Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-03-23

Sammanträde 2006-03-23

Datum
Klockan
18.00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen.

Sammanträde torsdagen den 23 mars 2006
i direkt anslutning till den öppna frågestunden k Läs mer...l 18.00.

Frågestunden inleds med att en grupp konstnärer redovisar sina förslag till att belysa
stadsmiljön i Vantör. Allt ljus på Vantör är ett projekt inom stadsdelsförnyelsen.

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdels- nämndens sammanträde den 16 och 28 februari 2006

Allmänna ärenden

4 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens handikappråd år 2006

Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 002-076/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Parkplan för Vantör

Handläggare: : Patrik Ståhl tel: 508 20 068

Dnr 305-106/2006

6 Underlag till planering för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032

Dnr 102-095/2006
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Inriktningsärende gällande förskoleutbyggnad

Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032

Dnr 402-078/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006- Utveckling av parkleken Stacken

Handläggare: Anna Hörnsten tel: 508 20 061

Dnr 015-189/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006- Utveckling av parkleken Blåklockan

Handläggare: Anna Hörnsten tel: 508 20 061

Dnr 015-079/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Gemensam upphandling av entreprenör för genomförande av parkinvesteringar

Handläggare: : Patrik Ståhl tel: 508 20 068

Dnr 105-109/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Gemensam upphandling av projekt- och byggledningskonsult

Handläggare: : Patrik Ståhl tel: 508 20 068

Dnr 105-108/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Skötsel av trafikleder i Söderort

Handläggare: Jan-Erik Wellhard tel: 508 20 052

Dnr 305-074/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Ramavtalsupphandling av vård för barn, ungdomar och familjer

Handläggare: Birger Nicander tel: 508 20 030

Dnr 105-073/2006
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Kontaktpolitiker

Handläggare: Birger Nicander tel: 508 20 030

Dnr 002-055/2006
Bordlagd SDN 060216
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Inriktning för festival i Vantör 2006

Svar på skrivelse från (s), (v) och (mp)
Handläggare: Monica Verne tel: 508 20 201

Dnr 009-493/2005
Återremitterad SDN 060216
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Ekonomin i fokus ur ett barnperspektiv

Projektansökan till länsstyrelsen
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 502-100/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Örebro preventionsprogram i Vantör

Projektansökan till länsstyrelsen
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 502-102/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Att utveckla föräldraprogrammet Komet

Projektansökan till länsstyrelsen
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 502-101/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nomineringar till kvalitetsutmärkelsen 2006

Uppdrag från stadsdelsnämnden § 229/2005
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 008-084/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Stockholms miljöprogram 2007- 2010

Yttrande till stadsledningskontoret
Handläggare: : Patrik Ståhl tel: 508 20 068

Dnr 310-064/2006

21 Hotellbyggnation på och invid Älvsjöbadet

Svar på bygglovsremiss från stadsbyggnadskontoret
Handläggare: : Patrik Ståhl tel: 508 20 068

Dnr 308-373/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Revidering av Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen

Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 502-033/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 På den assistansberättigades uppdrag

Svar på remiss frånstadsledningskontoret
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 505-065/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Arkivinspektion

Svar på yrkanden från stadsarkivet
Handläggare: Birger Nicander tel: 508 20 030

Dnr 012-303/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av månadsrapport

26 Stadsdelsdirektörens information

28 Inbjudan till kurser och konferenser

29 Anmälningsärenden

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
B. Tjänstemannabeslut enligt delegation.
C. Protokoll från förvaltningsgrupp och § 19, 11 MBL den 9 och 16 mars 2006
D. Protokoll från skyddskommittén den 15 december 2005 och den 19 januari samt den 9 februari 2006
Dnr 002-008/06
Se utsänd förteckning och pärm under sammanträdet
Se pärm
Dukas

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll 2006-23-02, 2006-03-01

31 Ansökan avseende tillstånd att servera sprit/vin och öl på restaurang Trevi

Svar på remiss från socialtjänstförvaltningen
Handläggare: Marianne Ahrnfelt tel: 508 20 364

Dnr 309-006/2006

35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

Handläggare: Karin Henriksson tel: 508 20 126
Innehåller uppgifter som kan omfattas av 7 kap 4 § sekretesslagen
Mötesinformation

Datum för justering: 2006-03-30

Birger Nicander
nämndsekreterare

Magnus Dannqvist (s)
justerande

Henrik Ehrenberg (kd)
justerande

Närvarande:

Ledamöter
Magnus Dannqvist (s), ordförande
Cecilia Andersson (s)
Lars-Göran Carlsson (s)
Sonja Mogert (s)
Raymond Staedel (s)
Per Sundgren (v)
Åsa Öckerman (mp)
Henrik Ehrenberg (kd), vice ordförande
Marie Ljungberg Schött (m)
Niklas Kristoffersson (m)
Lars Svärd (m)
Lena Kling (fp)
Lillemor Tholander (fp)

Ersättare
Per-Åke Pettersson (s)
Sunthorn Vongnongvar (s)
Rose-Marie Carlsten Lundmark (v)
Patrik Slimane (mp)
Linda Hillner (m)
Annika Davidsson (m)
Michael Hultman (fp)

I tjänsten
Monika Viklander, stadsdelsdirektör
Birger Nicander, nämndsekreterare
Åsa Berntsson, avdelningschef
Anders Lindström, avdelningschef, §§ 52-80
Göran Sjödin, avdelningschef , §§ 52-80
Margaretha Selin, avdelningschef, §§ 52-80
Ewa Wettermark, ekonomichef, §§ 52-77
Monika Verne, kultursekreterare, §§ 52-66
Lena Skott, utredare, §§ 52-80
Patrik Ståhl, utredare, §§ 52-80
Susanne Kurtsson, utredare, §§ 52-80
Helene Elvingdal, projektledare, §§ 52-66
Anna Hörnsten, projektledare, §§ 52-66
Ingeli Schneider, registrator, §§ 52-80

Ej närvarande:

Solveig Ott (s), anmält förhinder
Lillemor Forslund (s), anmält förhinder
Rana Khosravi (s)
Patrik Wallnäs (m)
Per Johansson (fp), anmält förhinder
David Lindberg (kd), anmält förhinder

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 52-80.

§52 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med vice ordförande Henrik Ehrenberg (kd) justera dagens protokoll.

§53 Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen.

§54 Anmälan av justerat protokoll

Anmäles att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 16 och 28 februari 2006 justerats.

§55 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens handikappråd

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar utse Karin Rotsman som ledamot i stadsdelsnämndens handikappråd enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2006.

Ärende

Stadsdelsnämndens handikappråd är ett rådgivande organ i frågor som rör handikappaspekter. Rådet ska bestå av sju ledamöter som ska utses för perioden fram till och med år 2006. I fjor beslutade stadsdelsnämnden om fem ledamöter till handikapprådet. Kommun- HSO Stockholm, handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad, har nu lämnat en fyllnadsnominering. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar i enlighet med Kommun- HSO:s förslag.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 1 mars 2006 med diarienummer 002-076/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§56 Parkplan för Vantör

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar fastställa Parkplan för Vantör i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2006.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att framställa en förkortad och populär stadsdelsvis version av planen, som bör finnas tillgänglig på internet och i broschyrform.

 3. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att parkplanen kompletteras med åtgärder för den biologiska mångfalden och den ekologiska infrastrukturen. Varje objekt i parkplanen bör kompletteras med ett eller två naturvårdsprojekt/åtgärder.

 4. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att parkplanen kompletteras med förslag på åtgärder för att minska bullernivåerna. De objekt som är utsatta bör kompletteras med åtgärdsförslag.

 5. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att kulturvärdena inom naturområdena poängteras och vårdas mer, speciellt när det gäller den flerhundraåriga skogsvägen vid f.d. torpet Hagsätra och inom delar av Rågsveds friområde.

 6. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att arbete inleds med att utforma ett förslag på hur en ”sinnenas trädgård”, vid Högdalens sjukhem alternativt Rågsveds äldrecentrum, skulle kunna tillskapas.

 7. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att en lägesrapport om arbetet med ovanstående kompletteringar emotses av nämnden före sommaren.

 8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Samt anför därutöver:

Det är mycket glädjande att se det omfattande och ambitiösa arbetet som har lagts ner i parkplan för Vantör. Särskilt roligt är att förvaltningen har arbetat med en modell där man har haft många kontakter med medborgarna. Det allmänna rummet berör oss alla och alla skall därför också kunna komma till tals. Parker och skötseln av dem och det allmänna rummet är ett område som medborgarna har många åsikter och synpunkter på. Detta är ett område som lämpar sig särskilt väl för dialog mellan förvaltning och medborgare. Det är för övrigt belagt i en stor lokal medborgarundersökning att Vantörs grönområden och parkstråk är väldigt uppskattade av innevånarna. Parkplanen är ett levande dokument i nämnd och förvaltning med återkommande revideringsbeslut, lämpligen en gång per år. I väntan på nästkommande revidering bör förvaltningen iaktta och inarbeta nedanstående synpunkter. I den förelagda parkplanen är fokus på tillgänglighet, rekreation och säkerhet. Behov som är viktiga att fokusera kring. Däremot tycker vi att underlaget saknar några områden som bör kompletteras i detta gedigna dokument. 1. Tillräcklig hänsyn tas inte till de ekologiska värdena och den biologiska mångfalden. I det nuvarande miljöprogrammet är ett delmål att skötsel av natur och kulturpräglade biotoper skall ge en ökad biologisk mångfald. Denna inriktning förtydligas än mer i det kommande miljö-programmet. Ett mål lyder: ”Park- och naturmarkernas biologiska mångfald skall öka. Skötsel och restaurering ska vara ekologiskt inriktad och särskild hänsyn skall tas till skyddsvärda arter.” Biologisk mångfald är inte bara till för att spara naturen utan även för att medborgare mår bra av en omväxlande och rik park- och naturmiljö. Varje objekt i parkplanen bör kompletteras med ett eller två naturvårdsprojekt/åtgärder. Som nämns i dokumentet bör dessa ta ha sitt ursprung i den karaktäristiska mälarnaturen. Åtgärderna kan vara skötsel eller investeringar. Exempel på åtgärder kan vara: skapa en ört och blomsterplantering med rik blomsterprakt för insekter (exv. 8. Bandängen) skapa tillgång till stillastående, droppande eller rinnande vatten. (exv. 8. Bandängen, 5. Älvsjöbadet-Hagsätra IP – Fjädern) Skapa platser där insekter och djur kan finna föda och skydd (exv. buskage). Sätta upp fågelholkar i unga skogsområden.

- Röja och sköta viktiga ädellövskogspartier (exv. 13 Turingevägen – Mellanvägsbacken) Skapa slåtterängar med extensiv skötsel (exv. 8. Bandängen)

2. Ett annat område som nämns i parkplanen men där tillräckliga åtgärder saknas är buller. Flera stora trafikleder genomkorsar Vantör: Magelungsvägen, Örbyleden, Huddingevägen, järnvägen och tunnelbanan. Man bör i parkplanen vara noga att med ta med åtgärder för att reducera bullernivåerna i rekreations-områden. Detta arbete bör samordnas med de förvaltningar och bolag, även externa, som ansvarar för dessa trafikleder. Parkplanen bör innehålla förslag på åtgärder som skulle kunna minska bullernivåerna för varje objekt. 3. I parkplanen är tillgängligheten för de äldre närvarande. Kvaliteten på deras utevistelse bör vara god . Men för de äldre medborgarna i vård- och omsorgs-boende bör möjligheterna till rekreation och naturupplevelser i miljön i den omedelbara närheten förbättras. Det finns ett koncept som kallas ”sinnenas trädgård” som finns på ett par ställen i Stockholm och på andra ställen i Sverige. Det är en parkmiljö som är anpassad särskilt för äldre och personer med vårdbehov. Denna park skall kunna nås med lätthet och ge de äldre natursköna och personliga upplevelser. 4. I parkplanen bör kulturvärdena inom naturområdena poängteras och vårdas ännu mer, speciellt när det gäller den flerhundraåriga skogsvägen vid f.d. torpet Hagsätra och inom delar av Rågsveds friområde. Samverkan kan ske med till exempel hembygdsföreningar och andra aktörer inom dessa områden. Förslag på renovering och komplettering samt underhåll av befintliga kultur- o naturstigar bör utarbetas 5. Ytterligare en dimension som kan läggas till parkplanen är den pedagogiska dimensionen. I närheten av skolor bör det finnas grönområden som kan användas i undervisningen. Grönområdena kan vara vilda och likna natur men de kan också vara skapade och anpassade för just dessa syften. Ett förslag på ett pedagogiskt inslag i parkrummet kan vara ett arboretum: en plats där flera olika trädslag presenteras i en tilltalande miljö. 6. Man kan också se att delar av parkplanen bör revideras då några områden grönytor tas i anspråk av bostäder som ej var färdigbeslutade under arbetet med parkplanen (exv. 7. Bäckahagens skola).

Ärende

Förvaltningen har i enlighet med Stockholms stads parkprogram framtagit förslag till en parkplan för Vantör. Planen utgör underlag för de investeringar och den skötsel som skall ske i stadsdelens parker under den närmaste tioårsperioden. Förslag till parkplan ligger även till grund för det förslag till investeringar i parkmiljö som nämnden begär medel för enligt underlag för planering för 2007 och inriktning för 2008 och 2009. Planen har utarbetats i samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och markkontoret.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 1 mars 2006 med diarienummer 305-106/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och omedelbar justering samt sju tillägg varav en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

För att kunna åstadkomma en effektivare organisation i staden med tydlig ansvarsuppdelning krävs att allt ansvar för parker läggs centralt istället för att som i dag vara uppdelat mellan facknämnd och stadsdelsnämnderna.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig mot Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) sju tilläggsyrkande.

§57 Underlag till planering för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner underlag för planering för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2006 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om att möjligheten att söka stimulansbidrag bör prövas även i samband med lokaleffektiviseringar och verksamhetsanpassning inom grundskolan.

 3. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till inriktning beträffande investeringar i parker och grönområden under perioden 2007-2009.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Stadsdelsnämnden ska lämna ett underlag för planering till kommunstyrelsen inför den centrala budgetberedningen. Förvaltningen presenterar i detta underlag en övergripande och sammanfattande analys av nämndens verksamheter och den ekonomiska utvecklingen de kommande åren. Utgångspunkt för arbetet med underlaget är beslutad plan för 2007 i kommunfullmäktiges budget för år 2006, med inriktning för åren 2008 och 2009. Förvaltningen bedömer att det blir nödvändigt med fortsatta omfördelningar inom stadsdelsnämndens ram under planperioden.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 1 mars 2006 med diarienummer 102-095/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och omedelbar justering samt som tillägg en anförandetext.

Lena Kling m fl (fp) yrkar att nämnden ställer sig bakom folkpartiets budgetförslag i staden som underlag för 2007 års budget med inriktning på 2008 och 2009.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till egna yrkande.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Henrik Ehrenberg (kd) lämnar förvaltningens förslag till flerårsprogram utan eget ställningstagande.

Reservation

Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Särskilt uttalande

Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Underlaget för budget år 2007 och beräkningar för åren 2008 och 2009 baserar sig på kommunfullmäktiges budget för 2006 med inriktning för åren 2007 och 2008. Folkpartiet har inte samma prioriteringar för Stockholms stads och stadsdelen Vantörs verksamhet. Vårt budgetförslag i kommunfullmäktige som prioriterar de kommunala kärnverksamheterna skola, förskola och äldreomsorg, och som ger större förutsättningar för den enskilda människans valfrihet. Som underlag för arbetet med 2007 års budget och beräkningar för 2008 och 2009 hänvisar vi därför till de utgångspunkter som finns i folkpartiets förslag gällande 2006 års budget.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi lämnar förslaget till flerårsprogram utan eget ställningstagande och hänvisar till de förslag som lämnats i den moderata budgetreservationen för 2006 års budget.

Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi lämnar förslaget till flerårsprogram utan eget ställningstagande och hänvisar till de förslag som lämnats i den kristdemokratiska budgetreservationen för 2006 års budget.

§58 Inriktningsärende gällande förskoleutbyggnad

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att planera förskoleutbyggnad enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 6 mars 2006 med undantag för objektet Önskehemsgatan 13.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner att utredning och planering sker gällande tillbyggnad och/eller ombyggnad av objekt redovisade i förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 6 mars 2006 med undantag för objektet Önskehemsgatan 13.

 3. Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om stimulansbidrag hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om totalt 3,6 mnkr motsvarande 0,6 mnkr för beställarstöd och 3,0 mnkr för förprojektering/ projektering av objekt redovisade i förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 6 mars 2006 med undantag för objektet Önskehemsgatan 13.

Ärende

Antalet barn i åldern ett till fem år i Vantör ökar stadigt. Förvaltningen redovisar nuläge och planerade insatser för att tillgodose barnomsorgsgarantin och målet om minskade barngruppsstorlekar. Förvaltningen bedömer att det är nödvändigt att planera för fler förskoleplatser än det faktiskt förväntade behovet då erfarenheter visar att vissa förskoleprojekt av olika skäl inte kan verkställas. Förvaltningen föreslår projekt för att klara behovet under 2006-2007. Därutöver föreslås att förvaltningen arbetar vidare och undersöker ett brett spektrum av projekt med olika placeringar. Syftet är att stadsdelsnämnden ska ha beredskap att snabbare än tidigare kunna aktivera förskoleprojekt vartefter behov uppstår.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 6 mars 2006 med diarienummer 402-078/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v), Åsa Öckerman (mp), Marie Ljungberg Schött, m fl (m), Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg av att objektet Önskehemsgatan 13 undantags.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar fyra tillägg varav en anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar avslag till Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) fyra tillägg.

Monika Viklander, stadsdelsdirektör yrkar följdförändringar i förvaltningens förslag till ansökan om stimulansbidrag hos kommunstyrelsen då objektet Önskehemsgatan 13 undantags från förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till egna yrkande.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) reserverar sig mot beslutet i den del som inte omfattar Önskehemsgatan 13.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med fyra egna tillägg enligt följande:

Vantörs stadsdelsnämnd föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden när planeringen kommit så långt att det går att ytterligare ta ställning till vilka av de planerade till- och ombyggnationerna som ska genomföras, nämnden avser här att göra en bedömning utifrån vad som är bäst lämpat för barnen, att ge förvaltningen i uppdrag att starta en rekryteringskampanj för att möjliggöra fler familjedaghem, att ge förvaltningen i uppdrag att utöka sitt samarbete med privata aktörer för att bredda möjligheterna för stadsdelen att leva upp till barnomsorgsgarantin. Det är angeläget att föräldrar i Vantör kan känna sig trygga i och ha vetskap om att det finns förskoleplatser att tillgå när de önskar det. För att så ska kunna bli fallet krävs ett ökat antal platser. För att kunna utöka antalet platser i förskolan vill förvaltningen utreda möjligheten att flytta specialförskolan Delfinen från Önskehemsgatan till Trollesundsvägen till den särskoleverksamhet som finns där. Vi anser att det är onödigt att i dagsläget skapa oro bland föräldrar och personal över vad som skulle kunna hända med verksamheten på Delfinen. Vi ser med oro på den ryckighet i planeringen av särskoleverksamheten som skett under nuvarande vänstermajoritets ledning. Skolskjutsar drogs in, särskolor med djup och långvarig kompetens splittrades och nya enheter tvingats fram. Vi ser gärna att en samlad kompetens återskapas, särskolorna behövs för vissa barn. Det får dock inte innebära att ryckigheten fortsätter och att den nya tryggheten slits sönder för de barn som redan hunnit börja. Förändringar i särskolan och för barn med omfattande särskilda behov får inte forceras fram, barnen behöver tid på sig för att inte uppleva otrygghet. Vi ser inte heller att det finns en poäng i att samla all skolverksamhet med speciella förtecken på en och samma plats. Det motverkar snarare inriktningen att låta föräldrar välja mellan särskola eller integrera specialgrupper och särskoleverksamhet i traditionella förskolor och skolor. Vi är bekymrade över att förvaltningen uteslutande föreslår en utbyggnad av befintliga och relativt stora enheter. Vi ser hellre en småskalighet där det enskilda barnet kommer mer i fokus. Är inte detta möjligt är det viktigt att tillbyggnaden sker på ett sådant sätt att barngrupperna både kan vara en del i en större gemenskap men också kan känna att de har en egen ostörd oas. Detta är viktigt inte minst för de små barnen. Utformningen av nya avdelningar får inte blir av tillfällig karaktär. Barackernas tid inom skola och förskola måste vara över. Risken är också att barnens utemiljö blir stökig och begränsad till sin yta. I det fortsatta arbetet med att hitta nya platser bör därför nyinrättade förskolor prioriteras framför utbyggnad av redan befintliga. Vi ser också gärna att andra alternativ släpps fram. Det kan vara privata aktörer, föräldra- eller personal kooperativ men också familjedaghem. Utbyggnaden av barnomsorgen i Vantör saknar alltjämt den viktiga komponenten familjedaghem. Trots att brukar-undersökningarna visar att föräldrarna över lag är mest nöjda med just familjedaghem, är det en barnomsorgsform som inte tas med i beräkningen. Ett utökat antal platser i familjedaghem skulle också öka familjernas valfrihet när det gäller barnomsorgsformer i Vantör. Därför bör förvaltningen få i uppdrag att aktivt rekrytera familjedaghem. Vi vet att det av och till finns privata intressenter i området som letar efter lämpliga lokaler för att starta förskoleverksamhet. Vi menar att det skulle vara till allas fördel om stadsdelen tog med de privata aktörerna i planeringen och utökade samarbetet med dem. Förhoppningsvis skulle det kunna leda till att Vantör i framtiden kommer att kunna leva upp till barnomsorgsgarantin, samt att alternativen inom barnomsorgen ökar.

§59 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006- Utveckling av parkleken Stacken

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att tilldela 600 tkr för utveckling av parkleken Stacken, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 mars 2006.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003-2006. Ett av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen är trivsel och trygghet. Inom detta målområde föreslår förvaltningen i detta ärende ett projekt kallat ”utveckling av parkleken Stacken” i Ormkärr. Projektet har vuxit fram utifrån föreningen Stackens önskemål om en upprustning av parken samt medborgarnas önskemål om en fräsch, säker och varierad park för barn och vuxna i alla åldrar. Projektets mål är att, i samarbete med föreningen Stacken i Ormkärr, utveckla och rusta upp parkleken Stacken genom att investera i ny lekutrustning, planteringar, utomhusmöbler och regnskydd. Kostnaderna för projektet beräknas till totalt 700 tkr varav föreningen Stacken betalar 100 tkr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 3 mars 2006 med diarienummer 015-189/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Hela Stockholms stad och inte minst Vantörs stadsdelsnämnd dras med stora ekonomiska svårigheter. Orsaken till detta är den politik som vänstermajoriteten för. Den har gett upphov till stora underskott bland annat i Vantör och medfört beslut om besparingar inom nästan alla områden, vallöften om minskade barngrupper i barnomsorgen har inte infriats, skolan ges inte samma möjligheter som tidigare, särskilt allvarligt är detta då det drabbar barn i behov av särskilt stöd och när skolskjutsar till särskoleelever dras in, också inom äldreomsorgen sker stora oacceptabla besparingar. De medel som finns att söka till projekt i olika former genom stadsdelsförnyelsen borde istället i första hand ha använts till den prioriterade kärnverksamheten. Vår uppfattning är att det varit bättre att fördela resurserna i ordinarie budget, då hade varje stadsdelsnämnd kunna se till helheten i servicen och gjort korrekta prioriteringar av vad som behöver göras i stadsdelen.Vi har inga invändningar mot de förslag som redovisas i ärende 8 och 9. Parklekar är en bra verksamhet som kommer många barn till del och som kan bli ett bra komplement i deras utveckling. Det är också lovvärt att ideella föreningar som Stacken driver verksamheter och att såväl de som familjedag-hemmen i området tar initiativ till upprustningar och är beredda att ta ansvar för parkområden.Vi anser dock att denna form av upprustning borde vara en del av varje stadsdelsnämnds eller stads ordinarie verksamhet. Vi anser inte att detta bör ske i projektform, men när nu stadsdelsförnyelsemedlen fördelas på detta sätt har vi inget att invända mot just detta förslag.

§60 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006- Utveckling av parkleken Blåklockan

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att tilldela 800 tkr för utvecklingen av parken Blåklockan i Örby, enligt förvaltningen tjänsteutlåtande den 23 mars 2006.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003-2006. Ett av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdels-förnyelsen är trivsel och trygghet. Inom detta målområde föreslår förvaltningen i detta ärende ett projekt kallat ”utveckling av parken Blåklockan” i Örby. Projektets mål är att utveckla och rusta upp parken Blåklockan i Örby centrum under år 2006. Projektet har vuxit fram utifrån dagbarnvårdarnas och medborgarnas önskemål och behov. Projektet omfattar nya staket med en reducering av antalet entréer, nytt grus och lekredskap för de riktigt små barnen. Kostnaderna för projektet beräknas till totalt 800 tkr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 3 mars 2006 med diarienummer 015-079/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Hela Stockholms stad och inte minst Vantörs stadsdelsnämnd dras med stora ekonomiska svårigheter. Orsaken till detta är den politik som vänstermajoriteten för. Den har gett upphov till stora underskott bland annat i Vantör och medfört beslut om besparingar inom nästan alla områden, vallöften om minskade barngrupper i barnomsorgen har inte infriats, skolan ges inte samma möjligheter som tidigare, särskilt allvarligt är detta då det drabbar barn i behov av särskilt stöd och när skolskjutsar till särskoleelever dras in, också inom äldreomsorgen sker stora oacceptabla besparingar. De medel som finns att söka till projekt i olika former genom stadsdelsförnyelsen borde istället i första hand ha använts till den prioriterade kärnverksamheten. Vår uppfattning är att det varit bättre att fördela resurserna i ordinarie budget, då hade varje stadsdelsnämnd kunna se till helheten i servicen och gjort korrekta prioriteringar av vad som behöver göras i stadsdelen.Vi har inga invändningar mot de förslag som redovisas i ärende 8 och 9. Parklekar är en bra verksamhet som kommer många barn till del och som kan bli ett bra komplement i deras utveckling. Det är också lovvärt att ideella föreningar som Stacken driver verksamheter och att såväl de som familjedag-hemmen i området tar initiativ till upprustningar och är beredda att ta ansvar för parkområden.Vi anser dock att denna form av upprustning borde vara en del av varje stadsdelsnämnds eller stads ordinarie verksamhet. Vi anser inte att detta bör ske i projektform, men när nu stadsdelsförnyelsemedlen fördelas på detta sätt har vi inget att invända mot just detta förslag.

§61 Gemensam upphandling av entreprenör för genomförande av parkinvesteringar

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar delta i gemensam upphandling av ramavtal med entreprenör för genomförande av parkinvesteringar enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2006.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar uppdra åt stadsdelsdirektören vid Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning att fatta samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedda leverantörer samt att fatta övriga nödvändiga beslut som rör avtalet under avtalsperioden.

Ärende

I syfte att underlätta för stadsdelsnämnden att ta ansvar för investeringar i parker och grönområden bör en gemensam upphandling av ramavtal ske med övriga stadsdelsnämnder i söderort. Upphandlingen avser de mindre investeringsmedel som inte kommunfullmäktige genom riktad tilldelning fattat beslut om. Behovet av tjänsten kommer att variera mellan förvaltningarna och över tid, men avtalets beräknade årliga värde för samtliga ingående nämnder uppskattas till c:a 5 mnkr. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enl. kap. 6 Lagen om offentlig upphandling och administreras av Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 28 februari 2006 med diarienummer 105-109/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

För att kunna åstadkomma en effektivare organisation i staden med tydlig ansvarsuppdelning krävs att allt ansvar för parker läggs centralt istället för att som i dag vara uppdelat mellan facknämnd och stadsdelsnämnderna.

§62 Gemensam upphandling av projekt- och byggledningskonsult

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att delta i gemensam upphandling av ramavtal avseende projekt- och byggledningskonsulttjänster.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att uppdra åt stadsdelsdirektören vid Farsta stadsdelsförvaltning att fatta samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedda leverantörer samt att fatta övriga nödvändiga beslut som rör avtalet under avtals perioden enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2006.

Ärende

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden deltar i en gemensam upphandling av ramavtal med projekt- och byggledningskonsulter.

Förvaltningen bedömer att den gemensamma upphandlingen kan minimera de administrativa kostnaderna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 1 mars 2006 med diarienummer 105-108/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§63 Skötsel av trafikleder i Söderort

Beslut

1. Vantörs stadsdelnämnd beslutar att delegera till stadsdels- direktören med rätt att vidaredelegera till stadsdelsdirektören vid Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning att fatta erforderliga beslut om tillägg inom ramen för nuvarande kontrakt gällande trafikleder för att upprätthålla en god trafiksäkerhet.

Ärende

Från och med den 1 januari 2006 har stadsdelnämnderna övertagit driftansvaret för trafiklederna. För att upprätthålla en god trafiksäkerhet på lederna föreslår förvaltningen att nämnden delegerar till stadsdelsdirektören att fatta erforderliga beslut om nödvändiga tilläggsbeställningar i anslutning till nuvarande kontrakt.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 13 februari 2006 med diarienummer 305-074/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§64 Ramavtalsupphandling av vård för barn, ungdomar och familjer

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar förlänga de ramavtal som gäller dygnet-runt-vård och jourfamiljehem för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att ge socialtjänstförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av träningsboende, mellanvård och öppenvård för barn, ungdomar och familjer.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Stadens ramavtal med 90 vårdgivare som erbjuder olika former av vård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter upphör den 31 december 2006. Förvaltningen föreslår att avtalsperioden förlängs och att socialtjänst-förvaltningen ges i uppdrag att upphandla vård i kategorierna öppenvård, mellanvård och träningsboende för socialtjänstnämndens och samtliga stadsdelsnämndens räkning.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 28 februari 2006 med diarienummer 105-073/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och omedelbar justering.

§65 Kontaktpolitiker

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att utse kontaktpolitiker enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 februari 2006.

Samt anför därutöver:

Det är angeläget att samtliga politiker i nämnden ges möjlighet att inhämta och ta del av samma information och samma underlag inför det politiska arbete och inför beslut. Det är också angeläget att politiker är väl informerade om alla de olika verksamheter som finns inom vårt område och om medborgarnas uppfattningar. Naturligtvis är det varken möjligt eller önskvärt att alla politiker besöker alla verksamheter eller fördjupar sig i alla områden. Ett sätt att få nämndens ledamöter och ersättare att besöka fler verksamheter, såväl egna som privat drivna, kan vara att skapa en kontaktpolitikermodell. Detta ger också signaler som ökar möjligheterna för verksamheterna och medborgare att bjuda in politiker. Det är inte nödvändigt att en kontaktpolitikermodell är kopplad till ersättning för besöken, men om så är fallet är det viktigt med en begränsning, så som förvaltningen föreslår, men begränsningen gäller bara möjlighet till ersättningen och får inte uppfattas som en riktlinje som begränsar engagemanget. Det är ett krav att det finns politisk balans i representationen. Vid varje tillfälle där kontaktpolitikerrepresentanter anges ska det finnas minst en representant både från majoriteten och minst en från oppositionen. Det är dock inte ett krav att så ska vara fallet vid ”utövandet” av uppdraget. De verksamhetsområden som omfattas är av olika art och omfattning. Nämnden anser därför kontaktpolitiker ska utses enligt följande: Äldre- och handikappomsorg inklusive socialpsykiatri 8 politiker, Barn & ungdom delas i skola/fritid 6 politiker och förskola 6 politiker och Individ och Familj 4 politiker, (detta med anledning av att det redan finns en social delegation som fördjupar sig i dessa frågor). Förslaget till kontaktpolitikermodell kan uppfattas som en utskottsorganisation, det är inte syftet. Uppdraget som kontaktpolitiker är ett uppdrag från nämnden, en rapport ska visserligen avges efter varje utfört besök men varje kontaktpolitiker svarar gentemot sin gruppledare i nämnden för genomförandet av uppdraget. Om det uppstår behov av att sammankalla kontaktpolitiker i större omfattning bör detta ske genom att hela nämnden informeras och då är ordförande enligt regelverket sammankallande. Nämnden finner begreppet ”strukturerade dialogmöten” odefinierbart i sammanhanget, varför detta utgår.

Ärende

Vantörs stadsdelsförvaltning har genom stadsdelsnämndens demokratiplan i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta kontaktpolitiker för stadsdels- nämndens olika verksamhetsområde. Förvaltningen presenterar nu ett förslag till riktlinjer för kontaktpolitiker. Förvaltningen föreslår totalt 24 kontaktpolitiker fördelade på tre verksamhetsområden. Förslaget innehåller syfte, organisation och en belysning av förhållningssätt.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 13 februari 2006 med diarienummer 002-055/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag och Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) samt Åsa Öckerman (mp) tillägg.

§66 Inriktning för kulturfestival i Vantör

Svar på skrivelse från (s), (v) och (mp)

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar avslå förvaltningens förslag till Inriktning för kulturfestival i Vantör enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2006.

samt anför därutöver:

Nämnden kan beklagande konstatera att arbetet med projekteringen av en uppföljning av Kulturfestivalen i Vantör 2005 inte förlöpt på så sätt att en Kulturfestival 2006 kan genomföras. Nämnden beslutar därför att inte arbeta med ett genomförande eller deltagande i en kulturfestival i Vantör 2006.

Ärende

I en skrivelse från stadsdelsnämnden i september 2005 föreslår (s), (v) och (mp) att förvaltningen ska börja planera för en festival i Vantör år 2006 utifrån erfarenheterna från Kulturfestival Vantör 2005 vid Älvsjöbadet. Ärendet har återremitterats till förvaltningen vid två tillfällen. Förvaltningen föreslår nu att Vantörs festival år 2006 ska ingå i Stockholms kulturfestival och äga rum den 19 till 20 augusti samt förläggas till Högdalens centrum och Bandängen. Förslaget finansieras genom att avsätta 500 000 kr från Stadsdelsförnyelsen, 100 000 kronor från stadsdelsnämndens anslag för kultur samt 50 000 kronor från stadsdelsnämndens kultur- och föreningsbidrag.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 10 mars 2006 med diarienummer 009-493/2005.

Förslag till beslut

Per Sundgren (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s) och Åsa Öckerman (mp) yrkar avslag till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till egna yrkande.

Reservation

Per Sundgren (v) reserverar sig till förmån för förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Per Sundgren (v) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi delar förvaltningens uppfattning att många skäl talar för att den bästa platsen att förlägga en festival år 2006 i Vantör är i Högdalen. Ett avgörande argument som talar för Högdalen är möjligheten att utnyttja befintliga scener och kulturlokaler och att därigenom kunna genomföra en festival till en väsentligt mindre kostnad än året innan. Vi ser också positivt på de samarbetsmöjligheter som finns med en rad lokala intressenter som Högdalshallen, Picknickteatern, Fria Teatern, Ung utan pung, Studio 124, Högdalens bibliotek, Företagar-föreningen, Familjebostäder med flera. Dessutom bör samarbetet med kultur-förvaltningen och Stockholms kulturfestival kunna bidra med ett tillskott av spännande artister. Förutsättningen för att allt detta ska komma till stånd är förstås att nämnden tar ett positivt beslut så att arbetet med att skapa det breda och varierade kulturprogrammet kan börja på allvar. En tanke som bör prövas är att låta denna festival turnera mellan våra olika stadsdelar som i tur och ordning kan lyftas fram. Så att det nästa år är dags för Rågsved och sedan för Bandhagen och så vidare.

Henrik Ehrenberg (kd) Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi vill börja med att ge förvaltningen en eloge för att de föreslagit en festival i betydligt blygsammare nivå än föregående år. Det är anmärkningsvärt att vänstermajoriteten trots detta återremitterat ärendet två gånger och i tydligt syfte att driva igenom en betydligt kostsammare festival i samma anda som förra året. Det är inte ansvarsfullt att anslå 3,5 miljoner kronor till en kulturfestival, så som sittande vänstermajoritet gjorde 2005, samtidigt som stadsdelen prognostiserade stora underskott och då det i staden som helhet fanns oerhört mycket angelägnare användningsområden för 3,5 miljoner, äldreomsorgen, Vantörs segregationsproblematik och problemen med hemlösa för att bara nämna några.

Det är inte rimligt att ytterligare medel ska tas under 2006 från projektmedel som enligt vårt sätt att se på saken i första hand borde användas till långsiktiga projekt som bryter enskilda personers utanförskap. Det är heller inte rimligt att en kulturfestival bekostas av kulturpengar som normalt sett borde användas till att möjliggöra kulturupplevelser i skolan. Vi anser därför att allt arbete med att anordna en festival omedelbart ska avbrytas.

 

§67 Ekonomin i fokus ur ett barnperspektiv

Projektansökan till länsstyrelsen

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd ansöker hos länsstyrelsen om 285 tkr kronor för projektet ”Ekonomin i fokus, ur ett barnperspektiv” för år 2006, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2006.

Ärende

Länsstyrelsen prövar och beviljar ansökningar om utvecklingsmedel för tidiga insatser. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om 285 tkr kronor för projektet ”Ekonomin i fokus, ur ett barnperspektiv” för år 2006. Målgruppen för projektet är barnfamiljer. Genom projektet ska deltagarna erbjudas ett strukturerat sätt att hantera sin ekonomi och uppmärksammas på faktorer som är viktiga för att de långsiktigt ska kunna hantera sin ekonomi. Projektet tar också sikte på att utveckla samverkan inom förvaltningen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 1 mars 2006 med diarienummer 503-100/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§68 Örebro preventionsprogram i Vantör

Projektansökan till länsstyrelsen

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd ansöker hos länsstyrelsen om 47 tkr kronor för projektet ” Örebro preventionsprogram i Vantör” under år 2006, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2006.

Ärende

Länsstyrelsen prövar och beviljar ansökningar om utvecklingsmedel för förebyggande insatser. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om 47 tkr kronor för projektet ”Örebro preventionsprogram i Vantör” för år 2006. Örebro preventionsprogram syftar till minska berusningdrickandet bland ungdomar. Målgruppen för projektet är samtliga föräldrar vars barn går på högstadiet i Vantörs skolor.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 28 februari 2006 med diarienummer 503-102/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§69 Att utveckla föräldraprogrammet Komet

Projektansökan till länsstyrelsen

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd ansöker hos länsstyrelsen om 165 150 kronor för projektet ”Att utveckla föräldraprogrammet Komet” för år 2006, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2006.

Ärende

Länsstyrelsen prövar och beviljar ansökningar om utvecklingsmedel för tidiga insatser. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om 165 150 kronor för projektet ”Att utveckla föräldraprogrammet Komet”. Komet är em kommunikationsmetod som syftar till att förbättra relationen mellan föräldrar och barn. Syftet med projektet som ansökan avser, är att utöka och utveckla ”Komet” så att fler föräldrar kan få tillgång till ”Komet” och att insatserna bli mer anpassade efter skilda behov, t ex vad avser språk.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 28 februari 2006 med diarienummer 502-101/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§70 Nomineringar till kvalitetsutmärkelsen 2006

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd nominerar följande enheter: Mårtensgården, äldreomsorg; Bäckahagens skola och Rågens förskolor till kvalitetsutmärkelsen år 2006.

Ärende

Stockholms Stad håller årligen tävlingen Kvalitetsutmärkelsen som stadens nämnder och bolagsstyrelser kan nominera bidrag till. Vantörs stadsdelsförvaltning föreslår att stadsdelsnämnden nominerar tre enheter till tävlingen: Bäckahagens skola, vård- och omsorgsboendet Mårtensgården och Rågens förskolor. Enligt förvaltningens bedömning bedriver enheterna ett väl utvecklat kvalitetsarbete i dialog med brukarna och medarbetarna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 1 mars 2006 med diarienummer 008-084/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§71 Stockholms miljöprogram 2007-2010

Yttrande till stadsledningskontoret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2006 som yttrande över Stockholms miljöprogram 2007-2010 till stadsledningskontoret.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av förslaget till nytt miljöprogram för Stockholm 2007-2010. Förvaltningen ser positivt på ambitionsnivån i miljöprogrammet och i de flesta fall på själva målformuleringarna. För att undvika målkonflikter bör dock frågan om ansvar och finansiering för flera delmål belysas på ett mer tillfredsställande sätt. Det är förvaltningens uppfattning att genomförbarheten i så pass hög grad är avhängd möjligheten till finansiering att denna fråga behöver lyftas och föras parallellt med framtagandet av själva miljöprogrammet. Förvaltningen föreslår med beaktande av ett antal synpunkter att förslaget till nytt miljöprogram för Stockholm 2007-2010 förordas.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 1 mars 2006 med diarienummer 310-064/2005.

Förslag till beslut

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) yrkar återremiss.

Per Sundgren (v) yrkar avslag till återremiss.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens beslut och två egna tillägg varav en anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar avslag Henrik Ehrenberg (kd) två tillägg.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner avslag till återremiss.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till egna yrkande.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Henrik Ehrenberg (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för respektive egna förslag till beslut.

Lena Kling m fl (fp) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi hänvisar till uttalande lämnat av moderaterna i Stockholms stad.

Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med två tillägg varav en anförandetext enligt följande:

Kristdemokraterna yrkar att i halvtidsutvärderingen samt den avslutande utvärderingen för detta miljöprogram göra en samhällsekonomisk beräkning. Det är positivt att Stockholm stad reviderar sitt miljöprogram för att få ett fungerande och viktigt instrument att göra Stockholm hållbart. Det är bra att Stadsledningskontoret är huvudansvariga för programmet då detta ska vara hela stadens program. Den breda ansatsen att skapa delaktighet och tydliggöra sektorsansvaret är ett steg i rätt riktning. Vi är positiva till den utveckling i programmet där man försökt att koncentrera de olika områdena och vad som är möjligt att påverka. Dock är antalet nyckeltal under de olika målen över lag många. Det finns, trots de goda ambitionerna, anledning frukta att stockholmarna och förvaltningarna inte orkar beakta och observera samtliga. Därför bör ytterligare ett försök göras att låta några nyckeltal utgå utifrån antagandet att de "skuggas" eller åtminstone delvis täcks in, samvarierar, med annat/andra nyckeltal under målet. Det finns även problem med vissa nyckeltal när det gäller uppföljningen vilket måste ses över. Det finns en hög ambition i programmet vilket är bra men det bör ställas mot vad som är möjligt att uppnå. Exempelvis finns det fortfarande en rad ”verka för” mål där staden inte har rådighet att fult ut påverka situationen vilket skapar otydlighet som t.ex. nyckeltalet om andelen hushåll och företag som köper miljömärkta varor.

Det hade varit önskvärt med en analys om målen är kostnadseffektiva samt en samhällsekonomisk analys om hur målen påverkar staden. Till stor del borde de flesta målen vara samhällsekonomiskt sunda då det är billigare att minska utsläpp idag än om 10 eller 100 år. För att miljöarbetet ska flytta fram positionerna gentemot andra viktiga samhällsområden är det positivt att visa att miljöarbetet inte alltid kostar pengar utan också är samhällsekonomiskt klokt.

Vi är även fundersamma till hur man har använt sig av vissa absoluta tal när det gäller olika mål eftersom det är svårt att se varifrån dessa kommer och behöver bygga på verksamheterna. De olika målen är nödvändiga för att bli konkret men det är viktigt att veta hur och varför man kommit fram till de specifika målen. Agenda 21-verksamheten är viktig i arbetet med att förverkliga miljöarbetet inom staden och därför bör detta arbete fortsättningsvis betonas.

§72 Hotellbyggnation på och invid Älvsjöbadet

Svar på bygglovsremiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2006 som svar på remissen ”Hotellbyggnation på och invid Älvsjöbadet” från stadsbyggnadskontoret.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av bygglovsansökan beträffande hotellbygge på och invid Älvsjöbadet i Hagsätra. Byggnationen äventyrar en växande befolknings behov av rekreation. Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker bygglov.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 1 mars 2006 med diarienummer 308-373/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag och omedelbar justering.

Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling m fl (fp) yrkar att nämnden förordar bygglov för hotellet vid Älvsjöbadet.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till egna yrkande.

Reservation

Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Nämnden ser behov av upprustning av Älvsjöbadet samt utökad tillsyn av anläggningen. Men det förslag som presenteras inverkar kraftigt på områdets kvalitéer samt möjlighet till rekreation och medborgarnas nyttjande av anläggningen. Området är oerhört populärt bland medborgarna, särskilt för barnfamiljer och människor som av olika anledningar inte lämnar stan under semestermånaderna. Rekreationsområdet bör inte begränsas till sin yta på det sätt som förslaget i sin nuvarande utformning innebär. Nämnden avvisar också ärendet mot bakgrund av förslagets placering av parkeringen utmed Ormkärrsvägen i direkt anslutning till bassängerna. En parkering kan med fördel förläggas bakom hotellet i höjd med McDonalds. Därutöver bör SBN göra en ny prövning av hotellets placering för att minska påverkan på badet och dess verksamhet och i konsekvens av en ny placering av parkeringsanläggningen.

Nämnden välkomnar naturligtvis i sig ett hotell i området och hoppas att det går att hitta någon annan lämpligare plats i Vantör i närhet till mässan. Det skulle innebära nya arbetsplatser, utökad service till mässområdet och en större genomströmning av turister.

Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Det är väldigt kul att det finns företag/byggherrar som visat intresse för att etablera sig i vårt område. Vi tror att hotellet kommer bli ett positivt inslag i stadsdelen både med tanke på tillfälle till arbetsplatser för våra invånare men också för ökad trygghet då fler personer kommer att röra sig i området. Hotellet kommer att integrera väl med både badet och de gröna rekreationsområdena.

Åsa Öckerman (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi ser ingen som helst möjlighet att förlägga någon typ av hotell inom eller i direkt anslutning till Älvsjöbadet. All yta behövs för nuvarande verksamheter och för rekreationsändamål. Detta gäller även skogspartiet mot Huddingevägen i och med sin funktion som visuell och bullerdämpande skärm. Ett nytt hotell i Vantör är en god idé men man måste hitta en annan plats i så fall. Älvsjöbadet är, speciellt den varmare delen av året, en mycket populär plats i Vantör inte bara för att simma i de tre bassängerna utan även för att picknicka på de härliga gräsytorna, umgås med grannar och vänner, för att leka och spontanidrotta. Teaterföreställningar etc ges ibland här. Det finns en god utrustning för detta: klätterställningar och gungor, sand, flera olika ytor så att krockar inte sker mellan dessa olika aktiviteter, skuggande träd som erbjuder svalka, toalett- och servicebyggnad, duschar och ett café. Vissa byggnader har kulturhistoriskt värde. Tillgängligheten med kollektivtrafik är utmärkt: Buss 143 (Älvsjö-Högdalen) stannar precis utanför, det är gångavstånd till tunnelbanan i Hagsätra på vackra parkvägar som sträcker sig ända till Rågsved, vilket gör det lämpligt för t ex barnfamiljer att kunna göra en promenad till badet. Man ser att denna möjlighet utnyttjas ofta. En bra promenadväg finns också från Örby och det är även möjligt att promenera från Älvsjö, där pendeltåg och fler bussar finns. Älvsjöbadsområdet bjuder på vackra synintryck: En hel långsida är som en rogivande kuliss av höga träd. Det är ett skogsområde som på andra sidan gränsar mot Huddingevägen. Eftersom detta fungerar som en ytterst effektiv ljuddämpare, hör man trots närheten inte mycket av denna stora trafikled, för att inte tala om att man inte ens ser den. Denna effekt kommer även de boende i det bredvidliggande bostadsområdet till godo. Flera vackra vyer finns för ögat, t ex en gräsbevuxen kulle med höga träd, och överhuvudtaget känslan av vida vyer är njutbar och verkar dessutom stimulera en hel del ungdomar till rörelse. Älvsjöbadet fungerar som en plats för integration: här möts alla slags innevånare över generations-, inkomst- och bostadsområdesgränser. Det är lätt att återknyta gamla kontakter och skapa nya. Samtidigt finns möjlighet till avskildhet, om så önskas. Det är en plats alla har lika möjlighet att använda oberoende av inkomst. Genom stadsdelsnämndens mycket lyckade Kulturfestival 2005 ser man också att området är lämpligt för både större och mindre kulturella aktiviteter. Vill man att området skall besökas av fler vintertid, bör man istället satsa på t ex skridskobana eller andra aktiviteter som kommer innevånarna till godo.

§73 Revidering av Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 mars som sitt svar på remissen om revidering av Stockholms stads sociala program för att minska prostitution.

Samt anför därutöver:

Nämnden anser att det är positivt att det sociala programmet revideras, så att staden har ett aktuellt måldokument i arbetet för att minska prostitutionen och öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Medvetenheten behöver öka i dessa frågor och vuxnas attityder och förhållningssätt behöver förändras. Programmet innehåller ingen specificerad kostnadsanalys, men de flesta insatserna ingår i befintliga verksamheters ansvarsområden. Genom samverkan med berörda myndigheter och andra aktörer kan resurserna användas effektivt, och det är därför bra att programmet slår fast ett tydligt samverkansansvar för stadsdels- nämnderna.

Ärende

Stadsledningskontoret har remitterat stadsdelsnämnderna en revidering av Stockholms stads sociala program för att minska prostitution. Programmet omfattar områdena: staden som arbetsgivare, det förebyggande arbetet, vård- och behandlingsinsatser samt människohandel för sexuella ändamål. Prostitution är ett av många angelägna områden som förvaltningen arbetar med utifrån tillgängliga resurser. Förvaltningen anser att det är positivt att frågan, genom programmet, lyfts fram för att öka medvetenheten. Men eftersom program-förslaget inte innehåller någon kostnadsanalys, t.ex. när det gäller stöd- och hjälpinsatser till köpare och säljare av sexuella tjänster, avstår förvaltningen från att ta ställning till programmet.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 1 mars 2006 med diarienummer 502-033/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar delvis bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Ett socialt program för att minska prostitutionen är angeläget av flera skäl. Dels innebär det en tydlig politisk markering att detta är en prioriterad fråga, där staden är beredd att möta nya problem med nya arbetsmetoder och ställa nödvändiga resurser till förfogande. Dels ger det personalen inom de berörda verksamheterna, såväl inom socialtjänstförvaltningen som ute i stadsdelarna, tydliga mål att arbeta efter och verktyg att utvärdera de insatser som görs.

Fortfarande finns emellertid flera brister i det förslag till program som föreligger. Det gäller inte minst inom nya och växande problemområden som Internet-prostitution och trafficking. Prostitutionen via Internet är på många sätt oerhört allvarlig. Såväl polis som socialtjänst vittnar om att denna form av könshandel är svår att komma åt. Många nätprostituerade har också en social situation som till stora delar skiljer sig från den problembild som många gatuprostituerade har, något som ställer ytterligare krav på socialtjänsten i arbetet med att hjälpa människor att ta sig ur prostitutionen. I den delrapport från projektet mot nätprostitution som redovisas i ett annat ärende till nämnden framgår tydligt det mycket stora behovet av fortsatt arbete med denna fråga. Då krävs också tydliga politiska prioriteringar av frågan. En fortsatt prioritering av resurser för arbete mot Internetprostitutionen är mycket angeläget, liksom en samverkan med de frivilligorganisationer som besitter kunskaper i frågan. Som sägs i programmet behövs det en god tillgång till vård och behandling. Det sägs vidare att det ofta är en lång process att ta sig ur prostitution. Idag finns det stöd i form av särskild gynekologmottagning, krisbearbetning samt stödsamtal. Inga direkta behandlingshem eller andra vårdalternativ finns. Erfarenheter från Prostitutions-centrum visar att det finns en tydlig brist på behandlingsalternativ för kvinnor som försöker komma ur sin situation. Många är så skadade av åratal av övergrepp och missbruk att de behöver stöd under en längre tid. Kvinnorna har ofta drabbats av övergrepp som barn och skadats psykiskt på vägen. Samtals-terapin behöver därför kompletteras med nya behandlingsalternativ, i möjligaste mån i samarbete med landstinget. Vi föreslår därför att socialtjänstförvaltningen ser över behovet av ytterligare behandlingsalternativ för denna grupp. När det gäller trafficking har det nya förslaget till program en alltför avvaktande hållning. Samordningsprojekt och förändrad lagstiftning har skapat bättre möjligheter för staden att hjälpa de personer som utsatts för internationell könshandel. Men de löser inte problemen. Stadens insatser för traffickingoffer måste öka, i samarbete med frivilligorganisationer. Bland annat handlar det om att erbjuda boende och andra former av stöd för dessa människor. Vi vänder också starkt emot förfaringssättet att överlämna ärenden för personer som utsatts för trafficking till stadsdelarna. Risken är stor att stadsdelarna mycket sällan får sådana ärenden, och därmed saknar den kunskap och de kontaktkanaler som krävs för att erbjuda ett bra stöd. Ärenden med personer som utsatts för trafficking bör hanteras centralt av staden.

§74 På den assistansberättigades uppdrag

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att åberopa förvaltningens tjänstutlåtande daterat den 1 mars 2006-03-01 som svar på remissen ”På den assistansberättigades uppdrag”.

Ärende

Stadsledningskontoret har remitterat stadsdelsnämnden ett betänkande som innehåller förslag om en förstärkning av tillsynen av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förvaltningen välkomnar en utökad och starkare tillsyn av verksamheter för personlig assistens och är därför positiv till förslagen i betänkandet. Förvaltningen föreslår att nämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar till stadsledningskontoret.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 1 mars 2006 med diarienummer 505-065/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

LSS är en rättighetslag där det är staten som genom anvisningar och direktiv styr tillämpningen. Eftersom lagen omfattar preciserade rättigheter för den enskilde och samtidigt ger ett ytterst begränsat utrymme för kommunerna att agera bör också finansieringen vara statens ansvar.

§75 Arkivinspektion

Svar på yrkanden från stadsarkivet

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar svar på yrkanden från stadsarkivet efter arkivinspektion den 22 september 2005 enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 6 mars 2006.

Ärende

Stockholms stadsarkiv genomförde den 20 september en granskning av arkivvården vid Vantörs stadsdelsförvaltning. Stadsarkivet bedömning är att Vantörs stadsdels- förvaltnings rutiner för hantering av allmänna handlingar är tillfredsställande. Stadsarkivet kan konstatera att förvaltningen gjort aktiva insatser för att förbättra arkivvården sedan föregående inspektion 1999. Stadsarkivet lägger efter inspektion sju yrkanden och önskar skriftlig redogörelse för de åtgärder som vidtagits senast den 31 mars 2006. Förvaltningen föreslår nämnden godkänner och överlämnar svar enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 6 mars 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 7 mars 2006 med diarienummer 012-303/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§76 Anmälan av månadsrapport

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning av månadsrapport för september enligt tjänsteutlåtande daterat den 20 mars 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Ewa Wettermark, avdelningschef daterat den 20 mars 2005 med diarienummer 002-012/2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av månadsrapporten.

§77 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören informerar:

- Möte om skolutveckling den 7 april är inställt.

- Göran Sjödin, avdelningschef redovisar betygsresultat.

§78 Skrivelser för beredning

Följande skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning:

- Arbetsmarknadsprojekt, medel och uppföljning, (kd) och (fp). Diarienummer: 006-149 /2006.

- Träningslägenheterna för missbrukare på Rågsvedsslingan 12, (m) (kd) och (fp). Diarienummer: 502-147/2006.

- Tryggt och snyggt 2, (m). Diarienummer: 305-148/2006.

§79 Inbjudan till kurser och konferenser

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd anmäler deltagare till kurser och konferenser enligt förslag från presidiet daterat den 23 mars 2006.

Ärendets beredning

Se förslag från presidiet daterat den 23 mars 2006 med diarienummer 002-045/2006.

§80 Anmälningsärenden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälnings- ärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/06.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från Vantörs handikappråd den 23 januari 2006.

Protokoll från Vantörs pensionärsråd den 24 januari och 21 februari 2006.

Protokoll från förvaltningsgruppen och § 19 samt 11 MBL den 16 mars 2006.

Protokoll från skyddskommittén den 16 mars 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§81 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 23 februari och 1 mars 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§82 Ansökan avseende tillstånd att servera sprit/vin och öl på restaurang Trevi

Svar på remiss från socialtjänstnämnden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens tjänste-utlåtande daterat den 1 mars 2006 förorda att restaurang Trevi får tillstånd att servera sprit/vin och öl till kl. 01.00.

Ärende

Restaurang Trevi, Hagsätra centrum bytte ägare för två månader sedan. Den nya ägaren Elina Varli vill satsa på att servera lunch och middag med öppettid längst till kl.01.00. Tidigare har restaurang Trevi på försök haft öppet till kl. 03.00 fredag- och lördagskvällar. Förvaltningen föreslår att restaurangen beviljas tillstånd att servera sprit/vin och öl, dock längst till kl. 01.00, då det i förvaltningens bedömning av de sociala aspekterna, restaurangens läge och restaurangtätheten i område inte framkommit något som talar emot detta.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 24 januari 2006 med diarienummer 309-006/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§86 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.