samverkan mellan den politiska ledningen och stadsdelens företagare har varit sporadiska och halvhjärtade. Genom våra skolor kan vi följa utvecklingen vad gäller stadens segregation. Andelen elever med annat modersmål i svenska ökar ständigt och det gäller i princip för hela stadsdelen. För Vantörborna är det inget problem i sig. Mångfald berikar. Problemet uppstår när segregationens effekter inte kan hanteras tillfredsställande, exempelvis vad gäller varje enskild elevs möjligheter att få godkända betyg och därmed också den valmöjlighet vad gäller sin framtid som en god utbildning ger. Vi efterlyser en genomgripande diskussion i Vantör om hur utvecklingen ska mötas. Den saknas i dag helt. Detta trots möjligheterna till genomgripande diskussioner om integrationen och dess förutsättningar som de många projektmiljonerna i Stadsdelsförnyelsen gett. Istället har stora delar av dessa pengar använts till kulturevenemang, istället för långsiktiga integrationsskapande åtgärder. Den politiska ledningen har misslyckats med att bryta trenden med ständiga underskott i ekonomin. Från vår sida har vi ständigt efterlyst en fördjupad diskussion om det ekonomiska läget. Dock utan framgång. Detta trots att våra krav på en bättre uppföljning av ekonomin från den politiska ledningen ständigt får stöd av stadens revisorer.

Det är inte självklart att underskotten går att komma ifrån med nuvarande fördelningssystem. Problemet för Vantör är att den politiska ledningen inte bryr sig om hur det egentligen förhåller sig. Resultatet av detta blir att nämndens förtroende hos fullmäktige urholkas och att vår position försvagas. Det hindrar oss från att vara goda advokater för behoven i vår egen stadsdel.

§27 Verksamhetsbidrag för att driva dagverksamhet för missbrukare och hemlösa

Genomförandebeslut

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beviljar föreningen Convictus verksamhetsbidrag med 1,5 mkr för 2006 för att, i samarbete med stadsdelsförvaltningen och Vantörs församling, fortsatt driva dagverksamheten Bryggan Vantör för missbrukare och hemlösa under förutsättning att nämnden av kommunstyrelsen beviljas ansökta medel om 1,7 mkr ur centrala medelsreserven.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har antagit ett program för 2003-2006, där förvaltningen ges i uppdrag att starta en öppen dagverksamhet för missbrukare i Högdalens centrum. ”Bryggan Vantör” öppnades i april 2004. Nämnden har i verksamhetsplanen för 2006 ånyo ansökt om medel ur centrala medelsreserven med 1,7 mkr för den fortsatta driften av verksamheten. Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar föreningen Convictus verksamhetsbidrag med 1,5 mkr för fortsatt drift av Bryggan Vantör under 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 24 januari 2006 med diarienummer 502-047/2006.

Förslag till beslut

Monika Viklander, stadsdelsdirektör förslår att nämnden beslutar om tillägg enligt följande: under förutsättning att nämnden av kommunstyrelsen beviljas ansökta medel om 1,7 mkr ur centrala medelsreserven.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg.

Lena Kling m fl (fp) yrkar återremiss.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar avslag till återremiss.

Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Lena Kling m fl (fp) deltar härefter ej i beslut.

Reservation

Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Särskilt uttalande

Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med motiv till återremiss enligt följande:

Bryggan Vantör är ett bra samarbete mellan olika organisationer i arbetet med missbrukare och hemlösa. Dock har klagomål kommit på verksamheten, både från enskilda och från företagarna i centrumet. Enskilda personer har känt sig otrygga med många missbrukare och hemlösa i centrum vilket lett till att företagarna har bla minskat sin försäljning. Vi föreslår därför att ärendet återremitteras och att frågan om klagomål från företagarna i centrum och allmänheten redas ut. Förvaltningen bör också utreda om det finns en annan mer lämplig placering av verksamheten än direkt i centrum.

§28 Kvalitetsgarantier för enheterna inom äldreomsorgen

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisade kvalitetsgarantier för enheterna inom äldreomsorgen enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 25 januari 2006.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att inför nästa år ändra arbetsordningen så att nämnden kommer in vid utarbetandet av kvalitetsgarantierna.

samt anför därutöver:

Verksamheternas kvalitetsgarantier presenteras två månader efter beslut om verksamhetsplan för innevarande år. Arbetet med kvalitetsgarantierna är en process som pågår under större delen av hösten där brukare och personal deltar i arbetet. I samband med årets beslut om verksamhetsplan tillförde nämnden tre mål för verksamheterna. Dessa har givetvis inte kunnat inarbetas under denna korta period och förankras i verksamheterna. Det är olyckligt att nämnden och verksamheterna på detta sätt kommer i otakt vid utarbetandet av viktiga styrdokument. Nämnden har som beslutande organ till uppgift att styra och ange mål för verksamheterna. Nämnden måste därför komma in i ett betydligt tidigare skede i arbetet med att fastställa kvalitetsgarantier.

Ärende

Enligt stadens kvalitetsstrategi ska stadsdelsnämnden fatta beslut om enheternas kvalitetsgarantier. I detta ärende redovisas kvalitetsgarantier för enheterna inom äldreomsorgen för perioden den 1 mars 2006 till och med den 28 februari 2007, som nämnden föreslås godkänna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 25 januari 2006 med diarienummer 000-017/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och yrkar som tillägg att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inför nästa år ändra arbetsordningen så att nämnden kommer in vid utarbetandet av kvalitetsgarantierna.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar vidare som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar återremiss.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar avslag till återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) deltar härefter ej i beslut

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) reserverar sig mot Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) tilläggsyrkanden.

Särskilt uttalande

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med motivering till återremiss enligt följande:

Att stadsdelsnämnden återremitterar ärendena om kvalitetsgarantier för att kunna komplettera beslutsunderlagen med förvaltningens bedömning av enheternas kvalitetsgarantier. Förvaltningsledningen ska presentera den strukturerade bedömningen som skett med stadsdelsförvaltningens enheter i arbetet med att ta fram kvalitetsgarantier. Kvalitetsgarantier: Kommunfullmäktige beslutade 1999 om en strategi för kvalitetsutveckling. Tanken är att stimulera och utveckla stadens verksamheter genom ett strukturerat kvalitetsarbete. Syftet med kvalitetsgarantierna är att brukarna ska informeras om vilken verksamhet enheterna åtar sig att genomföra och vilken kvalitet brukarna ska få, hur rättelse/kompensation görs om verksamheten inte når upp till sina åtaganden, samt hur klagomål och synpunkter hanteras. Kvalitetsgarantierna ska också ge nämnden och förvaltningsledningen värdefull information om den kvalitetsnivå som enheterna anser sig kunna erbjuda med givna resurser. Kvalitetsgarantierna är därför ett viktigt beslutsunderlag vid nämndens styrning och prioritering av resurser. Kvalitetsgarantierna ska också ligga som grund för dialog mellan enhet, förvaltningsledningen och nämnden om åtaganden och resursutnyttjande. Förutsättningen för att en enhet ska kunna ta fram fungerande kvalitetsgarantier är en väl utvecklad dialog inom enheten, med brukarna och mellan enhetschef och förvaltningsledning. Utan dialog ger arbetet med kvalitetsgarantin inget lärande och kvalitetsgarantin kan inte användas för att ge brukare och politiker en tydligare bild av verksamheten. För att nämnden ska kunna ta beslut om kvalitetsgarantierna måste förvaltningsledningen komplettera beslutsunderlaget genom tydligt redovisa; processen med framtagandet av enheternas kvalitets- garantier, förvaltningens analys och bedömning av enheternas kvalitetsgarantier.

Framtagande av enheternas kvalitetsgarantier: I beslutsunderlaget bör det finnas redovisat hur kvalitetsgarantierna har tagits fram. Det bör framgå i process-beskrivningen hur kvalitetsgarantierna är kopplade till stadsdelsnämndens generella åtaganden och enheternas åtaganden och verksamhetsplaner. Förvaltningens analys och bedömning av enheternas kvalitetsgarantier: Nämnden har i de generella åtagandena angett vad verksamheterna ska uppnå, och vilka kvalitetsaspekter som är väsentligast inom de respektive verksamhets-områdena. De generella åtagandena syftar till att styra och säkerställa en likvärdig grundläggande kvalitet i verksamheterna. För att nämnden ska kunna göra en bedömning om kvalitetsnivån i relation till resurser och säkerställa kvaliteten över hela verksamheten (likvärdighet) måste beslutsunderlaget innehålla förvaltningens bedömning av verksamheternas kvalitetsnivå och kvalitetsgarantier i förhållande till nämndens generella åtaganden. Utvecklingsarbetet under 2006: I beslutsunderlaget bör också en redovisning om det fortsatta arbetet med utvecklingen av kvalitetsgarantierna finnas. Särskilt viktigt är att säkerhetsställa uppföljningen. Kompensation: För att människor ska ha förtroende för garantier som ställs upp borde garantierna också följas av någon typ av kompensation när en verksamhet inte kan leva upp till det som utlovas. Exempelvis finns kommuner som erbjuder gratis fika i simhallen om verksamheten i simhallen inte lever upp till garantierna. En annan rimlig kompensation är att föräldrar som inte får barnomsorg inom utlovade tre månader får ekonomisk ersättning för att själva kunna ordna med omsorgen i väntan på plats. Exemplen kan göras många. Förvaltningen och varje enhet bör återkomma till nämnden med konkreta förslag på hur brukarna ska få kompensation om vi inte lever upp till garantierna. Konkretisering av garantierna: Garantiernas värde ökar också om de konkretiseras så långt som möjligt. Vaga och oprecisa garantier riskerar att kunna tillfredsställas med en servicenivå som varken var tänkt eller planerad från förvaltning eller nämnd. Detta bör tas i beaktande inför arbetet med nästa års kvalitetsgarantier.

§29 Kvalitetsgarantier för enheterna inom handikappomsorgen och socialpsykiatrin

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisade kvalitetsgarantier för enheterna inom handikappomsorgen och socialpsykiatrin enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 25 januari 2006.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att inför nästa år ändra arbetsordningen så att nämnden kommer in vid utarbetandet av kvalitetsgarantierna.

samt anför därutöver:

Verksamheternas kvalitetsgarantier presenteras två månader efter beslut om verksamhetsplan för innevarande år. Arbetet med kvalitetsgarantierna är en process som pågår under större delen av hösten där brukare och personal deltar i arbetet. I samband med årets beslut om verksamhetsplan tillförde nämnden tre mål för verksamheterna. Dessa har givetvis inte kunnat inarbetas under denna korta period och förankras i verksamheterna. Det är olyckligt att nämnden och verksamheterna på detta sätt kommer i otakt vid utarbetandet av viktiga styrdokument. Nämnden har som beslutande organ till uppgift att styra och ange mål för verksamheterna. Nämnden måste därför komma in i ett betydligt tidigare skede i arbetet med att fastställa kvalitetsgarantier.

Ärende

Enligt stadens kvalitetsstrategi ska stadsdelsnämnden fatta beslut om enheternas kvalitetsgarantier. I detta ärende redovisas kvalitetsgarantier för enheterna inom handikappomsorgen och socialpsykiatrin för perioden den 1 mars 2006 till och med den 28 februari 2007, som nämnden föreslås godkänna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 25 januari 2006 med diarienummer 000-017/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och yrkar som tillägg att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inför nästa år ändra arbetsordningen så att nämnden kommer in vid utarbetandet av kvalitetsgarantierna.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar vidare som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar återremiss.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar avslag till återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) deltar härefter ej i beslut.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) reserverar sig mot Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) tilläggsyrkanden.

Särskilt uttalande

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med motivering till återremiss enligt följande:

Att stadsdelsnämnden återremitterar ärendena om kvalitetsgarantier för att kunna komplettera beslutsunderlagen med förvaltningens bedömning av enheternas kvalitetsgarantier. Förvaltningsledningen ska presentera den strukturerade bedömningen som skett med stadsdelsförvaltningens enheter i arbetet med att ta fram kvalitetsgarantier. Kvalitetsgarantier: Kommunfullmäktige beslutade 1999 om en strategi för kvalitetsutveckling. Tanken är att stimulera och utveckla stadens verksamheter genom ett strukturerat kvalitetsarbete. Syftet med kvalitetsgarantierna är att brukarna ska informeras om vilken verksamhet enheterna åtar sig att genomföra och vilken kvalitet brukarna ska få, hur rättelse/kompensation görs om verksamheten inte når upp till sina åtaganden, samt hur klagomål och synpunkter hanteras. Kvalitetsgarantierna ska också ge nämnden och förvaltningsledningen värdefull information om den kvalitetsnivå som enheterna anser sig kunna erbjuda med givna resurser. Kvalitetsgarantierna är därför ett viktigt beslutsunderlag vid nämndens styrning och prioritering av resurser. Kvalitetsgarantierna ska också ligga som grund för dialog mellan enhet, förvaltningsledningen och nämnden om åtaganden och resursutnyttjande. Förutsättningen för att en enhet ska kunna ta fram fungerande kvalitetsgarantier är en väl utvecklad dialog inom enheten, med brukarna och mellan enhetschef och förvaltningsledning. Utan dialog ger arbetet med kvalitetsgarantin inget lärande och kvalitetsgarantin kan inte användas för att ge brukare och politiker en tydligare bild av verksamheten. För att nämnden ska kunna ta beslut om kvalitetsgarantierna måste förvaltningsledningen komplettera beslutsunderlaget genom tydligt redovisa; processen med framtagandet av enheternas kvalitets- garantier, förvaltningens analys och bedömning av enheternas kvalitetsgarantier.

Framtagande av enheternas kvalitetsgarantier: I beslutsunderlaget bör det finnas redovisat hur kvalitetsgarantierna har tagits fram. Det bör framgå i process-beskrivningen hur kvalitetsgarantierna är kopplade till stadsdelsnämndens generella åtaganden och enheternas åtaganden och verksamhetsplaner. Förvaltningens analys och bedömning av enheternas kvalitetsgarantier: Nämnden har i de generella åtagandena angett vad verksamheterna ska uppnå, och vilka kvalitetsaspekter som är väsentligast inom de respektive verksamhets-områdena. De generella åtagandena syftar till att styra och säkerställa en likvärdig grundläggande kvalitet i verksamheterna. För att nämnden ska kunna göra en bedömning om kvalitetsnivån i relation till resurser och säkerställa kvaliteten över hela verksamheten (likvärdighet) måste beslutsunderlaget innehålla förvaltningens bedömning av verksamheternas kvalitetsnivå och kvalitetsgarantier i förhållande till nämndens generella åtaganden. Utvecklingsarbetet under 2006: I beslutsunderlaget bör också en redovisning om det fortsatta arbetet med utvecklingen av kvalitetsgarantierna finnas. Särskilt viktigt är att säkerhetsställa uppföljningen. Kompensation: För att människor ska ha förtroende för garantier som ställs upp borde garantierna också följas av någon typ av kompensation när en verksamhet inte kan leva upp till det som utlovas. Exempelvis finns kommuner som erbjuder gratis fika i simhallen om verksamheten i simhallen inte lever upp till garantierna. En annan rimlig kompensation är att föräldrar som inte får barnomsorg inom utlovade tre månader får ekonomisk ersättning för att själva kunna ordna med omsorgen i väntan på plats. Exemplen kan göras många. Förvaltningen och varje enhet bör återkomma till nämnden med konkreta förslag på hur brukarna ska få kompensation om vi inte lever upp till garantierna. Konkretisering av garantierna: Garantiernas värde ökar också om de konkretiseras så långt som möjligt. Vaga och oprecisa garantier riskerar att kunna tillfredsställas med en servicenivå som varken var tänkt eller planerad från förvaltning eller nämnd. Detta bör tas i beaktande inför arbetet med nästa års kvalitetsgarantier.

§30 Kvalitetsgarantier för enheterna grundskolan och fritiden

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisade kvalitetsgarantier för enheterna inom grundskolan och fritiden enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2006.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att inför nästa år ändra arbetsordningen så att nämnden kommer in vid utarbetandet av kvalitetsgarantierna.

samt anför därutöver:

Verksamheternas kvalitetsgarantier presenteras två månader efter beslut om verksamhetsplan för innevarande år. Arbetet med kvalitetsgarantierna är en process som pågår under större delen av hösten där brukare och personal deltar i arbetet. I samband med årets beslut om verksamhetsplan tillförde nämnden tre mål för verksamheterna. Dessa har givetvis inte kunnat inarbetas under denna korta period och förankras i verksamheterna. Det är olyckligt att nämnden och verksamheterna på detta sätt kommer i otakt vid utarbetandet av viktiga styrdokument. Nämnden har som beslutande organ till uppgift att styra och ange mål för verksamheterna. Nämnden måste därför komma in i ett betydligt tidigare skede i arbetet med att fastställa kvalitetsgarantier.

Ärende

Enligt stadens kvalitetsstrategi ska stadsdelsnämnden fatta beslut om enheternas kvalitetsgarantier. I detta ärende redovisas kvalitetsgarantier för enheterna inom grundskolan och fritiden för perioden den 1 mars 2006 till och med den 28 februari 2007, som nämnden föreslås godkänna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 25 januari 2006 med diarienummer 000-017/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och yrkar som tillägg att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inför nästa år ändra arbetsordningen så att nämnden kommer in vid utarbetandet av kvalitetsgarantierna.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar vidare som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar återremiss.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar avslag till återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) deltar härefter ej i beslut.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) reserverar sig mot Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) tilläggsyrkanden.

Särskilt uttalande

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med motivering till återremiss enligt följande:

Att stadsdelsnämnden återremitterar ärendena om kvalitetsgarantier för att kunna komplettera beslutsunderlagen med förvaltningens bedömning av enheternas kvalitetsgarantier. Förvaltningsledningen ska presentera den strukturerade bedömningen som skett med stadsdelsförvaltningens enheter i arbetet med att ta fram kvalitetsgarantier. Kvalitetsgarantier: Kommunfullmäktige beslutade 1999 om en strategi för kvalitetsutveckling. Tanken är att stimulera och utveckla stadens verksamheter genom ett strukturerat kvalitetsarbete. Syftet med kvalitetsgarantierna är att brukarna ska informeras om vilken verksamhet enheterna åtar sig att genomföra och vilken kvalitet brukarna ska få, hur rättelse/kompensation görs om verksamheten inte når upp till sina åtaganden, samt hur klagomål och synpunkter hanteras. Kvalitetsgarantierna ska också ge nämnden och förvaltningsledningen värdefull information om den kvalitetsnivå som enheterna anser sig kunna erbjuda med givna resurser. Kvalitetsgarantierna är därför ett viktigt beslutsunderlag vid nämndens styrning och prioritering av resurser. Kvalitetsgarantierna ska också ligga som grund för dialog mellan enhet, förvaltningsledningen och nämnden om åtaganden och resursutnyttjande. Förutsättningen för att en enhet ska kunna ta fram fungerande kvalitetsgarantier är en väl utvecklad dialog inom enheten, med brukarna och mellan enhetschef och förvaltningsledning. Utan dialog ger arbetet med kvalitetsgarantin inget lärande och kvalitetsgarantin kan inte användas för att ge brukare och politiker en tydligare bild av verksamheten. För att nämnden ska kunna ta beslut om kvalitetsgarantierna måste förvaltningsledningen komplettera beslutsunderlaget genom tydligt redovisa; processen med framtagandet av enheternas kvalitets- garantier, förvaltningens analys och bedömning av enheternas kvalitetsgarantier.

Framtagande av enheternas kvalitetsgarantier: I beslutsunderlaget bör det finnas redovisat hur kvalitetsgarantierna har tagits fram. Det bör framgå i process-beskrivningen hur kvalitetsgarantierna är kopplade till stadsdelsnämndens generella åtaganden och enheternas åtaganden och verksamhetsplaner. Förvaltningens analys och bedömning av enheternas kvalitetsgarantier: Nämnden har i de generella åtagandena angett vad verksamheterna ska uppnå, och vilka kvalitetsaspekter som är väsentligast inom de respektive verksamhets-områdena. De generella åtagandena syftar till att styra och säkerställa en likvärdig grundläggande kvalitet i verksamheterna. För att nämnden ska kunna göra en bedömning om kvalitetsnivån i relation till resurser och säkerställa kvaliteten över hela verksamheten (likvärdighet) måste beslutsunderlaget innehålla förvaltningens bedömning av verksamheternas kvalitetsnivå och kvalitetsgarantier i förhållande till nämndens generella åtaganden. Utvecklingsarbetet under 2006: I beslutsunderlaget bör också en redovisning om det fortsatta arbetet med utvecklingen av kvalitetsgarantierna finnas. Särskilt viktigt är att säkerhetsställa uppföljningen. Kompensation: För att människor ska ha förtroende för garantier som ställs upp borde garantierna också följas av någon typ av kompensation när en verksamhet inte kan leva upp till det som utlovas. Exempelvis finns kommuner som erbjuder gratis fika i simhallen om verksamheten i simhallen inte lever upp till garantierna. En annan rimlig kompensation är att föräldrar som inte får barnomsorg inom utlovade tre månader får ekonomisk ersättning för att själva kunna ordna med omsorgen i väntan på plats. Exemplen kan göras många. Förvaltningen och varje enhet bör återkomma till nämnden med konkreta förslag på hur brukarna ska få kompensation om vi inte lever upp till garantierna. Konkretisering av garantierna: Garantiernas värde ökar också om de konkretiseras så långt som möjligt. Vaga och oprecisa garantier riskerar att kunna tillfredsställas med en servicenivå som varken var tänkt eller planerad från förvaltning eller nämnd. Detta bör tas i beaktande inför arbetet med nästa års kvalitetsgarantier.

§31 Kvalitetsgarantier för enheterna inom förskolan

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisade kvalitetsgarantier för enheterna inom förskolan enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2006.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att inför nästa år ändra arbetsordningen så att nämnden kommer in vid utarbetandet av kvalitetsgarantierna.

samt anför därutöver:

Verksamheternas kvalitetsgarantier presenteras två månader efter beslut om verksamhetsplan för innevarande år. Arbetet med kvalitetsgarantierna är en process som pågår under större delen av hösten där brukare och personal deltar i arbetet. I samband med årets beslut om verksamhetsplan tillförde nämnden tre mål för verksamheterna. Dessa har givetvis inte kunnat inarbetas under denna korta period och förankras i verksamheterna. Det är olyckligt att nämnden och verksamheterna på detta sätt kommer i otakt vid utarbetandet av viktiga styrdokument. Nämnden har som beslutande organ till uppgift att styra och ange mål för verksamheterna. Nämnden måste därför komma in i ett betydligt tidigare skede i arbetet med att fastställa kvalitetsgarantier.

Ärende

Enligt stadens kvalitetsstrategi ska stadsdelsnämnden fatta beslut om enheternas kvalitetsgarantier. I detta ärende redovisas kvalitetsgarantier för enheterna inom förskolan för perioden den 1 mars 2006 till och med den 28 februari 2007, som nämnden föreslås godkänna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 25 januari 2006 med diarienummer 000-017/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och yrkar som tillägg att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inför nästa år ändra arbetsordningen så att nämnden kommer in vid utarbetandet av kvalitetsgarantierna.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar vidare som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar återremiss.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar avslag till återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) deltar härefter ej i beslut.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) reserverar sig mot Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) tilläggsyrkanden.

Särskilt uttalande

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med motivering till återremiss enligt följande:

Att stadsdelsnämnden återremitterar ärendena om kvalitetsgarantier för att kunna komplettera beslutsunderlagen med förvaltningens bedömning av enheternas kvalitetsgarantier. Förvaltningsledningen ska presentera den strukturerade bedömningen som skett med stadsdelsförvaltningens enheter i arbetet med att ta fram kvalitetsgarantier. Kvalitetsgarantier: Kommunfullmäktige beslutade 1999 om en strategi för kvalitetsutveckling. Tanken är att stimulera och utveckla stadens verksamheter genom ett strukturerat kvalitetsarbete. Syftet med kvalitetsgarantierna är att brukarna ska informeras om vilken verksamhet enheterna åtar sig att genomföra och vilken kvalitet brukarna ska få, hur rättelse/kompensation görs om verksamheten inte når upp till sina åtaganden, samt hur klagomål och synpunkter hanteras. Kvalitetsgarantierna ska också ge nämnden och förvaltningsledningen värdefull information om den kvalitetsnivå som enheterna anser sig kunna erbjuda med givna resurser. Kvalitetsgarantierna är därför ett viktigt beslutsunderlag vid nämndens styrning och prioritering av resurser. Kvalitetsgarantierna ska också ligga som grund för dialog mellan enhet, förvaltningsledningen och nämnden om åtaganden och resursutnyttjande. Förutsättningen för att en enhet ska kunna ta fram fungerande kvalitetsgarantier är en väl utvecklad dialog inom enheten, med brukarna och mellan enhetschef och förvaltningsledning. Utan dialog ger arbetet med kvalitetsgarantin inget lärande och kvalitetsgarantin kan inte användas för att ge brukare och politiker en tydligare bild av verksamheten. För att nämnden ska kunna ta beslut om kvalitetsgarantierna måste förvaltningsledningen komplettera beslutsunderlaget genom tydligt redovisa; processen med framtagandet av enheternas kvalitets- garantier, förvaltningens analys och bedömning av enheternas kvalitetsgarantier.

Framtagande av enheternas kvalitetsgarantier: I beslutsunderlaget bör det finnas redovisat hur kvalitetsgarantierna har tagits fram. Det bör framgå i process-beskrivningen hur kvalitetsgarantierna är kopplade till stadsdelsnämndens generella åtaganden och enheternas åtaganden och verksamhetsplaner. Förvaltningens analys och bedömning av enheternas kvalitetsgarantier: Nämnden har i de generella åtagandena angett vad verksamheterna ska uppnå, och vilka kvalitetsaspekter som är väsentligast inom de respektive verksamhets-områdena. De generella åtagandena syftar till att styra och säkerställa en likvärdig grundläggande kvalitet i verksamheterna. För att nämnden ska kunna göra en bedömning om kvalitetsnivån i relation till resurser och säkerställa kvaliteten över hela verksamheten (likvärdighet) måste beslutsunderlaget innehålla förvaltningens bedömning av verksamheternas kvalitetsnivå och kvalitetsgarantier i förhållande till nämndens generella åtaganden. Utvecklingsarbetet under 2006: I beslutsunderlaget bör också en redovisning om det fortsatta arbetet med utvecklingen av kvalitetsgarantierna finnas. Särskilt viktigt är att säkerhetsställa uppföljningen. Kompensation: För att människor ska ha förtroende för garantier som ställs upp borde garantierna också följas av någon typ av kompensation när en verksamhet inte kan leva upp till det som utlovas. Exempelvis finns kommuner som erbjuder gratis fika i simhallen om verksamheten i simhallen inte lever upp till garantierna. En annan rimlig kompensation är att föräldrar som inte får barnomsorg inom utlovade tre månader får ekonomisk ersättning för att själva kunna ordna med omsorgen i väntan på plats. Exemplen kan göras många. Förvaltningen och varje enhet bör återkomma till nämnden med konkreta förslag på hur brukarna ska få kompensation om vi inte lever upp till garantierna. Konkretisering av garantierna: Garantiernas värde ökar också om de konkretiseras så långt som möjligt. Vaga och oprecisa garantier riskerar att kunna tillfredsställas med en servicenivå som varken var tänkt eller planerad från förvaltning eller nämnd. Detta bör tas i beaktande inför arbetet med nästa års kvalitetsgarantier.

§32 Kvalitetsgarantier för enheterna inom medborgarkontoret och fysisk verksamhet

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisade kvalitetsgarantier för medborgarkontoret och för fysisk verksamhet enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 2 februari 2006.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att inför nästa år ändra arbetsordningen så att nämnden kommer in vid utarbetandet av kvalitetsgarantierna.

samt anför därutöver:

Verksamheternas kvalitetsgarantier presenteras två månader efter beslut om verksamhetsplan för innevarande år. Arbetet med kvalitetsgarantierna är en process som pågår under större delen av hösten där brukare och personal deltar i arbetet. I samband med årets beslut om verksamhetsplan tillförde nämnden tre mål för verksamheterna. Dessa har givetvis inte kunnat inarbetas under denna korta period och förankras i verksamheterna. Det är olyckligt att nämnden och verksamheterna på detta sätt kommer i otakt vid utarbetandet av viktiga styrdokument. Nämnden har som beslutande organ till uppgift att styra och ange mål för verksamheterna. Nämnden måste därför komma in i ett betydligt tidigare skede i arbetet med att fastställa kvalitetsgarantier.

Ärende

Enligt stadens kvalitetsstrategi ska stadsdelsnämnden fatta beslut om enheternas kvalitetsgarantier. I detta ärende redovisas kvalitetsgarantier för medborgarkontoret och för fysisk verksamhet för perioden den 1 mars 2006 till och med den 28 februari 2007, som nämnden föreslås godkänna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 25 januari 2006 med diarienummer 000-017/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och yrkar som tillägg att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inför nästa år ändra arbetsordningen så att nämnden kommer in vid utarbetandet av kvalitetsgarantierna.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar vidare som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar återremiss.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar avslag till återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) deltar härefter ej i beslut.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) reserverar sig mot Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) tilläggsyrkanden.

Särskilt uttalande

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med motivering till återremiss enligt följande:

Att stadsdelsnämnden återremitterar ärendena om kvalitetsgarantier för att kunna komplettera beslutsunderlagen med förvaltningens bedömning av enheternas kvalitetsgarantier. Förvaltningsledningen ska presentera den strukturerade bedömningen som skett med stadsdelsförvaltningens enheter i arbetet med att ta fram kvalitetsgarantier. Kvalitetsgarantier: Kommunfullmäktige beslutade 1999 om en strategi för kvalitetsutveckling. Tanken är att stimulera och utveckla stadens verksamheter genom ett strukturerat kvalitetsarbete. Syftet med kvalitetsgarantierna är att brukarna ska informeras om vilken verksamhet enheterna åtar sig att genomföra och vilken kvalitet brukarna ska få, hur rättelse/kompensation görs om verksamheten inte når upp till sina åtaganden, samt hur klagomål och synpunkter hanteras. Kvalitetsgarantierna ska också ge nämnden och förvaltningsledningen värdefull information om den kvalitetsnivå som enheterna anser sig kunna erbjuda med givna resurser. Kvalitetsgarantierna är därför ett viktigt beslutsunderlag vid nämndens styrning och prioritering av resurser. Kvalitetsgarantierna ska också ligga som grund för dialog mellan enhet, förvaltningsledningen och nämnden om åtaganden och resursutnyttjande. Förutsättningen för att en enhet ska kunna ta fram fungerande kvalitetsgarantier är en väl utvecklad dialog inom enheten, med brukarna och mellan enhetschef och förvaltningsledning. Utan dialog ger arbetet med kvalitetsgarantin inget lärande och kvalitetsgarantin kan inte användas för att ge brukare och politiker en tydligare bild av verksamheten. För att nämnden ska kunna ta beslut om kvalitetsgarantierna måste förvaltningsledningen komplettera beslutsunderlaget genom tydligt redovisa; processen med framtagandet av enheternas kvalitets- garantier, förvaltningens analys och bedömning av enheternas kvalitetsgarantier.

Framtagande av enheternas kvalitetsgarantier: I beslutsunderlaget bör det finnas redovisat hur kvalitetsgarantierna har tagits fram. Det bör framgå i process-beskrivningen hur kvalitetsgarantierna är kopplade till stadsdelsnämndens generella åtaganden och enheternas åtaganden och verksamhetsplaner. Förvaltningens analys och bedömning av enheternas kvalitetsgarantier: Nämnden har i de generella åtagandena angett vad verksamheterna ska uppnå, och vilka kvalitetsaspekter som är väsentligast inom de respektive verksamhets-områdena. De generella åtagandena syftar till att styra och säkerställa en likvärdig grundläggande kvalitet i verksamheterna. För att nämnden ska kunna göra en bedömning om kvalitetsnivån i relation till resurser och säkerställa kvaliteten över hela verksamheten (likvärdighet) måste beslutsunderlaget innehålla förvaltningens bedömning av verksamheternas kvalitetsnivå och kvalitetsgarantier i förhållande till nämndens generella åtaganden. Utvecklingsarbetet under 2006: I beslutsunderlaget bör också en redovisning om det fortsatta arbetet med utvecklingen av kvalitetsgarantierna finnas. Särskilt viktigt är att säkerhetsställa uppföljningen. Kompensation: För att människor ska ha förtroende för garantier som ställs upp borde garantierna också följas av någon typ av kompensation när en verksamhet inte kan leva upp till det som utlovas. Exempelvis finns kommuner som erbjuder gratis fika i simhallen om verksamheten i simhallen inte lever upp till garantierna. En annan rimlig kompensation är att föräldrar som inte får barnomsorg inom utlovade tre månader får ekonomisk ersättning för att själva kunna ordna med omsorgen i väntan på plats. Exemplen kan göras många. Förvaltningen och varje enhet bör återkomma till nämnden med konkreta förslag på hur brukarna ska få kompensation om vi inte lever upp till garantierna. Konkretisering av garantierna: Garantiernas värde ökar också om de konkretiseras så långt som möjligt. Vaga och oprecisa garantier riskerar att kunna tillfredsställas med en servicenivå som varken var tänkt eller planerad från förvaltning eller nämnd. Detta bör tas i beaktande inför arbetet med nästa års kvalitetsgarantier.

§33 Inriktning för kulturfestival i Vantör år 2006

Svar på skrivelse från (s), (v) och (mp)

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd återremittera ärendet till förvaltningen med redovisning till nämndens sammanträde den 23 mars 2006.

samt anför därutöver:

På den korta tid som förvaltningen konkret har arbetat med Kulturfestival 2006 dvs från stadsdelsnämndens sammanträde 20060123, har stora framsteg gjorts i projekteringen. Nämnden vill understryka att det är med delvis extern finansiering som festivalen skall genomföras i denna omfattning. Nämnden bedömer att det underlag som presenteras som svar på återremissen ger en god bild av hur en festival skulle kunna genomföras. Den möjliga ekonomiska ramen är emellertid nu en helt annan än 2005 och festivalen måste förstås anpassas till detta. Flera frågetecken måste dock bearbetas för att projektets bärighet skall kunna få en slutlig bedömning. De sponsorkontakter som tagits måste vidare bearbetas, ytterligare kontaktas. Kulturförvaltningens festivals påverkan på stadsdelens dito måste vidare utredas. Vidare ser nämnden att kostnadssidan ytterligare bör prövas. Efter dessa kontakter får förvaltningen återkomma och presentera ett förslag som utgår från vad man bedömer vara en möjlig ekonomisk bas för en festival. Utifrån denna bas kan och bör sedan ett arbete med att öka de externa intäkterna bedrivas. I första hand en festival på Älvsjöbadet. Om det inte skulle visa sig möjligt på annan plats i Vantör.

Ärende

I en skrivelse från stadsdelsnämnden i september 2005 föreslår (s), (v) och (mp) att förvaltningen ska börja planera för en festival i Vantör år 2006 utifrån erfarenheterna från Kulturfestival Vantör 2005 vid Älvsjöbadet. Ärendet återremitterades till förvaltningen vid sammanträdet den 26 januari 2006 då förvaltningen föreslog att en festival i Vantör år 2006 skulle förläggas till Högdalens centrum och Bandängen och arrangeras i samverkan med olika lokala intressenter. Nämnden avvisade förslaget och uppdrog till förvaltningen att till sammanträdet den 16 februari 2006 presentera en ramplanering för en kultur-festival vid Älvsjöbadet med budget och genomförandeplan. Förvaltningen redovisar nu ett förslag till festival vid Älvsjöbadet. Förvaltningens beräkningar visar att en festival liknande föregående års festival förutsätter en budget på 3,2 mkr varav 2,2 mkr i intäkter för uthyrning och försäljning samt sponsormedel. Förvaltningen bedömer att det är orealistiskt att få in så mycket medel som erfordras från sponsorer. Förvaltningen föreslår därför att nämnden beslutar att avbryta arbetet för att genomföra en festival vid Älvsjöbadet.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 10 februari 2006 med diarienummer 009-493/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar återremiss med redovisning till nämndens sammanträde den 23 mars 2006 och som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar avslag till återremiss och att nämnden avbryter allt arbete med att anordna en festival 2006.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner bifall till eget yrkande.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Det är anmärkningsvärt att vänstermajoriteten trots detta återremitterade ärendet och avser att driva igenom en betydligt kostsammare festival i samma anda som förra året. Det är inte ansvarsfullt att anslå 3,5 miljoner kronor till en kultur-festival, så som sittande vänstermajoritet gjorde 2005, samtidigt som stadsdelen prognostiserade stora underskott och då det i staden som helhet fanns oerhört mycket angelägnare användningsområden för 3,5 miljoner, äldreomsorgen, problemen med hemlösa för att bara nämna några. Vi ser tyvärr att det även 2006 riskerar att bli ett bekymmersamt år vad gäller budgeten. Resurserna räcker inte till äldreomsorgen och många gamla i vårt område får inte den hjälp de anser att de behöver, det råder platsbrist i barnomsorgen, skolorna brottas med stora problem, arbetslösheten är stor i vårt område, missbruk, psykisk ohälsa, ja, raden av angelägna områden kan göras lång. I detta läge är det inte försvarbart att planera för att använda ekonomiska och personella resurser till en festival, inte ens om det gäller en betydligt blygsammare summa än förra året. Vi anser därför att allt arbete med att anordna en festival omedelbart ska avbrytas.

§34 Insatser för ökat valdeltagande

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd bordlägger ärendet ”Insatser för ökat valdeltagande”.

Ärende

Vantörs stadsdelsförvaltningen har genom stadsdelsnämndens demokratiplan i uppdrag att arbeta för att höja valdeltagandet. I detta uppdrag ingår att ta fram en aktivitetsplan med insatser som syftar till att höja valdeltagandet. Förvaltningen presenterar nu en sådan aktivitetsplan som bland annat omfattar förslag på att information ska finnas tillgänglig inom förvaltningens verksamheter och att Vantörs föreningar ska ha möjlighet att söka bidrag för informationsinsatser samt förslag på informationsinsatser i samband med en planerad kulturfestival. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner aktivitetsplanen och ansöker om 400 000 kronor från den centrala medelsreserven till insatserna enligt planen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 2 februari 2006 med diarienummer 004-037/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar att nämnden bordlägger ärendet.

§36 Kontaktpolitiker

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd bordlägger ärendet ”Kontaktpolitiker”.

Ärende

Vantörs stadsdelsförvaltning har genom stadsdelsnämndens demokratiplan i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta kontaktpolitiker för stadsdelsnämndens olika verksamhetsområde. Förvaltningen presenterar nu ett förslag till riktlinjer för kontaktpolitiker. Förvaltningen föreslår totalt 24 kontaktpolitiker fördelade på tre verksamhetsområden. Förslaget innehåller syfte, organisation och en belysning av förhållningssätt.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 13 februari 2006 med diarienummer 002-055/2006.

Förslag till beslut

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar att nämnden bordlägger ärendet.

§37 Förlängning av återvinningsplats för källsorterat material, Bogstavägen/Gamla Huddingevägen i Örby

Tillfälligt bygglov

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att omgående avhysa entreprenören.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i alla tillståndsärenden rörande återvinningsstationer i Vantör

 3. Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag under hösten 2006 redovisa extrastädningar genomförda på stadsdelens initiativ.

Samt anför därutöver:

För att systemet med återvinningsstationer i våra bostadsområden skall vinna acceptans bland de boende måste de vara väl skötta av entreprenören. Dock är frågan om överfulla och nedskräpade återvinningsstationer ett återkommande problem i våra områden. Vanskötta anläggningar skämmer inte bara stadsbilden utan drar även till sig råttor och andra skadedjur. Nämnden inser att stationerna måste etableras på vissa avstånd från bostadshusen vilket ger ett större ansvar för skötseln av desamma. Vi kan konstatera att den anläggning som är placerad på aktuell adress inte skötts på så sätt som den borde. Trots att entreprenören vid nämndens sammanträde 20050317 fick ett villkorat bygglov på sex månader kan nämnden inte finna att skötseln ”väsentligt förbättrats” i enlighet med beslutet. Entreprenören har vidare ej kunnat redovisa de extra tömningsinsatser under perioden vilket efterfrågats av nämnden. Nämnden finner det därutöver anmärkningsvärt att entreprenören ej inkommit med bygglovsansökan förrän två dagar innan utgången av det tillfälliga tillståndet, vilket försenat beslutet tre månader och i praktiken gett entreprenören ett nästan årslångt tillstånd.

Förvaltningen uppdras därför att omgående påbörja avhysning av entreprenören och återställande av platsen enligt gällande avtal och riktlinjer som finns i frågan därefter bör en ny plats anvisas i området.

Ärende

Gällande bygglov för återvinningsplatsen har gått ut. Ansökan avser förlängning av tidigare beviljat lov. Förvaltningen föreslår nämnden att enligt kap 8 §§ 2.2 och 14 plan- och bygglagen bevilja bygglov att gälla till den 31 december 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 10 februari 2006 med diarienummer 308-449/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att omgående avhysa entreprenören och som tillägg en anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar vidare att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i alla tillståndsärenden rörande återvinningsstationer i Vantör och att under hösten 2006 redovisa extrastädningar genomförda på stadsdelens initiativ.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) samtliga yrkande.

§38 Strategi för agenda 21 arbetet i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 februari 2006, som svar på remissen ” Strategi för agenda 21 arbetet i Stockholms stad”.

samt anför därutöver:

Begreppet Agenda 21 har varit ett begrepp med utrymme för egna tolkningar. Beroende på vilka yrkeskategorier som har arbetat med begreppet så har tyngdpunkten lagts på olika delar av de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna. Begreppet Agenda 21 myntades 1992 på toppmötet i Rio de Janeiro för att stödja hållbar utveckling och det är just den hållbara utvecklingen som är målet med begreppet. Den utveckling som idag sker på vår jord och i våra samhällen skall inte försämra för framtida generationer att leva och utvecklas. Det är då oundvikligt att ett fokus läggs på den ekologiska dimensionen eftersom det är där som begreppet hållbar utveckling har störst bärighet. De ekonomiska och sociala delarna skall stödja denna utveckling. Ett samhälle som inte har jämlika ekonomiska och sociala förutsättningar och rättigheter kan aldrig heller utveckla den ekologiska dimensionen.

När nämnden beslutade om verksamhetsplanen 2006 godkändes samtidigt att verksamhetsbeskrivningen för Vantörs Agenda21-samordnare flyttades fram till våren 2006. Vi ser nu att den förelagda strategin för agenda 21-arbetet kan utgöra en grund för verksamhetsbeskrivningen för samordnaren och hoppas att denna kan fortsätta med ett kompetent arbete för att nå konkreta resultat för den hållbara utvecklingen i Vantör och i Stockholm. I tjänsteutlåtandet framförs tanken att strategin bör utgöra ett avstamp och ett diskussionsunderlag för en fortsatt diskussion och det håller vi med om, men det får inte innebära att arbetet med Agenda 21 skall skjutas på framtiden. En strategi är till sin natur något man ska arbeta enligt och kan inte begränsas till ett diskussionsunderlag. Det finns redan nu flera goda exempel från stadens förvaltningar och bolag som man kan titta på och inspireras av. Tjänsteutlåtandets åsikt om att inte stadslednings-kontoret bör kunna initiera en revision av förvaltningens Agenda 21- och miljöarbete delas inte av Vantörs stadsdelsnämnd. Tvärtom bör en sådan möjlighet välkomnas.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har mottagit remissen Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad. Förvaltningen ställer sig generellt sett positiv till att ett helhetsgrepp tas kring frågor som rör Agenda 21 och arbetet för en hållbar utveckling. Strategin innehåller förslag på ett arbete inom staden för att utveckla inriktning och metoder, vilket förvaltningen i huvudsak ställer sig positiv till. Förvaltningen har dock invändningar mot vissa delar i strategin som rör t.ex. uppföljningen av det lokala Agenda 21-arbetet.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 3 februari 2006 med diarienummer 310-023/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförande text.

Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) yrkar bifall till eget förslag.

Beslutsgång

Henrik Ehrenberg (kd) lämnar beslutet utan eget ställningstagande.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till egna yrkande

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till beslut enligt följande:

Det är angeläget att miljöhänsyn tas i stadens arbete. Däremot finns risk att de mål för stadens Agenda 21-arbete som har definierats faktiskt bryter mot en av de delar av utvecklingen som också ska omfattas av hänsyn: den ekonomiska utvecklingen. Vissa åtgärder som staden har ägnat sig åt, exempelvis anställandet av Agenda 21-samordnare på stadsdelsnivå, är en felanvändning av stadens resurser. Miljöarbetet skulle vara mer gynnat av andra insatser, exempelvis åtgärder mot klotter och nedskräpning. Det arbete som bedrivs i staden bör samordnas av en gemensam miljö- och stadsbyggnadsnämnd, medan övervägningarna kring vilka intressen som ska väga tyngst i stadens beslutsfattande bör göras i kommunstyrelsen.

§39 Skolornas arbete för att motverka mobbing och andra former av kränkande behandling

Svar på remiss från revisionskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2006 som svar på remissen ”Skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling”.

Ärende

Revisionskontoret har till kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna remitterat rapporten ”Skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling”, (rapport 2005:12). Revisionskontoret anser att det bör införas en för staden gemensam policy för att främja skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling. Enligt Revisionskontoret tillgodoser inte stadens skolplan respektive strategi för elevhälsa de krav som kan ställas på en för staden gemensam policy. Det är förvaltningens uppfattning att skolplanen och strategin för elevhälsa tillsammans med lagstiftning, läroplaner etc. tillgodoser behovet av styrning och vägledning. Förvaltningen bedömer att det är för tidigt att utvärdera skolplanen och strategin för elevhälsa, som nyligen har implementerats i stadens organisation. Samtliga skolor i Vantör arbetar aktivt mot mobbning och annan kränkande behandling och har sedan tidigare utvecklade handlingsplaner, vilket beskrivs i tjänsteutlåtandet.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 31 januari 2006 med diarienummer 403-460/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till beslut enligt följande:

Stadens revisorer har under flera år pekat på behovet av en för staden gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling, eftersom de nuvarande Skolplanen och Strategin för elevhälsa inte tillgodoser de krav som kan ställas på en sådan policy. En sådan policy utarbetades av den borgerliga majoriteten, men avslogs av socialdemokraterna efter valet. Det är oacceptabelt att inte lyssna på revisorernas kritik och utarbeta en stadsövergripande policy mot kränkande behandling. Tusentals barn mobbas i Stockholms skolor varje år samtidigt som vi vet att mobbning och annan kränkande behandling kan bekämpas mer effektivt än vad som sker idag. Men då räcker det inte att som socialdemokraterna nöja sig med otydliga formuleringar i skolplanen. I våra grannländer Norge och Island har borgerliga regeringar startat forsknings-baserade åtgärdsprogram som på kort tid kraftigt minskat mobbningen. I vår grannkommun Sollentuna pågår nu ett ambitiöst arbete med att genom liknande metoder främja trygghet och arbetsro i skolan. Stockholm borde följa deras exempel och inte som socialdemokraterna nöjer sig med vackra ord och otydliga planer. Vi anser att utbildningsförvaltningen måste återkomma med ett förslag om policy mot mobbning och annan kränkande behandling.

§40 De apatiska barnens situation

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd avvisar skrivelsens förslag till uppdrag och åberopar i övrigt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 25 januari 2006 som sitt svar på remissen från stadsledningskontoret om de apatiska barnens situation.

Ärende

Stadsledningskontoret har remitterat Vantörs stadsdelsnämnd en skrivelse som innehåller ett förslag om att socialtjänsten i hela Stockholms stad ska få i uppdrag att omedelbart inleda en utredning kring varje apatiskt barn inom stadens område. Förvalt­ningen föreslår att nämnden avvisar uppdragsförslaget. Det ingår redan i socialtjänstens uppdrag att utan dröjsmål inleda en utredning om det finns risk för att ett barn far illa.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 25 januari 2006 med diarienummer 503-457/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Flyktingbarn som drabbas av apati är en tragisk konsekvens av misslyckandet inom svenskt flyktingmottagande. Staden bör avvakta den pågående studien kring polisens brottsmisstankar rörande apatiska flyktingbarn innan ytterligare åtgärder vidtas inom ramen för socialtjänstens arbete. Några av Stockholms stadsdelar har en mycket stor erfarenhet av att hantera insatser via socialtjänsten för apatiska flyktingbarn och deras familjer. I det framtida arbetet med stöd och insatser till apatiska flyktingbarn är det därför mycket angeläget att dessa stadsdelars erfarenheter tas tillvara.

Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Om det finns apatiska barn i Vantör och det kan misstänkas att barnens apati har med föräldrarnas beteende att göra bör det snarast utredas. Anledningen till att detta inte nu kan ske rutinmässigt är att det inte finns något stöd för detta i socialtjänstlagen. Därför bör socialtjänsten i hela Stockholms stad få i uppdrag att omedelbart inleda utredning kring varje apatiskt barn inom staden.

§41 Skolornas analyser av skolundersökningen 2005

Redovisning av stadsdelsnämndens uppdrag § 229/2005

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning av skolornas analyser av Skolundersökningen 2005, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 8 februari 2006.

Ärende

Under våren 2005 genomförde USK en brukarundersökning/skolundersökning bland stadens skolor vilken redovisades för stadsdelsnämnden den 17 november 2005. Undersökningen gav en nulägesbild av vad föräldrar och elever anser om verksamhetens innehåll och kvalitet år 2005. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma till nämnden med en redogörelse av skolornas egna analyser av brukarundersökningen, dess utfall och eventuella åtgärder kopplat till resultaten. Utifrån brukarundersökningen och skolornas kvalitetsredovisningar bedömer förvaltningen att elever och föräldrar i huvudsak är nöjda med skolverksamheten i Vantör. I jämförelse med resultat från brukarundersökningen år 2000 kan man konstatera att tillfredsställelsen med skolan för elever i skolår 3 respektive 9 totalt sett har ökat. Resultaten från brukarundersökningen har beaktats i samband med utarbetandet av enheternas verksamhetsplaner för år 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 8 februari 2006 med diarienummer 403-058/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§42 Drogförebyggande insatser i Vantör

Redovisning av samordnarnas arbete under år 2005

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen i förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2006 och överlämnar den till socialtjänstnämnden.

Ärende

Under år 2005 har länsstyrelsen tilldelat Stockholms stad medel för samordnare av drogpreventivt arbete och därför ska detta arbete redovisas till länsstyrelsen. I det drog- och brottsförebyggande arbetet i Vantör ingår bland annat fältassistenter, samverkansprojekt med skolan och samverkan inom det brottsförebyggande rådet. Samordnarna ansvarar för att detta arbete bedrivs i enlighet med nationella och lokala handlingsplaner. Förvaltningen förslår att nämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till socialtjänstnämnden.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 24 januari 2006 med diarienummer 503-015/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§43 Förlängning av ramavtal ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS”

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar förlänga ramavtal ”Vissa boende enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS” till att gälla från den 1 januari 2007 t.o.m. den 31 december 2008 enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2006.

Ärende

På uppdrag av samtliga stadsdelsnämnder träffade socialtjänstförvaltningen ramavtal avseende ”Vissa boende enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS” för tiden den 1 januari 2004 t.o.m. den 31 december 2006 med möjlighet till två års förlängning. Förvaltningen föreslår nu att ramavtalen förlängs med två år att gälla under tiden den 1 januari 2007 t.o.m. den 31 december 2008.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 15 februari 2006 med diarienummer 106-082/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§44 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören informerar:

- Inbjudan till heldagsseminarium på temat ”Skolutveckling i förtroendefullt samarbete med föräldrar och elever”. Rågsveds Folkets hus, Rågsveds torg 11 den 7 april 2006, kl. 08.30-15.30.

- Inbjudan till stadsdelsområdeskonferens på temat ”Hemlöshet i Vantör” Vantörs kyrka, Högdalsplan den 9 mars kl.18.00.

- Villkor och hanteringsordning vid arbetsbrist inom Stockholms stad.

- Polismyndighetens verksamhet i Vantör.

§45 Skrivelser för beredning

Följande skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning:

- Hedersrelaterat våld, (kd) och (fp). Diarienummer: 503-093/2006.

- Drogförebyggande insatser i Vantör, (kd) och (fp). Diarienummer: 503-092 /2006.

- Tryggt och snyggt, (m). Diarienummer: 310-091/2006.

§46 Inbjudan till kurser och konferenser

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd anmäler deltagare till kurser och konferenser enligt förslag från presidiet daterat den 26 januari 2006.

Ärendets beredning

Se förslag från presidiet daterat den 26 januari 2006 med diarienummer 002-045/2006.

§47 Anmälningsärenden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/06.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från förvaltningsgruppen och § 19 MBL den 2 februari 2006.

Protokoll från § 19 och § 11 MBL den 9 februari 2006.

Protokoll från förvaltningsgruppen den 9 februari 2006.

Protokoll från förvaltningsgruppen och § 19 MBL den 16 februari 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§48 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 12 januari 2006 december.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§49 Ansökan avser tillstånd att servera sprit/vin och öl på restaurang tuppen

Remissvar till socialtjänstnämnden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens tjänste-utlåtande daterat den 24 januari 2006 förorda att restaurang Tuppen får tillstånd att servera sprit/vin och öl till kl. 00.00.

Ärende

Restaurang Tuppen kommer inom kort att öppna verksamhet i de lokaler på Harpsundsvägen där ROA Kök och Käk tidigare hade sin lunchservering. Ägaren Umberto Rossetti, planerar att först öppna för att servera frukost och lunch. Om tillstånd att servera sprit/vin och öl beviljas kommer restaurang Tuppen att ha kvällsöppet dock längst till kl. 00.00. Restaurang Tuppen vill vara en kvarterskrog och satsa på matgäster. Förvaltningen föreslår att restaurangen beviljas tillstånd att servera sprit/vin och öl, dock längst till kl. 00.00, då det i förvaltningens bedömning av de sociala aspekterna, restaurangens läge och restaurangtätheten i område inte framkommit något som talar emot detta.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 24 januari 2006 med diarienummer 309-401/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.