Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-03-17

Sammanträde 2010-03-17

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till dagordning
kallelsen.pdf (61 kb)

10 Uppföljning av ekonomin till och med februari

Dnr 2010/BUN 0035 10

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att notera uppföljningen.

_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Uppföljningen av ekonomin till och med februari redovisas i bilaga 1.
OBS! bilagan översändes så snart den är färdigställd.

Bilagor:
1. Ekonomisk uppföljning

11 Resultatboken för läsåret 2008/2009

Dnr 2010/BUN 0045 41

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera resultatboken för läsåret 2008/2009
- nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för att säkerställa en likvärdig bedömning vid kommunens skolor.


Beskrivning av ärendet
Resultatboken är ett komplement till kommunens kvalitetsredovisning, och redovisas för nämnden årligen sedan läsåret 2003/2004. Resultatboken samlar och presenterar mätbara resultat från kommunens grundskolor, och utgör ett underlag för den analys som görs på respektive enhet.


Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Resultatboken med bilaga

12 Omvärldsbeskrivning inför budget 2011

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera omvärldsbeskrivningen som ett underlag inför budget 2011.

Beskrivning av ärendet
I kommunens stragegi och budgetplan ingår en kommungemensam omvärldsanalys. Inför barn- och utbildningsnämndens arbete med mål och budget inför 2011 har förvaltningen kartlagt förändringar i styrdokument och trender som kan påverka det framtida arbetet.

Bilaga
1. Tjänsteskrivelse:Omvärldsbeskrivning

13 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2010/BUN 0033 20

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:
Birgitta Wigren B1 Rätt till plats i förskola och skolbarnomsorg, 1 ärende, avslag under januari, 4 ärenden under februari
B 5:1 Rätt till plats i skolbarnomsorg, 2 ärenden under januari.
D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar 14 ärenden varav 4 avslag under februari
D5 Erinran om skolplikt, 3 ärenden
Ulla Lidén Inga ärenden under januari och februari
Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 1ärende under februari
Kristina Jansson D13 Elevens val enligt fastställd plan 2009/2010 Dalskolan
Lena Jansson Inga ärenden under januari
Björn Åkerblom Inga ärenden under januari och februari
Susanne Nyberget Inga ärenden under januari
Petra Andersson B3 Avsteg för reglerna när det gäller uppsägning av plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, 1 ärende under februari
Agneta Ahlin E7 Ansökan om skolskjuts 2 ärenden avslag under februari
Pia Westergren Inga ärenden under februari
Gunilla Pedersen Inga ärenden under februari
Anne Bolmgren Inga ärenden under februari

14 Information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera informationen

Beskrivning av ärendet
1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, Dnr 2010/BUN 0030-41.
2. Nyckeltal, Dnr 2010/BUN 0036-010
3. Förvaltningschefen information
4. Ordförandens rapport från möte med revisorer
Bilagor till protokoll
Ärendeförteckning.pdf (51 kb)
Mötesinformation

 

§10 Uppföljning av ekonomin till och med februari

Dnr 2010/BUN 0035 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera uppföljningen.

_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med februari redovisas i bilaga 1 och 2.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera uppföljningen.

Bilagor:

1. Ekonomisk uppföljning

2. Resultatenheterna


§11 Resultatboken för läsåret 2008/2009

Dnr 2010/BUN 0045 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera resultatboken för läsåret 2008/2009.

- nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för att säkerställa en likvärdig bedömning vid kommunens skolor.

- nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder med utgångspunkt från resultatboken.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Resultatboken är ett komplement till kommunens kvalitetsredovisning, och redovisas för nämnden årligen sedan läsåret 2003/2004. Resultatboken samlar och presenterar mätbara resultat från kommunens grundskolor, och utgör ett underlag för den analys som görs på respektive enhet.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera resultatboken för läsåret 2008/2009.

- nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för att säkerställa en likvärdig bedömning vid kommunens skolor.

- nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder men utgångspunkt från resultatboken.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Resultatboken med bilaga

§12 Omvärldsbeskrivning inför budget 2011

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera omvärldsbeskrivningen som ett underlag inför budget 2011.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

I kommunens strategi- och budgetplan ingår en kommungemensam omvärldsanalys. Inför barn- och utbildningsnämndens arbete med mål och budget inför 2011 har förvaltningen kartlagt förändringar i styrdokument och trender som kan påverka det framtida arbetet.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera omvärldsbeskrivningen som ett underlag inför budget 2011.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse:Omvärldsbeskrivning

§13 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2010/BUN 0033 20

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren B1 Rätt till plats i förskola och skolbarnomsorg, 1 ärende, avslag under januari, 4 ärenden under februari

B 5:1 Rätt till plats i skolbarnomsorg, 2 ärenden under januari.

D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar 14 ärenden varav 4 avslag under februari

D5 Erinran om skolplikt, 3 ärenden

Ulla Lidén Inga ärenden under januari och februari

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 1ärende under februari

Kristina Jansson D13 Elevens val enligt fastställd plan 2009/2010 Dalskolan

Lena Jansson Inga ärenden under januari

Björn Åkerblom Inga ärenden under januari och februari

Susanne Nyberget Inga ärenden under januari

Petra Andersson B3 Avsteg för reglerna när det gäller uppsägning av plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, 1 ärende under februari

Agneta Ahlin E7 Ansökan om skolskjuts 2 ärenden avslag under februari

Pia Westergren Inga ärenden under februari

Gunilla Pedersen Inga ärenden under februari

Anne Bolmgren Inga ärenden under februari

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§14 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, Dnr 2010/BUN 0030-41.

2. Nyckeltal, Dnr 2010/BUN 0036-010

3. Förvaltningschefen information

3.1 Skolmåltidsverksamheten, sex mottagningskök blir till hösten tillagningskök, förhandlingar med fackliga organisationerna pågår.

3.2 Redovisning av LUS (LäsUtvecklingsSchema). Nämnden begärde i februari redovisning av metoden.

3.3 Hyresprojekt, ett projekt har centralt i kommunen startats kring hyressättning av verksamhetslokaler, förvaltningen deltar i projektet.

3.4 Vykort, förvaltningen kommer under april att skicka ett vykort till alla vårdnadshavare, på temat trygghet, med hänvisning till enheternas hemsidor där man beskriver sitt arbete.

3.5 Gemensam kö till barnomsorgsverksamhet, arbete pågår och genomförande beräknas till hösten. Det kommer att vara frivilligt för enskilda enheter att vara med.

3.6 Förvaltningen har sökt och beviljats 2,5 mkr från Skolverket för arbete med Läsa, Räkna, Skriva.

3.7 Anne Bolmgren har sagt upp sin tjänst som rektor vid Hanvikens skola och lämnar kommunen för arbete som rektor i Botkyrka i anslutning till semestern.

4. Ordförandens rapport från möte med revisorer

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut