Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-03-25

Sammanträde 2009-03-25

Datum
Klockan
Plats

9 Resultatbok 2007/2008

Dnr 2009/BUN 082 611

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjliga test för att mäta elevernas läsförmåga i skolår sex eller sju. Redovisas till nämnden under hösten 2009.
- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kartlägga skollnaderna mellan resultaten på nationella prov i skolår nio och slutbetygen samt närmare utreda orsaker och möjliga åtgärder. Redovisas till nämnden under hösten 2009.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns resultatbok är ett komplement till kommunens kvalitetsredovisning och ett led i kommunens uppföljningsarbete, där verksamhetens kvalitet utvecklas genom ett arbete i fyra steg; planera, genomföra, utvärdera och förbättra.
Sedan läsåret 2003/2004 har kommunens skolors resultat sammanställts och redovisats för barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen är ett led i arbetet med att höja kunskapsnivån hos eleverna och öka likvärdigheten vid bedömning och betygsättning mellan kommunens skolor.

Ordförandeutlåtande
Som framgår av redovisningen förbaättras resultaten successivt i kommunens skolor. Trots detta är det angeläget att ytterligare stärka uppföljningen av våra elevers resultat.

Förvaltningen bör utreda hur ett nytt prov skulle kunna förbättra uppföljningen av kunskaperna i läsning mellan de nationella proven i skolår fem respektive nio.

I vissa ämnen finns det betydande skillnader mellan elevernas slutbetyg och resultaten i de nationalla proven i samma årskurs. Bakgrunden till dessa skillnader bör analyseras. Dels för att säkerställa en likvärdig bedömning, dels för att ta fram åtgärder i syfte att förbättra resultaten.

Bilagor
1. Resultatboken

10 Uppföljning av ekonomin

Dnr 2009/BUN 099 042

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera uppföljningen för februari 2009.

Beskrivning av ärendet
Uppföljningen av ekonomin till och med februari 2009 redovisas i bilaga 1.

11 Plan för intern kontroll 2009

2009/BUN 098 007

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att godkänna planen för intern kontroll år 2009.

Ärendebeskrivning
Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att tillgängliga ekonomiska medel utnyttjas i enlighet med fattade beslut. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att tillse att det finns en god intern kontroll. Barn- och utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ansvarar för att förvaltningen har en organisation, regler och anvisningar för att säkerställa den interna kontrollen.

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att konkreta regler och anvisningar utformas för den interna kontrollen.

Den kontroll som förvaltningen genomfört år 2008 redovisades vid nämndens sammanträde 2008-12.17.

Nämnden beslutade i december att planen för innevarande års granskning och uppföljning av den interna kontrollen för 2009 ska behandlas vid sammanträdet i mars. Förvaltningen föreslår att arbetet inriktas på de åtgärder som redovisas i bilaga 1.

Rapporten över genomförd granskning 2009 redovisas till nämnden i december 2009.

Bilaga:
1. Plan för inriktning av intern kontroll ekonomi 2009.

12 Ny taxekategori inom barnomsorgen

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ett tillägg i tillämpningsföreskrifterna för förskoletaxa enligt följande: för barn till föräldralediga, arbetslösa och barn i familjer som beviljats halvt vårdnadsbidrag, med högst 20 timmars omsorgstid per vecka.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2009 införde Tyresö kommun rätten till kommunalt vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år. Vårdnadshavare kan söka helt vårdnadsbidrag, om barnet inte utnyttjar någon plats i förskoleverksamhet, eller halvt vårdnadsbidrag, om barnet går maximalt 20 timmar per vecka i förskoleverksamhet. Vårdnadshavare som beviljats halvt vårdnadsbidrag får 1500 kronor per månad i bidrag.

Familjer som beviljats halvt vårdnadsbidrag får utnyttja barnomsorg 20 timmar per vecka och betalar halv barnomsorgsavgift. Ersättning och nyttjanderegler är desamma som för barn till föräldralediga och arbetslösa. För att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna debitera halv avgift på ett korrekt sätt, behöver tillämpningsföreskrifterna kompletteras. Den nya lydelsen föreslås bli: För barn till föräldralediga, arbetslösa och barn i familjer som beviljats halvt vårdnadsbidrag, med högst 20 timmars omsorgstid per vecka.

Bilaga
Tillämpningsföreskriver för förskoletaxa och skolbarnsomsorgstaxa (maxtaxa).

13 Rapport om kunskapsarbetet

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera rapporten om sommarskola, premieskola och kommunövergripande grupp i NO-ämnen och teknik.

Beskrivning av ärendet
När förvaltningen redovisade "uppdrag kunskapsarbete" i oktober 2008 beslutade nämnden att förvaltningen skulle undersöka möjligheten att på försök utveckla en sk premieskola för särskilt intresserade och duktiga elever under ett par veckor i början av sommarlovet, som finansieras inom ram.

Förvaltningen fick även i uppdrag att undersöka möjligheten att i samarbete med Vetenskapens hus som drivs av Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, starta en kommunövergripande grupp inom NO-ämnen och teknik för särskilt intresserade elever.

Nämnden beslutade även att kommunen i fortsättningen skall arrangera sommarskola för de barn som har svårt att nå målen i kärnämnena. Sommarskolan skall finansieras med statsbidrag eller inom ram.

Förvaltningens rapport om åtgärder redovisas i bilagor.

Bilaga
1. Tjänsteskrivelse
1.1. Rapport om premieskola
1.2. Rapport om kommunövergripande grupp NO och teknik
1.3. Rapport om sommarskola

14 Rapport om delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar notera delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:
Birgitta Wigren B1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg, 7 ärenden under februari varav 2 avslag
B5:1 Rätt till plats i förskoleverksamhet, 2 ärenden beviljade under februari
B6:1 Rätt till plats i skolbarnsomsrog, 3 ärenden varav 1 avslag.
D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 18 ärenden varav 3 avslag under febaruari
Ulrica Andersson D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 8 ärenden under janari
Margot Valegård Inga beslut under januari ochfebruari
Margreth Reiniusson E7 Skolskjuts för enskild elev, 3 ärenden varav 2 avslag
Inga beslut under februari
Ulla Lidén Inga beslut under januari och februari
Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 1 ärende under februari
Agnetha Hedenberg Beslut om vårdnadsbidrag, 4 ärenden under januari och 9 under februari
Lena Petersson D2 Uppskjuten skolstart, 1 ärende beviljat under februari
D 17 Anpassad studiegång för elev, 7 ärenden under januari
Lena Jansson Inga ärenden under januari
Gunilla Petersen Inga beslut under febaruari
Pia Höglund D35 Fastställd likabehandlingsplan, januari,
Inga ärenden under februari
Susanne Nyberger Inga ärenden under januari

15 Information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar notera informationen

Beskrivning av ärendet

1. Redovisning av nyckeltal enligt plan
2. Förvaltningschefens rapport
- Medarbetarenkäten
3. Rapport om lokaler och platser Nybybodaberg
Mötesinformation

 

§9 Resultatbok 2007/2008

Dnr 2009/BUN 082 611

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjliga test för att mäta elevernas läsförmåga i skolår sex eller sju. Redovisas till nämnden under hösten 2009.

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kartlägga skillnaderna mellan resultaten på nationella prov i skolår nio och slutbetygen samt närmare utreda orsaker och möjliga åtgärder. Redovisas till nämnden under hösten 2009.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommuns resultatbok är ett komplement till kommunens kvalitetsredovisning och ett led i kommunens uppföljningsarbete, där verksamhetens kvalitet utvecklas genom ett arbete i fyra steg; planera, genomföra, utvärdera och förbättra.

Sedan läsåret 2003/2004 har kommunens skolors resultat sammanställts och redovisats för barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen är ett led i arbetet med att höja kunskapsnivån hos eleverna och öka likvärdigheten vid bedömning och betygsättning mellan kommunens skolor.

Ordförandeutlåtande

Som framgår av redovisningen förbättras resultaten successivt i kommunens skolor. Trots detta är det angeläget att ytterligare stärka uppföljningen av våra elevers resultat.

Förvaltningen bör utreda hur ett nytt prov skulle kunna förbättra uppföljningen av kunskaperna i läsning mellan de nationella proven i skolår fem respektive nio.

I vissa ämnen finns det betydande skillnader mellan elevernas slutbetyg och resultaten i de nationalla proven i samma årskurs. Bakgrunden till dessa skillnader bör analyseras. Dels för att säkerställa en likvärdig bedömning, dels för att ta fram åtgärder i syfte att förbättra resultaten.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjliga test för att mäta elevernas läsförmåga i skolår sex eller sju. Redovisas till nämnden under hösten 2009.

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kartlägga skillnaderna mellan resultaten på nationella prov i skolår nio och slutbetygen samt närmare utreda orsaker och möjliga åtgärder. Redovisas till nämnden under hösten 2009.

Bilagor

1. Resultatboken

§10 Uppföljning av ekonomin

Dnr 2009/BUN 099 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen för februari 2009.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med februari 2009 redovisas i bilaga 1.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen för februari 2009.

Bilaga

1. Ekonomisk uppföljning

§11 Plan för intern kontroll 2009

2009/BUN 098 007

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna planen för intern kontroll år 2009.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att tillgängliga ekonomiska medel utnyttjas i enlighet med fattade beslut. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att tillse att det finns en god intern kontroll. Barn- och utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ansvarar för att förvaltningen har en organisation, regler och anvisningar för att säkerställa den interna kontrollen.

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att konkreta regler och anvisningar utformas för den interna kontrollen.

Den kontroll som förvaltningen genomfört år 2008 redovisades vid nämndens sammanträde 2008-12.17.

Nämnden beslutade i december att planen för innevarande års granskning och uppföljning av den interna kontrollen för 2009 ska behandlas vid sammanträdet i mars. Förvaltningen föreslår att arbetet inriktas på de åtgärder som redovisas i bilaga 1.

Rapporten över genomförd granskning 2009 redovisas till nämnden i december 2009.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna planen för intern kontroll år 2009.

Bilaga:

1. Plan för inriktning av intern kontroll ekonomi 2009.

§12 Ny taxekategori inom barnomsorgen

2009/BUN095 051

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ett tillägg i tillämpningsföreskrifterna för förskoletaxa enligt följande: för barn till föräldralediga, arbetslösa och barn i familjer som beviljats halvt vårdnadsbidrag, med högst 20 timmars omsorgstid per vecka.

Protokollsanteckning

Noteras till protokollet att ledamöterna från socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) anmäler att de vid rösträtt inte deltagit i beslutet.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Den 1 januari 2009 införde Tyresö kommun rätten till kommunalt vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år. Vårdnadshavare kan söka helt vårdnadsbidrag, om barnet inte utnyttjar någon plats i förskoleverksamhet, eller halvt vårdnadsbidrag, om barnet går maximalt 20 timmar per vecka i förskoleverksamhet. Vårdnadshavare som beviljats halvt vårdnadsbidrag får 1500 kronor per månad i bidrag.

Familjer som beviljats halvt vårdnadsbidrag får utnyttja barnomsorg 20 timmar per vecka och betalar halv barnomsorgsavgift. Ersättning och nyttjanderegler är desamma som för barn till föräldralediga och arbetslösa. För att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna debitera halv avgift på ett korrekt sätt, behöver tillämpningsföreskrifterna kompletteras. Den nya lydelsen föreslås bli: För barn till föräldralediga, arbetslösa och barn i familjer som beviljats halvt vårdnadsbidrag, med högst 20 timmars omsorgstid per vecka.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ett tillägg i tillämpningsföreskrifterna för förskoletaxa enligt följande: för barn till föräldralediga, arbetslösa och barn i familjer som beviljats halvt vårdnadsbidrag, med högst 20 timmars omsorgstid per vecka.

Bilaga

Tillämpningsföreskriver för förskoletaxa och skolbarnsomsorgstaxa (maxtaxa).

§13 Rapport om kunskapsarbetet

Dnr 2009/BUN 101 611

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten om sommarskola, premieskola och kommunövergripande grupp i NO-ämnen och teknik samt ge förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärderna.

- nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inventera skolornas undervisning i NO-ämnen och teknik samt att inventera och sammanställa betygsresultaten i dessa ämnen.

- Detta uppdrag skall återredovisas till nämnden i juni

Särskilt yttrande

Lovisa Lagerström Lantz (s) inkommer med ett särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett ersättaryttrande.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

När förvaltningen redovisade ”uppdrag kunskapsarbete” i oktober 2008 beslutade nämnden att förvaltningen skulle undersöka möjligheten att på försök utveckla en sk premieskola för särskilt intresserade och duktiga elever under ett par veckor i början av sommarlovet, som finansieras inom ram.

Förvaltningen fick även i uppdrag att undersöka möjligheten att i samarbete med Vetenskapens hus som drivs av Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, starta en kommunövergripande grupp inom NO-ämnen och teknik för särskilt intresserade elever.

Nämnden beslutade även att kommunen i fortsättningen skall arrangera sommarskola för de barn som har svårt att nå målen i kärnämnena. Sommarskolan skall finansieras med statsbidrag eller inom ram.

Förvaltningens rapport om åtgärder redovisas i bilagor.

Ordförandeutlåtande

Kommunens skolor har under de senaste åren gjort en stor satsning inom skolår F-5 genom NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla). NTA är Kungliga Vetenskapsakademiens och Kungliga ingenjörsvetenskaps-akademiens satsning på att stärka undervisningen i NO och teknik i Sveriges grundskolor. NTA innefattar kompetensutveckling för pedagoger och materielsatser för laborativt arbete. Samtliga kommunens F-5 enheter deltar.

När det gäller skolår 6-9 finns på både Tyresö skola och Dalskolan NO-profilklasser. Andra exempel på god NO och teknikundervisning i kommunens 6-9 skolor är tematisk NO-undervisning där eleverna gör sina egna läroböcker och deltagande i de båda entreprenöriella projekten First Lego League och Finn-Upp.

Syftet med den föreslagna inventeringen är att ge en bättre bild av nivån på den nuvarande verksamheten. Detta blir ett underlag för ställningstagande till ytterligare kvalitetshöjande åtgärder.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten om sommarskola, premieskola och kommunövergripande grupp i NO-ämnen och teknik samt ge förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärderna.

- nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inventera skolornas undervisning i NO-ämnen och teknik samt att inventera och sammanställa betygsresultaten i dessa ämnen.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

1.1. Rapport om premieskola

1.2. Rapport om kommunövergripande grupp NO och teknik

1.3. Rapport om sommarskola

§14 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2009/BUN 117 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar notera delegationsbesluten.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren B1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg, 7 ärenden under februari varav 2 avslag

B5:1 Rätt till plats i förskoleverksamhet, 2 ärenden beviljade under februari

B6:1 Rätt till plats i skolbarnsomsrog, 3 ärenden varav 1 avslag.

D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 18 ärenden varav 3 avslag under febaruari

Ulrica Andersson D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 8 ärenden under janari

Margot Valegård Inga beslut under januari och februari

Margreth Reiniusson E7 Skolskjuts för enskild elev, 3 ärenden varav 2 avslag

Inga beslut under februari

Ulla Lidén Inga beslut under januari och februari

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 1 ärende under februari

Agnetha Hedenberg Beslut om vårdnadsbidrag, 4 ärenden under januari och 9 under februari

Lena Petersson D2 Uppskjuten skolstart, 1 ärende beviljat under februari

D 17 Anpassad studiegång för elev, 7 ärenden under januari

Lena Jansson Inga ärenden under januari

Gunilla Petersen Inga beslut under febaruari

Pia Höglund D35 Fastställd likabehandlingsplan, januari

Inga ärenden under februari

Susanne Nyberger Inga ärenden under januari

Ordförandens förslag till belsut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar notera delegationsbesluten.

§15 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar notera informationen

_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

1. Redovisning av nyckeltal enligt plan

2. Förvaltningschefens rapport

- Medarbetarenkäten

- Informerar om läget för rekrytering av rektor till Kumla skola

- Information lämnas om personalläget inför höstterminen

3. Rapport om lokaler och platser för förskola i området Nybybodaberg

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar notera informationen